Ärkeängeln Michael via Ronna, 1 juli, 2019

Ärkeängeln Michael

Via Ronna, 1 juli 2019

Minnena Sår Atomer i Er Själ

Älskade mästare, det är oerhört viktigt för er att förstå att det här är exempellösa tider, där många speciella utdelningar är i kraft. Det är en storslagen möjlighet för er som söker Ljuset att utnyttja ert Gudomliga arv och era speciella gåvor och talanger.

Med sällsynta mellanrum och under övergångsperioden från en stor Ålder till en annan, tillåter Kosmisk Lag Varelser från den änglalika sfären och den andliga hierarkin att passera genom slöjan och ta kontakt med utvalda, uppvaknade medlemmar av den mänskliga rasen. Ni måste uttrycka villighet och en önskan om att interagera med dessa underbara och avancerade Varelser, för de kommer inte att inkräkta på er fria vilja.

När ni koncentrerar er uppmärksamhet på en viss mästare, ängel eller Ljusvarelse, är de omedelbart medvetna om er och kommer att svara. Ju mer intensiv, uppriktig och konstant er önskan är, desto mer av sin utstrålning kommer de att ge er.

Era skyddsänglar, andliga guider och lärare kommer att göra allt de kan för att hjälpa er att ta emot högre frekvenser av visdom, vilka är kritiska för dessa kaotiska tider av förvandling. Dessa välvilliga Varelser strävar efter att få er uppmärksamhet genom att intensifiera Ljuset inom ert solkraftsfält, och så småningom genom ert Heliga Hjärta.

Ni har väntat i århundraden på en inbjudan att medvetet kommunicera med uppstigna mästare och de änglalika rikena, och de har tålmodigt väntat på den här tiden också. Att kommunicera med Ljusvarelserna är ett stort evolutionärt steg för er som mänskliga varelser, för det underlättar en ny medveten medvetenhet och en kraftfull förvandling inom er.

Troligtvis kommer ni först att knyta an med och lära er att interagera och kommunicera med era personliga guider, eller så kommer era läromästare att snabbt etablera en relation med er – särskilt om ni gjorde en överenskommelse om att arbeta med just den Varelsen innan ni inkarnerade i denna livstid.

När tiden är lämplig kommer er läromästare att skicka ut en eterisk Minnes-Frö-Atom, via ert Högre Jag och vidare in i ert Heliga Sinne. Denna Minnes-Frö-Atom kommer att tända en annan Minnes-Frö-Atom som placerades där innan ni inkarnerade. Om ni är villiga kommer den att etablera en telepatisk länk mellan de två av er, vilket gör det möjligt för er att få tillgång till passande högfrekventa visdomsläror genom er läromästare.

Det här är ett av de många underverk som väntar de av er som flitigt färdas Ljusets Väg, och som har samordnat de flesta av de obalanserade tankeformerna i era fyra kroppsliga system: det fysiska, mentala, emotionella och eteriska. Vi kommer att tala mer om detta i framtiden; men vi kommer att tala om för er att en av de största gåvorna väntar på dem som nu är i samklang med frekvenserna i den högre fjärde dimensionen och har tillgång till den eteriska Vita Flammans Minnes-Frö-Atom inom Överjaget, vilket innehåller många attribut, kvaliteter, dygder och talanger för denna livstid.

Många av er är i färd med att utveckla ert sjätte sinne – det intuitiva sinnet – där ni kommer att ha en direkt linje till ert Överjag, och vissa aspekter till era flerfaldiga Högre Jag. Det är inledningsfasen till att skapa en direktlinje till hemmabasen, er Heliga Trio inom den femte dimensionen.

Sök inte Gud i himlarna eller någon annan plats långt bort, för Skaparens Essens, en gnista av Gudomlighet, finns i ert Heliga Hjärta. Många av er börjar bli medvetna om ert Gudomliga ursprung, men ni har bara en liten aning om er enorma potential som bärare av Kosmiskt Ljus. Det är oerhört viktigt att ni anpassar er till de ständigt ökande frekvenserna av Skaparens Ljus, för det kommer att påskynda uppstigningsprocessen och hjälpa er att uppnå status som en Mästare, så att ni kan uppfylla ert löfte om att vara ett Ljus på vägen och en vägvisare.

Kom ihåg att ni bara kan komma åt vibrationella nivåer som ni och er Själ är kompatibla med. Det är därför det är så viktigt att ha gått igenom en renings/rensnings process för att uppnå ett mer balanserat och harmoniskt tillstånd i era mentala och emotionella kroppar.

För länge, länge sedan, skulle ni som senare skulle komma fram som Stjärnfrön och vägvisare för mänsklighetens och Jordens uppstigning, gå med på att ta på er en speciell roll på planeten Jorden, någon gång i en avlägsen framtid. Denna grupp av modiga Själar skulle inkarnera inom varje ras, färg, kultur och trosbekännelse, och de skulle spridas över hela planeten som förberedelse för ett förutbestämt kosmiskt drama: massuppstigningen av mänskligheten och Jorden tillsammans med alla materiella manifestationer inom detta Sub-Universum.

