Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 30 april

 ÄrkängelM

 

OMFAMNA KÄRLEKENS KRAFT ~ ÄRKEÄNGELN MICHAEL GENOM RONNA HERMAN, MAJ 2016

Genom Ronna Herman, www.RonnaStar.com

MEDDELANDEN FRÅN ÄRKEÄNGELN MICHAEL * LM-5-2016

ÖVERFÖRD GENOM RONNA * ANDLIG SKRIBENT SOM

OMFAMNAR KRAFTEN AV KÄRLEK

 

Älskade mästare, hela skapelsen expanderar utåt från Hjärtats Kärncentrum av Högsta Skaparen. Ju närmare ni dras mot Kärnans Centrum av Skapelsen, desto mer Kraft från Gud och utstrålning kommer ni att ha. När ni kommer framåt på vägen till högre Självkännedom, som ett lysande Varelse av Ljus, kommer ni att förkroppsliga mer Helig Kärlek, och en glad, lugn utstrålning kommer att framstå, tillsammans med en intensiv önskan att tjäna andra.

Ni består av ENERGIENHETER. Ni magnetiserar energi till er, och ni utstrålar kvalificerad energi från er i ett Evighetsmönster. Det är viktigt för er att lära er känna igen skillnaden mellan manifesterade energimönster -skillnaden mellan användningen av den GUDOMLIGA VILJAN och HELIG KÄRLEK, av auktoriserat rent Skaparljus, och användningen av VÅLD, eller försvagningen i Ljusspektrat som Primala Livskrafter ägnar sig åt, i manifestationsprocessen med de lägre densiteterna av uttryck. Det finns en stor skillnad mellan de olika typerna av energi. Mänskligheten är mitt i en omfördelning av Strålningspotenser, egenskaper och aspekter. Egots personliga önskan använder kunskap och kraft av den Tredje-/ lägre fyrdimensionella världen; medan själens riktade personlighet använder intuition / inspiration / Helig Kärlek, som drivs med Admantinpartiklar av Skaparljus, i Själv-uttryck och i processen för manifestation.

Anden / Essensen i vår Fader/ Moder Gud, flödar och arbetar sig fram till Gudfröatomen, er individuella Själs Själv. När ni förnekar viskningarna från själen, förnekar ni ert Guds-Själv. När ni verkligen är belysta av er Gudfröatom, kan ni resa bland de många strömmarna av negativt medvetande, och inte påverkas på något sätt. Ni är helt skyddade av Helig Kärlek/ Ljuset från vår Fader/ Moder Gud.

Det finns tre känsliga punkter i hjärnan hos en mästare av Själv: Tallkottkörteln, Hypofysen och den Carotida körteln vid halspulsådern, en eterisk Körtel som blir aktiv när ni börjar få tillgång till frekvenserna av den femte dimensionen. De Admantinpartiklar av Gudomliga Ljusämnen transporteras genom hela den kroppsliga formen, via blodet. Det är genom dessa mästarkörtlar som de högre frekvenserna av det Gudomliga Ljuset antänder Fröatomer i den fysiska kroppen och därigenom aktiveras processen för upplysningen. Kom ihåg att ni är andligt ansvariga för Skaparljuset som ni integrerar och strålar ut i världen.

Det HELIGA SINNET är ett magasin för historia och hela resan med de många aspekterna av själen inom de tredje/ fjärde dimensionerna. Ert Heliga Sinne är er direkta anslutning till era multipla Högre Själar/ Högre Själv, och så småningom med de multipla Heliga Triaderna i den femte dimensionen. Så småningom, i Pyramiderna av Ljus, där era Eteriska Kopior (de Heliga Triaderna) lagras, kommer varje nivå av ert varande att återintegreras, från de lägre Dimensionerna.

Det omedelbara målet i denna omgång av Uppstigningen, är att alla era själsfragment ska återintegreras till den första undernivån av den femte dimensionen. Ni kommer då att påbörja processen med att återförenas med flera av era Heliga Triader i alla de olika dimensionerna inom denna Galax; men, er slutliga destination är den Heliga Unionen med ert JAG ÄR Guds Fröatom i detta Undre Universum. Väl där kommer ni att värmas av glädjen i återföreningen med alla de dyrbara aspekterna av ert Gudssjälv, av full medvetenhet, i väntan på nästa åtgärd. Ni kommer då att vara beredda att, återigen, resa ut till ett nytt stort tomrum för att genomföra en ny Gudomlig Plan.

