Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 april, 2020

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

2 april 2020

Att genomkorsa de Sista Under-Planen i den Fjärde Dimensionen

Älskade Mästare, ni är ett Vit-Eld-Frö-Atom-Fragment av Gudsmedvetande. Er individualiserade Guds-Frö-Atom är helheten av er Varelse inom denna Under-Universella upplevelse.

Föreställ er ert Guds-Själv som en gyllene sfär av Gudomligt Ljus som har sänt ut många, många Fragment av sig själv genom de många Skapelserna i detta Under-Universum. Ni är ett av dessa briljanta, lysande Fragment.

Ert Guds-Själv eller JAG ÄR Närvaro upplever många verkligheter på en gång. Då ni går närmare inträdesnivåerna till en Femte-Dimensionell miljö kommer ni att börja uppleva några genomblödande telepatiska tankeformer och information från några av era närmare, mycket energetiskt förenliga Högre Själv.

Ni är på väg att bli multidimensionella Andliga/Mänskliga Varelser.

Ni är på väg genom dörren till en annan verklighet – en värld där speciella talanger och egenskaper är en normal del av den ni är. Ni upplever en fysisk verklighet och en icke-fysisk verklighet samtidigt. Ni har tillbringat mycket mer tid i en icke-fysisk verklighet än i en fysisk värld. En existens på Jorden är bara ett ögonblick i tiden jämfört med tiden i de högre sfärerna.

Ni borde inte fokusera på sensationsmakeri eller på sätt att imponera på människor, utan på sätt att hjälpa er själva och andra att bli mer medvetna och ha kontroll på er egen framtid. Hur vill ni uppleva era nästa fem eller tio år? Hur föreställer ni er själva?

Det är dags att börja bygga er nya verklighet precis nu, och era Andliga vänner och Högre Själv kan hjälpa er göra just det – effektivt, behagfullt och i linje med ert högsta goda.

Att ansluta till och kommunicera med ert Högre Själv, era guider och lärare kommer att ge er tillgång till ny avancerad kunskap och information. Er känslighet för energi, inspiration och Andens subtila röst kommer att öka dramatiskt. Att bygga och fullända er förmåga att interagera telepatiskt kommer att förändra er syn på världen. Ni kommer att känna er mer självsäkra och i kontroll av ert öde.

Då ni lär er att vara en observatör från en högre utsiktspunkt, kommer ni att se att dessa egenskaper kommer att hålla Kärlek/Ljus flödande till och genom er, för det kommer inte att bli några störningar som saktar ner processen av sinnets expansion och integrationen av ert Högre Själv.

Det är mycket viktigt att ni förstår att telepatisk kommunikation inte ska tas lättvindigt. Det är inte ett sällskapsspel eller ett sätt att tillfredsställa någons nyfikenhet. Vi har givit ut grundläggande instruktioner och vägledning i vår Becoming a Cosmic Telepath Study Manual.

Den ger en översikt över de olika stegen i telepatisk kommunikation och ger er några av de viktigaste reglerna: vad man ska göra och inte göra. Det är mycket viktigt att ni förbereder er ordentligt och krattar manegen för denna viktiga facett av Själv-mästarskap, då ni strävar efter att skapa och leva i en Femte-Dimensionell miljö.

