Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 31 maj

ÄrkängelM

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGELN MICHAEL* LM-6-2016

ÖVERFÖRT GENOM RONNA

LJUSKRIGARE: PROAKTIVA, KÄRLEKSFULLT BESTÄMDA

            Älskade mästare, det har tidigare stört eller förvirrad många av er när vi använder termerna “Krigare av Fred” och “Krigare av Ljus” eller sådant som skulle kunna tolkas som militant terminologi. Återigen, det finns många olika tolkningar och olika aspekter av sanningen. Eftersom Jordens och mänsklighetens befinner sig inom tätheten av separationen och i smärtan, har vi kämpat hårt för er och med er. Vi har kämpat i skuggan av illusionen och negativiteten som skapas av era kollektiva medvetandens tro på rädsla, skuld och ovärdighet. Vi har kämpat för att hjälpa er att återförenas med de många aspekterna av er sanna identitet, och för att hjälpa er att komma ihåg hur magnifika ni är.

Vi har ihärdigt utfört orderna och direktiven vi fått från vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen, “Hjälp våra barn att återvända till Ljuset och återta sitt Gudomliga Arv.” Ja, vi har varit inblandade under eoner av tid, i en strid mellan Ljuset av Skaparen och skuggorna av mänskligheten, men våra vapen har varit kärlek, medkänsla, förståelse och stöd när ni korsade dalarna av förtvivlan, under er strävan att bestiga bergstopparna av hopp och upplysning.

Om ni ansluter er med oss i våra ansträngningar att bringa Ljus åt skuggvärlden och mänsklighetens hjärtan; Om ni håller fast i er övertygelse att det rätta kommer att segra i slutändan (med vetskap om att endast vår Fader/Moder Gud är medveten om helheten och vad som verkligen är det bästa resultatet); om ni kan hålla fast känslan av frid och glädje och utstrålar den expansiva Kärleken från Skaparen till HELA mänskligheten, då är ni verkligen krigare i våra Legioner av Ljus.

Vi har talat många gånger tidigare om lagarna av orsak och verkan, eller för varje handling blir det en reaktion, vilket resulterar i vad som kallas positiv eller negativ karma. Under många tider då ni var upplysta varelser, arbetade ni hårt för att balansera er egen karma, släkternas karma och rastillhörighetens karma. Det var en stor del i spelet av dualitet och polaritet att återvända till balans och harmoni i alla Aspekter av ert Varande. Så, vad kommer att hända nu, när krigets vindar, politiska konflikter och förstörelsevirvlar ligger som en mörk och tung mantel runt jorden, rör och påverkar allt och alla? Det beror på hur ni känner och tänker, kära ni, vad som finns i ert sinne och hjärta – om ni kommer att stå stadigt i Ljuset eller lägga till de negativa karmiska tankeformerna som skapas hela tiden. Många av er har lyckats utmärkt med att balansera er karmiska liggare av livet. Låt oss kalla det för er “Liggare av Livet”, där ni har en plus- och en minuskolumn, och ert mål är att vända minus till plus, eller till positiva energimönster.

Det är dags att göra en inventering av hur ni tänker och projicerar känslomässiga energier, under den här tiden av oro och stress på planeten. Är ni späda, eller är harmonin i auran förvanskad av det ni skapat omkring er, för att ni låtit er fångas av kaoset från felaktigheter och förstörelse som sker på jorden nu? Är ni upptagna av scenarierna som presenteras om och om igen i TV, radio och tidningar? Har ni återigen låtit er dras tillbaka in i densiteten av den negativa miljön av illusion? Om svaret är ja på någon av dessa frågor, då underblåser ni kaotiska vibrationer i världsläget med er energi, istället för att tillföra Kärlek/Ljus/Kraft till sändebuden av fred runt om i världen. Kommer ni att stå vid sidan av dem, vars högsta önskan är att få till stånd en fredlig lösning, som är till största gagn för alla, eller är ni oavsiktligt i linje med dem, som vill föreviga separationen, lidandet och dominansen?

Vi menar inte att ni inte ska hålla er informerade om vad som sker runt om i världen. Vi menar att nu, som aldrig tidigare, måste ni höja er över det som sker och ansluta er med oss som observatörer från en högre utsiktsplats, en utsiktsplats där det inte finns något rätt eller fel sätt, bara olika nyanser av sanning och olika motiv – en utsiktsplats där ingen ras, land eller religion är helt rättfärdig eller oskyldig, inte heller helt fel. Kom ihåg att varje Själ på jorden bär en Gnista av det Gudomliga inom sig. Ni måste förbli hjärtcentrerade och anpassade till era Högre Själv, med ett spirituellt inspirerad medvetenhet, så att era handlingar och beslut alltid är i linje med den Gudomliga planen. Sedan, Älskade Ni, kommer ni att stå i leden av de rättfärdiga, vars högsta önskan är att återvända till Jorden och mänskligheten, till ett sant tillstånd av fredlig samexistens i en miljö där vår Fader/Moder Gud är allenarådande.

