Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 december, 2017

Ärkeängel Mikael

via Ronna Herman

1 december, 2017

Älskade Mästare!

För er inre syn – hur ni vill uppfatta det – kan ni föreställa er att ni betraktar Jorden från ett stort Ljusskepp och att vi tillsammans med Änglarnas Styrkor och de mängder av universella Ljusvarelser som representerar vår Fader/Moder Gud, framkallar energimässiga vibrationsmönster i det underbara Gudomliga schemat som håller på att förberedas inför mänsklighetens bosättning på Jorden. Under de invecklade, komplexa förberedelsestadierna planterades stora kännande kristaller på strategiska platser djupt inuti Jorden runtom hela planeten. En del av varje kristall reste sig upp ur Jordens yta som en vaktpost som strålade energi och information ut till kosmos, såväl som att den fungerade som en mottagare för Gudomligt Ljus, Visdom och Kraft från vår Fader/Moder Gud. Under de flera eonerna av tid, när Jordförändringar ägde rum, därigenom bergskedjor reste sig upp mot skyarna, landmassor sjönk ner under vattenytan och kontinenter skiftade och förändrade sin form, spreds de flesta av de stora kristallerna ut och blev djupt begravda inom Jorden och under haven. Men många förblev intakta djupt under haven, i stora håligheter och många fler ligger nära jordytan, gömda bara av en tunt lager jord och växtlighet, i väntan på att ni ska upptäcka dem och ta fram deras kraftfulla gåvor och urgamla minnen. De är Jordens Väktare av Frö-Atomerna och ni håller i den nyckel som kommer att ge er tillgången till visdom och kraft för att kunna manifestera, som ligger latent inom dem.

Var och en av er bär inom er Själs-Essens, er DNA och ert personliga Guds-Själv sådana underbara gåvor, sådan magisk energi och en omfattande minnesbank med universell information och historia. Alla dessa berättelser blir nu berättade och tillika finns urgamla minnen som man får tillgång till; inser ni inte att ni har varit här? Kanhända var det inte alltid specifikt just du i en fysisk kropp, men tidvis var det en nära medlem av din Själsfamilj. Man behöver inte personligen ha upplevt allting som har inträffat under denna storslagna resa alltigenom universum och på Jorden för att vara en del av det eller för att hålla det i sin minnesbank, för ni har en livslinje, en förbindelse i formen av ett Själsminne med er omedelbara Själsfamilj, vilket skapar ett band med vilket man kan få tillgång till data och visdom från sina upplevelser och andras upplevelser sprids tillika ut till ert minneslager i egenskap av frön.

Många av er befinner er i en övergångsfas genom vilken ni känner er avstängda och ensamma när ni strävar efter att anpassa er till följande nivå av kosmiska vibrationsmönster. Mänskligheten träder gradvis fram ur den restriktiva illusionen på de lägre astralplanen, i och med att de expansiva, accelererade frekvenserna i den högre Fjärde Dimensionen tränger igenom Jorden och alla dess invånare på ett eller annat plan. Var medvetna om att er pelare av Guds-Ljus håller på att vidga ut sig och blir starkare, så att alltmer Gudomligt Livs-Elixir kan strömma ner in i och genom er, när det mättar er kropp och strålar ner till Jordens Själs-Essens. Denna förfinade energi är ytterst viktig för er värdplanet, i och med att denna storslagna Varelse kämpar för att återgå till balans och harmoni inombords, såväl som att minska intensiteten i naturkatastroferna på ytan. Mönstren av högre-dimensionella frekvenser är speciellt viktiga i reningsprocessen och för att återställa det aura-fält som omger er planet till sin ursprungliga blåkopia av perfektion. I och med att ni rensar era fyra lägre kroppssystem så att ni konsekvent ska kunna öka mängden Adamantine-Partiklar av Ljus, vilka ni kan magnetisera till er och stråla ut från er, så är det en förpliktelse och en Gudomlig gåva att kunna hjälpa er älskade planet att ävenså få utvecklas.

