Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 mars 2021

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 mars 2021

 

Ärkeängel Mikael genom Ronna Vezane ~ Ett Kosmiskt Ögonblick av Möjligheter

1 mars 2021, starquestmastery.com

https://tinyurl.com/3n284eay

Älskade mästare, mänskligheten befinner sig mitt i ett kosmiskt ögonblick av möjligheter. Den Sjunde Strålen av det Gudomliga Ljuset, den Violetta Flamman av transformation och rening, duschas ner på Jorden och mänskligheten genom utstrålningen av den älskade Ärkeängeln Zadkiel och Lady Amethyst, för att hjälpa till i dessa oöverträffade tider av evolution och Uppstigning. De renande vibrationsmönstren från den Violetta Flamman kommer att öka kraftigt i styrka under de kommande åren när allt mer avancerade själar lär sig att utnyttja och projicera dess magiska, transformativa egenskaper.

De nya inkommande själarna av den nya Under-rotrasen – arter av människa – är högt utvecklade och andligt anpassade, och de påverkas starkt av den SJUNDE STRÅLEN av transformation, frihet, upprättelse, rening, ritual och Enhetsmedvetenhet. Alla och allt på Jorden påverkas av utstrålningen från den Sjunde Strålen, den Violetta Transmuterande Flamman. Som ett resultat kasseras många av de gamla, föråldrade lärorna när mänskligheten utvecklas i visdom och höjer sitt frekvensmönster.

Mycket av de inspirerade, sanna religiösa övertygelserna kommer att behållas, och de religioner som överlever kommer att vara de som utökar sin filosofi för att införliva de högre Skaparens sanningar som nu avslöjas.

Den Violetta Flamman av den Sjunde Strålen kommer att påskynda omvandlingsprocessen genom att återföra disharmoniska vibrationsmönster till neutral Ljussubstans. Denna omvandling underlättas genom era kärleksfulla, medvetna avsikter och handlingar, så att ni kan återgå till balans och harmoni i era fysiska, emotionella, mentala och eteriska kroppar.

När detta väl har uppnåtts blir ni lättare sanna medskapare av skönhet, överflöd, glädje och fredlig samexistens på Jorden. Du ska söka personlig uppstigning; dock måste du också hjälpa dina bröder och systrar, och även Jorden att utvecklas och återvända till ett harmoniskt medvetandetillstånd.

Aldrig tidigare har ni haft en sådan möjlighet att tjäna mänskligheten och Skaparen. Ni står vid ett vägskäl i er evolutionära process, för världen som ni har känt den försvinner långsamt. Som Skaparens Gudomliga Gnistor fick ni en stor gåva, en skattkista av Skaparessens att använda på vilket sätt ni önskade. Ni började denna livstid med en portion av Adamantinska Ljuspartiklar lagrade i ert Heliga Hjärta. En annan reserv, den Vita Eldens Heliga Sädesatom fanns undangömd i ert Rotchakra. I forntida läror kallades den Kundalini, och den avbildades som en lindad orm.

Du har alltid haft tillgång till den heliga elden lagrad i ditt hjärta; du måste dock komma ihåg hur du använder dina Nycklar till Kungariket för att tända och effektivt använda denna kraftkälla av Gudomligt Ljus. Kundalini eller Ormelden är en annan sak, för du måste rensa 51% av den förvrängda energin som du har skapat tidigare för att kunna utnyttja denna behållare av Metatroniskt Fullspektrumljus.

Det finns stor oro för att förödelsen runt om i världen accelererar. Vi erkänner att detta är sant, och det kommer att fortsätta under en tid när Jorden släpper ut de negativa mönstren och de förträngda energierna – för er Jordmoder måste försöka reparera den skada som har skett på planeten under eonernas tider genom mänsklighetens negativa tankar och handlingar. Mänskligheten är ansvarig för det nuvarande tillståndet på Jorden, och det är upp till er alla – Stjärnfrösjälar, med hjälp av Väsen från de Högre Världarna – att sträva efter att korrigera så mycket av skadan som möjligt.

