Arkturierna, 9 november

Arkturierna, 9 november 2014

Kanal: Marylin Raffaele

Vi från den Arkturiska Gruppen välkomnar alla till detta meddelande som ges med kärlek för ändamålet av större kunskap och förståelse av sanning. Vi observerar hur många börjar ifrågasätta sina personliga trossystem, vilket indikerar ett renande inom den mentala kroppen. Alla kroppar håller på att renas. Ni är inte bara en fysisk kropp, den som kan ses av mänskliga ögon, utan ni är också eteriska, mentala, spirituella och känslo-kroppar, som utgör er energi. Ljuset som strålar ut från jorden ökar dagligen – ni skapar förändringar även om det inte förefaller så för tillfället.

Vid denna tid så renar ni alla kroppar från förlegade och gamla energier som har samlats på hög genom livstid efter livstid i form av täthet och okunskap och ni byter ut dem mot frekvenser av Ljus och sanning. Uppfattningar och koncept baserade i dualitet och separation är aldrig verkliga för de har inte några spirituella lagar som stöder dem, och de måste därför frisläppas och rensas ut för att träda in i de högre dimensionella energierna – detta är uppstigning.

En intention att utvecklas är allt som behövs. NI behöver inte exakt veta vad som rensas ut för ert högre jag sköter om vad som behövs då ni är redo. Frågor som länge har trots vara lösta kanske plötsligt dyker upp då renande ofta görs i skikt, vilket äger rum då ni är spirituellt redo. Då ni upplever känslomässig eller fysisk nöd av ingen uppenbar anledning, eller då ni seriöst börja ifrågasätta livslånga uppfattningar, så kom ihåg vad ni vet om renande och utrensning.

Vi önskar tala om spirituell fulländning. På Jorden tar mänskligheten det för givet att alla ting förs till något slags slutförande, i meningen att alla delar till slut kommer samman för antingen något gott eller dåligt. Fulländning i en spirituell betydelse betyder uppnåendet av detta tillstånd av medvetande vilket erkänner jaget att vara fulländat och helt. Denna process är en resa som fortsätter långt in i de högre dimensionerna. Varelser av Ljuset är helt enkelt de som vet vilka de är. De är vakna och reflekterar detta i deras energifält.

Alla formas från Gudomligt Medvetande och bär därför med sig inom aspekterna av Gudomligt Medvetande – helhet, fulländning etc. Graden av fulländning som manifesteras utåt är i direkt proportion till en individs insikt (inte intellektuell kunskap) av denna sanning och kommer att spegla vad som utgör fulländning för denna individ. Det finns ingen allena fulländning för alla. Samhällen, kyrkor, ledare, regeringar, experter, och vänner och familj har alla varierande koncept av hur saker och ting bör vara för att vara korrekta. Detta är falskt då helhet och fulländning för en kanske inte är helhet och fulländning för en annan. Då individer strävar efter att förstå vad som är rätt för dem och inte vad som pådyvlas dem så upptäcker de en sannare känsla av frihet.

Fulländning och helhet är en födslorätt för varje själ, men måste bli ett medvetandetillstånd för att kunna upplevas. Detta är en resa av utveckling. Att låtas vara fulländad och hel utan att ha uppnått ett sådant medvetande är lika med att stoppa huvudet i sanden. Förneka aldrig de mänskliga svårigheterna, men lär er att inte heller ge dem en kraft som de inte har. De som lär sig sanningen intellektuellt gör ofta misstaget att tro att det är spirituellt att vara närvarande vid någon osämja och inte göra något och samtidigt utropa till sig själv eller andra ”Det är en illusion”.

Ändamålet med erfarenheten på jorden är att vakna upp genom inlärning, genom övning och studerande för att höja sig över framträdandet. Då ni allt djupare lär er att yttre framträdande (de goda liksom de dåliga) är bilder formade från ett globalt medvetande av dualitet och separation, börjar ni också att förstå att det inte finns någon lag annat än tro som håller dem där. Det är vid denna punkt som ”absolutisten” kanske börjar tappa bort sig, i försök att leva ett medvetandetillstånd som inte än är uppnått. På den mänskliga scenen så är den svältande bebis verklig och behöver hjälp även om i verkligheten så har svält ingen lag som stöder det (helhet och fulländning är lagen), men att helt enkelt inte göra något medan man högt skriker att det är en illusion, är mycket mänskligt.

Att utvecklas in i ett medvetande av fulländning är utvecklingsresan och det sker inte utan ”blodiga steg” på vägen. De som förefaller att uppleva de spirituella frukterna av fulländning i deras dagliga liv har förmodligen gjort sitt arbete under tidigare liv, för alla måste göra denna resa, även om inte alla är utvalda att göra så på jorden. Det finns många som aldrig har inkarnerat på jorden och istället valt att utvecklas på andra planeter. En utveckling på jorden genom upplevelser i den tredje dimensionen för fram mycket starka och utvecklade färdigexaminerade individer och därför så har jorden varit mångas första val.

