Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 31 juli, 2016

ÄrkängelM

Ärkeängel Mikael

via Ronna Herman

31 juli, 2016

ÖPPET BREV TILL ALLA UPPSTIGANDE STJÄRNFRÖ-SJÄLAR

Älskade Ni!

När ni lär er att koppla upp er till de kosmiska registren i de högre rikena, börjar ni bredda er medvetenhet gällande ert sanna ursprung. Processen gällande en återförening är långt framskriden och därför bemödar sig många hängivna Tjänare av Ljuset att återfå de många facetterna i sin Gudomlighet. En del i vårt uppdrag är att hjälpa er att förstå ert Gudomliga ursprung, samt att även hjälpa er att förstå den hittills aldrig skådade process, som mänskligheten vid denna tid befinner sig mitt uppe i.

Ett flertal av er, Stjärnfrön och Vägvisare, kom in i denna livstid med vibrationsmässiga frekvenser i era Strålar (inom era Diamant-Kärn-Guds-Celler) som var mer aktiva än hos dem, som fortfarande fungerar inom de Tredje-/Fjärde-dimensionella Sfärerna. Av den anledningen har ni fått uppleva fler ”utbrott av Guds-medveten närvaro” under de senaste åren. Om ni jämförde erfarenheter av era tidigare upplevelser med andra på Vägen, kommer ni att märka att ni har haft flera liknande upplevelser under era liv. Ni är nu medvetna om att flera av de mirakel, inspirerande tankar och gynnsamma sammanträffanden inte är vanliga för den genomsnittliga människan, som fortfarande existerar och fungerar inom de förvrängda rikena inom massmedvetandets trosstruktur.

Det som ni, tappra hjärtan, nu går igenom, är de sista stegen inom den Fjärde-Dimensionella Sfären. Det som nu sker för många av er, som befinner sig i den ”snabba filen i Uppstigningsprocessen”, är att ni är mitt uppe i att integrera de återstående Facetterna i era Högre Jag inom den Fjärde Dimensionen. Detta aktiverar många minnen och känslor, likt ett kaleidoskop av upplevelser inom de högre sfärerna mycket långt tillbaka i tiden. Under de senaste åren har vi berättat för er om den kritiska process som ni måste genomgå, för att ni ska kunna komma fram till er inprogrammerade slutstation – den första undernivån i Femte Dimensionen.

I och med att ni integrerar fler av de förfinade Fragmenten i era Högre Jag, kommer ni att få tillgång till de Kosmiska registren gällande ert förflutna, tillsammans med den visdom ni behöver för att kunna färdas över de sista nivåerna av de Fjärde-Dimensionella materiella planen. Ni börjar få en glimt av hur i sanning magnifika ni är i de högre rikena. In i ert auriska fält börjar ni också långsamt dra till er förfinade frekvenser ur de Fem Högre Galaktiska Strålarna, som innehåller den Gudomliga Blåkopian för Vattumannens Tidsålder. Tillika med det börjar ni gradvis integrera er egen Gudomliga Blåkopia, via en Frö-Atom inom Kundalini-Minnet, som har blivit lagrad inom ert Rot-chakra under era många mänskliga livstider.

Vi har många gånger poängterat detta faktum: ”Er nuvarande livstid är ett av era viktigaste liv som ni någonsin kommer att få uppleva, alltsedan ni intog er fysiska farkost.” Ni valde ert födelsedatum på grund av de specifika astrologiska gestaltningar och energier som de innehöll och projicerade – energier och egenskaper, som fokuserade på de styrkor och förmågor som ni skulle komma att uppleva. Även negativa tankeformer/energier betonades – de som var de mest obalanserade inom era fyra lägre kroppssystem: de fysiska, emotionella, mentala och eteriska – de tankeformer av lägre frekvens, som höll er fångna inom gråzonen mellan illusionen och begränsningarna.

