Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 juni, 2022

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikael: De Eldiga Krafterna av Skapande Sveper över Jorden

2 juni, 2022

1 juni 2022, StarQuestMastery.com

 

https://tinyurl.com/3dmj8k7v

 

Älskade Mästare, kom ihåg detta uttryck: MEMBRAN AV LJUS, för det är viktigt att detta koncept finns tydligt definierat i ert sinne. Det fanns membran av Ljus placerade i ert minne när ni började er resa in i de illusionära verkligheterna, i den tredje/fjärde dimensionen.

Det fanns membran av Ljus placerade vid ingången till ert Heliga Sinne och ert Heliga Hjärta. Det fanns eller finns ett membran av Ljus som omger ert tredje öga / er inre syn. När ert Högre Själv bestämmer att det är dags för ert tredje öga att öppnas, kommer det att bli som om ni fick en ström av helig energi i er panna.

Dessa specialiserade frekvenser öppnar Minnesfröatomens kristaller av Ljus i Tallkottkörteln, vilket initierar förmågorna för extrasensorisk perception som kallas klärvoajans.

De flesta av er har hört talas om ”Ring-Pass-Not”, ett tunt Membran av Ljusstrålning, som omringade planeten under tusentals år. Det var en slags restriktiv karantän, som gradvis har lösts upp från Jordens atmosfär, och därigenom tillåts de kosmiska informationsportarna att öppnas, så att nästa nivå av Kosmisk Visdom kunde strömma ut till en utvald grupp av Världstjänare och Kosmiska Budbärare.

 

Under många livstider har var och en av dessa modiga Själar, varit i ett intensivt förberedande skede i de högre rikena. Denna intensiva träningsperiod var nödvändig för att föra fram de avancerade lärorna med en korrekt, ordnad och tidsenlig metod.

Det är Kosmisk Lag att ni måste integrera och uppleva varje nivå av ny sanning för att gå till den nästa, mer avancerade nivån. Det är en unik och specialiserad initieringsväg. De Uppstigna Mästarna i det Kosmiska Rådet av Ljus undervisar inte öppet offentligt. De arbetar helt och hållet genom sina lärjungar och de initierade, mestadels genom att förmedla tankeformer inspirerade av högre visdomsläror.

Initierande arbete sker på de mentala nivåerna, mestadels bakom kulisserna. Men en utvald grupp undervisar aktivt ute i världen, och deras viktigaste uppgift är att inspirera andra att bli Världstjänare.

Det finns en Ljusepidemi där varje människa på Jorden bombarderas av de rena frekvenserna av Guds Ljus. Varje individ kan bara absorbera och integrera de frekvenser av Ljus som deras fysiska kroppar kan ta emot. Man måste kunna metabolisera den högre frekvensen av Gudsljus, för att kunna nyttja och använda det.

De av er som orubbligt har följt den väg som skapades för er, kommer snabbt till ett tillstånd av fullbordan, för det speciella skede av upplysning ni upplevt under de senaste tio åren. När ni uppnår sant självbemästrande, kommer era tankar och ord inte att kunna skada, eftersom kritik och negativitet inte kan finnas i kärlekens och sanningens Ljus. Tjänande är en inneboende impuls i Själens Själv, precis som begär är egots huvudsakliga impuls.

Er övergång från impulserna eller knuffarna från den känslomässiga, ego-önskade kroppen, till själens och det högre självets inspirerande tankar, har för det mesta uppnåtts. Ert fokus har flyttats mot gruppmedvetandet och hur man tjänar mänskligheten. Ni är också på god väg att övergå från jag, mig, mina självcentrerade intressen, till en högre frekvens med vi/vårt tillstånd av enhetsmedvetande.

De intuitiva tankarna ni får, och vägledningen från era guider, änglahjälpare och Högre Själv, blir starkare när ni integrerar med mer rent Gudsljus. Er verklighet expanderar från ett litet världsfokus av det egna medvetandetillståndet, till ett utökat medvetande, som inkluderar världen, solsystemet och bortom. Ni kommer inte längre att reagera på smärtsamma händelser i livet, som något ödesbestämt eller ett straff, för ni inser att det är utmaningar och möjligheter för tillväxt.

Ni rör er snabbt ut ur energivirvelns, eller det kollektiva medvetandets band av tankeformer skapade av mänskligheten, vilket är en virvel av våldsam aktivitet. Uppstigning är en process där ni medvetet går framåt till högre och högre nivåer av energi- och vibrationsfält hos er Översjäl/ert Högre Själv – ni rör er hela tiden framåt till renare nivåer av Gudomlig Kosmisk Energi i de högre dimensionerna.

