Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 september 2017

Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 september 2017

 

ÄRKEÄNGEL MIKAEL 

Skapa ditt nya jag genom att ge dig själv makt och auktoritet

 9-1-17 – via Ronna Herman

 

Ärkeängel Michael via Ronna Herman

Älskade mästare, när den Högsta Skaparen genom alla universum ökar livets Elixirflöde, påverkar det hela skapelsen. Ni kan inte gömma er. Ni kan inte förneka det. Er källas livslinje växer sig hela tiden starkare och blir mer övertygande. Magnetiseringsfaktorn blir starkare, och ni magnetiserar er själv kraftigare och kraftigare, vilket ni anser vara er verklighet. Om ni tror att ni måste leva i fattigdom och kaos, kommer dessa tankeformer att förstärkas och förstoras i ert liv. Om ni har accepterat sanningen att ni har rätt till ett liv i skönhet, glädje och välstånd, kommer den verkligheten att utvecklas för er (om ni följer upp och tar rätt steg som beskrivits i våra många tidigare meddelanden).

Många av er befinner sig i en övergångsfas så ni kan känna er bortkopplade och ensamma när ni strävar efter att anpassa er till nästa nivå av kosmiska vibrations mönster. Mänskligheten utvecklas gradvis från den restriktiva illusionen på de lägre astralplanen, eftersom de expansiva accelererade frekvenserna i den högre fjärde dimensionen tränger genom Jorden och alla dess invånare på en eller annan nivå. Förstå att er kolonn av Guds Ljus ökar och blir starkare, så att allt mer gudomligt Livs Elixir kan hällas ner i och genom er, eftersom det mättar er kropp och strålar ner i jordens Själs Essens. Denna unika energi är kritisk för er värdplanet, eftersom denna stora Varelse kämpar för att inom sig återvända till balans och harmoni, liksom att minska katastrofernas intensitet på dess yta. De högre frekvens vibrerande mönstren är speciellt viktiga för att rena och återskapa aurafältet, som omger er planet, till dess ursprungliga gudomliga blåkopia av perfektion.

När ni renar era fyra lägre kroppsliga system, så kan ni konsekvent öka mängden av Adamantine Ljus Partiklar som ni kan magnetisera, dra till er och stråla ut från er. Det är en plikt och en gudomlig gåva för att kunna hjälpa er älskade planet att också utvecklas.

Återgången till harmoni och balans börjar som ett ”Gudomligt Missnöje” inom var och en av er. Ert Högre Själv börjar öka mängden och höja frekvenserna för Skaparens Ljus, som ni mottar. Om ni ”Uppmärksammar Kallelsen” kan enhets medvetandet växa fram inom er, här och nu, i detta ögonblick. För det första är det mycket viktigt att ni blir medvetna om och erkänner alla dessa obalanserade fragment, som ni har skapat under alla era många livstids upplevelser – de saker som styr er, de saker som i ert aurafält har skapat ett emotionellt och mentalt fängelse runt er. Ni måste bli medvetna om dessa Fragment och hur de påverkar er verklighet. Därefter måste ni genom er medvetna avsikt skapa en brinnande önskan att förändra och fylla de fragmenten med transformativ Kärlek / Ljusenergi. Vi är alltid redo och villiga att hjälpa er i era positiva strävanden. Men ni måste fråga och ge oss tillåtelse så att vi kan förstärka er lösning. Vilket krävs så att vi kan ge er den nödvändiga kunskapen på det snabbaste och bästa sättet så att ni med lätthet och nåd kan uppnå er omvandling.

I ert sinne uppfattar ni emellertid att ni tittar på Jorden från ett stort Ljusskepp tillsammans med oss, Ängla Styrkorna och de många universella Ljus Varelserna, som representerar vår Fader / Moder Gud. Vi frambringar det energetiska vibrationsmönstret ur de underbara Gudomliga schematiska förberedelserna för den av mänsklighetens bebodda Jorden. Under de invecklade, komplicerade stadierna av förberedningen implanterades på Jorden stora kristaller djupt ner på strategiska platser runt om i världen. En del av varje enorm kristall reste sig från jordens yta som en vaktpost vilken strålade ut energi och information i kosmos och fungerade som en mottagare av Guds Ljus, Visdom och Makt från vår Fader / Moder Gud.