 • Om ni vill kan ni använda er Personliga Pyramid för att ”utveckla era telepatiska förmåge-övningar”, eller så kan ni skapa en speciell personlig Pyramid specifikt för detta syfte. När ni gör det, be era guider, lärare och ängla-vänner att göra er sällskap där. Era Personliga Pyramider kommer att bestå av de lämpliga frekvenserna och vara inställda på de specifika projekt ni tänker på.
 • Kom ihåg, ni kan bygga så många Femte-Dimensionella Pyramider av Ljus ni vill. Ju fler desto bättre faktiskt, för genom att göra det kommer ni att till era Pyramider dra fram de lämpliga vibrationella frekvenserna och ängla-hjälparna för att hjälpa er och stötta era specifika bemödanden.
 • Änglarnas sfär har specialister, precis som ni har på Jorden: änglar som personifierar alla egenskaper, dygder och kvaliteter hos Guds-Medvetandet. De arbetar under vägledning och anvisning av ärkeänglar för varje specifik Stråle. Ni skulle kunna kalla dem ”Arbetsbi-Änglar”. Det finns miljarder av dem och de är alltid ivriga och redo att hjälpa er.
 • Vi föreslår starkt att ni, i alla fall ibland, besöker den högre-dimensionella Himmelska Staden av Ljus som Överlyser ert område. Vi föreslår att ni regelbundet går in i er Personliga Pyramid av Ljus innan ni somnar, och be sedan om att få bli tagen till en av ”Uppstignings-Accelerations-Kamrarna” i Staden av Ljus när det är lämpligt.
 • I alla dessa många år har vi bemödat oss om att få kontakt med, transmutera och integrera era Själs-Fragment från den Tredje-Dimensionella miljön och upp genom det högsta planet i den Fjärde Dimensionen.

Denna process kan inte påskyndas, så tryck inte på, bara låt det ske naturligt. De meditationer och övningar vi erbjuder är ett bra tillfälle att använda era intuitiva inre-syn-förmågor. Om ni inte följt våra lektioner en längre tid så kan ni bara integrera en liten del av det högre planet, vibrationella frekvenser i början; dock kommer ni att gradvis få förmåga att gå in i och integrera högre och mer förfinade frekvenser.

Kom ihåg de råd vi gett er: ”Snabbare och mer är inte alltid bättre”. Uppstigningsresan är en gradvis ebb och flod av att släppa gamla vibrationella mönster för att göra plats för högre frekvenser av Ljus. Det är en pågående, oupphörlig process.

 • Ljus har medvetande. Alla förkroppsligar Ljus i någon omfattning. Det är er Livlina till Guds-Källan. För att kunna genomkorsa de högre sfärerna är det viktigt att ni skapar en ORB/SFÄR AV LJUS och skydd omkring er. Det kommer att tillförsäkra er trygghet och bekvämlighet då ni vänjer er vid de olika frekvensmönstren och mer förfinade vibrationella energier.
 • Precis som ni alltid borde innesluta ert Högre Själv och medvetande i en SFÄR AV LJUS när ni reser in i de högre dimensionerna eller till Ljusstäderna, kommer er orb av Ljus också att skydda er i den fysiska sfären, om ni förblir fokuserade och centrerade inom ert Heliga Hjärta. Den tillåter bara frekvenser som är bra för er att få tillträde till ert kraftfält.
 • Vänj er vid att ha ANDEN sittande på er axel och ge er tillåtelse till era guider och lärare att arbeta med er och genom er.
 • Be i meditation att ert INRE ÖGA öppnas och att er intuitiva förmåga förstärks. Att lära sig bibehålla en Alfa-nivå av hjärnvågs-medvetande kommer att hjälpa er med detta. Ni är i processen av att förena de högra och vänstra hjärnhalvorna, liksom att balansera/harmonisera era maskulina och feminina drag, egenskaper och dygder.
 • De flesta Andliga guider finns och arbetar vid en specifik inre-dimensionell frekvensnivå av medveten medvetenhet. Då ni höjer ert medvetande och förfinar er energetiska signatur, kommer era guider att bytas ut. Dock kommer era speciella Skyddsänglar att finnas kvar hos er i era många livstider, för de är Facetter av er Högre Översjäl, och de kommer att följa er genom alla era upplevelser på Jorden och bortom.
 • Var medvetna om att det för att uppnå Själv-mästarskap krävs ansträngning, viljestyrka, uthållighet och hängivenhet till högsta sanning och integritet. När ni väl börjar lita på er inre röst och dess vägledning, kommer positiva förändringar att börja ske naturligt. Mirakel, små och stora, kommer att bli naturliga förekomster, och ni kommer att lära er att hålla upp en attityd av tacksamhet. Tacksägelse och förlåtelse kommer att bli en viktig del av er dagliga ritual.
 • Ni kommer att få mer insikt i betydelsen av testerna och utmaningarna framför er, och ni kommer att lära er att inte engagera er i de dramatiska, dagliga situationer, som tidigare fått er i obalans och förvirrade. Ni kommer att lära er att i de flesta fall är det bättre att stå centrerad och inte försöka fixa saker åt alla omkring er.
 • Glöm inte att ni först måste fokusera på de Fragment ni skapat som är i resonans med frekvensmönster som är lägre än era. Dessa lägre Fragment är annorlunda integrerade än Facetterna av ert Högre Själv. Dessa fragment, som har skapats av era missbruk, negativa vanor och förvrängda tankeformer genom era många tidigare livstider, måste helas och älskas till frihet genom era positiva avsikter, handlingar och förändringar i attityd och vanor. Denna startprocess är det som vanligen skapar alla de prövningar, tester och omvälvningar i en människas liv, tills han/hon gradvis börjar återgå till balans och harmoni inom hans/hennes Tredje – och lägre Fjärde-Dimensionella värld.
 • När ni har transmuterat femtioen procent av er negativa karma, är ni redo att börja processen av integration av Översjäl/Högre Själv. Vid den tiden kommer ni, om ni håller kursen, att framskrida mycket snabbt till den accelererade Vägen mot Uppstigning.
 • Efter att ni integrerat de många Fragment ni skapat inom de Tredje – och lägre-Fjärde- Dimensionella nivåerna av medvetande – via de tre lägre chakrana i er fysiska farkost – blir nästa fas av Uppstigningsprocessen när Minnes-Frö-Atomerna från ert Högre Själv – Själs-Fragmenten, börjar röra sig i linje med er pelare av Ljus. Var och en sätter sig i sin tur i ert Åttonde Chakra (som kallas er Själs Stjärna). Denna Facett av ert varande kallas Översjälen, för den kommer att börja ladda ned och stråla sina högre-frekvens-egenskaper och kvaliteter in i ert aurafält och chakrasystem. Denna återföreningsprocess förbinder er gradvis till högre och högre nivåer av ert större Högre Själv, då ni byter ut de många viktiga Minnes-Frö-Atomerna mot de många Facetter av ert varande som ni lämnat i hela detta Under-Universum under er resa in i densitet.