I och med att Högste Skaparen ökar inflödet av Livs-Elixir alltigenom Omniversum, blir hela Skapelsen påverkad. Ni kan inte gömma er från detta. Ni kan inte förneka det. Er livlina till er Källa blir hela tiden starkare och alltmer lockande. Magnetiseringsfaktorn växer sig starkare och ni magnetiserar till er på allt kraftigare sätt det som ni har återtagit som er verklighet. Ifall ni tror att ni måste leva i fattigdom och kaos så kommer dessa tankar att förstärkas och förstoras upp i ert liv. Ifall ni har accepterat sanningen om att ni är berättigade ett liv med skönhet, glädje och välstånd, så kommer denna verklighet att veckla ut sig framför er (ifall ni följer upp det och tar de rätta stegen, i enlighet med våra tidigare meddelanden).

Återgången till harmoni och balans börjar inom var och en av er. Enhetsmedvetandet kan börja med dig, här och nu, i denna stund. Först och främst är det synnerligen viktigt att du uppmärksammar och till ditt medvetande tar fram alla de obalanserade Fragment som du har skapat under dina många livtidsupplevelser – de saker som kontrollerar dig, de saker som har skapat ett emotionellt och mentalt fängelse runtomkring dig i ditt aura-fält. Sedan måste du bli medveten om dessa Fragment och hur de påverkar din verklighet, samt genom din medvetna avsikt måste du skapa en önskan om att förändra och att få fylla dessa fragment med transformativ Kärleks-/Ljus-energi. Vi står ständigt redo och villiga att hjälpa er i era positiva åtaganden, men ni måste be om det och ge oss tillåtelse, så att vi ska kunna förstärka er önskan, så att vi kan ge er nödvändig kunskap, tillika med det snabbaste och bästa sättet att med lätthet och nåd uppnå er transformation.

I det förflutna har ni många gånger försökt bemästra eller få makt över era beroenden, era negativa vanor och tankemönster. Ni har motstått dem, hatat dem och ständigt tänkt på dem, därmed har ni förstärkt deras kontroll över era känslor, ert sinne och er livskvalitet. Kom ihåg, det har vi sagt flera gånger, för det är en universell sanning, närhelst och vadhelst ni fokuserar er uppmärksamhet på, det ger ni energi och förstärker, om det så är positivt eller negativt. Ni måste befria de Fragment som ni har skapat, genom att älska dem och uppmärksamma att de har tjänat er väl, och göra det genom att sända ut en passionerad tanke om att det nu är dags för dem att bli återförenade. Det är dags för dem att åter en gång bli en del av er inom ert hjärtas solkraftscentrum, som ska fyllas med Ljus och bli en kraftfull facett i ert Gudsmedvetande.

Var medvetna om att allt på något plan söker efter Ljuset – eftersträvar balans och harmoni – söker efter att återgå till det som fanns i begynnelsen. Varje fas av en ny medvetenhet eller utvidgat medvetande har sina specifika mirakel och fördelar vilka man borde respektera och glädjas åt. Varje gång ni släpper taget om någon gammal, självbegränsande, smärtsam tankeform, vana eller några oharmoniska energier inombords, så blir ni transformerade och ni avlägsnar en liten (eller stor) bit av det som ni har maskerat, vilket låter er integrera ytterligare en Facett av ert underbara Guds-Själv. I och med att ni gör så, skapar ni stegvis ett nytt bemäktigat Själv. En ny verklighet öppnar sig upp för er, genom vilken ni får tillgång till många nya koncept, såväl som nya talanger, och er känslighet för de utsökta nyanserna av Spirit vecklar mirakulöst ut sig runtomkring er.