Under de många tidsåldrarna då Jorden förändrades, när bergskedjorna steg upp i skyn, landmassorna sjönk ner i havet och kontinental plattorna rörde sig och förändrade form, splittrades de flesta av de stora kristallerna och begravdes djupt ner i jorden och havet. Men många förblev intakta djupt i havet och i stora grottor. Många ligger nära jordens yta dolda endast av ett tunt täcke av jord eller vegetation – de väntar på att ni ska upptäcka dem och ge er sina kraftfulla gåvor och antika minnen. De är Jordens GroddAtoms Minnes Bevarare och ni har nyckeln som ska ge er tillgång till visdomen och manifestationens kraft, som ligger bevarade och vilande i dem.

Om ni verkligen kunde se nätverket, livet på nätet eller alltings sammanhang, skulle ni få en bättre förståelse för begreppet Enhet. Det är inte bara jorden, som har ett invecklat rutnätsystem. Ni strålar ut Ljus och ni får Ljus tillbaka, från en till en annan, fram och tillbaka bland alla människor på jorden. Vissa är starkare, vissa är svagare, men ni är fortfarande i själva verket uppkopplade till alla och allt på er planet, även inom detta under-universella uttryck. Detta kan upplevas som överdrivet och en svår tanke för er, men det är sant. När vi säger att ni alla är EN, vad betyder det verkligen och hur fungerar det? Det beror på att det finns ljusströmmar som tränger igenom och filtreras genom alla, runt om och genom hela Jorden. Ja, de flesta av dessa ljusströmmar är väldigt svaga, men allt fler av dessa ljusströmmar växer sig starkare och skapar en vibration av erkännande.

Det finns ett eko inom er som säger: ”Ja, jag minns dig. Ja, jag vet vem du är och jag vet att vi har varit tillsammans förut. Jag vet inte var, men jag känner igen dig, känner igen dina vibrationer och din energisignatur. Du rör min själ och får mitt hjärtas strängar att sjunga. Din kärleksfulla Essens försäkrar mig att jag inte längre är ensam. Välkommen till mitt hjärta. Jag ber dig att dela min resa och låta mig också vara en del av din resa.”

Var och en av er bär er Själs Essens, ert DNA och er personliga Gud – Själv. Sådana väldiga gåvor, sådan magisk energi och en stor minnesbank med Universell information och historia. Alla dessa historier som ni nu får höra, de gamla minnena som nås, inser ni inte att ni var där? Kanske var ni inte alltid där speciellt i fysisk form, men ibland var det en nära medlem av er Själs-familj. Ni behöver inte personligen uppleva allt som hänt under denna stora resa genom universum och på Jorden för att vara en del av detta eller att ha det i er minnesbank, för ni har en livslinje, er Själs minneanslutning med er nära Själs familj, som skapar en länk där de får data och visdom från era erfarenheter och deras erfarenheter också lagras i ert minne.

Tidigare har ni många gånger försökt att kväva eller få makt över era missbruk, era negativa vanor och tankemönster. Ni har motstått dem, hatat dem och ständigt tänkt på dem, vilket förstärker deras kontroll över era känslor, ert sinne och er livskvalitet. Kom ihåg att vi många gånger har sagt, vart och vad ni fokuserar er uppmärksamhet på förstärker ni och ger energi till, oavsett om det är positivt eller negativt, för det är en Universell Sanning. Ni måste frigöra er från de Fragment ni har skapat genom att älska dem och erkänna att de har tjänat er bra. Det bästa och mest effektiva sättet att uppnå detta är att plocka fram en sorglig tanke för att det är dags för den att återförenas med er. Att återigen vara en del av er inom ert Hjärtas Sol Kraftcenter – att fyllas med Ljus och bli en bemyndigad Fasett av ert Gudsmedvetande.