Mina Modiga, nu, mer än någonsin, har ni verktygen för manifestation i era händer. Ni måste kliva ut ur er bekvämlighetszon och släppa allt som inte längre tjänar ert högsta goda. Var och en av er vet var i era personliga liv detta gäller – det har stirrat er i ansiktet i månader och år – och kommer att bli ännu mer outhärdligt tills ni slutligen mjuknar och släpper det som håller er tillbaka.

Då ni blir kunnigare som inspirerade sam-skapare kommer ni inte längre att fokusera er energi på att skapa de små, vardagliga önskningarna som förut. Ni kommer att ha etablerat ett konstant flöde av Adamantin-Partiklar in i och genom er fysiska farkost, med återstoden som flödar ut i världen av form.

Ni kommer att, i minsta detalj, ha programmerat det ni vill manifestera för er personliga bekvämlighet och nöje. Ert konstanta mantra kommer att vara: ”Alla mina behov och önskningar blir uppfyllda innan jag ens inser vilka de är, och de kommer alltid att vara för mitt högsta bästa och allas mest välgörande goda.”

Ni kommer att noggrant ha ritat upp er väg i mänsklighetens tjänst, vilket kommer att vara i perfekt harmoni med ert Gudomliga uppdrag i denna nya era. Ni kommer att ha en konstant, tydlig och välgörande förbindelse med er Översjäl – Högre Själv, och ni kommer att nådigt och lätt följa Vägen av Ljus som vindlar högre och högre till de mer förfinade sfärerna av existens.

Var säkra på att jag alltid kommer att vägleda, leda, inspirera och skydda er då ni reser in i det okända. Jag strålar den eviga kärleken från vår Moder/Fader Gud till var och en av er.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael

https://tinyurl.com/txezwxy

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...