Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 1:a november

 

ÄrkängelM

 

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGELN MICHAEL LM-11-2016

RONNA / ANDLIG SKRIBENT

ATT HARMONISERA FYSISKA * EMOTIONELLA * MENTALA KROPPAR

^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^

DE TRE PLANEN AV HÖGRE MEDVETANDE UTVECKLAS SOM FÖLJER:

** BRON TILL HÖGRE MEDVETANDE ÄR HJÄRTCHAKRAT.

** DEN EMOTIONELLA KROPPENS SINNE UTVECKLAS VIA SJÄLEN / DET HELIGA HJÄRTATS CENTER.

** MENTALKROPPENS MEDVETANDE UTVECKLAS VIA DET HELIGA

SINNET OCH SJÄLENS MEDVETANDE.

** ANDLIG MEDVETENHET BLIR DEN TREDJE BESTÅNDSDELEN VIA SJÄLEN,

OCH DEN NUVARANDE ÖVERSJÄLENS SÄTE / DET HÖGRE SJÄLVET.

 

Älskade mästare, när ni blivit anpassade till de mittersta fyrdimensionella frekvenserna av Ljus, då försvinner känslan av mänsklighet, så som ni tidigare uppfattat den. Det är tiden för utvecklingen av era själars medvetande, som ni då frambringar för att det ska kunna få det främsta inflytandet i ert liv. Detta innebär att ni börjar lyssna på det kloka från era kroppselement, och de signaler som då sänds ut, av det som är lämpligt för ert fysiska och känslomässiga välbefinnande. Ert DNA, och cellerna i kroppen, börjar integrera med de högre frekvenserna av Ljus, och så småningom, börjar ni vibrera och anpassa er till den raffinerade energin, i den Nya Tiden.

 

Denna period av omvandlingsprocess, kan liknas vid en död av ert gamla självmedvetande, som verkligen är en process för att avlägsna slöjorna i illusionen. När ni integrerar med varje ny nivå av er Översjäl/ert Högre Själv, tar ni till er visdom och upplysning från det momentet, i hela er Varelse. Ni är i färd med att kasta flera lager av densitet, som ni har absorberat i ert Aurafält under de många liven av jordiska erfarenheter. Uttrycket, att ”Ljuset skall befria er” är sant, för Ljuset upplöser lager efter lager av negativitet, som ni har burit på under en väldigt lång tid.

 

Ni börjar verka inom ett aurafält av raffinerat Ljus, från ert eget skapande, när ni vänder er inåt, och lär er vara fokuserade och centrerade i era Heliga Hjärtan, genom kraften i detta NU-ögonblick. Med tiden, som omvandlare av Ljuset, börja ni ta fram och integrera den maximala mängden Admantinpartiklar av Skaparljus, och sedan strålar ni medvetet ut det till resten av mänskligheten, och till världen.

När ni uppnått en viss nivå av harmoni inom er, öppnar ni den fysiska kroppens ingångar eller portaler till högre Dimensioner: Uppstigningschakrat eller den Förlängda Märgen, Vagusnerven vid skallbasen, och även den bakre portalen i det Heliga Hjärtat och ert Heliga Sinne. Dessa är viktiga steg under Uppstigningsprocessen. När denna process är klar, är ni på god väg att få tillgång till den första Undernivån i den femte dimensionen, där er Heliga Inträdestriad väntar på att välkomna er.

ADAM/ EVAs KADMON-KROPPAR är era ursprungliga individualiserade Gudssjälvs Fröatomer, i en fullt medveten Ljuskroppsform, som skapats av Elohim (Lord av Ljuset/Formgivare) som är urtypen för mänskligheten. Adams Kadmon, förkroppsligar den ursprungliga, fullständiga, gudomliga och andliga naturen av manen/ kvinnan. Det är inte samma sak som er individuella Själskropp av Ljus, som på egen hand utvecklas i riktning mot det Gudomliga Medvetandet. Era Högre Själv, era Spirituella/ Översjälars kroppar och era Heliga triader är utbrutna delar från era Gudssjälvs ursprungliga Ljuskroppar.

Kadmon-ljuskroppen har förmågan att anta alla de former som krävs, för att skapa och erfara alla former av skapelsen av er Fader/ Moder Guds plan, för detta Universum. Adam/ Evas Kadmon, är den andlig -fysiska skapelsen, som inkarnerar i planetens alla världar, under alla cykler av Gudomlig Skapelse.

