Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 april, 2021

 

Ronna Vezane ~ Meddelande från Ärkeängel Mikael 2 april 2021

starquestmastery.com

https://tinyurl.com/tfnp3h8

Du är en “Fröatom från den Vita Flamman” Av Allt Som Är

Älskade mästare, i begynnelsen var ni alla en av de Heliga Oskuldsfulla Varelserna, en skinande Gnista från den Högsta Skaparen. När det var er tur att förkroppsligas och vakna, blev ni plötsligt medvetna om er gudomlighet som den Vita Flammans Fröatom av Allt Som Är.

Sedan kom en förbluffande medvetenhet om er egen medvetna ”JAG ÄR-Närvaro” som en individualiserad Fasett av Skaparen. Detta uppvaknande hos Själarna har fortsatt på alla nivåer, i varje Skapelses Dimension, genom hela detta Universum – och fortsätter än idag när Stora Varelser av Ljus kommer för att skapa nya galaxer, solsystem, planeter och världar utan slut.

Under dessa extraordinära tider, sker i en eller annan grad, en stor inre, omvandlingsprocess i varje Själ på Jorden. Individuellt upplever ni en rening- och rensningsprocess, såväl som en modifiering och expansion inom olika områden av era fysiska, mentala, emotionella och eteriska kroppar. Förändringar som är nödvändiga om ni ska hålla och integrera de ständigt ökande vibrationsfrekvenserna, som bombarderar er Jord nu.

Som ett uppvaknande Stjärnfrö finns ett ständigt ökat antal energifält av medvetande tillgängliga för er. Precis så som Skaparens Ljus som väller ut från den Kosmiska Skattkammaren av Ljus, vilket ska användas av Elohim och Formskaparna, så finns detta sällsynta ljus tillgängligt, åtminstone för de av er som nu är anpassade till det högre Fjärde och det lägre Femdimensionella frekvensmönstret.

Varje stjärna i galaxen är en nod av vibrationella energifrekvenser. Varje person fungerar som en levande stjärna, som kan ta emot och förmedla harmoniska frekvensmönster i enlighet med sin medvetenhetsnivå. Dessa frekvenser kallas er Själssång. Universum är sammansatt av en gigantisk Himmelsk Själssång.

Era sju stora chakra-center kan liknas vid sju elektriska batterier eller sju dynamiska kraftcentra i den fysiska farkosten. I dessa sju kraftcentra, drar ni fram de specifika egenskaperna, attributen och förmågorna för de sju Strålarna av Guds medvetande, via Strålningen från de Sju stora ärkeänglarna som Överlyser mänskligheten.

Sättet ni kvalificerar er på och använder dessa energier, bestäms av er Energetiska Signatur och Själssång. De högsensitiva, vakna mänskliga varelserna känner er resonans och kan urskilja om den är välvillig eller missvisande.

Änglarna från Devornas Rike är bärare av den Kosmiska Heliga Elden och kan kallas Heliga Eldvarelser. De finns i de Eteriska Planen, och de, tillsammans med andra stora eldvarelser som ni brukar kalla “drakar”, är sändare för den Metatroniska Ljussubstansen i detta Universum.

Denna sällsynta Livsessens strålas ständigt ut från kärnan av hjärtat hos vår Fader/ Moder Gud, till stora lagringsställen – Pyramider av Ljus – vilka finns strategiskt placerade i alla de stora Dimensionella och Subdimensionella rikena av Skapelse.

Under ledning av Elohim, Överlyser det stora Deviska Änglariket bergen, haven, stora skogar och sjöar, till de minsta Elementaler, eftersom de utstrålar livgivande näring från Guds Essens till vattnen, jorden, träden, blommorna och varje grässtrå. Dessa underbara Varelser levererar också de kosmiska strömmarna av Livskraftenergi för varje Fasett av Skapelse, som inte är välsignad med en individuell Gudsfröatom (en Själ), och Jag Är medvetandet av att Vara. En Gnista av den Högsta Skaparens Essens finns i allt, från det största till det minsta.

Var och en av er var tvungna att genomgå det som kan kallas en lärlingsutbildning under dessa Byggmästare, så att ni skulle bli skickliga i att forma och skapa en mängd olika saker av fysisk/materiell natur.

I de högre nivåerna av Universellt Ljus, verkade det vara en ganska enkel process att forma och skapa det ni ville manifestera. Det berodde på att ni var i det rena tänkandet, där det inte fanns några störningar eller någon negativitet som kontaminerade de Frötankar som skickades ut från ert Heliga Sinne, och för att ni drog fram den maximala mängd Skaparljus som fanns tillgängligt för er vid den tiden, i denna Universella upplevelse.

