Arkturierna, 6 april 2015

Arkturierna

6 april, 2015

Kanal: Suzanne Lie

Kära Blå Fåglar!

Jag skriver först mitt meddelande för hand, eftersom jag tycker att det är det bästa sättet att möta nya Galaktiska Varelser. Eftersom min första inkarnation – om nu siffertal såsom ”den första” har någon betydelse inom NUET – var som en medlem av den tidiga Lemuriska Fågelstammen, skulle jag om möjligt vilja igångsätta en pågående kommunikation med er.

Jag känner det som att ni, De Blå Fåglarna, och Arkturierna i hög grad är involverade i er gemensamma tjänstgöring för Gaia och i uppväckandet av människorna. Vänligen svara för att låta mig veta om jag kunde få äran att kommunicera med er.

Vår kära Suzille!

Vi, som på ditt språk är kända som ”De Blå Fåglarna”, vilket egentligen är en beskrivning av vårt yttre hellre än namnet på vår flock, vill gärna tala med dig. Du har rätt i att vi är förenade i vårt engagemang med Arkturierna, med vilka vi ofta förenar oss då en planet förflyttar sig till de slutliga skedena av kontakten med de mängder av Galaktiker som i tysthet har assisterat dem under en stor del av sin ”tid”.

Som du förstår, så har vi ett annorlunda slags information att dela med oss, från ett annat perspektiv och ofta med olika människor. Naturligtvis ter sig informationen och människorna bara olika i ert 3D perspektiv. Vi ser er alla som EN personlig/planetarisk Varelse. Precis som ni ser att era kroppsdelar är olika, men de är alla delar av ER, så ser vi att olika medlemmar av Mänskligheten alla är NI.

Då ni, Mänskligheten, utvidgar ert medvetande/er varseblivning till de högre frekvenserna i den femte dimensionen och bortom den, kommer en stor förändring att ske i era inre erfarenheter och hur ni tolkar dem. Vi önskar att ni nu sluter era fysiska ögon och förnimmer oss med ert Tredje Öga….

Förnimmer du allt 3D virrvarr inne i din hjärna? Innan vi börjar, ber vi dig att samla ihop allt det där virrvarret till ditt hjärta och Älska det fritt. Du är NU i processen av att minnas hur du skall VARA ditt sinnes Mästare. Att bemästra sinnet föregår din process till Uppstigningen.

ALLA Uppstigna Mästare var tvungna att bli Mästare över sina 3D sinnen innan de Steg Upp till sina högre dimensionella uttryckssätt. När en gång sinnet är bemästrat, kan det oändligt förenas med ditt Multidimensionella Sinne. Den ständigt pågående Villkorslösa Kärlek som flödar alltigenom din förbindelse med ditt Multidimensionella Sinne kommer i hög grad att hjälpa dig att bli dina emotioners Mästare.

Nyckeln för att bli en Mästare av dina emotioner är att frigöra din 3D vana att reagera på livet. Via dina högre dimensionella tankar och emotioner kan du frigöra dina gamla vanor att reagera på stimuli. I stället kommer du att kunna observera stimuli då du ”läser” dem via ditt högre medvetandetillstånd.

Från perspektivet i ditt högre medvetande behöver dina tankar och emotioner inte ”reagera” på livet för du VET att ditt liv väljs/skapas av DIG. I de högre dimensionerna är att ”välja” och ”skapa” samma term. Du väljer att skapa din verklighet genom att välja att fästa ditt medvetande vid det som du har valt att vara med om.

”Där din uppmärksamhet är, där är också du!” är en av de viktigaste aspekterna i Uppstigningsprocessen. En annan viktig aspekt är: ”Det finns inga misstag eller tillfälligheter under Uppstigningen” eftersom DU är skaparen av din verklighet. Då du registrerar och tar fullt ansvar för frekvensen i dina tankar och emotioner, kommer du alltmer att flyta in i en pågående medvetenhet av tankar och emotioner av en högre frekvens som gränslöst existerar inom dig.