Av samma anledning valde ni era föräldrar, er familj och dem som ni under denna livstid skulle komma att samverka med – de som skulle komma att projicera eller återspegla för er de positiva egenskaper som ni behövde integrera, samt även många negativa drag som ni behövde övervinna. Alla kära Själar i ert liv är en del av det stora drama, som ni har valt att få uppleva under denna livstid – var och en gick med på att spela en roll, som förhoppningsvis skulle komma att bli ömsesidigt gynnsam. Fråga er själva vilka positiva drag era föräldrar, er partner och barn har projicerat till er – tänk sedan på de negativa drag som de har visat; däri ligger de lärdomar som ni planerade för er själva att få uppleva och förhoppningsvis gynnas av, på en Själsnivå. Har ni lärt er era lärdomar väl? Visar ni fler av de positiva dragen eller fler av de negativa dragen, som andra återspeglar till er? Begrunda testerna och utmaningarna som tillfällen till att en gång för alla transmutera alla de obalanser, som hindrar er att stiga genom porten till er nya Femte-Dimensionella Verklighet.

Ni och era familjemedlemmar valde att komma samman som en familjeenhet, för ni visste att det skulle komma att ge er den bästa möjligheten att få balansera era mentala och emotionella egenskaper. Vi känner att den allra viktigaste lärdomen för många av er, är att vara medvetna om att ni är värda kärlek och respekt och att det är dags att börja återta er kraft. Människor i ert liv kommer inte att respektera er, förrän ni lär er att sätta gränser och att tillmötesgå era egna behov innan ni försöker hjälpa dem. Ni är inte ansvariga för någon annans Själs tillväxt än er egen. När ni lär er att sätta gränser och ta tillbaka er kraft, kommer ni att finna att era relationer med dem runtomkring er gradvis börjar förändras till det bättre. Ni kan inte heller ta på er någon annans lärdomar eller ansvaret för deras misstag. De måste själva lära sig reglerna som gäller orsak och verkan. Den största gåvan ni kan ge till andra, är att älska dem tillräckligt för att tillåta dem att arbeta sig igenom sina egna problem och misstag.

Mina tappra, ni är här för att lära ut kärlek, villkorslös kärlek, genom att först villkorslöst älska er själva. Ett flertal av era själsfränder är vid denna tid inkarnerade på Jorden, både manliga och kvinnliga. Flera Själsfamiljer kommer att återförenas när ni rör er allt djupare in i de alltmer förfinade Sfärerna av Ljus. Det bästa sättet att hjälpa dem i er familj, era vänner eller arbetskamrater, är att vara ett strålande exempel.

Ni är också här för att lära er att släppa taget – att ni i sanning inte kan äga någon eller något. Universums skönhet, överflöd och frikostighet är er Gudomliga födslorätt, men dessa gåvor är era till låns. Ni måste hålla dem varsamt i era händer och tillåta dem att fritt flöda ut i världen – ta vad ni behöver och dela sedan på resten – samla inte på er.

När mänskligheten kommer fram till denna verklighet, kommer all fattigdom att försvinna från Jorden.

Det viktigaste att betona vid denna tid, är att ni behöver återvända till en helhet inom er själva – genom att ni tar personligt ansvar för era handlingar, bygger upp er självkänsla och utvecklar en känsla av värdighet – via ert Sol-Hjärt-Centrum i samarbete med ert Själs-Jag och Högre Jag. Sanning och integritet är grunden för alla relationer i framtiden. Först måste ni acceptera vilka ni är just nu, medan ni strävar efter att bli den allra bästa människan som ni kan bli, genom en självuppskattning av era attityder, övertygelser, vanor och svagheter.