En stor del av mänskligheten är i en fas av transferering från ett yttre fokus av den materiella världen, till ett inre fokus på Anden och Självkännedom. Ni kommer att höra den inre rösten med intuition, och ni kommer att uppleva många nya vågor av vibrationer. Längtan blir till erkännande, och tron kommer att slås samman med de nya, högre sanningarna. Ni kommer att stå på en höjdpunkt av uppmärksamhet, och blicka ut på nästa höga topp. Men ni kommer att vara medvetna om att ni måste korsa dalarna med skuggor, innan ni ännu en gång får börja er uppåtgående resa. De som stadigt är på väg mot Uppstigningen, är mitt uppe i att integrera de återstående delarna av sina Högre Själv, som består av att rensa bort alla de lägre frekvensaspekterna, samt ackommodera högre frekvensuttryck för Självet. Detta har kallats ”avsägelse” i esoteriska läror från det förflutna, för det innebär ofta att släppa de saker som inte passar in i era vibrationsmönsters utveckling. Därför kommer det att bli ett visst obehag, och en viss nivå av kaos i er yttre värld, eftersom det blir en justering för att passa de framväxande, raffinerade er.

Ni har stor erfarenhet och visdom att dela med de olika aspekterna av ert Själv, och era framgångar har vederbörligen registreras i det Kosmiska Registret som referenser i framtiden. Ni lär er att radera från minnet, och befria er från gränserna av det kollektiva medvetandets trossystem; och via Pyramiderna av Ljus i de högre dimensionerna, kan ni också lära er att sväva i de mer raffinerade rikena av medvetenhet. Varje gång ni gör det, för ni erfarenheten gradvis tillbaka till era fysiska kroppar och ert aurafält blir till viss del upplyft, genom harmoniska frekvenser av de högre rikena, som bygger ett starkare, mer strålande och utökat kraftfält omkring er.

Tron har en inneboende aspekt av tillit: tron på er själva och er dom, tron på dem omkring dig som har visat sig pålitliga och ärliga, tron på vår Fader/ Moder Gud, de Universella Lagarna, och den Gudomliga Planen för mänsklighetens framtid. Vi talar inte om en blind tro, för det är ett annat sätt att ge bort makten till någon annan – deras läror och regler. I er materiella värld, byggs tron upp genom handlingar och positivt resultat, en funktion av sinnet som filtreras genom hjärtat. Hjärtat har både en magnetisk och utstrålande virvel, och det är förrådet för den verkliga källan av mänsklig kraft.

Era Heliga Sinnen innehåller Frötankar från ert förflutna och framtiden, och det är er personliga källa av den Gudomliga Viljan och Kraften från vår himmelske Fader/ Moder Gud. Era Frötankar för framtiden måste utvecklas i det Heliga Hjärtat, och Admantinpartiklar av Skaparljus antänds av er altruistiska kärlek. Därigenom, via rena avsikter och åtgärder, manifesteras de i världen. Överflöd av alla slag, är en naturlig manifestation när ni är i harmonisk samklang med Anden och den Gudomliga Planen, med det högsta goda för alla.

I den Tredje-/ Fjärde Dimensionella verkligheten, finns det en medveten medvetenhet om tid. Tid är relaterat till rymd och avstånd. När ni flyttar in i de sjätte och sjunde undernivåerna av den fjärde dimensionen, blir tiden mer flytande och formbar. Som ni vet, har er upplevelse av tiden accelererat dramatiskt under de senaste åren. Det beror på att Jorden och en stor procent av mänskligheten har flyttat in i de högre frekvenserna, av den fjärde dimensionen. Därför har er medvetna tid också påskyndats. Det är nu viktigare än någonsin, att ni lär er att fokusera med sinnet på Nollpunkten av medvetandet – NU-ögonblicket – tills det blir en djupt rotad vana.

En nollzonpaus, en tid av själv begrundande, tas av Själens Själv inför varje ny nivå av högre medvetenhet. Det är en skyddsanordning, för att hindra er från att göra alltför snabba eller ytliga framsteg. Det finns en rytm av Själ-expansionen: en tid av lärande, växande och integration, följt av en tid av ensamhet och självkontemplation, och sedan en fas eller en explosion av tillväxt, expansion och högre aktivitet. Cykeln upprepas om och om igen, när ni korsar den smala, branta vägen till Uppstigning av de högre rikena av Ljus.