De av er som steg fram fick en särskild dispens varigenom mycket av era mindre obalanser skulle rensas, så att er jordiska börda inte skulle bli alltför överväldigande. Allt som återstod skulle bli de stora lärdomar som ni behövde lösa, så att ni kunde återvända till en balanserad och harmonisk nivå av vibrationsfrekvenser, och därmed lyfta er Energetiska Signatur/Själssång till fjärde dimensionen och högre.

En stor del av er Stjärnfrön är på god väg till självkännedom, men alltför många av dessa vägvisargrupper slumrar fortfarande eller förnekar sin roll. Var och en av er har en viktig roll att spela i den accelererande utvecklingsprocess som nu pågår. De genetiska kodningarna i denna grupp bär på de bästa egenskaperna från alla raser, tillsammans med speciella minnescellskoder för framtidens nya Gyllene Ras.

Det är sant att det med tiden har förekommit stora obalanser i denna själsgrupp, och många har inte lyssnat på de små knuffarna de fått av sina Själar. De har glömt bort sitt jordiska uppdrag. Djupt inne i ert Heliga Hjärtas kärna var ni kodade med Ljuskodade Minnes-Frö-Atomer som, när de aktiverades, skulle hjälpa er att minnas ert löfte om att vara vår jordiska representant – ert uppdrag skulle vara att kämpa med hela er varelse för att bli skickliga skapare av skönhet, frid, harmoni och överflöd på det jordiska planet.

Vi vill granska några grundläggande uppgifter så att ni kan sätta in dem vi delar med oss av i rätt perspektiv. Det är viktigt att ni inte ser er själva som människor av bara en härstamning, för ni alla har upplevt livstider inom alla stora raser. Det är viktigt att ni inte placerar er själva över dem på vägen bakom er, för ni har också varit icke-sökare och förföljare under många, många livstider.

Ni har haft svart hud såväl som brun, vit, röd och gul hud, och ni har också i ert DNA all de distinkta attribut, dygder och egenskaper som är utmärkande för dessa raser. I detta liv valde ni att födas i en viss familj eller att leva i ett specifikt land av en mycket tydlig anledning.

På en universell nivå, efter det att ni hade gått in i ert individualiserade Gudsmedvetande och upplevt eoner av tid i glädjefyllt medskapande, kallades ni, och er harmoniska grupp av själar som vi kallar ”Själsfamilj,” samman i en stor Ljuspyramid i de högre världarna. Dessa Ljuspyramider kom senare att kallas WORLD SERVER PYRAMIDS, och de är utspridda på många lägre nivåer i den femte dimensionen. Ni fick veta att det skulle komma en tid i en avlägsen framtid när en viktig fas i den Gudomliga Planen skulle komma till en höjdpunkt. Många specialiserade grupper skulle föras samman som skulle ha viktiga roller att spela i ”återföreningsprocessen.”  DEN TIDEN ÄR NU!

De av er som vi med tillgivenhet kallar Gamla Själar, är spridda över hela världen. Det finns ett större antal av dessa gamla själar på vissa platser och inom vissa kulturer; men dessa förtrupper är spridda över Jorden från de mest primitiva landsbygdsområdena till de mest kosmopolitiska och högt kultiverade städerna. Dessa modiga själar är inte de människor som leder regeringar eller skapar stora rubriker. De lever på gårdar för de älskar naturen och värnar om djuren. De har vardagliga jobb inom många områden och arbetar i tysthet med att fullgöra sina plikter. De tar ett stort ansvar och tjänar sitt land och dess invånare på många olika sätt.

De bor på herrgårdar och i ruckel, och på varje social nivå från den lägsta till den högsta. De är medlemmar i organiserade religiösa grupper, och många har kontakt med sitt Högre Jag och har blivit Mästare. Många andra har också kommit långt på sin andliga väg, men tyvärr finns det ett stort antal av dessa Stjärnfrön och vägvisare som fortfarande är omedvetna om sin Gudomliga natur och löftet de gav för så länge sedan.

De av er som är i den här gruppen har inkodat i ert DNA de stora dygderna, förmågorna och egenskaperna från den atlantiska rasen, såsom ledare/pionjärer/krigare. Det finns en djupt rotad önskan om att använda era mentala förmågor tillsammans med den Gudomliga Viljan och kraften från vår Fader Gud, för att vara de stora medskaparna på det fysiska planet. Dessutom är ni fyllda med de högsta dygderna, egenskaperna och förmågorna från vår Moder Gud, som ingöts i dessa själar som kom till Jorden under Lemuriens Gyllene Tidsålder, de milda, vårdande, intuitiva och dessutom hade de stora konstnärliga förmågor och en önskan om fred, stillhet och kontemplation.