Ni får verktygen tillsammans med den Heliga Eldenergi som är nödvändig för att utföra denna uppgift. Men ni måste införliva och styra denna kraftfulla energi på lämpligt sätt. Er uppstigning och Jordens uppstigning är obevekligt knutna ihop och vi är fast beslutna att hjälpa er på alla möjliga sätt.

Detta Universum, och särskilt Underuniversumet där ni för närvarande finns, är mitt i en monumental transformationsprocess. Planeter skiftar platser och rör sig närmare solen i solsystemet som de är en del av. Galaxer och Underuniversa expanderar och rör sig uppåt, utåt eller nedåt beroende på observatörens synvinkel. Nya galaxer befinner sig i bildande stadier då drivkraften för expansion antänds av en stor infusion av Skaparpartiklar av Ljus och Liv, och Frötankarna för ny Skapelse genomsyrar alla kännande Varelser.

Under denna förskjutning av Ålderscykeln upplever ni en mängd olika transformativa förändringar. Ni återvinner alla de personliga fragment av energi och tankeformer som ni skapade under er långa resa in i det fysiska uttrycket. Ni återförenas med de många Medvetandegnistor som utgör ert Gudomliga Själsjag och er Själsfamilj. Ni strävar också efter att bli en Andlig/mänsklig vuxen medan ni existerar i ett ständigt växande, flerdimensionellt område av fysikalitet.

De olika färgade självlysande Strålarna hjälper till att integrera och balansera de högre frekvensmönstren för galaktisk medvetenhet. Ju mer du balanserar, harmoniserar och stärker ditt chakrasystem, desto mer Gudomligt ljus kan du absorbera. Ryggraden blir så småningom en ”Ljusstav” genom vilken Skaparens ljusströmmar kan flöda fritt och obehindrat, varigenom Uppstigningsprocessen kommer att påskyndas kraftigt.

Den Helige Ande eller ditt Högre Mentala Jag är din urskiljande högre intelligens som övervakar och reglerar Ljusinfusionerna och Andens gåvor, vilka tilldelas dig enligt din nivå av andlig medvetenhet och dina nuvarande behov.

Speciella dispenseringar övervakas och sprids också av ditt Heliga Mentala Jag, som är en mellanhand mellan dig och din Femte-dimensionella Heliga Triad. Emellertid kräver alla speciella dispenseringar som du får att du flitigt strävar efter att göra din del. Du måste anstränga dig maximalt för att använda de särskilda gåvorna från Gudomligt Skaparljus till det högsta goda. Kom ihåg att du är en utsedd samkreativ partner till vår Fader/Moder Gud.

När du blir skickligare som medskapare på det Jordiska Planet bör du sträva efter att ständigt övervaka dina energimönster och försöka uppgradera dem när du strävar efter en ihållande harmoni och förfinat gudomligt uttryck. Du måste befria kraften i den Heliga Elden som har legat vilande i många tusen år och sträva efter att rikta och fokusera din energi till de områden i ditt liv som du vill förändra.

Genom att upprätta och ständigt uppgradera ditt Livs Skaparhjul planterar du Frön av fokuserad förändring, och du levererar den Heliga Skapelseeld som behövs för att manifestera det du har tänkt dig. När du kan göra detta skickligt kommer din personliga värld att bli ett underland. Du kommer att bli en Ljusstråle för alla att se.

Vi kan inte nog betona hur viktig andningen är för att återvinna din Gudomliga natur. Inte den grunda andningen som majoriteten av människorna på Jorden har accepterat som rätt sätt att andas. Denna typ av ineffektiv andning har resulterat i många försvagande symtom och sjukdomar. Det har också begränsat ditt intag av Gudomlig Essens, vilket är avgörande för ditt välbefinnande och återvinning av din Ljusfarkost.