Visst, det finns de som har gått med på att spela rollen som “djävulens advokat”, den som representerar er mörka sida, på sitt mest destruktiva sätt. Det finns andra självgoda som påstår sig ha endast de högsta, mest altruistiska motiven; Men vi vet, och förstår baktankarna för de beslut som tas, och de åtgärder som håller på att inledas i namnen av fred och rättvisa. Dualitet-spelet utspelas på jorden i sin mest dramatiska form just nu, och det är upp till er om ni kommer att dras in i den virvlande nedåtgående spiralen av den stora mängden av karmiska händelser, som nu sker.

 Vi ber er inte att passivt sitta vid vägkanten och inte göra något. Ni ombeds att stå upp och kunna räknas med, för nu krävs er dynamiska livsenergi som aldrig förr. Ni är mycket kraftfullare än ni anar, mina modiga vänner, och ni spelar en viktig roll för att uppnå en fredlig lösning på en mycket oroande situationen i världen. Energin ni utstrålar från era hjärtcenter, har lika stort inflytande på resultatet i denna stora konflikt, som de som är i “frontlinjen.” Ni, är också i frontlinjen, så att säga, för ni har förmågan att utnyttja det rena, omanifesterade Skaparljusämnet, och forma det till kraftfulla tankeformer och åtgärder som kan övervinna alla motgångar.

De tappra Själar som har kallats till slagfältet, oavsett vilken sida de kämpar för, så gör de det med en önskan om verklig rättvisa för alla, och med Andlig medkänsla för sina medmänniskor, i stället för hat, hämndbegär, eller för att förslava eller kontrollera andra, eftersom de fungerar som rättfärdiga krigare, och Himlens krafter är med dem. De som protesterar våldsamt, skriker, och marscherar för sin sak, ger sin energi till smältdegeln av kaos. De erbjuder inte lösningar eller vidtar positiva åtgärder, utan skyller på och protesterar mot andras handlingar, eller säger ofta, att inte göra något är det enda sättet att uppnå fred och harmoni. Det är en annan form av soffpotatislösningar, eller att inte ta ställning. Vi har sagt många gånger förut: det är dags att resa er från soffan, dags att ta ställning till vilken sida ni kommer att tjäna, Ljuset eller den mörka sidan. Det är dags att berätta att ni är Sändebud från Ljuset, en blossande Gnista av det Gudomliga, och en proaktiv medskapare av Kärlek, Glädje, Överflöd och Harmoni. Eller är ni en människa som vill ta den enkla vägen genom att följa diktat av andra, och därmed lämna ifrån er den Gudomliga födslorättsgåvan, den fria viljan?

“Fred/Frid” är ett ord som ofta används i dessa oroande tider, och kan tolkas på många sätt. Ni använder termen “frid i sinnet”, vilket innebär att ha en fridfull, lugn sinnesstämning, som är fri från disharmoni, oharmoniska tankar eller mentala konflikter. Fred/Frid kan innebära en ömsesidig överenskommelse mellan två personer, en familj, en grupp, grannskap, städer eller nationer, vilket gynnar alla som är inblandade, och som leder till en lugn, fridfull och trygg atmosfär, liksom laglig ordning. Det kan också innebära ett fördrag eller avtal om att förhindra eller stoppa en konflikt mellan två avvikande fraktioner. Ni kan kallas fredliga personer eller pacifister om ni strävar efter att främja en fredlig omgivning. Ni kan “söka frid” eller sträva efter att “bevara freden” genom försonliga åtgärder eller genom att lösa meningsskiljaktigheter genom kompromisser. Fred/Frid är slutresultatet när man uppnått harmoni och balans i alla situationer. Fred/Frid kan aldrig uppnås emotionellt eller av sinnet hos egot, utan genom Andliga högre vibrationsenergier, som alltid söker den största/bästa lösningen för ALLA inblandade.