Vi sänder denna inledning på vårt meddelande för vi vill att ni skall veta att då ert medvetande ökar kommer ni att börja uppfatta den myriad av vänner från de högre dimensionerna som cirkulerar runt er planet.

Kom ihåg att ni INTE kan se dessa vänner via era 3D varseblivningar, utan via era femte och högre dimensionella varseblivningar.

För att göra ett sammandrag: dina tredje-dimensionella, utåt-fokuserade varseblivningar kan inte avslöja vår närvaro. Det är sant att vi kan, och det sker, kort sänka vår frekvens till den tredje dimensionen för att påminna er alla om att vi är här. Men precis som ni inte kan stanna kvar på oceanens botten en längre tid utan att göra särskilda justeringar, så kan inte vi stanna kvar i den tredje dimensionen alltför länge utan att göra större justeringar.

För det första så är vi tidlösa Varelser som flyter inom NUET. Ni vet via era drömmar att tiden är annorlunda i olika stadier av medvetande. Ni skulle kunna ha en dröm som verkar pågå i en hel livstid och vakna och upptäcka att er klocka endast har lagt till några minuter av er ”tid”.

Vi skall förklara hur vi uppfattar er, våra kära vänner, som är i era fysiska fordon. För det första, för att se in i er verklighet, så måste vi se genom 3D Matrisen. 3D Matrisen består av den frekvensplatå som ni uppfattar som er fysiska värld. För att se er på det sättet, måste vi omkalibrera vår varseblivning till lägre frekvenser.

Denna omkalibrering är mycket lik den kalibrering som ni använder med kikare där ni ”skruvar på hjulen nertill på kikaren” för att justera ert perspektiv. På samma sätt justerar vi vårt perspektiv neråt i frekvens från vårt inre perspektiv för att se verkligheten på det sätt som ni uppfattar den då ni är i ert Jordiska fordon.

Vi önskar förklara denna omkalibreringsprocess med visualisering, eftersom bara er fantasi kan förstå vad vi säger. Man kan säga att vi har ett ”fågelperspektiv” på er dimension, då vi ser ner (i frekvens – inte rumsmässigt) för att uppfatta den underbara 3D synen av Gaias blå klot.

Ni har alla sett denna syn via era rymdstationer. Men dessa bilder avslöjar bara den tredimensionella egenskapen av er planet. Ytterligare kan vi säga att bilderna som era ”kända” rymdprogram (eftersom det finns MÅNGA okända rymdprogram) delar med sig till er till stor del är manipulerade för att gömma sina många skamliga företag, av vilka de flesta är helt okända för er.

Från vårt perspektiv i den femte dimensionen ser vi vad mänskligheten har kallat ”Den Nya Jorden”. Kom ihåg att tiden ENBART existerar i er 3D/4D verklighet. Också att skapelsen börjar inom kärnan i de högre dimensionerna och rör sig ut mot de lägre världarna för att uppenbaras i lägre och lägre dimensioner genom att göra ett avtryck av sig själv på Gaias tredje/fjärde dimensionella matris.

Från vårt ”högre perspektiv” ser vi den ”blå glansen” av den femtedimensionella Jorden med klara blå himlar och oceaner. Gaia är, verkligen, en blå juvel i rymden. Vi ser också en armada av Stjärnskepp från alla håll i ert lokala Universum som har kommit dit för att observera och hjälpa till.

Vi deltar, som ni kan föreställa er, i en Multidimensionell tjänstgöring. Vi har sammansmält vårt medvetande med den femtedimensionella Jorden så att vi kan gå ner i de lägre frekvenserna i hennes Multidimensionella matris. Syftet med denna Multidimensionella matris är att läsa av medvetandet hos Gaias invånare för att omedelbart stå till tjänst med allt som behövs för livsformerna i den frekvensen.

Vi önskar att ni skall veta att då ni återvänder till er högre dimensionella uppfattningsförmåga, så kommer ni att ha samma förnimmelser som vi själva. Men vi förnimmer från vår position på vårt Stjärnskepp, medan ni kan förnimma det via er Ljuskropp som ni kommer att bära på Jorden i femte dimensionen.