Vi har förklarat och betonat den Gränslösa Andningen, Dragspelensandningen och hur viktigt det är att andas med avsikt. Gränslös Andning kan kallas Uppstigningsandning, för det anpassar dina galaktiska chakran till ditt fysiska kärl, och det öppnar returpassagerna till de högre Dimensionerna via den Binära Sekvenseringstekniken. Det påskyndar processen att bygga ditt uppstigande fordon av Ljus, och det underlättar också öppningen av portalen till ditt Heliga Sinne och de främre och bakre portalerna till ditt Heliga Hjärta.

Dragspelsandningen ger en dubbel fördel: den drar fram de Adamantine-partiklar som är lagrade i rotchakrat och även Adamantine-partiklarna som lagras i din Eteriska kopia, som ligger i din Femte-dimensionella Personliga Ljuspyramid.

Din SJÄLSSÅNG består av mittre fjärde och högre Dimensionella vibrationsmönster av villkorslös kärlek, visdom, balans och harmoni. Som Självmästare smälter din Energetiska Signatur och din Själsång samman till en Himmelsk Mandala av Ljus, Ljud och färg, genom vilken du identifieras i de högre världarna. Du känns igen av ditt inre Ljus. Ju mer Ljusessens du införlivar i ditt fysiska kärl, desto starkare lyser din aura.

Det finns en helig väg öppen för var och en av er att följa, oavsett på vilken station eller under vilka omständigheter ni kan finna er själva – ett gyllene tillfälle som väntar på att göra det möjligt för er att ta över er kraft, utnyttja er kreativitet, få fram de många latenta förmågor ni har lagrat djupt inne i era minnesbanker. Nu, som aldrig förr, är vi i närheten och observerar, väntar på att hjälpa, uppmuntra, skapa mirakel och jämna ut vägen när ni strävar efter att utvecklas framåt och uppåt.

Om du kan se allt som för närvarande finns i ditt liv som övergående, förutom kärleken/ljuset och den andliga elden i ditt Heliga Hjärta och din Själ, kommer du att förstå vad vi försöker förmedla till dig. Släpp din rädsla för det förflutna och framtiden, eliminera de känslomässiga och mentala kontroller som andra har över dig så att du kan bli den fria Ande du var tänkt att vara.

När Oändlighetsloopen och tidslinjen för ditt förflutna har harmoniserats och huvuddelen av dina splittrade energier har transmuterats kommer du att gå in i din framtids Oändlighetsloop. Du håller på att komma åt din framtids Ljus medan du lämnar skuggorna från det förflutna. Ni är mitt i en kosmisk återföreningsprocess, mina modiga vänner, och ni kommer att utvecklas i sinom tid, på ett eller annat sätt.

Ni bör vara medvetna om att denna omvandlingsprocess är en lång och komplex cykel, det kan dock vara en storartad resa om ni utnyttjar visdomslärdomarna och de verktyg vi erbjuder er. Cirkellagen säger att varje ny kreativ strävan måste börja från den Stilla Punkt av Viljestyrka som finns i Skaparens och även medskaparens Kärnessens.

Kom ihåg att en person som är centrerad i sitt Heliga Hjärta och Heliga Sinne kan förmedla Kosmiska sanningar och inspirerade tankar till miljontals människor, medan de kärleksfulla vibrationerna i deras aurafält välsignar alla som de kommer i kontakt med.

Det är dags för var och en av er att gå framåt, ta ställning och bli hörd. Börja där du är, på din högsta nivå av förståelse, se genom ögon filtrerade av kärlek, känn med ett hjärta fyllt av medkänsla och fungera med ett sinne som inte är fördunklat av skuld, rädsla eller dom. Det är så ni kommer att bekräfta er sanning och få er visdom, älskade ni. Det är på det sättet er värld och verklighet kommer att fyllas till fullo av kärlek, glädje och överflöd. Det är vägen för mästaren, vägen för Levande sanning, vägen hem.

Du är alltid din egen domare och med hjälp av ditt Väktarråd bestämmer du vad de viktigaste detaljerna i din nästa livserfarenhet kommer att vara. I en miljö med högre Dimensioner är en själ alltid angelägen om att rätta till tidigare misstag så att aurafältet kan rensas från alla oharmoniska vibrationsmönster och resan mot Upplysning kan fortsätta.