Det blev allt svårare att ha de rena Frötankarna om manifestation i de lägre nivåerna eller dimensionerna, eftersom ni bryter ner er själva till fler och fler gnistor eller fragment av Guds medvetande. Är det då så konstigt att mänskligheten har varit tvungen att kämpa så länge, för att manifestera det som behövs och önskas i den begränsande, förvrängda existensen av den tre-/ fyrdimensionella verkligheten?

Ni måste släppa gamla begränsande, utdömda, rädslobaserade frekvenser och ersätta dem med en passande nivå av Guds Medvetande och Universella Lagar, som hjälper er på er nuvarande väg av upplysning.

Det är en steg-för-steg-process och den kan inte påskyndas. Det är egot som ständigt vill ha mer information, speciellt dramatiska och sensationella nyheter eller avslöjanden, även om det oftast inte finns någon önskan att integrera eller använda informationen.

Under dessa viktiga tider med accelererad förändring och evolution, har en Gudomlig dispens givits för att till viss del minska det som krävs, och för att påskynda processen med att avslöja de mer avancerade Universella Lagarna och den Kosmiska visdomen, för att hjälpa mänskligheten på Vägen till Uppstigning.

Det har alltid varit en långsam process med att lära sig regler, riktlinjer och det som krävs för varje steg på Vägen. Kvaliteter, förmågor och kunskap måste integreras och finslipas så att de högre sanningarna blir en del av de ni är.

När ni lever efter era nya sanningar som en naturlig del av er, lagras visdomen som samlas in från informationen för framtida användning, i en Fasett av ert Högre Själv som existerar på det Kausala Planet. Denna visdom blir en permanent del av ert JAG ÄR-medvetande. Ni måste förstå att er JAG ÄR-Närvaro är en stor källa till Ljus och Visdom från Skaparen.

Men ni och de många Fragmenten av ert Högre Själv i detta Universum, innehåller all den visdom och erfarenhet ni har samlat på er under de många vistelser och stora upplevelser ni haft genom tid och rum. Alla positiva upplevelser, framgångar och visdomar ni fått under alla era livstider i denna universella upplevelse, lagras i den Vita Flammans Minnesfröatom i ert Heliga Sinne.

När er Energetiska Signatur når en viss frekvensnivå, börjar ni automatiskt använda de gåvor, den information och visdom som lagrats i ert Heliga Sinne, och även i ert Högre Självs sinne, som finns på det Mentala Kausala Planet. Kom ihåg att det är mycket viktigt att ni filtrerar all ny information och kunskap, genom era egna Heliga Hjärtan och era Heliga Sinnens center, innan ni accepterar det som er sanning.

Det har tagit er många Åldrar att införliva den förvrängda energi ni nu bär. Men, detta är en tid av mirakel, och det fanns en annan speciell, Gudomlig dispens som vår Fader/ Moder Gud gav, så att alla ansträngningar ni gör för att återvända till Självbemästrandet kommer att ökas och påskyndas, under dessa underbara evolutionära tider av Uppstigning.

Självbemästrande uppnås alltid genom processen för att uppgradera ert medvetande, och öka er förmåga att integrera och utstråla mer Gudomlig Ljussubstans. I processen blir ni en Vägfinnare, en Vägvisare och en Världstjänare fylld med god vilja för alla Varelser, när ni strålar ut ovillkorlig Kärlek/ Ljus till världen.

Er medvetenhet kommer gradvis att utvidgas till att omfatta hela mänskligheten och Jorden, såväl som solsystemet, galaxen och Universum. Ert primära fokus kan inte längre enbart vara på det lilla självet. Er yttersta mål är att bli en galaktisk medborgare och så småningom en Universell Varelse av Ljus.

Expansionen av medvetandet resulterar i att man kan nyttja högre, mer komplex information. Detta kommer att resultera i förmågan att integrera mer och mer av vår Faders/ Moder Guds förmågor, kvaliteter och talanger.

I den tre-/ fyrdimensionella omgivningen styr de mänskliga känslorna. I de högre nivåerna av den Fjärde och den lägre nivån av de Femte Dimensionerna, är den mentala naturen och de mer förfinade förmågorna dominerande, eftersom de Överlyses av renheten och upplysningen från det Heliga Sinnet, det Heliga Hjärtat och det Högre Självet.