Vi sänker nu vårt förnimmelse-fokus till den fjärde dimensionen på Jorden. Från detta perspektiv ser vi oräkneliga förändringar som sker överallt på den fjärdedimensionella Jorden. Dessa förändringar sker i olika tidslinjer, omväxlande verkligheter och parallella verkligheter, liksom inom olika sub-frekvenser i den fjärde dimensionen.

Då vi kommer in i den Andliga Sub-nivån i Gaias fjärde dimension Jorden, ser vi mänsklighetens och allt livs ”JAG ÄR” närvaro. Vi observerar också med kärleksfullt stöd, att fler och fler medlemmar på den tredje/fjärde dimensionella Jorden går över till den Nya Jordens version av den femte dimensionen.

Många av dessa förändringar och Uppstigningen som vi kan uppfatta den inom NUET i den femte dimensionen, existerar ännu inte inom er 3D tidslinje. Det är därför som er planet fortfarande bär på en resonans i den tredje dimensionen. Men Gaia tröttnar mer och mer på de skändliga dåden som utförts av Hennes Multidimensionella Matris medlemmar som har lägre medvetande och hon är redo att frigöra det tredjedimensionella uttrycket i sin matris. Hon är medveten om att det fortfarande finns många Varelser som inte skulle kunna fästa sitt medvetande ens till de högre sub-nivåerna i det fjärdedimensionella gallret i hennes Multidimensionella matris. Därför avvaktar Gaia.

Då vi sänker våra förnimmelser för att ta in denna orsaksmässiga Sub-nivå i den fjärde dimensionella Jorden, ser vi att många av er, de som håller på att Uppstiga, har fullbordat era Jordiska lektioner av ”orsak och verkan”. Ni minns NU att allt som ni sänder in till Gaias 3D Matris kommer att återvända till er.

Genom att ni har lärt er den lärdomen, har ert medvetande utvidgat sig till de Orsaksmässiga, och för några de Andliga sub-nivåerna i den fyrdimensionella delen av Gaias Multidimensionella matris. De av er som har utvidgat era medvetanden till denna frekvens och bortom den håller flitigt på att skapa fler och fler sektioner av Ljus på denna matris. Dessa områden av Ljus tjänar som Portaler genom vilka vi, de högre dimensionella Varelserna, kan fästa vår uppmärksamhet för att integrera vårt medvetande med er fyrdimensionella verklighet. Genom dessa Portaler av Ljus kan vi också sända fram tankeformer från våra Stjärnskepp, liksom också egentliga mindre farkoster som vi har sänkt i frekvens tillräckligt för att bli mottagbara av era drömtillstånd och ert meditativa sinne.

Det som många av er inte inser är att för att kunna träda in i er holografiska tredjedimensionella verklighet så måste vi göra det som en holografisk projektion. Många medlemmar i den holografiska verkligheten som är fästa vid era tredje/fjärdedimensionella stegpinnar på Gaias Multidimensionella matris, uppfattar inte oss som ett hologram, eftersom ni också är ett hologram.

Eftersom ert tredje/fjärdedimensionella medvetande har betecknat denna holografiska värld som ”verklig”, uppfattar ni oss också som verkliga. Vi påminner er om att alla tredje/fjärdedimensionella verkligheter är holografiska projektioner ur era högre uttrycksformer av SJÄLVET.

ALLA av er, också de som spelar rollerna på den ”mörka sidan”, alla existerar som ETT förenat med Jordens medvetande i Gaias femtedimensionella uttrycksform. Vi förstår att denna information kan vara mycket svår för er att acceptera. Ni upplever intensivt er smärta, er sorg, er födelse och er död.