Det spelar ingen roll om människor förnekar sanningen i det vi förmedlar till dig. Ändå är det den Levande sanningen och den Universella Lagen, och varje Själ påverkas och styrs av principerna på det Gudomliga Planet, oavsett om de tror eller inte. Även här gäller den inre slöjan som ger dig tillgång till din större visdom, och du måste bryta igenom begränsningarna av den negativa tredje/fjärde dimensionella miljön för att få tillgång till en expanderad, underbar återanslutning till Kosmiskt Medvetande.

Du har alltid varit och kommer alltid att vara ansluten till ALLT SOM ÄR. Känslan av frånkoppling ligger inom ditt sinne, och vägen att ”låsa upp dörren” till Livets Flod ligger inom det HELIGA HJÄRTAT

När du förfinar din resonans blir du gradvis flerdimensionell, vilket innebär att du utnyttjar frekvensmönstren för flera dimensioner samtidigt. För att göra plats för de raffinerade frekvenserna för de multipla nivåerna i den Fjärde, Femte och Högre Dimensionen måste det finnas en renings- och rensningsprocess. Via de lektioner och instruktioner vi har gett er genom åren strävar vi efter att ge er kunskapen och verktygen som behövs för att lätt och elegant kunna färdas på Uppstigningsvägen.

För att bli en levande biflod till Livets Flod, måste ni förbereda er för att låta Livets Essens flöda in i och genom er. Ni ska använda det ni behöver och sedan låta resten flyta fram, redo och tillgängligt för att formas till underbara nya skapelser. På detta sätt blir ni bärare och tjänare av Ljuset. Detta är det ultimata budskapet i all lärdom vi har gett er under de senaste åren. Detta är målet för självbehärskning. Detta är Uppstigningens väg.

Ni är vid ett stort vägskäl, älskade ni. När du går igenom processen att rensa och rena de många olika Aspekterna av dig själv, lämnar du de energier som skapade all smärta, lidande och nöd. Stå tillbaka ett ögonblick och se på de senaste månaderna som observatör – börjar du få en bild av vad den stora planen och Uppstigningen handlar om? Att vara medveten och ha kontroll är viktiga Fasetter av mästerskap. Om du har arbetat flitigt med de lektioner vi har gett dig, borde du vara på god väg att återvinna de många gåvorna du tog till Jorden för så många Tidsåldrar sedan.

Var och en av er lever inom en personlig Holografisk Sfär av Ljus och Skugga som ni ensamma skapade. Du som medskapare skickar ut Frötankar, energi och avsikt, som skapar mönster av en viss Frekvens. Dessa frekvensvibrationer går ut från dig som Energistrålar i ett Oändlighetstecken och skapar kraftfulla vågformer, som är en reflektion av dina medvetna tankar, avsikter och handlingar.

När du lär dig att förbli hjärtcentrerad och Själsfokuserad och därmed alltid stråla ut villkorslös kärlek och balanserade, harmoniska vibrationsmönster, kommer din värld och verklighet gradvis att förändras till det bättre. För du lär dig långsamt att fungera som en bemyndigad mästare av medskapande – ett sant Gudomlig Sändebud från vår Fader/Moder Gud och den Högste Skaparen.

Under dessa tider av osäkerhet och stora förändringar, kom ihåg, mina älskade Ljusmästare, ni har inget att frukta, och det finns så mycket att vinna. Känn värmen från vårt Heliga Andetag när det stryker din kind, känn kärlekens aura som vi omger dig med. Vi är nära, nå ut och rör vid oss. Vi kommer att svara. Ni är djupt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

Överförd genom Ronna/Sacred Scribe * Som sändare av denna artikel hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i Ärkeängel Mikaels namn. Personlig delning med vänner eller publicering på webbplatser och i publikationer är tillåten så länge informationen inte ändras, utdrag eller tillägg görs, och författarens kredit och min webbplatsadress ingår. https://www.starquestmastery.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...