Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman Vezane, May 1st, 2022

Ärkeängeln Mikaels meddelande i maj 2022 | Ronna Herman Vezane

 

 

starquestmastery.com

 

https://tinyurl.com/4zhddwk7

 

Kärlekens vibrationer övervinner all negativitet.

 

Älskade mästare: Tyvärr har många själar blivit vad som kan kallas andligt bankrutta. För de har antingen förbrukat sin tilldelning med Adamantinpartiklar av Kärlek/Ljus, och är nu så genomsyrade av de lägre frekvenserna av den tre/fyr-dimensionella världen, att de inte längre kan stiga in i livets kosmiska flod och dra fram hela spektrumet av Skaparens ljus. Eller så har de inte sedan tidig barndom, kunnat uppnå den erforderliga nivån av harmoniska frekvensmönster, för att tända sin tilldelning av de Adamantinpartiklar som finns lagrade i deras Heliga Hjärta.

 

Och, tyvärr, tar också många kära själar med sig större delen av deras tilldelning av Skaparljus in i döden. Detta är de plågade Själar som känner sig oälskade och har levt ett liv i lidande och ofta i isolering eller våld, skapade genom känslor av hopplöshet, självförakt och underlägsenhet. De fokuserar ofta sitt hat och sin frustration utåt, skyller på andra och ödet för sina misslyckanden, samtidigt som de hela tiden är omedvetna om att de själva är källan till den egna smärtan och lidandet.

 

Många av dessa dyrbara valde att komma fram i det som skulle kunna kallas det lägre spektrumet av Skuggor och Ljus. På själsnivå valde de det för det livsdrama de skulle uppleva, eftersom de ville övervinna vissa obalanserade frekvensmönster från det förflutna.

Det är dock viktigt att ni förstår att vägen de valde många gånger var, med största sannolikhet, en för stor utmaning, och därför föll de tillbaka i de negativa mönstren de haft under många fruktlösa liv. De som har minst valfrihet drivs av besatthet, missbruk och omedvetna impulser. De styrs av tidigare negativa influenser som är mycket svåra att övervinna och korrigera.

 

Kom ihåg, kära hjärtan, ni döms inte av någon annan än ert Högre Själv, och ni kommer alltid att ges en möjlighet att övervinna tidigare överträdelser. Att förlåta sig själv är det första steget i att heala det förflutna, och återansluta till kraften inom sig. Det kan verka hjärtlöst och likgiltigt, men en självbemästrare kommer gradvis att avsluta relationer med människor de inte längre har en harmonisk relation med. Det ska inte förekomma något dömande, bara ett gradvist släppande och tillbakadragande, eller avskiljandet av de eventuella energiband som håller fast. Det är vanligtvis den andra individen som avslutar relationen, för att man inte längre kan få det känslomässiga energistöd som behövs från den upplysta individen.

 

Kära ni, det är ert Gudomliga Uppdrag att bli en biflod till Livets Flod, en kanal för Skapelsens Gudomliga kraft. Stagnationen börjar omedelbart när ni stoppar flödet av Adamantinpartiklar till ert Heliga Hjärta. När ni blir Vaktposter av Ljus och blir upplysta av Andens utstrålning, då kommer er aura att glöda och växa.

 

Ni, ert hem, ert grannskap, er stad, stat, provins och land, har alla ett auriskt fält, oavsett om det lyser starkt eller svagt. Varje lands hjärta och Själ måste återupplivas. När enhetsmedvetandet går förlorat, börjar den andliga livskraften i ett land att avta. Kom ihåg att allt som finns har en aura. Skaparens gudomlighet och otroliga kraft finns i allt!

 

STUDERA OCH MEDITERA PÅ DESSA BEGREPP, SÅ ATT NI KAN INTEGRERA INFORMATIONEN OCH VÄNDA DEN TILL VISDOM:

 

  • Glöm aldrig att ni är eviga och odödliga. Er fysiska kropp är ett tillfälligt tempel där Gud bor. Det heliga hjärtat är själens tempel. Där finns livets essens, där finns den sanna kärleken och det är där er medvetenhet om Oändligheten börjar. Diamantkärnans Gudscell i det Heliga Hjärtat innehåller de Tolv Strålarna av Gudsmedvetande, vilka är eteriska kristallprismor av brutet Ljus, som kallas Strålar, och de strålar fram Skapelsens Essens.

 

  • Döden är en metamorfos, ett skifte av köttets mantel mot en mantel av Ljus. Ni har bara ett liv och det livet är evigt. Ni har antagit många roller under er resa genom evigheten. Men i ert Heliga Hjärta är ni som ni var i begynnelsen: ett Gudomligt barn till den Högste Skaparen. Att bli Kristen är att förstå Gudomligheten inom, och sedan följer, osvikligen, vägledningen från ert GudsSjälv. I de högre världarna är er kropp av Ljus ren, perfekt och oförstörbar. Föreställ er en helhet som aldrig har förändrats och som inte har några brister.