Er Själ är medveten om de obalanser ni förde fram från det förflutna, och även de ni skapat under denna livstid. Den kommer att göra allt för att uppmärksamma er på dessa obalanser så att ni kan rätta till ofullkomligheterna och utveckla en harmonisk inställning med nästa nivå av ert Högre Själv.

Detta är Själens huvudsakliga syfte av varande. Er Själ och ert Högre Själv kommer också att göra allt för att höja era vibrationsfrekvenser, och för att hjälpa er att harmonisera de fluktuerande energierna hos de emotionella och mentala kropparna.

När ni går framåt på Vägen och börjar ta del av de högre vibrationsmönstren av Ljus, kommer ni att uppleva effekterna av intensiteten från frekvenserna av Kosmisk Helig Eld. Ni kommer att påverkas av Skapelsens eldkrafter på tre sätt:

Eld från Friktion: Kroppens Eld

Solens Eld: Själens Eld

Elektromagnetisk Eld: Andens Eld.

Så småningom kommer ni att lära er känna igen källan till frekvensmönstren för de olika Ljusvarelser ni ska arbeta med. Ni kommer också att kunna skilja mellan de subtila krafterna och Strålarna. Ni måste sträva efter att bli Gudomliga observatörer och mästare på självständighet.

Ni vet vilka ni är; vi behöver inte berätta det för er. Vi ber er att orubbligt upprätthålla era Kraftcentrum i era Heliga Hjärtan när ni dras in i de högre frekvensnivåerna för Världstjänst. När ni rör er djupare in i de Uppstigna Mästarnas rike, borde er valda väg för tjänande bli enklare – nästan utan ansträngning.

Era stora utmaningar och prövningar ligger bakom er för ni drar större mängder av Gudsljus till er. De stridande bitarna inom er kommer långsamt att släppa sitt grepp, när de underkastar sig Kärlekens transformativa vibrationer.

Mina modiga fredskämpar, när ert Ljus lyser starkare ut i världen, måste ni vara vaksamma så att ni inte kommer att göra något som gör er till en central punkt för negativa vibrationskrafter. Dras inte in i de negativa, destruktiva vibrationerna i den kaotiska strukturen av massmedvetandet på Astralplanen. Ni lär er att bli ansvariga för de Högre Krafterna. När ni förfinar era färdigheter i Självbemästrande, kommer ni att lära er att identifiera sammansättningen och kraften hos all energi omkring er.

I varje era och större cykel görs den Kosmiska Visdomen och den Gudomliga Sanningen tillgängliga för de med öppna sinnen och kärleksfulla hjärtan. Det är dags att förstå var mänskligheten står på evolutionens stege. Var och en måste få kunskap om, och ha en önskan om att uppfylla sitt eget öde.

Ni som befinner er på den spiralformade Uppstigningsvägen, har som huvudsakliga mål vid denna tid att återföra vibrationsmönstren, som utgör er individuella värld i den tre/fyrdimensionella verkligheten, till det ursprungligt utformade spektrumet av Ljus och mörker.

Då kommer inte er pendel av medvetande att svänga så radikalt från positivt till negativt, och er mentala och emotionella natur, kommer återigen att bli stabiliserad och centrerad. Detta är ett viktigt steg i att lära sig att leva centrerat i ert Heliga Hjärta och Heliga Sinne. En lärjunge på Vägen till Upplysning måste sträva efter hjärtcentrerad objektivitet och klok urskillning.

 

Hos den ovakna människan, görs fler val omedvetet än genom intelligent medvetenhet. Det är som om de befinner sig i ett halvmedvetet tillstånd. Den första fasen av att bli Självmedveten, är att inse att man inte är medvetet vaken. Detta påbörjar processen med att sträva efter att vakna upp till Själsjälvets knuffar, för detta är en inneboende del av att bli andligt medveten och Självbemästrare.

När ni blir irriterade och svarar med hög röst, arga ord eller tankar, använder ni den astrala energin som kontaminerar aurafältet. Fortsatt användning kommer att bygga en negativ tankeform, som så småningom måste lösas och upplösas via Lagen i Cirkeln. Föreställ er att era negativa tankeformer lägger till ytterligare en sten till ert känslomässiga fängelse.

Kom ihåg: ni är sammansatta av energienheter, som skapar er Energetiska Signatur och i slutändan er Själssång. Ert mål är att lära er kontrollera era tankar och att fokusera er kraft. Era tankar kommer att öka i styrka i enlighet med intensiteten och upprepningen av era Fröns tankar.

Kära hjärtan, lär er fokusera på de högsta och bästa egenskaperna hos människor och tillstånd, i er inre cirkel av Ljus. Det är en av de viktigaste aspekterna för att skapa er individuella femdimensionella miljö.