Ni har upplevt ett rikt och underbart andligt arv, och i det förflutna har ni välsignats med att ha så många magnifika Ljusvarelser ibland er – mästare vars undervisningar har lämnat er med fantastiska riktlinjer för att leva ett dygdigt liv. Men det är dags att smälta samman det förflutna med framtiden, och mänskligheten upplever ett djupt rotat behov av vägledning, inspiration och stöd från varandra.

Vi kommer att föreslå ett nytt sätt, och det är vår största förhoppning att några av er kommer att ta upp fanan. Vi ber er att bli framtidens andliga mästare för den framväxande nya andlighet bland den medvetna mänskligheten. Vi ber er att börja träffas för att studera, stödja och inspirera varandra. Vi ber er att dela med er av er kunskap, er visdom, era visioner och erfarenheter med varandra.

Vi är medvetna om att det finns en känsla av ensamhet bland människor i världen – en känsla av isolering. Det räcker inte bara med att läsa om lärdomarna vi, eller mästarna, ger er eller att besöka vackra katedraler eller tempel för att hylla Gud. Det är en tid av återförening, och ni måste börja att komma samman för att dela med er av er kärlek, visdom och inspiration; en tid för att studera tillsammans och stötta varandra. Vi ber er inte att bygga fler stora tempel, för det är inte där framtidens gudar kommer att finnas. Ni är framtidens medskapare som blir ombedda att ta er rättmätiga plats i den storslagna marschen in i framtiden.

Kära ni, det är dags att frigöra all skuld, skam och känslan av ovärdighet, som så många av er har burit med er som ett stort problem under en mycket lång tid. Ni måste läka smärtan från det förflutna, så att ni kan ta er rätta roll i den underbara framtidsplan som nu utspelar sig på Jorden.

Genom våra budskap har vi gett er verktyg, visdom och insikt för att frigöra allt i era liv som inte tjänar era bästa intressen. Vi vädjar till er att ta till er allt som vi har sagt, om och om igen. Ni är värdiga all kärlek, glädje, frid och överflöd som det här Universumet kan ge er, för det är er GUDOMLIGA FÖDSLORÄTT. Ni måste lära er att älska och respektera er själva. Ni måste ha en djup känsla av självaktning innan ni i sanning kan älska och respektera andra, och innan andra kommer att återgälda den kärlek och respekt ni så väl förtjänar.

Vi ber er att granska de kvaliteter, förtjänster och attribut hos ert Gudomliga Arv, som ni nu visar prov på. Visar ni för mycket av den atlantiska energin och fokuserar för mycket på att förvärva och skapa? Kom ihåg att vi har sagt att ni söker efter ett tillstånd av att Vara eller en livskvalitet. Ni kan förvärva stor rikedom och manifestera många underbara saker materiellt, men om ert hjärta är stängt eller om ni har ignorerat och inte utvecklat era Lemuriska/Gudinnedygder och kvaliteter, kommer ni att känna er ofullständiga och ni kommer att uppleva en djup, odefinierbar känsla av missnöje.

Samlas i grupper om två, tre, tio, hundra eller tusen, det gör ingen skillnad. Men om ni samlas till gagn för alla lovar vi er att vi kommer att vara där i full styrka för att hjälpa er och utstråla kärlek från vår Fader/Moder Gud i så stora mått som ni kan ta in.

Ert huvudsakliga mål vid denna tid är att återvända till det ursprungligt utformade spektrum av Ljus och skuggor, det vibrationella mönster som utgör er personliga värld i tredje-/fjärde dimensionens verklighet. Genom att göra det kommer er pendel av medvetande inte att svänga så häftigt från positiva till negativa frekvenser, och era mentala och emotionella känslor kommer att stabiliseras och centreras igen. Det här är ett viktigt steg i att lära sig att leva här och nu i hjärta och sinne. När ni höjer era vibrationsmönster, kommer de högre Ljusfrekvenserna att gradvis upplösa de många Ljusmembranen som begränsar ert högre medvetande. När detta inträffar är ni på god väg att leva ett medvetet, själsinspirerande liv som Mästare.

Det är en mycket underbar tid, mina kära. Vi har varit med er från den tid när ni först gav en yttre form åt ert individuella medvetande inom detta Sub-Universum. Vi kommer att vara med er när vi går in i den nya, ljusa framtiden, när vi förenar oss med de mäktiga Elohim, de stora byggarna av form, som en förberedelse för uppfyllandet av den fantastiska Nya Tidsåldern framöver. Jag sänder ut vår Fader/Moder Guds strålglans när vi omfamnar er i en aura av Gudomlig Kärlek och Ljus. JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

RonnaStar@earthlink.net

Du gillar kanske också...