Sinnet tolkar individuellt medvetande och manifesterar det sedan utåt i former som samstämmer med individen. På jorden så blir former naturliga och ordinära, men representerar vad som är fulländning för individen. Ett exempel kanske blir att det perfekta arbetet eller partnern kanske dyker upp, men skulle inte dyka upp för någon som gått i pension eller redan är lycklig i ett förhållande.

Blanda inte ihop uttrycket spirituell fulländning och helt med den mänskliga uppfattningen om vad som är ”gott eller bra” – som är koncept om vad ett samhälle som inte har vaknat upp uppfattar som önskvärt och uppnått genom manipulation och kamp. När gåvor från Spirit kommer, så är ”Alla band vackert bundna” och inget krävs för att det skall bli så.

Alla lärjungar av sanning upplever tidsperioder under vilka de inte känner sig särskilt spirituella eller fulländade. Bli inte avskräckta av detta, för att känna sig spirituell är inte en indikator på ert uppnådda medvetandetillstånd. Ofta så har de som är mitt i en religiös feber eller extas inte en spirituell upplevelse utan en mycket tredje dimension och ego styrd upplevelse. Utveckling handlar om att se bortom känslor och tankar i den tredje dimensionen, vägra att ge dem kraft, och lev från det högre av vad ni känner till – att vara i världen, men inte av den. Då ni blir medvetna om att världens bekymmer inte har någon verklig makt eller lag som stöder dem, så kommer ni att finna er själva uppleva mindre och mindre av dem. Energi attraherar liknande energi.

Detta meddelande handlar om att vara medveten om frestelsen att leva absolut sanning innan detta medvetandetillstånd har uppnåtts. I deras entusiasm för spirituell tillväxt så vill en del elever omedelbart integrera och leva vad de enbart intellektuellt förstår. Entusiasm är lämpligt, men dessa kära upptäcker snabbt att sanningen som de kanske har läst om i en bok inte fungerar för dem, vilket gör att de känner sig lurade eller är misslyckade och inte än redo för spirituella studier. Modfällda, så återgår en del till vad de tidigare trodde de hade vuxit ut ur. Andra kanske väljer att envist hålla sig fast vid en sanning i tron att om de gör så kommer någon yttre framställning att ändras, utan att inse att deras motstånd mot detta ”något” i själva verket ger det kraft och håller det på plats. Ingen kan manifestera eller leva högre än sitt uppnådda medvetandetillstånd. Detta är den hemliga nyckeln till förlåtelse av själv liksom av andra för alla gör det bästa de kan vid en viss tidpunkt. Till och med mördaren tror att han skapar en bättre värld på något sätt.

Utveckling medför arbete mina kära, till en viss punkt då det finns mer sanning i ert medvetande än ej, och vid den tiden blir livet mycket lättare för sanning börjar manifestera i det yttre i de former som behövs – idéer, ting och personer, etc.

Då ni står inför oenighet och disharmoni så centrera er själva i insikten att Källa aldrig kunde bli till Detta, då detta för Gudomligt medvetande innefattar inte oenighet  – det kan inte finnas någon oenighet i Ett. Det jag bevittnar är manifesterandet av tro på separation och dualitet och därför ILLUSION.  Illusion är hur jag uppfattar något, inte i detta självt något.

Ta sedan vilka än nödvändiga mänskliga fotsteg. Moder Teresa från Indien insåg att varje individ var en varelse av Gud, men gick inte utifrån detta ut och ropade; ”Detta är en illusion”. Hon gav mat till de som svalt, la om deras sår, och tog hand om alla brådskande behov som visade upp sig, medan hon inom sig höll en insikt om sanning.

Detta är hur ni utvecklas in i helheten fulländningen av ert sanna jag, medan ni lever på jorden och har en mänsklig upplevelse. Sätt er inte emot något. Det betyder inte att ni måste tycka om och acceptera allt eller att ni inte kan arbeta mot att förändra något, men innan ni agerar så se med en förståelse från spirituella ögon. När ni gör detta, så kan de spirituella frukterna framstå som en lösning till problemet.

Skicka ofta Ljus till de länder och folk som ni guidas att göra så för och vet att detta är Ljuset som exponerar mörkret, som för till ytan sedan länge gömda täta energier.

Att leva upp till er högsta uppfattning om sanning är allt som krävs och mer ges då ni så gör. Alla är hela och kompletta, men liv som har levts i energier av tredje dimensionen fick de flesta att glömma bort detta. Som skapande varelser började ni sedan okunnigt skapa en värld av dualitet och separation.

Utveckling är helt enkelt resan att återigen komma ihåg vem och vad ni är.

Vi är den Arkturiska Gruppen

www.onenessofall.com

Svensk översättning; Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...