Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 februari, 2012

Ärkeängel Mikael

via Ronna Vezane

den 1 februari, 2012

”En ny Skapelsecykel pågår”

Meddelande för februari 2020, starquestmastery.com

Älskade Mästare, scenen är riggad och ridån står i färd med att gå upp i den nya morgondagens gryning. Det finns nya heliga virvelrörelser av högre medvetande som manifesteras över hela världen och Uppstigningspelarna av Ljus från de stora Ljusstäderna i de högre rikena håller på att förankras i en ständigt ökande takt. De stora inflödena av Skapar-Ljus tilltar i styrka och rörelsekraft och de har en allt större inverkan på sinnena hos massorna.

Var medvetna om detta, mina tappra, ni befinner er i slutskedena av en specifik tidsenhet och ni har alla utsatts för ett unikt regelsystem. Vi upprepar och betonar denna information, för det är mycket viktigt att ni förstår detta koncept inom de nya Universella Lagarna i Vattumannens Tidsålder.

Det var bestämt att total fri vilja skulle vara en storslagen gåva; men den blev till en stor börda när mänskligheten sjönk ner i ett bredare spektrum av dualitet, vilket har lett till en stor mängd smärta och lidande. En klausul gällande icke-ingripande fanns inskriven i reglerna och den specificerade tiden för denna specifika fas av Skapelsen måste spelas ut innan vår Fader/Moder Gud kunde deklarera:

”Nu är det nog. Det är dags att ingripa. Det kommer att ske en Gudomlig Fördelning för dem som eftersträvar att uppnå Själv-Mästerskap. Den Andliga Hierarkin samt Änglarnas Hierarki har bemyndigats för att hjälpa till på alla tillämpliga sätt inom ramarna för den Kosmiska Lagen. Nådens Lag existerar, såsom de högre frekvenserna av Lagen om Karma och den kommer därmed att gälla för den framträdande gruppen av Världs-Tjänare, såväl som för aspiranterna och lärjungarna på Uppstigningsvägen”.

Ni drar sakta tillbaka er uppmärksamhet och er energi från er gamla, dysfunktionella Tredje-och lägre Fjärde-Dimensionella verklighet; därmed kommer den gradvis att blekna och upphöra att existera, för ni matar inte längre den energi som behövs för att upprätthålla den.

När denna specifika era upphör, så kommer det att finnas ett nytt system med regler och lagar vilka gäller för alla Andliga Människor som framträder. En ny utvidgad cykel av Skapelsen är på gång och alla ni som strävar efter att uppnå ett enat medvetandetillstånd kommer att utnämnas till framtidens sam-skapare.

I egenskap av en individualiserad Guds-Frö-Atom av Skapar-Ljus, är ert Gudomliga uppdrag att utvidga gränserna för manifesterat Guds-medvetande. Er målsättning är att bli en mästare för manifesterande – ni ska ta fram Skapelsens Essens, aktivera den inom ert Heliga Hjärta. Sedan ska ni omforma Guds-substansen till en oändlig variation av former, via specifika tankar inifrån ert Heliga Sinne. Sålunda blir ni en sann, fulländad förlängning av vår Fader/Moder Gud.

Ni, som individer, kommer att ha tillgång till de tillämpliga Vita Eld-Minnes Frö-Atomerna av förstärkt medvetande, vilka innehåller den följande högre nivån av Gudomlig-Essens i ert Högre Själv, och som just nu är tillämplig för er. Detta är Uppstigningens Essens och den har väntat på er alltsedan ni separerades från er Gudomliga Jag Är-Närvaro. Dessa Frö-Atomer av Guds-medvetande innehåller den visdom, kärlek, kraft och inspiration som ska hjälpa er genom dessa följande tumultartade år av evolutionsförändringar.

Mänskligheten befinner sig mitt uppe i en dramatisk förändring i sina Minnes-Frö-Atom-Livs-Koder eftersom ni, Stjärnfröna, på nytt väcker upp era utomsinnliga förmågor. Er syn kommer att expandera bortom det ultra-violetta Ljus-spektret och ert naturliga sätt att se kommer att bli mer panoramainriktat när er perifera syn ökar med en grad.