Kära hjärtan, läs inte bara de djupa uttalanden vi ger er, som de nedan. Studera dem hellre och koppla dem till minnet, för i dessa visdomsord finns viktiga faktorer som ni kan dra nytta av när ni fulländar ert självbemästrande, och även när ni kallas att dela er hårt förvärvade visdom med andra.

• En mästare söker sin högsta sanning och lever den efter bästa förmåga. Ni måste tillåta alla andra samma rättighet.
• En mästare lär sig att se världen och dess stora drama från en högre utsiktspunkt.
• En mästare är skicklig på att manipulera energi, alltid för det högsta goda. Han eller hon existerar i en virvel av harmoniska andliga krafter.
• Uppstigning är sinnets och själens expandering, alltid från ett tillstånd av ett förhöjt medvetande till ett annat. Tiden blir formbar när ni rör er ut ur den linjära tidslinjen, till de spiralformiga, böljande vågorna av vibration med högre Dimensioner.
• Ni har gått in i en Tid av medveten medvetenhet. En medveten medvetenhet om er själ och uppvaknandet till den, är steg för att uppnå självbemästrande.
• En mästare vet när man ska tala och när man ska vara tyst. En mästare är behärskad i sitt tal. Konstant tjatter och meningslöst skvaller, stör stillheten i ert Auriska Fält. Ni ska söka efter harmoniska, högre vågfrekvenser i allt.
• Enbart kunskap splittrar. Visdom och själsmedvetenhet förenar.
• Som en invigd på vägen ökar ni ständigt er kapacitet för att integrera Skaparljus. När ni förnekar någon Aspekt av er Gudomlighet förnekar ni er Gudomliga helhet.
• Universum omarbetar och omdefinierar ständigt sig själv via impulser och önskningar från den Högsta Skaparen och vår Moder / Fader Gud. Den Högsta Skaparens önskan är att uppleva individualitet, genom att fragmentera sig själv till ett ofattbart antal olika stora Gnistor av Skaparens Medvetande.
• Omniversum är fyllt med dansande, flödande, sammanslagna och separerade MInnesfröatomer med den Vita Flammans Gudomliga Ljus. Skaparen är levande och medveten i vart och ett av dessa fragment, oavsett hur stor eller liten.
• Rymden är ett ett Väsen inom sig själv och väntar på att programmeras eller formas till oändliga möjligheter.

FRÅGA: Hur vet vi om vi har några eteriska tårar? Om det är så, hur vet vi var de finns och hur healar vi dem?

ÄRKEÄNGEL MIKAEL: Healing av eteriska tårar i det Auriska Fältet är en process som initieras så snart ni börjar integrera mer med ert Högre Själssjälv. När ni börjar integrera mer högfrekvent energi i er fysiska farkost, initierar det i sin tur processen för att balansera och harmonisera ert chakrasystem, och det är en av de största fördelarna för att eventuella eteriska tårar, gradvis kommer att börja healas.

Ofta kommer ni att känna fysiska obehag i ert Auriska fält, i de områden där det finns tårar eller eterisk ärrvävnad. De vanligaste eteriska tårarna finns i områden av de tre nedre chakrana, på hjärtats område/ solarplexus, eller på baksidan av kroppen, mellan skulderbladen.

Ni kan påskynda processen genom att gå in i er personliga Pyramid. Lägg er på kristallbordet och be era änglar skanna kroppen så att ni får veta var – eller om – det finns några eteriska tårar i ert Aurafält.

Om ni får en indikation på att det finns några tårar, säg då till mig: “Jag ber att du förseglar tårarna med ditt flammande Svärd av Ljus,” och det kommer att göras. Denna procedur kan ta en stund; healingprocessen kommer dock att börja. Den kommer att accelerera när ni ansluter till ett högre vibrationellt mönstret av Ljus.

Att ta in fler Adamantine-partiklar av ljus via Infinity Breath och vokala ljud är också en stor fördel, för det hjälper till att heala och harmonisera ert Aurafält, såväl som era fyra nedre kroppssystem.

Mina modiga, oavsett var ni bor eller vilka förhållanden ni för närvarande befinner er i, så finns det en stor möjlighet för er att börja processen med att uppnå Självbemästrande. Ni behövs omgående som Ljusbärare och Världstjänare. Detta gäller var och en av er som läser detta meddelande. Jag omger och omsluter er med ett skyddande Aurafält. Jag är alltid er väktare och en trogen följeslagare.

Jag ÄR Ärkeängel Mikael.

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

Översättning: Maggan

You may also like...