Språket för omedvetna och undermedvetna sinnen består i första hand av bilder. Renodlingen av de undermedvetna och medvetna sinnena, och intoningen till det Högre medvetna sinnet, påskyndas avsevärt genom träning och utveckling av bildspråk och visualiseringsförmåga.

Själen behöver ett redskap för uttryck på det fysiska planet, för att föra fram skapelsens kraft och storslagenhet. Ni måste sträva efter att höja er över och skydda er från det känslomässiga kaoset i tillvaron hos massans medvetande.

 

Men ni måste också fungera effektivt bland massorna och dagligen sprida ert Ljus. Ni kan inte leva i en fristående värld och överge den fysiska världen för att nå Upplysning. Att bli en orealistisk, vag mystiker tjänar ingen. De inåtriktade, meditativa metoderna från den Österländska filosofin, sammankopplas nu med Västvärldens kreativa, utåtriktade metoder.

I den tredje och lägre fyrdimensionella miljön, är er mentala kropp benägen att projicera in i framtiden, vilket skapar rädsla och osäkerhet. Den emotionella kroppen spelar alltid upp händelserna från det förflutna, några fina minnen, men mestadels återupplevs händelser av misslyckande eller smärta. Nuet registreras knappast alls, om det inte finns något positivt eller negativt drama inblandat.

Ni bör sträva efter en stark, högt utvecklad koppling mellan de mentala och emotionella kropparna, och även mellan Själen och det Högre Självet för att utveckla rena andliga värden. När ni utnyttjar de högre frekvenserna av gudomlig visdom, strömmar briljanta idéer fram från intuitionens högre plan.

Ni kan uppleva upprymdhet ena stunden och depression nästa, när ni gradvis uppnår ett lyckligt tillstånd av medvetenhet, bara för att sedan förlora det igen. Men tiderna av depression kommer att bli mindre intensiva och mindre frekventa. Var säker på att ert egos önskekropp kommer att göra uppror, och motsätta sig själens och det högre självets ansträngningar, och den kommer att försöka hålla er i välkända metoder och vanor, som endast tjänar det lilla självet och dess själviska begär.

Men när ni gör framsteg kommer ni att stiga in i det Heliga Sinnets rike, och ni kommer att lära er andlig urskillning. Ni måste ständigt övervaka och uppmärksamma era ord, handlingar och motiv, när ni tränar er och får disciplin över det lilla självet. Kom ihåg: ALL kunskap är en form av Ljusfrekvenser.

När ni strävar efter att förstå er roll och ert syfte för denna livstid, kommer ni att lära er att vända er inåt för att förstå vilka ni verkligen är, varför ni agerar och reagerar som ni gör och hur ni kan nyttja era största talanger och potentiella förmågor. Detta borde vara ert främsta mål just nu. Reflektion, kontemplation och aktiv meditation kommer att låsa upp mysteriet med ert sanna Själv, och vad era huvudsakliga mål är för denna livstid.

Ni är ett energicenter, ett kärl, en fysisk kropp, som innehåller ett mått av ren Skaparessens. Ni är ansvariga för att integrera och använda den Ljusenergi ni behöver för att stärka er själva, och ni måste sedan skicka den vidare för att balansera världen till gagn för alla.

Underkastelse till ert Gudomliga Uppdrag och till den Kosmiska Lagen innebär att följa alla Universella Lagar när de uppenbaras för er. Att vandra på uppstigningens väg kräver en konstant ansträngning för att göra de högsta valen för det största bästa, med en intensiv önskan att tjäna. Ni måste ta ansvar för alla handlingar och den energi ni kvalificerar er för, vare sig den är positiv eller negativ, för den kommer att återvända till er via Lagen om Cirkeln.

Ert nuvarande jordiska mål är att bli en Världstjänare, och det snabbaste sättet att uppnå denna nivå av Självbemästrande är att stimulera lågan av Guds Kraft inombords. Självbemästrande uppnås med små steg, inte med stora språng.

Kära hjärtan, oavsett vilken Andlig nivå eller Självmedvetenhet ni har uppnått, så uppmuntrar vi er att prioritera Vägen till högre medvetenhet i era liv. Världen och verkligheten ni har levt i och upplevt i det förflutna, förändras snabbt. Ni har ett gyllene tillfälle att gå med i raden av de som skapar en ny ljus värld för sig själva, och för sina nära och kära.

Ni har också rätt att stanna kvar i den negativa miljön i den lägre verklighetens värld, som snabbt renas, rensas och modifieras, vilket skapar det kaos och de monumentala förändringarna som massorna och Jorden nu upplever.

Vilken kommer ni att välja? Oavsett vad ni väljer, så kommer vi att vägleda och skydda er inom den Kosmiska Lagens gränser, och vi kommer alltid att älska er omåttligt.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...