 

 

  • Att vara centrerad i det Heliga Hjärtat upprätthåller er koppling till de högre nivåerna av Guds Medvetande, och säkerställer ett stadigt flöde av Skaparens Ljus, Kärlek och Liv. Det Högre Medvetandet är en magnet för högre, gudomlig sanning. Astralkroppen har en genererande kraft inom varje individ. Ni domineras antingen av egokroppens önskningar, som kontrolleras av de fysiska sinnena, eller den andliga, rättfärdiga astralkroppen som kontrolleras av det Högre Självet. Det undermedvetna, subjektiva sinnet styrs av det medvetna sinnet och tidigare begränsningar. Det är programmerat och omprogrammerat genom påverkan av vibrationer, varvid de lägre, negativa tankeformerna från det förflutna, har övertygat er om att ni är syndiga, svaga, ofullkomliga och underlägsna.

 

  • Genom era många tidigare livserfarenheter, har ni skapat en kraftfull virvel av tvivel, depression, rädsla, brist och nedbrytande sjukdom som ledde till för tidig död. Dessa skadliga tankeformer har upprepats om och om igen, tills de blivit fast förankrade i varje individs undermedvetna sinne, såväl som inom den kollektiva medvetna trosuppfattningen, tills dess de blivit massornas accepterade verklighet.

 

  • Ert Heliga Sinne känner alltid till sanningen, och det kommer så småningom att åsidosätta det medvetna sinnets missuppfattningar, som kan omprogrammeras när ni strävar efter att rensa det undermedvetna från negativa influenser. Ert Heliga Sinne är den direkta kopplingen till Guds Sinne. Måttlighet i allt resulterar i jämvikt, balans och en känsla av välbefinnande. Självbehärskning leder till kontroll över de fysiska känslorna och det lägre sinnets tankeprocesser. En Bemästrare av Självet står stadigt centrerad i det Heliga Hjärtat mitt i kaos och förändring, och håller fast vid det Heliga Sinnets visdom, och det samlar styrka och vägledning från vår Moder/Fader Gud, observatören av processen då all illusion långsamt bleknar bort.

 

  • Uppstigning innebär att uppnå en tydligare medvetenhet om Självet och acceptera det faktum att ni är en förlängning av vår Moder/Fader Gud. När ni gräver djupare och djupare i Självet, kommer ni att förstå er nära förbindelse med Skaparen. När ni väl har upplevt den fantastiska lyckan av en hjärt-till-hjärta-förbindelse med vår Fader/Moder Gud, och kan dra till er de Adamantinska Partiklarna av Kärlek/Ljus, då uppfylls så småningom er längtan efter kärlek. Er hunger efter näring kommer också att stillas, och ni kommer att ges den styrka, vilja och beslutsamhet ni behöver, för att med glädje fullfölja ert jordiska uppdrag.

 

  • Energi genereras genom frekvensmönster av attraktion, snarare än mönster av motstånd eller friktion. Tankar, ord och känslor är antingen till hjälp eller har en skadlig effekt på den fysiska kroppen, och skapar också ett visst band av frekvenser inom ert aurafält och bortom det. Därigenom skapas er verklighet på det fysiska planet. Universums lagar säger att ni alltid får uppleva det ni skapar. NÄR NI UTSTRÅLAR KÄRLEKENS RENA FREKVENS OMKRING ER, SÅ PÅVERKAR INTE DE NEGATIVA KRAFTERNA ER.

 

Mina modiga varelser, det är oerhört viktigt att ni strävar efter att stärka ert självbestämmande och er önskan om uppfyllelse. Ni måste utvecklas från ett ”självtjänande egoistiskt” till ett ”själstjänande” medvetandetillstånd. Er själ är den del av er som är kopplad till den ”Universella Helheten.” Ni uppnår antingen medkänsla den hårda vägen genom smärta och lidande; det ”ego-drivna sättet”, eller genom att ta den enkla vägen av processen till återförening genom ert Högre Själv; den ”Själsinspirerande”.

 

Ingenting kan undkomma strålningen och den magnetiska influensen från det esoteriska Skaparljuset/Adamantinpartiklarna, som nu genomsyrar detta sub-universum, galaxen, solsystemet, jorden och mänskligheten. Chakrana är som elektromagnetiska batterier i kroppen. Vibrationerna av elektromagnetiska frekvenser kommunicerar med era många nivåer av medvetande. Ni måste vara i harmoni med, och anpassade till de högre vibrerande kosmiska lärorna, för att kunna integrera dem.

 

De rena frekvenserna av Ljus och ljud vibrerar genom ert blodomlopp, era celler, organ, ben, muskler och vävnader, och berikar därigenom er känsla av välbefinnande. De lägre frekvenserna i den tre/fyr-dimensionella miljön, begränsar flödet av livgivande energi och ökar densiteten i era fyra lägre kroppssystem. Ert Heliga Hjärta och Sinne, tillsammans med ert blodflöde och era sinnens chakracenter, bär genetiska kodningar av er jordiska härstamning. Och ännu viktigare, inom ert DNA finns hologram och Minnesfröatomer, av hela er kosmiska härstamning och ert Gudomliga arv.

 

Älskade Ljusbärare, vi ber er att se varje test och utmaning som en möjlighet att släppa föråldrade tankar och vibrationsmönster, som inte längre tjänar ert högsta bästa. Vi ber er att se era livserfarenheter genom filtren i ert Heliga Hjärta och Sinne, när ni drar fram Livets/Ljusets Diamantstrålepartiklar, och ingjuter dem med er kärlek innan ni strålar ut dem i världen och till mänskligheten. Tillsammans, på vårt eget unika sätt, upplever vi alla denna kosmiska evolutionsdans. Och genom våra gemensamma ansträngningar och strävanden, kommer vi att segra.

 

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...