Det finns pyttesmå pyramidformade Ljuskristaller i hjärnan, i tallkottskörtelns område, vilka kommer att aktiveras när ni börjar förstå och lära er hur ni ska använda ljud och färg så som de var planerade att tillämpas i healing; därmed balanserande och harmoniserande aurafältet och den mänskliga kroppen.

Ert övermedvetna sinne kommer att börja ladda ner alltfler visdomsläror som handlar om hur Universum fungerar – komplexiteten i er sanna natur – såväl som information om mänsklighetens framtid. När ert Högre Själv avgör att det är dags för ert Tredje Öga att öppnas, så kommer det att bli som om ni hade tagit emot en ström av Helig Energi i området mitt i pannan.

Dessa specialiserade frekvenser kommer också att aktivera Frö-Kristallerna av Ljus i Tallkottskörteln, vilket kommer att snabba på processen för att på nytt göra anspråk på, samt fullända era telepatiska kommunikationsförmågor.

Ny information kommer att komma fram gällande molekylär genetik, matematik, musik och betydelsen av ljud. Ni kommer att få uppleva ett försnabbande i processen att ladda ner de multi-dimensionella aspekterna i er natur och den Heliga Anden, den kraftfulla kärleksessensen hos vår välsignade Moder Gud kommer att initiera en dramatisk höjning i vibrationsfrekvenserna av Kärlek vilka strålas ut direkt från Kärnan i Hennes Heliga Hjärta.

Därför frågar vi er, Älskade, är ni redo att stänga dörren till det förflutna och stiga in på den väg som leder er till en magisk värld med alla möjligheter? Vägen har blivit förberedd. Allt ni behöver göra är att gå med på det och processen kommer att uppenbaras för er, ett steg i taget. Vi bemödar oss om att göra denna övergång så lätt som möjligt, för ni har fått lida tillräckligt och det är dags för lätthet och nåd.

En storslagen allians håller på att bildas – en återförening av magnifika proportioner, när vi konsoliderar processen av att åter komma samman med ett gemensamt syfte – både vi i de högre sfärerna och ni, de jordbundna representanterna för Skaparen. Tiden för Separation håller i snabb takt på att avslutas och som en paradox så håller även de som fortfarande ligger i blöt i illusionen i de Tredje/Fjärde Dimensionerna på att komma samman. De kommer att hålla samman alltmer tätt i sin strid för att upprätthålla separationen via sin kamp för dominans och makt genom hat, fruktan och girighet.

För flera eoner sedan, gav vi var och en av er ett löfte, när ni gav er iväg på er separata väg för att uppfylla er del i det Universella Gudomliga Uppdraget. Vi lovade att vi på nytt skulle samlas i en storslagen återförening när experimentet på Jorden höll på att närma sig sitt slut. Vi lovade att fastän ni skulle komma att glömma ert ursprung, som en del i experimentet, så skulle vi vid en lämplig tidpunkt hjälpa er att minnas och på nytt göra anspråk på ert arv och att vi skulle framskrida tillsammans, sida vid sida och hjärta vid hjärta. Denna tid är nu, Älskade Ni.

Vi ber dig att göra ett åtagande genom att bli en Ljus-Bärare och en Världs-Tjänare.

När du gör det, så kommer din uppmärksamhet och effektivitet att utvidgas med stormsteg. Genom dynamiken i gruppmeditationer inom den Femte-Dimensionella Världs-Tjänar-Pyramiden, kommer du i snabb takt att bli en mästare av sam-skapande och ett exempel för alla i din omgivning. Det snabbaste sättet att få andras uppmärksamhet är genom att initiera, påvisa och personifiera en gynnsam teori.