Briljansen i er fysiska kropp bestäms av graden energi ni har integrerat. Auran består av frekvensmönster som härrör från den Eteriska Kroppen – graden av era vibrationer eller er Energisignatur – och renheten och tydligheten i de färger ni utstrålar. Huvudets centrum är väktare av det Gudomligt Syftet. Ni är planetära Ljusbringare. Varelserna i högre rikena är det Himmelska Ljusets Bärare.

Det finns en KRAFT I TALET och en KRAFT I TYSTNADEN. Heliga ljud består av ord med högre frekvens och uttalas med Kraft – med en positiv, dynamisk avsikt. Ni måste utveckla konsten i att rätt tolkning av de uppenbarade högre sanningarna, och sedan uttrycka er avsikt att manifestera denna nya visdom, så effektivt som möjligt. Kalla på er Heliga viljestyrka för att få uppenbarelser av materiell manifestation. Den Gudomliga Viljans Plan för en mästare, är förvarad i en av Kundalinifröatomerna i Rotchakrat. Ni kommer inte att kunna få tillgång till denna heliga gåva förrän ni har harmoniserat/ balanserat frekvensmönstret i den fjärde dimensionen, genom att returnera er fyrdimensionella miljö till ett lämpligt spektrum av Ljus och Skuggor, som kallas ”dualitet.”

I huvudsak, är dualitet ett system för expansion. Det är en sammanslagning av Anden med materia i sin högsta form (en själ-infucerad personlighet) tills det blir en enhet av fulländad medvetenhet. För att utforma/ stiga upp till de högre frekvensnivåerna av medvetenhet, måste ni stå stadigt och funktionscentrerade på Vägen av Ljus och Skuggor, eftersom ni korsar genom riken av dualitet. Ni måste komma åt Fröatomerna av hopp, inspiration och intuition, som finns lagrade i era Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan. När ni tar bort dimman av negativitet från er Eteriska Kropp, ert sinne och emotionella kropp, börjar dessa dyrbara Fröatomer gradvis pulsera och frigöra potent, kosmisk kunskap / sanning / attribut som lagras däri. Ni måste sträva efter att frigöra er från glamouren i den materiella världen, och från de dominerande, obalanserade materiella krafterna.

Ni lär er att samla era andliga krafter genom att stå stadigt i Ljuset. En Självmästare lär sig att koncentrera sig på en skapelsepunkt med AVSIKT, och genom användning av den kreativa fantasin, planterar han/ hon nya Skapelsefrön för ett visst ändamål. Fokusera er på den högre mentala medvetenheten, och håll den sedan där i ett tillstånd av anspänning, medan det förs fram aktiverade Admantinpartiklar av Skaparljus, inifrån förrådet i era Heliga Hjärtan. Ni kommer då att kunna andas ut den Självskapade energin till ert eget Blomstrande Liv/ Skapelsehjul, och ut i världen med medveten avsikt och Helig Andning.

Mina modiga, gör det till en vana att fokusera på vad som är rätt i er vardag och i er personliga värld, och föreställ er alltid det ni önskar bli. Vi har betonat att man måste öva ickedömande och det inkluderar också Självfördömande. Kom ihåg att ni nu har tillgång till alla Skaparpartiklar av Ljus / Livet som ni kan få ur det Heliga Hjärtat. Kom alltid ihåg att dessa Admantinpartiklar av Skapande endast kan aktiveras av er rena kärleksfulla avsikt.

Många av er har börjat, eller är redo att gå ombord, till era sanna uppdrag, vad det nu kan vara. Kom ihåg att det ultimata målet är att bli en förmedlare av Kärlek/Ljus. Ni måste leva i sanning då ni lär er att korsa högre Vägar, så att ni kan flyga till er vision. Ni måste göra anspråk på, och erkänna varje aspekt av er varelse, då ni strävar efter harmoni och enhetlig medvetenhet.

Kära ni, när ni tvivlar, behöver inspiration eller styrka, kom in i er Pyramid av Ljus och vi kommer att ge er mod, lyfta upp och inspirera er. När ni känner er ensamma eller oälskade, flytta in det Heliga Hjärtats centrum, och vi kommer att vänta där för att fylla er med den strålande kärleken från vår Fader/ Moder Gud. JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...