I en nära framtid kommer Vägvisarna och Själarna i Förtruppen, de som bringar fram den nya Gudomliga Blåkopians högre visdom, att visa att sjukdomar av alla slag inte behöver bli manifesterade i kroppen när den åldras. Den mänskliga fysiska farkosten var menad att fungera vid optimal hälsa i åtminstone 120 år. Mänskligheten i stort har fastnat i massmedvetandets trossystem enligt de Tredje/Fjärde Dimensionerna, varmed kärnfrågorna från det förflutna, samt ofullkomligheterna inom det nedärvda DNA:t tillåter dessa stressfyllda, försvagande symptom att manifesteras – om individen tillåter sig själv att känna sig oälskad, ovärdig, eller känner skuld, skam eller förbittring av något slag. När Själen tillåts bli en guide och ledare för den fysiska personligheten – i stället för det ego-längtande kroppsmedvetandet – kommer alla negativa energier, som är ett resultat av djupgående minnen från det förflutna, att komma upp till ytan, så att varje person för en gångs skull kan släppa taget om dem. Detta kommer att ske genom att man medvetet använder den Violetta Omvandlande Flamman och lyssnar till de inspirerande tankeformer, som samlats ihop från ert Heliga Sinne, samt era Kosmiska Guider – så väl som de healingformer av högre frekvens, vilka nu finns tillgängliga för er.

När ni rör er djupare in mot Själv-Kännedom och börjar lyssna på den fysiska kroppens visdom – ert Kroppsminnes Frö-Atom – så kommer ni inte längre att vara i så stort behov av yttre metoder (mediciner, kirurgi och artificiella healingmetoder). De drastiska fysiska obalanser och ohälsa som majoriteten av människorna nu upplever, kommer gradvis att ersättas av sunda, harmoniska levnadsvanor, vilka kommer att vägledas av en ny andlig, intuitiv visdom, som ni har lagrad inom ert Heliga Sinne. Mänskligheten kan inte längre enbart lita sig till vad den medicinska professionen för närvarande erbjuder. Er Själ knuffar på er för att ni ska integrera ett mer hälsosamt förhållningssätt till att hela de fysiska, mentala och emotionella kropparna, för att de Högre Frekvenserna i Över-Själen ska kunna integreras, utan så stor mängd trauma och svårigheter för den fysiska farkosten.

Som vi tidigare flera gånger har sagt, är Ljus, Ljud och Färg framtidens healingmetoder. En studie av Chakra-systemet och frekvenserna i de fem högre Galaktiska Strålarna ger assistans till healers och rådgivare, om hur de ska informera sina klienter om vad som är i obalans inom aurafälten, samt hur de ska hjälpa klienterna att gradvis återgå till och upprätthålla en sund fysisk kropp. Våra läror ger er alla riktlinjer som ni behöver för att kunna integrera dessa ”komplementära healingmetoder” i ert nuvarande hälsosystem. Ni har också ett underbart förråd av information som är tillgängligt för er inom ert Heliga Sinne/er Hjärna.

När er utstrålning utvidgar sig och växer till att bli mer kraftfull och långtgående, kommer ni tillsammans med andra Ljusarbetare, att bli en förenad styrka som inte kommer att bli förnekad – en styrka för transformation och förändring av högsta slag. Var orädda i er vision. Se vad som finns mitt i er värld, och förstärk därmed den Kärlek/det Ljus, som bor inom var och en av människorna ni möter. Lägg ingen fokus på skuggorna, för era tankemönster kommer alltid att förena sig med och förstärka de Dimensionella frekvenser, på vilka ni fokuserar er uppmärksamhet.

Er enda sanna fiende är rädsla. Släpp taget om rädslan och stråla ut Kärlek/Ljus, se sedan hur miraklen utvecklar sig. Ni är mästare på att manifestera – ni har bara glömt bort det. Tro på er själva och sluta upp med att skapa det som orsakar er smärta, skuld och lidande. Bli återigen samskapare av Ljus, Fred och Harmoni och slut er samman med dem som arbetar för att återta planeten Jordens ursprungliga skönhet. Lägg anspråk på er rättmätiga plats som Ljusets Mästare, kära Ni, och kom ihåg, när ni integrerar Andens kunskap och den upplysta sanningen, att vi ber er att stiga fram och dela med er av er visdom. Vi finns alltid i närheten för att vägleda, skydda och inspirera er, men mest av allt, för att älska er.

Jag är Ärkeängel Mikael.

