Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 26 september, 2016

ÄrkängelM

Ärkeängel Mikael

via Ronna Herman

Bli ett Sändebud av Ljus

26 september, 2016

Älskade Mästare, lika säkert som ni lever och andas, hjälper ni till med att skapa antingen Himmel eller helvete på jorden – eller kanske många av er möjligen känner att ni vacklar någonstans mittemellan dessa två. Oberoende av vad ni tror eller hur ni tolkar de urgamla lärorna, är Himlen ett tillstånd av medvetandet/sinnet, och finns inte någonstans ”därute” i de högre dimensionerna.

Det är ingen slutstation eller en plats ni kanske kan kvalificera er för att komma till, när ni gör er övergång och lämnar er nuvarande fysiska farkost. Det är ett medvetandetillstånd, som ni skapar och existerar inom, oberoende av vad ni har varit, var ni nu befinner er, eller vart ni i framtiden är på väg.

Ni kom från en himmelsk plats och ni tog med er Kärlek/Ljus, tillika med förmågan att skapa en himmelsk omgivning, oberoende av vilken dimension, värld eller verklighet ni har valt att få uppleva.

Helvetet på Jorden är det som många av er har fått uppleva under dessa tusentals år, alltsedan mänskligheten föll in i ett delvis medvetet tillstånd. Ni har levt i en overklig värld, där ni är fulla av rädsla, vidskepelse, känslor av skam och skuld, samt av att inte vara värda kärlek eller överflöd.

Ni har låtit andra tala om för er hur ni ska tänka och handla och ni har låtit dem ni trodde var visare än ni frånta er kraft och kontrollera era liv. En malström av negativa tankeformer skapade av massorna, har hållit er fångna i en illusorisk värld.

Er verkliga värld var menad att vara fräsch, hel, fritt flödande och harmonisk, vari ni skulle färdas längs en medelväg, med bara ett fåtal hinder och utmaningar på er färd; en underbar värld av frid och överflöd, där ni skulle kunna vara fria att samskapa i samarbete och harmoni, tillsammans med era bröder och systrar på resan; en plats där ni skulle vara förenade med alla nivåer av medvetande, medan ni befann er i samklang med Skapelsens alla Facetter inom de första Fjärde-Dimensionella nivåerna: en plats som var utformad för att tillhandahålla en Himmelsk existens på det materiella planet.

Kom ihåg att ert uppdrag var att få uppleva sfären av fysikalitet, så att även Skaparen skulle få uppleva denna underbara Facett i sin skapande process.

Miraklen i dessa tider är att massorna dagligen håller på att vakna upp i allt större antal. Ni, förtruppen, har öppnat upp vägen och ni har förberett scenen för de ofantliga transformationsprocesser som sveper över världen. Genom era idoga ansträngningar, har ni förankrat de högre frekvenserna av Ljus på och inom Jorden, och därmed har ni gjort dem tillgängliga för alla dem som är redo att öppna sina hjärtan och ta steget över till en väg av högre medvetande och Självkontroll.

Varje människa har förmågan att skapa sin egen unika Himmel på Jorden. Detta är miraklet i dessa aldrig tidigare skådade tider som ni lever i.

Ni tänjer era andliga muskler och ni får tillgång till de vidsträckta resurser som har legat och väntat på er under dessa många tidsåldrar. Ni börjar återta elementen och egenskaperna i er riktiga värld – en värld som ni alla från början hjälpte till att skapa. Ner längs de många Dimensionerna tog var och en av er med sig, lagrade i er Guds-Cell inom ert Inre Plan, alla de Tolv Strålarnas egenskaper, förmågor och kvaliteter; en värdefull gåva från vår Fader/Moder Gud.

Till en början fick ni använda era förmågor till att skapa många storslagna och underbara saker, tills era förmågor med tiden minskade, förvrängdes och blev ofullkomliga, på grund av att ni ramlade ner i en negativ illusorisk omgivning i de lägre dimensionerna. Sålunda började ni skapa och leva inom en overklig värld, en helvetisk plats som ni själva hade skapat fram.

Den Store Skaparen känner enbart till perfektion och våra Fader-/Moder- Gud-föräldrar önskar bara det allra bästa för hela Skapelsen. De bestraffar inte. De väljer inte sida. De känner inte till ilska eller rädsla. De är fyllda med och utstrålar endast Kärlek/Ljus, som består av medkänsla, glädje och harmoni, så väl som alla ting som är goda och rättfärdiga. Det spelar ingen roll vilken religion ni tillhör. Det spelar ingen roll om ni är ateist, agnostiker, eller om ni säger att ni hatar eller förnekar Gud.

Ni kommer aldrig verkligen att dö; ni bara ändrar er form. Ni är odödliga. Kom ihåg att ni är en Skaparens Ljusbrytning/Gnista. Ni ser genom en lins som består av vibrationsfrekvenser, vilka är sammansatta av tankeformer, avsikter och handlingar, som resulterar i en verklighetsbild som ni har skapat fram under många tusentals livstider.