Se dig själv skapa en stadig grund och etablera en enhet med Jorden när du njuter av den rikedom och skönhet som hon och de första Tre Dimensionerna har att erbjuda. Få tillgång till överflödet av positiva tankeformer som finns lagrade i den Fjärde Dimensionens sfär för att hjälpa dig att bygga upp din vision och konsolidera dina drömmar. Förflytta dig sedan in till din Kraft-Pyramid i den Femte Dimensionen för att få tillgång till Skapelsens Livskraft och sålunda fylla upp dina skapelser med den Kosmiska Flamman.

Ett Meddelande av Uppmuntran för Stjärnfröna vilka är Vägvisare

I gångna tider och under tidigare Tidsåldrar var denna återförening av Själ och Ande en mycket individualiserad och personlig händelse, inte en som upplevdes av massorna, endast av några få. Detta gäller inte längre. Nu är det dags för ett massuppvaknande, en tid för global, galaktisk och universell återförening och Uppstigning till ett förhöjt tillstånd av Skapar-/Ande-belyst medvetande.

Ni har nu potentialen att förena er med de många Facetterna i er Själsfamilj, ert Högre Själv, era många Över-Själar och er Vita Flammas Guds-Frö-Atom (JAG ÄR-Närvaro). På en kosmisk nivå sänder nu Högsta Skaparen ner strålandet av sig själv via de Stora Central-Solarna, vilket filtreras ner på Jorden i stora vågor av Levande Flammor av Liv via Solen i ert solsystem.

I och med att er utstrålning utvidgar sig och växer till sig och blir mer kraftfull och långtgående, kommer ni tillsammans med andra Ljus-Arbetare att bli till en förenad styrka som inte kan hindras – en styrka för transformation och förändring av den högsta ordern. Var modiga i er vision; se vad som står rätt till i er värld och förstärk därmed Kärleken/Ljuset som vilar inom varenda person som ni möter. Fokusera inte på skuggorna, för varhelst ni fokuserar er uppmärksamhet så är det dit er energi rör sig.

Vi har flera gånger talat om för er att ”er enda sanna fiende är rädsla”. Men den förblir en av era största olägenheter på Uppstigningsvägen. Släpp rädslan för framtiden och för att misslyckas. Sträva efter att hållas centrerade inom ert Heliga Hjärta när ni strålar ut Kärlek/Ljus till den fysiska världen – se sedan hur miraklerna vecklar ut sig.

Ni är mästare av manifesterande; ni har bara glömt bort det. Ha tillit till er själva och sluta upp med att skapa de saker som ger er smärta, skuld och lidande. Bli på nytt en sam-skapare för Ljuset, frid, balans och harmoni och hjälp till med att på nytt fånga upp planeten Jordens ursprungliga skönhet samt harmoni bland alla kännande Varelser.

Genom er flit med att studera och förbättra era färdigheter såsom Själv-Mästare och sam-skapare, har er Själ steg för steg belysts med ett Gudomligt missnöje, som långsamt har filtrerats in i ert medvetande. Ni började vända er inåt, för att tämja kroppen med ego-längtan och återta kontakten med Själen, Över-Själen samt multipla Facetter i ert Högre Själv.

Nu är ni redo att uppvisa och dela med er av er visdom och ”lärorna om Upplysningens Nya Tidsålder” tillsammans med andra kära Själar som precis håller på att vakna upp. Massorna börjar röra på sig och behovet av vägledning och inspiration kommer att växa och snabbt sprida sig till alla människor runtom i världen.

Vi säger till er att det är dags att börja lyssna på er egen inre vägledning så att ni ska börja ha tillit till era intuitiva krafter. Gå in i er Ljus-Pyramid i den Femte Dimensionen och uttala er önskan om att tydligt förstå hur ni ska framskrida när ni strävar efter att fullborda ert Gudomliga Uppdrag – vid rätt tidpunkt för ert högsta goda och allas högsta goda.

Detta ställer er vilja i linje med er Över-Själs Högre Själv och det gör det möjligt för oss att vägleda er till den plats där ni kommer att vara mest effektiv; till de situationer som också kommer att hjälpa er att ta er längs Uppstigningsvägen, med lätthet och nåd, när ni skapar er version av Paradiset på Jorden. Låt oss vara er guide och följ den lilla rösten inombords, som för närvarande är vårt sätt att kommunicera mer er.