 

DEN FYSISKA KROPPEN: I början av uppvaknandeprocessen finns en önskan att vända sig inåt och lyssna till den ”Inre Visdomen från Själen”. Detta själsmedvetande inkluderar er Kropps Ursprung, Minnesfröatomen, som innehåller den perfekta planen för er ursprungliga Adam/Evas Kadmonljuskropp.
DEN EMOTIONELLA KROPPEN: Först blir ni medvetna om att era känslor styr er från det ni saknar, era behov och önskemål, vilket i det långa loppet inte ger er en känsla av lycka eller tillfredsställelse. Ni börjar vända er inåt och ifrågasätter era livsval, med frågor som ”vad blev resultatet av handlingarna”? Ni börjar söka efter svar på smärtorna och otillfredsställelsen i era liv. Rösten i ert medvetna sinne blir starkare, när ni gradvis börjar följa Själens vägledning. När ni blir bekväma och börja lita på denna röst av högre visdom, börjar egot så småningom förlora kontrollen, och Själens Själv blir regissören som styr ert liv. Ni börjar att anpassa er vilja med Viljan från ert Högre Själv, för ni har gradvis lärt er att lita på inspirerande och intuitiva tankar från det Heliga Sinnet.

Så småningom, börjar ni se alla interaktiva händelser i ert liv från en högre vy. Ni utvecklar Emotionell Självständighet, genom en mer förfinad bild av mänsklig interaktion. Efter att ha gått igenom de flesta av de viktigaste känslotesterna, utvecklar ni en bättre förståelse för den mänskliga känslomässiga naturen. Återigen, lär ni er att följa med strömmen, och ni ser era tester och utmaningar som gåvor, och möjligheter för tillväxt. Ni har lärt er att sluta fred med det förflutna, och se framtiden an, när ni strävar efter att leva och fokusera på NU-ögonblicket. Gradvis, över tid, lyfts vibrationsmönstren för den Emotionella Kroppen, över den magnetiska dragningskraften i den fysiska världen.

 

DEN MENTALA KROPPEN: Ni börjar förstå begränsningarna i ert undermedvetna och medvetna sinnen, och ni ser hur rigid, begränsad och fast ni har varit i det kollektiva medvetandets övertygelsestruktur. Ni börjar gärna en process av självanalys, där ni omvärderar era attityder, ert dömande och programmerade koncept. Ni börjar känna en brinnande önskan att utöka era kunskaper bortom er fysiska verklighet, ni försöker ta reda på varför ni är här på jorden och söker en större mening med livet. Ert instinktiva sinne ger vika för ert högre intellektuella sinne, och så småningom får ni tillgång till ert Heliga/ Intuitiva Sinne. Då er Själs Själv blir chef för ert öde, börjar ert liv dramatiskt förändras till det bättre; sedan blir tro och tillit en naturlig visshet om att allt som händer är i Gudomlig ordning. Ni vet också med säkerhet att ni är på en uppåtgående spiralväg, till en mer raffinerad, harmonisk och kärleksfull verklighet. Allt ni behöver göra är att stanna i ögonblicket, och ta ett steg i taget, medan VÄGEN öppnas upp framför er.

 

EN BEHÄRSKARE/MÄSTARE ÄR: BESLUTSAM * OBEROENDE * SJÄLVMEDVETEN * SJÄLSMEDVETEN.

En behärskare/mästare är mottaglig för omgivningen, och betraktar samtidigt triviala livserfarenheter från en högre vy. ATT VARA I VÄRLDEN, MEN INTE AV DEN. En stor händelse är när ni först upplever att överflödande kärleksfull energi och glädje strålar ut, inifrån det Heliga Hjärtat och Själen. SJÄLENS NATUR ÄR KÄRLEK, och medan ni är bosatta i den Tre-/ Fyrdimensionella omgivningen, är det genom Själens Själv som ni ansluter till Kärleksessensen från er Moder/ Fader Gud.

En behärskare/mästare står stadigt centrerad i det Heliga Hjärtat, mitt i kaos och förändring, håller fast vid visdomen från det Heliga Sinnet, och tar samtidigt till sig styrkan från vår Fader/ Moder Gud, medan illusionerna från de lägre dimensionerna sakta tynar bort.

 

EN ELEV/ASPIRANT: En Elev/Aspirant är en individ som är fast centrerad på Vägen av Ljus, och fokuset kommer från det Heliga Sinnet och det Heliga Hjärtat. Han/hon har balanserats, harmoniserats och integrerats med alla delar från Själens Själv, från de Tre-/ Fyrdimensionella Planen av medvetande. Han/hon har nu direktanknytning till hans/hennes Heliga Överljustriad, som åtminstone befinner sig på entréplanet i den femte dimensionen. För att nå detta stadium, måste eleven/aspiranten ha fullgjort den första av de fyra STADIERNA för Upplysning, och har uppnått Självbehärskning i de första fyra dimensionerna. DETTA ÄR DEN NIVÅ SOM ÄR ÖPPEN FÖR MÄNSKLIGHETEN NU, DEN KAN OCH KOMMER ATT KUNNA, UPPNÅS AV MÅNGA TAPPRA SJÄLAR MEDAN DE ÄR KVAR I FYSISKA KROPPAR.