Om ni i sanning kunde se rutnätet, livets väv eller sambandet av alla saker och ting, så skulle ni ha en bättre förståelse för konceptet gällande Enhet. Det är inte bara Jorden som har ett invecklat rutnätsystem. Ni har strömmar av Ljus som strålar ut från er och till er, från den ena till den andra, fram och tillbaka mellan varje människa på Jorden. Vissa är starkare, vissa är svagare, men ni alla är invecklat sammanlänkade med alla och allting på er planet och till och med inom detta Sub-universella uttryck. Det här kan vara överväldigande och svårt för er att föreställa er, men så är det. När vi säger att ni alla är ett, vad innebär det och hur sker det? Det är för att det förekommer dessa strömmar av Ljus som genomtränger och filtreras igenom alla, omkring och igenom hela Jorden. Javisst, de flesta av dessa strömmar av Ljus är mycket svaga, men alltfler av dessa strömmar av Ljus växer sig starkare och bildar en vibration av igenkännande. Inifrån uppstår ett eko som säger: ”Ja, jag minns dig. Ja, jag vet vem du är och jag vet att vi har varit tillsammans förut. Jag vet inte var, men jag kan känna och jag känner igen dina vibrationer och din energi-signatur. Du berör min Själ och får mitt hjärtas strängar att sjunga. Din kärleksfulla Essens försäkrar mig om att jag inte längre är ensam. Välkommen in i mitt hjärta. Jag ber dig att dela min resa och även låta mig vara en del av din resa.”

Ni håller på lär er så mycket, så snabbt. Det är ofta så hjärn-expanderande att ni inte vet vad ni ska tro, och ni tror att ni inte kan ta in eller integrera någon ytterligare information. Men vi talar om för er att detta endast är början. Ni står i färd med att bli andliga/mänskliga vuxna, medan ni i det förflutna har fungerat som mänskliga barn i en restriktiv Tredje-/Fjärde-Dimensionell verklighet och ni har känt er som om ni var bortkopplade från Gud och blev kontrollerade av ödets och naturens nycker. I egenskap av Själv-Mästare och andliga vuxna, håller ni på lär er att ni är Universums medborgare, ni är Stjärnfrön, Ljuskrigare och den Nya Tidsålderns Förtrupp. Ni har svävat alltigenom detta universum och även genom andra universa.

Ni har under en mycket lång tid fått höra att det fanns en Ljus-membran som skapade en karantän runtomkring Jorden, detta solsystem och till och med er galax. Denna begränsning har nu blivit upplöst så att ni kan få ta emot galaktisk, universell och Omniversell information. Vi talar nu om för er att det också fanns ett filter placerat runtomkring detta universum. Det universum inom vilket vi alla spelar en integrerad del, är ett av de senaste universa att bli skapade utav Högste Skaparens Essens och därför är det ett universum som är beläget på den längst bort belägna ’kanten’ av Skapelsen. Även vi har varit begränsade i vår kunskap om hur Omniversum fungerar, såväl som gällande den mängd av högre-frekvent vibrationsenergi som vi har haft tillgång till. Ni förstår, de första universa som skapades var de mest kraftfulla och närmast en perfektion, för de omgav Högste Skaparens Stora Centralsol och de omfattade Skaparens rena Essens.

I och med att alltfler universa, galaxer och stjärnsystem skapades, och alltmer utvidgade sig och knuffade Skapelsen längre och längre ut mot det Stora Tomrummet (och längre bort från Högste Skaparen), så innebar varje omfraktionering till täthet att varje ny skapelse hade en mindre del av perfektionen hos Allt Som Är. Ni måste inse att vi ALLA i hög grad är nedstigna Fragment, men vi är fortfarande en integrerad Facett av Högste Skaparens storslagenhet. Och ifall vi blev utsända med uppmaningen att skapa i Skaparens namn, för det var Skaparens önskan att få uppleva mer av Sig Själv, varför skulle Skaparen tala om för oss vad vi skulle skapa? Vi fick en välsignad Gudomlig gåva i egenskap av sam-skapare, och det fick var och en av er. Du är en sam-skapar-gud i din egen rätt, och det är inget vanhelgande; det är en universell sanning. Ni måste förstå att detta är varför ni befinner er här på Jorden; detta är vilka ni är. Låt ingen tala om för er någonting annat. Kom ihåg, ni ansvarar också för era egna skapelser genom lagarna av orsak och verkan – ni måste uppleva det som ni skapar.