När ni blir mer säkra på er nya visdom och ni börjar ha tillit till er inre vetskap, så kommer ni att märka att människor dras till er. Ni har förmågan att koordinera och samla ihop andra som strävar efter att finna sin väg. Ni kommer att bli vägledda till att hjälpa dem förstå den transformationsprocess som ni alla upplever på en eller annan nivå, under dessa tider av accelererad transformation.

Vi försäkrar er om att ifall ni vill studera och integrera informationen och de verktyg som vi under dessa många gångna år har erbjudit, och sedan dela med er av er visdom till alla på vägen som också söker sin högre sanning, så kommer ni att hitta många kära Själar som är ivriga och villiga att lyssna till er. Ni alla har potentialen att bli healers för Själar, Älskade Ni. Vi ber er att stråla ut den kärlek vi sänder er, till alla som fortfarande lider i smärtan och illusionen i de Tredje och lägre-Fjärde Dimensionerna.

Många av er har gått med på att integrera den maximala mängden av de högre frekvenserna av Gudomligt Ljus från vår Fader/Moder Gud, vilka nu är tillgängliga för er Stjärn-Frö-Vägvisare. Vi vet att ni tidvis upplever obehagliga symptom och humörsvängningar, men detta kommer att gå över när er fysiska farkost släpper taget om allt mer av de inklämda eller negativa energierna inifrån.

Allt med att tiden går så kommer ni att förfina den fysiska farkosten när ni integrerar mer av ert Gudomliga Själv. Det är något som aldrig tidigare har gjorts på Jorden och vi hyllar er för att ni finns bland föregångarna i denna process. De av er som visar vägen gör det mycket enklare för alla som följer bakom er.

Älskade Ni, ni kan hjälpa till med att transformera era familjer, era grannområden, städer och de länder där ni bor och ytterst världen. Var tappra i er vision; se vad som står rätt till i er värld, därmed förstärker ni Kärleken/Ljuset som bor inom varenda person ni träffar på. Fokusera inte på skuggorna, för varhelst ni fokuserar er uppmärksamhet, så är det dit er energi kommer att riktas.

Vi i Änglarnas rike finns här i stor styrka för att hjälpa er ta er genom dessa tider av evolution och stora förändringar; ni måste emellertid be om vår hjälp, för vi kan inte tränga oss på er fria vilja. Vi ber var och en av er att göra anspråk på er rättmätiga plats såsom en Mästare av Ljus och kom ihåg, när ni integrerar vetskapen om det Andliga och den Upplysta Sanningen, så ber vi er att framskrida och dela med er av er visdom.

Om ni så inte gör mer än att gå framåt och integrera er maximala mängd Adamantine Partiklar av Skapar-Ljus och sedan stråla ut en portion till världen och till mänskligheten, så kommer det att vara tillräckligt.

Ett Gudomligt Mandat har givits ner, som säger att processen för återförenande kommer att aktiveras till sin största mängd för att accelerera processen för kosmisk evolution. Detta innebär att gränser och barriärer inom mänsklighetens sinnen och hjärtan, såväl i religioner, nationer, kulturer och raser kommer att ges möjligheten, eller så kommer de att få möta utmaningen att släppa taget om allt som inte befinner sig i harmoni med förenandet av allt som hör till Andlighet och vår Fader/Moder Guds Skapelser.

Tillsammans står vi i Ljusets Riken och vi sträcker ut vårt hjärta och våra händer till er för att dra in er till cirkeln för Kosmisk Enhet.

Kommer du att stiga fram? Vi omger och omfamnar dig i ett aura-fält av kärlek och beskydd.

~ JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Transmitted through Ronna Vezane * Sacred Scribe * STAR*QUEST * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included: www.StarQuestMastery.com

https://tinyurl.com/s4dmkk3

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...