 

EN LÄRJUNGE: En lärjunge är en individ som har hörsammat viskningarna från själens själv, och som aktivt söker Upplysning, Visdom, Självförverkligande, och slutligen, Självbehärskning.

 

DET HELIGA SINNET/DET HÖGRE SINNET: Det mänskliga Heliga Sinnet är en eterisk, kristallin Fröatom, belägen i den övre bakre delen av hjärnan. Det finns ett membran av Ljus som skyddar er access in till portalen, och till innehållet i era Heliga Sinnen, tills ni har ökat upp era frekvenser till en lämplig nivå, för den högre Fjärde Dimensionen. Ert Heliga Sinne, innehåller en komprimerad version av er uråldriga tidigare historia, och en del av den visdom och viktiga information, ni har integrerats med under era många tidigare liv i detta Universum. Att själv bestämma på jorden, innebär att få tillgång till, och integrera den erforderliga delen av attribut, egenskaper och talanger, som finns förvarade i era Heliga Sinnen.

 

Den mentala aspekten av era Högre Själv, eller visdomen ni använder när ni ansluter med många aspekter av er högre Översjäl, kommer till slut att ansluta er med er JAG ÄR-närvaro/ Guds Stråle/ GUDS FRÖATOM, som har tillgång till visdomen från er Fader/Moder Gud, eller den kollektiva intelligensen hos detta Undre Universum.

 

DET GUDOMLIGA SINNET: Det Gudomliga Sinnet är helheten av er Gudomliga Gudsfröatom på en ännu högre nivå: de heliga sinnena av vår Fader/Moder Gud. För att bättre kunna förstå, kan man säga att det högre sinnet är en raffinerad frekvens av ert medvetande, och ni får högre medvetandenivåer med varje nedladdning av delar från Översjälen/ ert Högre Själv.

När ni färdas på Vägen av Uppstigning, och rör er in ett godkänt spektrum av Ljus och skuggor, är ert mål att utveckla förmågan att hålla er centrerade, i era Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan. Ni lär er att medvetet hålla fast vid ett högre perspektiv, oavsett vad som händer runt omkring er, när ni uttrycker medkänsla och ovillkorlig kärlek för alla. Det är målet för en behärskare/mästare av Själv.

När ni anpassat er till de högre frekvenserna av Ljus, kommer ni vänja er vid flödet av den Heliga Flammans Andetag, som kallas Livets Flod/ Kärlek /Ljus eller Antakarana i uråldriga läror. Det finns en dold, kraftfull, strålande ström av kunskap, som kodas i denna Levande Flod av Liv. Det är en kod av kreativ genialitet; Men, ni måste utnyttja visdomen från det Heliga Sinnet och från er Själs Själv, för att kunna få access till den här medfödda kraften.

Ni kallas Stjärnfrön av en anledning, så när ni åter blir självbehärskare/mästare, kommer ni att inleda processen med att skapa kristallina, Livskoder i Fröatomerna, genom en ny, avancerad evolutionär process, som så småningom kommer att användas av alla livsformer i den förestående Gyllene Galaxen.

Vi ber er att tänka på vad vi har avslöjat, och att sträva efter att få det Universella schemat vi har skapat i ert sinne, så att ni kommer att förstå nästa fas av de underbara kosmiska händelserna, som utspelas framför era ögon. Som Bärare av Ljuset, lovade ni att vara våra representanter på Jorden. Ni har kunskap om allt ni behöver för att kunna slutföra er jordiska resa, genom återstoden av de fyrdimensionella rikena. Om tvivel uppstår, så kom ihåg, att alla era erfarenheter från det förflutna, oavsett om de var framgångsrika eller misslyckade, så har de gett er en stor erfarenhet att dra nytta av. Älskade Ni, lys med ert Ljus så att alla kan se. Kalla på oss, och vi kommer att hjälpa er på alla tänkbara sätt. Vet att jag är med er, och ni är djupt älskade. JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

Note:Please scroll down to the bottom of this email for links to foreign language translations.

 

www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org * RonnaStar@earthlink.net

 

Du gillar kanske också...