Vänligen förstå att detta universum skapades med dramatisk nedstigen och utspädd Livskrafts-Substans. Vissa kallar detta universum ett ’fallet universum’, men vi väljer inte att kalla det så. Detta är ett universum som skapades specifikt så att vi skulle kunna uppleva dualitet och polaritet. Spektrat av Ljus och skugga designades med en Still Point av Skapar-Ljus i mitten och dualitetens pendel skulle endast svänga så långt ut till energin för det positiva/negativa, maskulina/feminina, Ljuset/skuggan, yin/yang. Ni måste förstå att vissa av sam-skapar-gudarna skapade mindre än perfektion, eftersom även de fick lära sig att använda sina Skapar-givna rättigheter. Under eonernas lopp har pendeln svängt allt längre in till dualitetens skuggland, men den har ständigt blivit balanserad med en lika mängd högre frekvens, substans av Gudomligt Ljus. Jordens dualitet/polaritet befinner sig nu i en process av att återgå till Centrum, till sitt rättmätiga, planerade spektrum av Ljus och skugga.

Det har alltid förekommit magnifika utsända från de högre sfärerna utspridda inom detta universum, och i synnerhet i detta Sub-universum, er galax samt på Jorden, för detta är var kulmen för detta Gudomliga experiment inom Skapelsen spelas ut i sina sista steg. Såsom vi tidigare har talat om för er, så tar Högste Skaparen nu på sig en aktiv roll i hela Omniversums skapandeprocess och den rena, förfinade energin från DESS hjärtcentrum strömmar nu fram och påverkar varenda facett av Sig Själv från det största till det allra mest obetydliga. Skapelsen kontraheras inte; den är ständigt expanderande. Glöm aldrig att var och en av er har en integrerad roll att spela i denna expansion.

Ni står vid ett storslaget vägskäl, Älskade Ni. När ni rör er genom processen av att rensa och rena era många Facetter, lämnar ni bakom er alla energier som skapade all smärta, allt lidande och all oro. Ta ett steg tillbaka för en stund och betrakta de gångna månaderna likt iakttagare – börjar ni inse bilden av vad den stora planen och uppstigningen handlar om? Att vara medveten och i kontroll är viktiga facetter i ett mästerskap. Ifall ni har arbetat flitigt med de lärdomar som vi har gett er, så borde ni vara väl på väg till att få återta de många gåvor som ni tog mer er till Jorden för så många eoner sedan.

Var och en av er står i centrum av ert eget universum. Du, som en sam-skapare, sänder ut energi och en avsikt, vilket skapar tankemönster i en viss frekvens. Dessa frekvens-vibrationer utgår ifrån dig som Strålar av energi i mönstret av ett oändlighetstecken och skapar vågmönster, som är en återspegling på dina medvetna tankar, avsikter och gärningar. När du lär dig att förbli centrerad i ditt hjärta och fokuserad på din Själ, därigenom ständigt utstrålande villkorslös kärlek och balanserade/harmoniska vibrationsmönster, förändras din värld och verklighet gradvis till det bättre, för du fungerar som en bemäktigad mästare för sam-skapande – en sann Gudomlig utsände från vår Fader/Moder Gud och Högste Skaparen. Under dessa tider av osäkerhet och stora förändringar, kom ihåg mina Älskade Ljuskrigare, att det inte finns någonting att frukta och så mycket att vinna. Känn av värmen i vårt heliga andetag när det smeker er kind; förnim kärlekens aura som vi omger er med. Vi finns nära inpå: sträck er ut och rör vid oss. Vi kommer att svara. Ni är alla högt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Archangel Michael via Ronna Herman, December 1st, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...