 

Transmitted through Ronna Herman Vezane *STAR *QUEST*www.RonnaStar.com  www.QuestForMastery.org * RonnaStar@earthlink.net

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

 

EN GÅVA FRÅN ÄRKEÄNGEL MIKAEL

RONNA /SACRED SCRIBE

NEW AGE CREED ©

 

 

EN NYA TIDENS “TROSSATS”

ÄLSKA DIN FADER/MODER GUD MED HELA DITT VARANDE. ÄLSKA DIG SJÄLV VILLKORSLÖST, SOM EN GUDOMLIG GNISTA AV SKAPAREN. ÄLSKA ALLA ANDRA SOM DU ÄLSKAR DIG SJÄLV. VET ATT NI ÄR VÄKTARE FÖR JORDEN OCH ALLA LIVSFORMER SOM BOR PÅ HENNE – NATUREN, DJUR-, ELEMENTAL-, OCH DE MÄNSKLIGA RIKENA. SKYDDA, BEVARA OCH ÄRA ALLA LIVSUTTRYCK.

LEV DITT LIV MED GLÄDJE OCH MED SPONTANITET OCH LYCKA, SOM ETT BARN. BEMÖDA DIG OM ATT EFTERLÄMNA ETT ARV AV KÄRLEK OCH GLÄDJE.

NJUT AV LIVETS RESA OCH STRÄVA EFTER ATT UPPFYLLA DITT UPPDRAG PÅ JORDEN ENLIGT BÄSTA FÖRMÅGA.

UPPRÄTTHÅLL EN STÄNDIG ATTITYD AV TACKSAMHET OCH LEV VARJE DAG SOM OM DEN STORE ANDEN SATT UPPKRUPEN PÅ DIN AXEL, SOM EN OBSERVATÖR. UTÖVA ICKE-DÖMANDE OCH LETA EFTER DET SOM ÄR GOTT INOM ALLA.

DITT MÅL ÄR ATT ÅTERSTÄLLA BALANSEN TILL KROPP, SINNE OCH ANDE. POLARITET OCH DUALITET PÅVERKAR DIG INTE LÄNGRE NÄR DU VANDRAR LÄNGS VÄGENS MITT.

LETA EFTER OCH LÄGG ANSPRÅK PÅ DIN HÖGSTA SANNING OCH LEV SEDAN DIN SANNING MED INTEGRITET. TILLÅT ANDRA SAMMA RÄTTIGHET.

LÄR DIG, OCH ANVÄND LAGARNA FÖR MANIFESTERANDE, DE GUDAGIVNA VERKTYG SOM KOMMER ATT HJÄLPA DIG ATT SKAPA DIN VERSION AV PARADISET PÅ JORDEN.

DELA MED DIG TILL ANDRA AV DE VISDOMAR SOM DU HAR INTEGRERAT: FÖRST GENOM ATT VARA ETT EXEMPEL, SEDAN GENOM DINA HANDLINGAR OCH SLUTLIGEN GENOM ORD.

LÄGG ANSPRÅK PÅ DIN GUDOMLIGA FÖDSLORÄTT: DEN KÄRLEK, FRED, HÄLSA OCH DET ÖVERFLÖD SOM ÄR DINA, SOM EN GÅVA FRÅN VÅR FADER/MODER GUD.

KALLA DAGLIGEN PÅ DIN MÄKTIGA ”JAG ÄR” – NÄRVARO, FÖR ATT UPPLYSA, VÄGLEDA OCH GUIDA DIG; LYSSNA SEDAN PÅ DESS INRE KNUFFAR. KALLA PÅ FÖRLÅTELSENS MÄKTIGA ÄNGEL OCH DEN VIOLETTA FLAMMAN, VID VARJE DAGS SLUT, FÖR ATT BALANSERA, HARMONISERA OCH TRANSMUTERA ALL DISHARMONISK ENERGI, SOM DU UNDER DAGEN HAR PROJICERAT OCH DÄRMED FÖRKLARANDE DEN SOM OSKADLIG, VILKET TAR DIG BORTOM LAGARNA OM ORSAK OCH VERKAN

OCH IN TILL ETT TILLSTÅND AV NÅD.

 

www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org * RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...