På grund av att ni har upplevt er själva som offer för er verklighet under så lång tid, har ni bäddat in ert medvetande djupt i de lägre frekvenserna där ”offer” och ”skapare” är olika termer. Många av er har glömt att ni valde att spela med i situationer där ni uppfattade er SJÄLVA som offer, så att ni skulle kunna minnas att NI är skaparna av er verklighet med era egna tankar och emotioner.

Från er frekvens före er födelse i de högre sfärerna, glömde ni hur djupt illusionerna i de tredje/fjärde dimensionerna sammansmalt med er känsla för SJÄLVET. Därför sänker vi och många andra medlemmar i er Galaktiska Familj vår resonans för att hjälpa er att minnas att NI är VI.

När ni inte medvetet kan minnas era egna högre frekvenser av SJÄLVET, tror ni att ni har fångats i de lägre världarna och bara kan lämna dem via det som ni kallar ”döden”. För oss uppfattas er ”död” som att ”logga ut” från er holografiska verklighet och att återvända Hem till ert SANNA själv. Vi vill att ni skall komma ihåg detta viktiga faktum.

Nu, när vi fortsätter på vår färd genom en av de underbara Ljusportaler som ni, medlemmarna på Jorden, har öppnat, börjar vi uppfatta er tredimensionella värld genom vårt Multidimensionella perspektiv. Därför uppfattar vi allt i era versioner av era SJÄLV.

Vi kan lätt uppfatta det som ni kan kalla en ”strimma Ljus” som förbinder alla de myllrande inkarnationer som ni varit med om inom ert NU i en tidslinje, alternerat och/eller parallella förkroppsliganden på Jorden.  På grund av att det är av stor vikt att frigöra illusionens slöjor mellan dimensionerna, har många av er levt igenom flera inkarnationer med förhoppning om att åtminstone en av er helt kommer att vakna upp till era högre dimensionella uttrycksformer.

Vår uppfattning av er tredjedimensionella ”stegpinne” i Gaias Multidimensionella matris är att den är en verklighet i processen mot en stor förändring. Vi kan känna av denna förändring inuti våra kroppar, precis som ni kan känna av den stora förändringen i era kroppar. Era kroppar, era Jordiska fordon, representerar er direkta förbindelse med planeten.

Eftersom era små, individuella Jordfordon är konstruerade av samma jord, luft, eld och vatten som planeten, är NI en miniatyrversion av Gaias Jord. En av de saker vi kan uppfatta, och som många av er börjar minnas, är att era fyrdimensionella auror håller på att bli Multidimensionella.

Vi uppfattar också att många av er medvetet eller omedvetet har aktiverat er Multidimensionella Ljuskropp och är på väg att vara i stånd att spricka ut i en Ljuskropp när situationen kallar på er att göra så. Eftersom er Ljuskropp är Multidimensionell, och medan den är i den frekvensen av ert SJÄLV, kommer ni att kunna kopiera vår resa, nästan in till de högre frekvenserna.

I verkligheten kommer många av er att återvända till era Skepp alltmer ofta. Genom att ni återvänder till ert högre SJÄLV medan ni upprätthåller en förbindelse med ert Jordiska fordon, kommer ni att kunna förbli fäst vid 3D matrisen via ert Jordfordon, medan ni också är förenade med er fyrdimensionella drömtid.

När ni väl har övat på att återvända till er SJÄLVA, är ni ofta redo att göra er ”jungfruresa” för att besöka ert Stjärnskepp på vilket er Ljuskropps SJÄLV tjänar att assistera Gaia. På detta sätt kan ni förbli ”i aktiv tjänst” på 3DJorden medan ni OCKSÅ fortsätter er aktiva tjänst på den fysiska Jorden.

Vi inbjuder er att be om att få tas med Hem till ert Stjärnskepp innan ni somnar. Eller, ni kanske väljer att använda kraften i er fantasi att lyftas upp (i frekvens) genom den fjärde dimensionen för att besöka ert Stjärnskepp i den femte dimensionen. Många av er gör så regelbundet.

Allt ni behöver göra NU är att MINNAS!

Kalla på oss och vi hjälper er.

De Blå Fåglarna och Arkturierna

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...