Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 augusti 2023

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

2 augusti 2023

Utveckla Er Andliga/Mänskliga Natur

Älskade mästare, det är dags att erkänna och göra anspråk på er Kärnas Essens, er sanna identitet. Ni är inte bara en manlig eller kvinnlig mänsklig Varelse på planeten Jorden. Ni är inte bara en Själ i en fysisk kropp med många Facetter av ert Högre Själv utspridda i detta Under-Universum. Ni är av kunglig härstamning, mina vänner, med förfäder av stor ryktbarhet-

Ni är Stjärnfrön, Vägvisarna från Omniversums alla hörn, som sändes iväg på ett specialuppdrag som snabbt går mot sitt kulmen. Ni vet vem ni är, för vi har ofta talat om detta. Vi vill inte att ni ska få uppfattningen att ni är ”bättre eller mer än” resten av mänskligheten, dock, de av er som läst våra meddelanden och tillämpat våra läror är nu redo att kliva fram och dela er visdom med dem på väg bakom er.

Ni behöver inte bli formella lärare och hålla lektioner, även om detta är en stor och värdig kallelse om ni önskar göra det.

De olika nivåer av medvetande som de mänskliga arterna har upplevt sedan det första förkroppsligandet på planeten Jorden är djur/mänsklig natur, mänsklig/mänsklig natur, mänsklig/Andlig natur och Andlig/mänsklig natur. Vi ska denna gång bara fokusera på den mänskliga/Andliga naturen och den Andliga/Mänskliga naturen.

Utveckla Er Andliga/Mänskliga Natur

  • För det första, som givare och Bärare av Gudomligt Ljus, ska ni till er magnetisera och från ert Heliga Hjärtcenter utstråla så mycket Skaparljus som möjligt.
  • För det andra, ni måste sträva efter att bli en levande förebild för hur en Själv-mästare fungerar i alla miljöer och situationer. Ni måste sträva efter att leva er sanning som den blivit uppenbarad för er.
  • För det tredje, ni ska dela er visdom med andra när det är lämpligt och ni måste också veta när ni ska vara tysta.

Ett större och större antal modiga Själar är på god väg mot Själv-mästarskap. De flyter lätt med        strömmarna från den högre Fjärde-/lägre Femte-Dimensionella energin, vilket möjliggör för dem att använda sina kreativa gåvor på sätt de aldrig trodde var möjligt. Ni, Legionerna av Ljus, bryter ner de gamla murarna och strukturerna som hållit mänskligheten i en begränsad och inskränkt verklighet under tusentals år.

Ni har nu en bättre förståelse för er själva och de omkring er, då ni korsar energivågorna av interaktivt svar och plockar upp visdom och medvetenhet om vad som är och inte är i harmoni. Många av er är förbluffade över vad som nu visas för er via speglingsprocessen, då er spegelbild mjuknar till en mer kärleksfull och mild bild.

Som Tjänare i Världen måste ni alltid komma ihåg att varje människa är på sin egen speciella väg mot uppstigning, och de kommer att göra resan i sin egen tid och på sitt eget sätt. Ni måste alltid förbli empatiska mot dem som korsar de turbulenta dalarna i skuggländerna. Emellertid får ni inte bli insnärjda i det drama som pågår i den illusoriska världen i lägre densiteter.

Det är enormt viktigt att ni ser på allt som sker omkring er från en högre utsiktspunkt så att ni kan kvarstå centrerade i ert Heliga Hjärta, för detta är er kraftpunkt. Vi ska friska upp ert minne med några grundläggande läror så att ni ska kunna dela denna kunskap med dem som vill dra nytta av ert Ljus och er visdom.

 

Utveckla Er Mänskliga/Andliga Natur

Ni måste hedra er unikhet, och den speciella utformningen och strukturen hos er kroppsliga form, liksom den mentala och känslomässiga natur ni valde att uppleva i denna livstid. Ert kön, er ras, kultur och härstamning som familj, tillsammans med grundläggande omständigheter, var alla programmerade för att ge er de bästa möjligheterna att konfrontera era utmaningar, utveckla era talanger och återgå till ett harmoniskt tillstånd av Varande, så att ni kan återta Själv-mästarskap.

Människor som lever i en Tredje- och lägre Fjärde-Dimensionell verklighet existerar i en virvelström av osynliga energier, dock är dessa kraftfulla, lägre frekventa mönster lika verkliga som luften ni andas. Att ge uttryck för irritation eller ilskna tankar i kraftfulla höga toner drar fram substans ur lägre astralplan, en virvlande massa av förvriden, kaotisk energi.