Förstå att allting, på något sätt, söker Ljuset – söker harmoni – försöker återvända till den harmoniska balans som fanns i början. Varje fas av ny medvetenhet eller utvidgat medvetande har sina speciella mirakler och fördelar, vilka är behagliga som ni ska njuta av. Varje gång ni lyckas bli av med en gammal själv begränsande smärtsam tankeform, vana eller inre disharmonisk energi, omvandlas ni – ni tar bort en liten (eller stor) del av er förklädnad, som tillåter er integrera en annan fasett av ert underbara Gud – Själv. Därmed skapar ni gradvis ett nytt kraftfullare jag. En ny verklighet öppnas för er där ni har tillgång till många nya koncept, liksom nya talanger, och er känslighet för Andens utsökta nyanser utvecklas mirakulöst runt er.

Nu lär ni er så mycket, så snabbt. Det är ofta uppenbart att ni inte vet vad ni ska tro. Ni tror att ni inte kan ta in eller integrera mer ny information, men vi berättar gärna att detta är bara början. Ni blir spirituella / mänskliga vuxna, medan ni tidigare har fungerat som mänskliga barn i en restriktiv tredje / fjärde dimensionell verklighet, med en känsla av att ni har varit frånkopplad från Gud. Kontrollerad av ödet och naturen. Som Mästare över er själv och som andligt vuxna lär ni er att ni är universella medborgare, ni är StjärnFrö, LjusKrigare och den Nya TidsÅlderns nyhetsgrupp. Ni har både utforskat hela detta och andra universum.

Under en mycket lång tid har ni hört att Jorden, även ert solsystem och er galax har varit i karantän. Denna karantän har nu upplöst, så nu kan ni få Galaktisk, Universell och Superuniversell information. Nu berättar vi att det också fanns ett filter placerat runt detta universum. Detta universum, där vi alla är en integrerad del, är ett av de senaste Universum som har skapats från den Högsta Skaparens Essens. Därför är det ett Universum, som ligger vid Skapelsens yttersta kant. Vi har också både haft begränsad kunskap om Superuniversell verksamhet, dessutom begränsad tillgång till högre frekvens vibrationell energi.

Ni förstår, de första Universumen som skapades var de mest kraftfulla och de närmaste i perfektion, för de omgärdade den Högsta Skaparens Stora Central Sol och innehöll den rena Skapelsens Essens. När fler och fler universum, galaxer, stjärnsystem skapades, vilka ständigt expanderade och förde skapelsen längre och längre ut i den Stora Tomheten (och längre bort från den Högsta Skaparen), hade varje ny skapelse på grund av förändring i täthet mindre perfektion av Allt Som Är.

Ni måste alla inse att vi ALLA har sänkt våra frekvens fragment, men att vi fortfarande är en integrerad Fasett av den Högsta Skaparens storhet. Om vi skickades ut med uppdraget att skapa i Skaparens namn, för det var Skaparens önskan att uppleva mer av Sig själv, varför skulle Skaparen då berätta för oss vad vi skulle skapa?

Vi fick en välsignad Gudomlig gåva som samskapare, och det är var och en av er. Ni är en samskapande gud i er egen rätt och det är inte en religiös sak: det är en universell sanning. Ni måste förstå det är därför ni är här på Jorden – det är den ni är. Låt inte någon annan berätta för er något annat. Kom ihåg, ni är också ansvariga för era egna skapelser genom lagarna av orsak och verkan.

Vänligen förstå att detta universum skapades med dramatiskt nedtonad och utspädd Primär LivsKrafts Substans. Vissa kallar detta Universum för ett fallet universum, men vi väljer att inte kalla det så. Detta är ett Universum, som skapades specifikt, så att vi kunde uppleva dualitet och polaritet. Ljusets och skuggans spektrum utformades med Skaparens Stilla Ljus Punkt i centrum. Dualitetspendeln skulle svänga så långt in i det positiva / negativa, maskulina / feminina, Ljus / skugga, yin / yang-energin.