 I er värld av dualitet och polaritet, är det optimala målet att söka harmoni och balans i allt, men denna harmoni måste emellertid börja inifrån. Den börjar blomstra i hjärtat då ni tillåter Anden att stiga ned och återigen ta herraväldet inom era fysiska kroppar. Då börjar ni se genom ögon filtrerade med kärlek, och lyssna med öron som dämpats av medkänsla. Ni vet att allt ni någonsin vill ha är ert om ni ber om det, och ni försöker inte längre ta det som tillhör någon annan. Ni strävar alltid efter en win/win-lösning, och ni vet att när ni förlorar, förlorar alla andra också. Ni blir mästare av Ljus och ni går mjukt men modigt fram, eftersom ni bär ett flammande eteriskt svärd av den Gudomliga viljan, av heder, sanning och rättvisa. Ni bejakar det som är er sanning, och ni lever er sanning orubbligt med integritet och ödmjukhet, lär ut genom exempel, och låter alla andra ha samma rättigheter. Ni måste först söka friden inifrån, älskade ni, och när ni hittar det ni söker, kommer ni att utstråla en aura av fred/frid ut i världen, där det kommer att få sällskap och ökas på av andra som är fridfulla och harmoniska.

Tillsammans och kraftfullt, kan ni övervinna alla motgångar, och ni kan skapa och förstärka celler/ områden av Ljus som ni anlägger på Jorden, liksom inom den Femte Dimensionen. Och när dessa tankeformer av Ljus är tillräckligt stora, kommer de mirakulöst att börja manifesteras på det jordiska planet. Många av era visioner närmar sig denna punkt och kommer att manifesteras till synes utan ansträngning. Sista delen läggs nu till, och förberedelserna är nästan klara, Älskade ni; titta nu på de underbara resultaten från alla era ihärdiga ansträngningar.

Människans omänsklighet mot varandra, har varit en pågående, aldrig sinande process sedan den föll in i densiteten. Fredlig samexistens har nästan aldrig blivit resultatet av en konflikt. Den underliggande uppsåten har oftast varit att erövra, gripa och tvinga andra till underkastelse, utan hänsyn taget till välfärden för de som fångades mitt i, eller hos de som tvingades till att slåss.

Vi har upprepade gånger påmint er om hur klyftan mellan Ljuset och mörkret vidgas, nästan som om en värld fylld med vibrationella mönster av Ljus, finns ovanpå den tre-/ fyrdimensionella världen av illusioner och skuggor. Detta tillstånd blir mer dramatiskt definierat varje dag. Det är viktigt att ni förblir vaksamma, hjärtcentrerade, och Andligt inspirerade hela tiden. Ni måste lära er att sätta energetiska gränser, och ständigt förstärka er sköld av skyddande Skaparljus. Ni måste lyssna till viskningarna från ert hjärta, för det är där era änglaguider och lärare kommer att lämna skatter av visdom för er att kunna använda.

Gå inom er, mina trogna följeslagare, och minns hur vi, för många eoner sedan, tillsammans svävade till universum, skapade nya galaxer, världar och civilisationer bortom era vildaste drömmar. Kom ihåg hur ni hade tillgång till all den Gudomliga substansen av Skapelsen, och allt ni behövde göra var att nå ut med ert sinne och forma den till det ni ville. Kom ihåg att allt ni behövde göra var att föreställa er något och det dök mirakulöst upp framför er. Försök att komma ihåg de många former som ni har antagit, som människor, men också många andra olika former i en mängd olika kompositioner, texturer och funktioner, men alla vackra och perfekt i ögonen på vår Fader/Moder Gud.

Det är viktigt att komma ihåg att ni har upplevt varje Mänsklig Ras som någonsin har befolkat Jorden, vilket innebär att ni har haft alla hudfärger och ni har haft egenskaperna av varje ras som nu är förkroppsligade på planeten. Vi talar om att ni är mångfacetterade varelser som har upplevt samma mångfald som denna Jord, detta solsystem, galaxerna, och som alla Underuniversum har att erbjuda. Och då, hur kan ni döma era bröder och systrar, för att de i detta liv har annan färg på huden än ni – eller för att de har andra seder, övertygelser och tror annorlunda eller kallar sin Gud något annat? Det har sagts förut, men behöver sägas om och om igen, när ni gör det, DÖMER NI BARA ER SJÄLVA!

Kom ihåg, Älskade ni, vid dessa tider av stor förändring, kan ni göra skillnad. Stråla er Kärlek/ert Ljus så att alla ser. Låt oss hjälpa er att uppfylla era jordiska uppdrag och nära er med vår kärlek. Tillsammans ska vi segra. JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

Note: Please scroll down to the bottom of this email for links to foreign language translations.

www.RonnaStar.com* www.QuestForMastery.org * RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

 

You may also like...