Det är mycket viktigt att ni övervakar och kontrollerar ert tankemönster så att ni kan existera i ett balanserat kraftfält av kärleksfulla, bemyndigande och välgörande tankeformer, istället för i en virvelström av negativ, förvriden, kaotisk energi.

Först kommer reningsstadiet för uppstigningsprocessen. Det är som att vakna upp från en dröm till ett högre medvetet medvetandetillstånd. Ni börjar se saker annorlunda, och ett Gudomligt missnöje och några Minnes-Frö-Atom tankar börjar filtreras in i ert sinne.

Över tid börjar en kraftfull källa av energi att flöda genom er, den drar fram nya ideer och en önskan om att förbättra många områden av ert liv. Ert hjärta börjar också pulsera med nya känslor, mer medkänsla och känslighet för dem ni dagligen interagerar med. Ni börjar också känna längtan efter något ni inte kan identifiera.

I begynnelseprocessen av medvetandets expansion kommer ert smal-fokuserade liv att förändras dramatiskt. Ert Själs-Själv kommer gradvis att bli den som styr och övervakar ert liv, emellertid kommer inte ego-önskan kroppen att så lätt ge upp den dominans den haft över er mentala och känslomässiga natur under så lång tid.

Då ni framskrider i medveten medvetenhet utvecklas bönen till aktiv och passiv meditation. Affirmationer och mantran är sätt att tala med vår Fader/Moder Gud och Varelserna av Ljus. Meditation eller Helig tystnad är att lyssna efter ett svar. Över tid kommer egots önskningar att gradvis ersättas av Själs-fokuserade mentala strävanden. Ni måste följa er Själs diktat och bli intonade till viskningar och knuffar från ert Högre Själv.

Ni måste korsa skuggländerna i de lägre astralplanen och konfrontera alla negativa illusioner ni skapat: rädsla, skuld, skam, ovärdighet, övergivenhet och en fatalistisk känsla av förtvivlan. Gradvis kommer ni att erhålla försäkran om att om ni konfronterar dessa negativa tankeformer rakt på, så finns det inget att vara rädd för.

Ni kommer att börja leva i dubbel medvetenhet om ert fysiska och Själs-Själv, varvid ni gradvis kommer att tona in på de högre astral-plan nivåerna i den Fjärde Dimensionen och de lägre mentala planen i den Femte Dimensionen. Ni kommer att sakta harmonisera och integrera era känslomässiga och mentala naturer. Så att ni sedan kan gå vidare till processen av att erhålla en ”harmonisk enhet med de många Facetterna av ert mänskliga Själv”. När detta har åstadkommits är ni redo för processen för integration av de många segmenten i ert Högre Själv.

Om ni fortsätter att följa kallelsen kommer ni att utveckla en önskan om att förstå meningen med livet och vad ert högre syfte är, bortom er begränsade, värdsliga existens. Plötsligt kommer aktiviteterna och människorna ni tidigare interagerat med inte längre att ge er en känsla av tillfredsställelse och njutning.

Underströmmen av Gudomligt missnöje börjar växa sig starkare i ert sinne och tar också företräde i er känslomässiga natur. Er önskan om andlig kunskap blir starkare, tillsammans med behovet att förstå vad som händer med er. Det är som om skygglapparna tagits bort från era ögon och ni blivit en främling i ett främmande land. Ni har kanske ingen att anförtro er åt, och börjar känna er isolerad och ensam.

Tills ni öppnat kommunikationslinjerna och fått tillgång till ert Själs-Självs visdom, fungerar ert solar plexus som ert strålande energicenter på det fysiska planet. Det är också en del av det fysiska känslomässiga centret. Då ert Själs-Själv blir det Överlysande inflytandet på ert liv, kommer ni gradvis att få tillgång till ert Heliga Hjärtas och Heliga Sinnes center. Som resultat integreras ert solar plexus gradvis in i ”Sol-Kraft-Centret”, vilket består av solar plexus, hjärtat, brässen och strupen.

Därefter kommer ert Heliga Hjärta att vara ert Kraft-Center, för ni kommer att ha ett konstant flöde av Livets Adamantin-Partiklar genom ert Heliga Hjärt-Center, sedan genom er fysiska form, och slutligen, ut i världen. Ni kommer också att finna tröst, styrka och medkänsla i det Heliga Hjärtats inre helgedom.