Ni måste förstå att några av de medskapande gudarna skapade än mindre perfektion, eftersom de också lärde sig att använda sina Skapar-givna rättigheter. Under eoner har pendeln svängt längre och längre in i dualitetens skuggland, men det har alltid balanserats med samma mängd Gudomlig Ljus Essens. Jordens dualitet / polaritet är nu i färd med att återvända till Centrum, i sitt verkliga, utformade spektrum av Ljus / skugga.

Det har alltid funnits magnifika utsända från de högre världarna, som spridits ut i hela detta universum och särskilt i detta underuniversum, er galax och på Jorden, för detta är kulminationen av detta Gudomliga Skapelsens experiment, som nu utspelas i sina sista steg. Som vi tidigare har berättat tar nu den Högsta Skaparen själv en aktiv roll i hela Superuniversums kreativa process. Den rena, sällsynta energin från DESS Hjärtas Kärna strömmar nu ut och påverkar varje fasett av sig själv från det största till det minsta. Skapelsen dras inte samman utan expanderar ständigt och ni har en integrerad roll i den expansionen.

Älskade, Ni är vid en stor korsväg. När ni rör er genom reningsprocessen av att rensa och rensa de många fasetterna av er själv, lämnar ni de energier som skapade all smärta, lidande och nöd bakom er. Se tillbaka ett ögonblick och betrakta de senaste månaderna som observatör – börjar ni då få ett intryck av vad den stora planen och uppstigningen handlar om? Att vara medveten och i kontroll är viktigt för att Bemästra fasetterna. Om ni har arbetat flitigt med de lektioner vi har gett er, borde ni vara en bra bit på väg för att återkräva de många gåvor ni förde till Jorden för så många eoner sedan.

Var och en av er är centrum för ert eget universum. Ni, som en samskapare, skickar ut energi och avsikt, vilket skapar tankemönster av en viss frekvens. Dessa högre frekvensvibrationer utgår från er, som energi Strålar i ett oändlighets tecken, som skapar vågformer, som återspeglar era medvetna tankar, avsikter och handlingar. När ni lär er vara hjärtcentrerade och själsfokuserade utstrålar ni därigenom ovillkorlig kärlek och balanserade / harmoniska vibrations mönster. Er värld och verklighet förändras gradvis till det bättre, för ni fungerar som en bemyndigad mästare av samskapande – en sann Gudomlig emissarie av vår Fader / Moder Gud och Högsta Skaparen. Kom ihåg, mina älskade Ljuskrigare, under dessa tider av stor osäkerhet och förändring, har ni inget att frukta, det är så mycket att vinna. Känn värmen av vårt heliga andetag, när det vidrör er kind, känn kärleken av den kärlek när vi omfamnar er. Vi är nära: Sträck er ut och vidrör oss. Vi kommer att svara. Ni är djupt älskade.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

** Skickat via Ronna ** STAR * QUEST ** Telefon / Fax: 775-856-3654 ** Email: RonnaStar@earthlink.net ** http://www.StarQuestMastery.com ** MAGIN OCH DEN UPPSTIGANDE MAJESTÄTISKA MÄNSKLIGHETEN ** INNEHÅLLER ILLUSTRATIONER AV VÅRT LIVSHJULS PERSONLIGA TOLV STRÅLARS SKAPELSE * ILLUSTRERING AV ATT UPPNÅ INTEGRERING AV ALLA VÅRA FJÄRDDIMENSIONELLA SJÄLS FRAGMENT OCH ANSLUTA TILL VÅRA FEMTE DIMENSIONELLA, FÖRSTA HELIGA UNDER-NIVÅS Triad. Två stora övergripande illustrationer för att hjälpa oss att förstå den avancerade informationen ÄRKÄNGEL MIKAEL har gett oss i den här fantastiska boken ** MAGIN OCH DEN UPPSTIGANDE MAJESTÄTISKA MÄNSKLIGHETEN * SJUNDE BOKEN* ÄRKÄNGEL MIKAEL / Ronna * 8 X 11 Spiralbunden studiehandbok * 25 dollar. plus S & H www.StarQuestMastery.com * RonnaStar@earthlink.net * TELEFON / FAX: 775-856-3654 Ronna Herman

 

Du gillar kanske också...