Ni befinner er i processen av att återta er högre sanning, förfina era tankar och klarna upp er vision. När ni gör det, löses illusionens slöjor långsamt upp, medan ni stegvis bygger er nya version av paradiset/Himlen på Jorden, vilket gradvis blandar sig och sammansmälter med visionerna hos era bröder och systrar, som befinner sig på resan tillsammans med er.

Alltigenom århundradena har förutsägelser och profetior förekommit om en Ny Tidsålder av evolution på Jorden och inom mänskligheten, som har fått sitt namn enligt en övergång från instinktiva, fysiska/människo-Varelser till Intuitiva Andliga/Mänskliga Varelser, eller en återgång till er sanna natur som Skaparens Gudomliga Gnistor.

En galaktisk cykel tar cirka 26,000 år att fullborda och Jorden tillika med alla kännande Varelser blir påverkade när mänskligheten stiger upp från mörkret till det nya Ljuset och en ny Kosmisk Dag.

Den har benämnts som en ny Gyllene Tidsålder och den är i sanning just det, för en underbar ny Gyllene Galax kommer att bildas, inneslutande vibrationerna/frekvenserna i era upplevelser/framgångar och den visdom som har samlats ihop alltigenom era alla färder på det jordiska planet, tillika med en Ny Gudomlig Plan som har sänts ut från den Store Skaparens Hjärta/Sinne till vår Fader/Moder Gud i detta Universum.

Under natten eller den mörka cykeln i de tidigare Tidsåldrarna, sjönk ni ner i täthet och era Livs-/Ljus-Linjer till era Högre Jag och vår Fader/Moder Gud minskade avsevärt. Ni lämnades att förlita er på era egna verktyg, med hopp om att ni skulle vakna till er Inre Källa (era resurser) av andlig kraft. Den Gudomliga Planen hade inte planerat för att ni skulle få uppleva brist, begränsning och rädsla; men ni var tvungna att genomlida konsekvenserna av era handlingar utav er fria vilja – de disharmoniska energier som ni projicerade ut till er värld.

Vi har flera gånger tidigare berättat om lagarna gällande orsak och verkan, eller ”för varje handling finns det en reaktion”, som leder till det som kallas negativ eller positiv Karma. Under flera tidsåldrar har ni, som de upplysta, flitigt arbetat för att balansera er personliga karma, förfädernas karma och karma med ras-influenser. Det var till större delen ett spel med dualitet och polaritet, återgången till balans och harmoni i alla Facetter av ert Varande.

Ni har kämpat med materians kors under flera tidsåldrar och det är underbart att få se hur ni långsamt har återfört de disharmoniska energier, som så länge har hållit er ur balans, tillbaka till harmoniska frekvenser.

När ni helar och transmuterar de tankeformer, som har hållit er fångna i er förflutna helvetiska omgivning, blir ni åter en gång en Ljuspelare och korset ni bär på, är ett Kors av Ljus som strålar ut från ert Centrum av Sol-Kraft, via ert Heliga Hjärtas främre och bakre Portaler. Sålunda skapar ni en Ljuspelare, från vilken ni kan börja uppleva ”ert arbetes frukter”, när ni återtar ert himmelska arv som ett Sändebud av Ljus.

Ett flertal av er undrar vad som nu kommer att ske, när vindarna av krig, konflikter och förstörelse sveper som ett mörkt och tungt moln runtom Jorden, berör och påverkar allting och alla. Det beror på vad ni känner och tänker, kära ni, vad ni har i sinnet och i hjärtat, om ni kommer att kunna stå stadigt i Ljuset, eller ytterligare öka på de negativa karmiska tankeformer som skapas i varje ögonblick.

Vi frågar er återigen, bidrar ni till Himlens befriande vibrationer eller till helvetets disharmoniska frekvenser? Vi ber att ni inte längre ska förbli passivt sittande vid vägkanten och inte göra något. Ni blir ombedda att stå upp och kunna räknas med, för er dynamiska Livskrafts Energi behövs nu som aldrig tidigare. Ni är mycket mer kraftfulla än vad ni kan föreställa er, mina tappra vänner – ni spelar en viktig roll i uppnåendet av en fredlig lösning på en mycket oroande världssituation.

Den energi som ni utstrålar från ert hjärtcentrum, har precis lika mycket inflytande på resultatet av de förödande konflikterna runtom i världen, som de som förekommer inom ”frontlinjerna”. Även ni befinner er i frontlinjerna, så att säga, för ni har förmågan att koppla upp er till de rena, omanifesterade Adamantin-Partiklarna av Gudomligt Ljus och att omforma dem till kraftfulla tankeformer och handlingar, som kan övervinna alla bakslag. Som vi tidigare har konstaterat: ”De modiga Själar som har blivit kallade till slagfältet, oberoende av vilken sida de kämpar för, om de gör det med en önskan om sann rättvisa för alla, och med en Andlig medkänsla för sina medmänniskor i stället för hat och en önskan om hämnd och att förslava eller kontrollera andra, så fungerar de som rättmätiga krigare och Himlens styrkor är med dem.”

Många runtom i världen frågar: ”Varför kan vi inte ha ledare med integritet som är Andligt inspirerade, i stället för dem som tjänar sig själva, söker makt och som inte har massornas bästa intressen som sin viktigaste målsättning?” Det är också ett tidstecken, mina älskade.

De stora förändringar, som sakta håller på att ske, måste börja i människornas hjärtan. När era övertygelser förändras och vinner kraft och styrka, kommer ni att bygga upp en ny tankeform och ni kommer att insistera på att era ledare ska bära ansvaret, att de ska ha integritet och i sanning vara tappra hjältar och människornas försvarare.

Era ledare återspeglar massornas tänkesätt och en viktig del av ert livsuppdrag är att utstråla villkorslös kärlek till HELA mänskligheten och till Jorden. Kom ihåg, vi har talat om för er att när ni gör så, adderas er kärleksfulla energi till hela kollektivet och det kan sedan användas för ALLAS högsta goda. När ni gör så, befinner ni er i linje med Skaparens Gudomliga Plan och ni står med mina Ljus-Legioner som krigare för fred.

När vi säger att ni borde leta efter det som är er passion, och det som ger er den största tillfredsställelsen och glädjen, har många av er inte den blekaste aning om vad det kan vara. Vi ber er att börja med att eliminera de saker som är stressfyllda i ert liv, det som orsakar er smärta och det som ni fruktar.

Ni blev inte den ni är på en dag, en vecka eller ett år, men ni kan åter transformera er tillbaka till ert bemäktigade mästerliga jag mycket snabbare än ni kan föreställa er. Vi har under de senaste åren erbjudit er flera verktyg, tekniker och information, men ni måste göra ett åtagande och för er själva bevisa att det som vi har att erbjuda er, är de ”magiska verktyg” som ni har letat efter.

Vi har flera gånger sagt att ni måste vända vetskap till visdom, eller ni måste komma till insikt om att något är sant och möjligt att uppnå. Insikt är när någonting blir kristallklart i ert sinne och ni ”vet” att detta är er sanning – då måste ni verkställa denna sanning i handling.

Vetskap/visdom, överdragen med kärlek/medkänsla och en fokuserad avsikt/handling, skapar den kraft som håller i nycklarna till det universella magasinet för omanifesterad potential – en potential som bara väntar på att ni ska forma den och börja skapa allt som ni kan föreställa er. Det är det som väntar på er i er nya himmelska morgondags värld.

Det är dags för integration och att återgå till harmoni gällande allt. Av yttersta betydelse är ett återförenande och balanserande av Fader/Moder Guds-Krafterna på Jorden, samt inom var och en av er. Denna återföreningsprocess kommer att snabba på er personliga återgång till balans och harmoni inom er själva. Ni kommer, åter en gång, att få förkroppsliga både maskulina och feminina egenskaper, kvaliteter och förmågor hos vår Moder/Fader Gud. Ni kommer inte längre att brytas ner och utspela krig inombords, utan få styrka genom förenade krafter i ert Gudomliga Jag.

De himmelska vindarna av förändring sveper över detta Sub-Universum och de har bombarderat Jorden under ett antal år. Ni kan inte längre ignorera det faktum att er värld håller på att förändras, ögonblick för ögonblick. Ni kan känna att tiden snabbar på, men det är i verkligheten er Jord som rusar genom rymden i en snabbare takt. Ni är på väg in i en verklighet där tiden är flytande och rymden är formbar.

Storslagna Varelser av Ljus har kommit från de bortersta hörnen i Omniversum för att få observera och hjälpa er under dessa epokgörande tider av viktig förändring. Vi kan inspirera, vägleda och hjälpa er, men ni och blott ni, måste skrida till en handling som leder till manifesterandet av Himlen på Jorden.

Se efter tecknen i skyn; lägg märke till de vackra moln och solnedgångar som änglarna målar för er; var känsliga för de buffar och viskningar som vi skickar åt ert håll; och var medvetna om alla mirakel, stora som små, som vi arrangerar för er. Vi befinner oss inte ”därute”. Vi finns blott en tanke och ett hjärtslag bort. Jag innesluter och sveper in er i mitt aurafält av kärlek och beskydd. Ni är omåttligt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Transmitted through RONNA / Sacred Scribe   *STAR*QUEST*   * www.RonnaStar.com

 

“Archangel Michael: Becoming an Emissary of Light,” Channeled by Ronna Herman, September 26, 2016, at http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...