Ni måste skapa en fast grund för att effektivt kunna förändra er själva och er personliga värld till det bättre. Ni måste sträva efter att få tillgång till visdomen hos er högre mentala kropp för att få förståelse om de universella lagarna och hur kosmos fungerar. Detta är ett viktigt steg i processen att bli en initierad på Vägen till Uppstigning, om ni framgångsrikt ska fullborda processen av att släppa gamla, begränsande, obemyndigande övertygelser, så att de kan ersättas med upp-Lysta koncept av Själv-mästarskap.

Då ni integrerar dessa nya, mer förfinade övertygelser och vanor, kommer de att expandera till en ny livsfilosofi – det av en medkännande Själv-mästare. Ni kommer sedan att vara redo att dela er nyligen erhållna visdom med dem omkring er.

Ni kommer i huvudsak att delta i ett inre-fokuserat kosmiskt universitet, där ni först måste förstå, integrera och fullkomna varje nivå av upplysta tankemönster, innan ni tillåts gå vidare till nästa högre nivå av upplysning och bemyndigande.

Det är tillrådligt att prioritera de förändringar ni vill göra i er inre och yttre verklighet. Att sträva efter att göra för många radikala förändringar på en gång kommer att skapa för mycket kaos och obehag. Detta är orsaken till att så många faller av vägen och går tillbaka till sitt gamla ”sätt att vara”, oavsett hur smärtsamt och otillfredsställande det var.

Det är viktigt att ni identifierar de primala instinkter och vanor ni fört med er till denna livstid, eller som ni accepterat som er sanning genom åren. Ni måste gå genom Labyrinten av Begränsning som skapats av murar av förvridna övertygelser och negativa vibrationsmönster. Hat och rädsla är de lägsta frekvenserna av Kosmisk energi.

Dra tillbaka er energi från skuggländerna och fokusera ert sinne och hela ert Varande på Ljuset. Mörkret kan inte växa eller fortsätta att existera utan vibrationerna av hat, girighet, dömande och själv-tjänande genom en önskan att kontrollera och erövra.

Liknelsen eller konceptet av ”att födas igen”, som lärdes ut av Mästare Yeshua, innebär egentligen att varje människa på Jorden måste gå genom processen av att avlägsna slöjan av okunnighet och begränsning genom en medveten ansträngning, för att återkräva hans eller hennes Gudagivna status som Andlig/mänsklig Varelse med Gudomlig Födslorätt.

Kärlek och medkänsla är de högsta frekvenserna i mänsklighetens spektrum av Ljus och skugga. Inspirerade, Heliga tankeformer, med ursprung i det Heliga Sinnet och filtrerade genom det Heliga Hjärtat är de mest kraftfulla, kreativa energierna i den materiella existensvärlden.

Flamman i det heliga Hjärtat är en av manifestationerna av den Högste Skaparen, den Vita Eld-Gud-Frö-Essensen som kallas Adamantin-Partiklar. Eld-Elementet replikerar hela tiden sig självt, och genom åkallan kommer den så småningom att transformera mänsklighetens förvridna skapelser. Eld-Elementet har den högsta kraften av de fem elementen: eld, luft, jord, vatten och andlig eter.

Ni, de avancerade Ljusbärarna, är nu bekvämt etablerade i de alltmer ökande vibrationella mönstren i Jordens eteriska kropp, som gradvis rör sig mot de harmoniska frekvenserna i den högre Fjärde Dimensionen, medan den förbereder sig för att spiralisera in i de lägre frekvensplanen i den Femte Dimensionen.

Emellertid, som ni vet, tiden accelererar och er älskade planet framskrider längs uppstigningsvägen snabbare och snabbare. Då den gör det kommer er verklighet att börja förändras ännu mer dramatiskt. Över en tidsperiod kommer mycket av det ni trodde var er sanning, ert nya sätt att fungera och Vara, er nya identitet, att uppgraderas, modifieras eller lämnas bakom er.

En ny holografisk bild framträder, och i er osäkerhet undrar ni var ni passar in i detta nya schema och vad ni ska göra nu? Vi ber er att kvarstå fokuserade på uppgiften ni har, att kvarstå centrerade inom ert Heliga Hjärta, och att Lysa Upp Vägen för dem bakom er. Det är många förunderliga mirakel på gång, älskade. Stå starka i er sanning och integritet, och vi kommer att Lysa Upp vägen för er.

Ni är mycket djupt älskade; JAG ÄR Ärkeängel Mikael, och jag bringar er dessa sanningar.

 

As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included.

StarQuestMastery.com

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *