Arkturierna och Plejaderna via Suzanne Lie, 8 juli, 2018

Arkturierna och Plejaderna

via Suzanne Lie

8 juli, 2018

Kära Arkturier!

Vänligen hjälp oss, medlemmarna i ”bortalaget på Jorden”, såväl som alla andra som för närvarande bär en fysisk jordfarkost, med att hitta LJUSET i Mörkret samt KLARHET i Förvirringen.

Det förefaller för många av oss Galaktiker, vilka för tillfället bär en mänsklig jordfarkost, att någonting är mycket nära. Tidvis tror vi att vi vet vad det är, men sedan tar det kaos och de lögner som omger oss över och vi faller tillbaka i ett överlevnadsläge.

Men vi valde INTE att ta oss denna jordfarkost under detta NU av en stor övergång, för att ”råka vilse”.

I stället kom vi hit inom detta NU för att minnas vad som har gått förlorat, för att minnas var och när vi förlorade det och det allra viktigaste, att minnas vilka vi i sanning är, så att vi ska kunna ”hitta” och ”bli” den multi-dimensionella galaktiker/människa som vi ALLTID har varit – men som har glömt bort det! Ja, flera av oss är Galaktiska Människor. Vårt Galaktiska Plejadiska själv ser helt mänskligt ut. Därför tar vi ofta denna komponent i vårt Multi-dimensionella SJÄLV som en ”jordisk kropp”, medan vi befinner oss på vårt ”turneringsuppdrag med att tjänstgöra för Gaia”.

Likaså gör Plejaderna, som väldigt mycket liknar människor, men deras hjärnor och hjärtan är mycket längre utvecklade. Den Plejadiska hjärnan brukar 100% av sin kapacitet, medan den mänskliga hjärnan fungerar på mycket lägre kapacitetsnivåer.

Vi, er Galaktiska Familj, är emellertid glada över att få se att alltfler människor börjar utvidga sina nervsynapser, till att inkludera mer och mer av sin inneboende hjärnpotential.

Vi Arkturier och er hela Galaktiska Familj gläder oss över att få se att alltfler av vårt ”bortalag på Jorden” håller på att komma till insikt om den mentala och emotionella sömn som kommer över dem, i och med att de lämnar sitt älskade femte-dimensionella hem och ansluter sig till ett ”bortalag” på den tredje-dimensionella Jorden.

Vi har märkt att den svåraste utmaningen i vårt Uppdrag är att minnas vårt sanna SJÄLV och INTE råka vilse i de illusioner, rädslor och lögner som i stort överflöd förekommer inom er tredje-dimensionella tillvarofrekvens.

Vi vill att ni ska veta att det på Lång Sikt är vår målsättning att höja hela Jordens tillvaro från den tredje dimensionen till den fjärde dimensionen. Vi kan se att den tredje dimensionen är en frekvens som är alltför låg för att stötta vårt bortalags återkomst Hem.

Därför har flera i vårt Bortalag funnit att vi, i stället för att ta oss en livstid för att lära oss om den tredje-dimensionella verklighetsfrekvensen för att vi bättre ska kunna hjälpa dem som har fångats i denna frekvens, själva också har fångats där.

”Hur blir de/vi fångade?” hör vi ert medvetande fråga oss. Det gläder oss att ni har ställt den frågan, för det är genom att ni ställer frågorna som ni kommer att ”komma ihåg” svaren. Vi säger ”komma ihåg”, eftersom ni redan har dessa svar lagrade i er högre-dimensionella hjärna och inom ert Höga Hjärta, som sitter precis ovanför ert fysiska hjärta.

Det är genom att ni ställer frågorna och letar efter svaren som ni ”minns ert sanna Multi-dimensionella SJÄLV”. I och med att ni går vilse i de många utmaningarna som ni får genom att ni bär en tredje-dimensionell jordfarkost, så glömmer ni å andra sidan ert sanna SJÄLV och blir ”bara en människa”.

När ni ”bara är en människa” smalnar ert varseblivningsfält av till enbart den tredje dimensionen. Detta sker på grund av att när ni endast är medvetna om den mänskliga jordfarkost som omger ert inneboende Multi-dimensionella Medvetande, så glömmer ni bort ert utvidgade medvetande och blir fångade i de många illusioner som existerar i den tredje dimensionen.

Vi skulle önska definiera termen ”illusion”. Enligt er ordbok betyder illusion intryck, missuppfattning, magi, bedrägeri, taskspeleri, knep och/eller falska intryck. Ni definierar också illusion som något med ett vilseledande framträdande, en falsk uppfattning, en svekfull kraft i fenomen, samt felaktiga sensoriska varseblivningar.

Enligt er tredje-dimensionella definition på illusion så finns det många, många former av illusioner i er verklighet som kan hålla er förvirrade och distraherade från den djupa inre sanning som ni ALLA har tillgång till via de oanvända 98% av er mänskliga hjärna.

Vi vill tala om för er alla att ni aktivt kan vara medvetna om och använda er av en mycket större procentandel av er hjärna, men ni kommer att behöva utvidga ert medvetande till att omfatta era inneboende fjärde- och femte-dimensionella aspekter av ert SJÄLV.

Men hur ska ni göra, mitt uppe i att ha ett jobb för att tjäna pengar för att kunna överleva, betala era många räkningar, övervinna de vanligaste sjukdomarna, ta hand om er familj och ert hem osv osv, hur ska ni då hitta ”tiden” för att ”få tillgång till den oanvända 98%-iga andelen i er hjärna?”

Det första svaret vi ger er är att ni ska förena er med uttrycken för en högre frekvens i ert Multi-dimensionella själv. Javisst, varje människa har ett ”Multi-dimensionellt SJÄLV”. Men många människor har inte tillgång till sina högre-dimensionella uttryck för sina SJÄLV, eftersom de är alltför upptagna med att ta sig igenom sina tredje-dimensionella liv.

Med andra ord så har ni alla en oerhörd potential i er egen hjärna. Men de flesta av mänskligheten vet inte hur de ska få tillgång till denna oerhörda hjärnkraft. Det liknar mycket att köra en fantastisk bil som har fem nivåer av prestanda och ni förblir i första eller andra växeln.

Varför skulle ni, mänsklighetens medlemmar, välja att köra genom livet i första och/eller andra växeln? Svaret är, för att de högre ”växlarna” är osynliga för era tredje-dimensionella sinnen.

Därför finns svaret på ert sökande efter större kraft, mer glädje, mer intellekt, större visdom och till och med förmågan att älska djupare, inom era egna oanvända delar i ”kroppens kontrollcentrum”, er hjärna.

Men hur kunde detta ske? Hur kunde mänskligheten, som förefaller befinna sig i ett högre tillstånd av evolution, glömma bort sina egna högre-dimensionella förmågor? Svaret är att de som ville kvarhålla makten ÖVER människorna, djuren, växterna och hela planeten, ”lärde upp er” till att glömma bort era sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Hur många av era ”läroböcker” berättar om mänsklighetens inneboende Multi-dimensionella SJÄLV? Hur många människor, har ens i själva verket tänkt på att ni är Multi-dimensionella varelser som använder en mycket liten procent av er inneboende potential?

Hjärntvätten var MYCKET framgångsrik. Men, vilka var det som hjärntvättade människorna till att ENBART använda sig av en liten procentdel av sin inneboende kraft? Svaret på den frågan går väldigt långt tillbaka i mänsklighetens historia, när gruppen av Makt Över Andra började ta över mänsklighetens Grupp av Makt Inombords.

I själva verket styrs gruppen som gäller Makt Över Andra inte av mänskligheten, utan alltför många människor har råkat vilse i sina löften, vilka i själva verket är lögner och illusioner. Dessa lögner och illusioner påbörjades för flera tusental år sedan och innan dess, när inkräktare från planeter som styrdes av ”makt över andra” kom till Jorden för att överta Gaias rikliga överflöd av guld, såväl som mänskliga slavar.

Många “moderna” människor har glömt bort denna ”historia”, eller så har de aldrig hört talas om den. Men kvarlevor av dessa tidiga begynnelser existerar fortfarande på den ”moderna jorden”. Det är av denna anledning som medlemmar i mänsklighetens Galaktiska Familj har kommit in i er pågående verklighet för att påminna er om ert sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Ert Multi-dimensionella SJÄLV är vaket och medvetet om många högre-dimensionella världar och upplevelser. Men mänsklighetens tredje-dimensionella själv, vilket är människorna som bär tredje-dimensionella jordiska farkoster, har för det mesta glömt bort sina högre-dimensionella uttryck för SJÄLVET, och använder ENBART en mycket liten procentdel av sina inneboende förmågor.

Dessa inneboende förmågor kontrolleras av hjärnan, som är ”den fysiska kroppens kontrolltorn”. Men dessa högre krafter har stängts av och/eller glömts bort. Hur och varför skulle dessa underbara multi-dimensionella krafter stängas av? Svaret är enkelt.

Medan en människa har tillgång till, samt använder sig av, sin hela hjärnpotential, så är man INTE kontrollerbar! Man är i fullständig kontroll över sitt eget själv för man är helt och hållet i kontakt med sin Galaktiska Familj, såväl som ALLA andra inkarnationer inom vilka man kom ihåg att vakna upp och utvidga sitt medvetande till att omfatta sitt sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Olyckligtvis lagras minnet av dessa fullt uppvaknade livstider i er hjärnas högre-dimensionella aspekter, eftersom deras synaptiska hastighet i hög grad skulle förvirra, samt till och med leda till rädsla, hos de människor som inte ännu frivilligt har ställt upp på att väcka upp sina högre-dimensionella potentialer.

Mestadels har dessa högre-dimensionella potentialer fullständigt blivit bortglömda i de vardagliga utmaningarna i ”livet i den tredje dimensionen”. Det har även förekommit en enorm mängd hjärntvättande som har ägt rum under kommandot från grupperna av ”makt över”.

Dessa grupper av ”makt över” kom för längesen till Jorden för att ”ta över planeten”. Olyckligtvis var de rätt framgångsrika i sitt åtagande, vilket har förorsakat millennium efter millennium av lidande för grupperna av ”makt inombords”.

Så hur kunde ”makt över andra” överta ”makt inombords-grupperna”? Svaret är att det är mycket enklare att ha makt över än det är att hitta, utveckla och leva via makt inombords. Generation efter generation av kärleksfulla, vänliga, konstnärliga och fredsälskande människor övermannades och tillintetgjordes av dem som levde via makt över andra.

Varför skedde det? Till en början skedde det för att det vänliga, kärleksfulla och utvecklade folket från Venus, och de brutala krigarna från Mars, bägge ville ha den juvel som var Jorden. På grund av att Venus var och är, fokuserad på kärlek, skönhet, healing, omsorg och lärande och Mars baserade sig på ”att ta från andra innan de tar från en själv”, så utvecklade de två planeterna mycket olika samhällen.

Mittemellan dessa två väldigt olika planetariska samhällen låg Jorden. Därför valde många från Venus att ta sig inkarnationer på Jorden och flera Marsianer valde att ta sig inkarnationer på Jorden.

När Venus och Mars blev separerade av ett stort utrymme, såväl som Jordens planetariska system, så samverkade inte Venus och Mars med varandra. Men när både Venus och Mars färdades till, och till och med valde att leva på Jorden, så började bekymren.

När Venus, som utgjorde en verklighet baserad på skönhet, kärlek, evolution och makt-inombords, ställdes ansikte mot ansikte med Mars, som var en verklighet som baserade sig på stridigheter, krig och makt-över-andra, så ställdes de två mycket avvikande kulturerna inför den stora utmaningen att leva tillsammans med dem som hade mycket olika operativsystem.

Olyckligtvis blev det på planeten Gaia – ofta kallad Jorden – som dessa två helt olika samhällen som bägge två i allt större mån ansåg sig vara Jordbor, hade sina meningsskiljaktigheter, vilka alltför ofta ledde till krig.

Naturligtvis hade de barska makt-över-andra-samhällena och de milda makt-inombords-samhällena, samt människorna, flera krig på Jorden, precis såsom de en gång i tiden hade krig i rymden. ”Så när kommer dessa krig att upphöra?” kan vi höra er fråga. Vårt svar är att krig alltför ofta är en del av en tredje-dimensionell planet.

För de ständiga striderna som förorsakades av Marsianerna på Jorden gjorde det en gång i tiden kärleksfulla och konstnärliga Venus-folket hårdare och mindre konstnärligt. Det var då som Gaias Jord blev den som fick lida.

När ska konceptet gällande ”makt” inte längre polariseras till makt över eller makt inombords, för att bli till ett energifält av ”Makt att Förändra”. Denna förändring kan bli till ett alternativ för samtliga invånare på Gaias Jord.

Då, kan de som önskar utveckla sin egen Makt Inombords rikta denna makt till att heala Gaia så att Hon kan påbörja Sin uppstigningsprocess till den femte dimensionen.

Den enda lösningen för Gaias konflikt är att höja sig över Sitt tredje-dimensionella operativsystem av den tredje-/fjärde-dimensionella MAKTEN ÖVER versus MAKTEN INOMBORDS, för att ta sig till Sin femte-dimensionella UPPSTIGNINGS-process!

Men kan mänskligheten ”lägga ner sina svärd” och blicka uppåt i skyn, för att få se att vi, deras egna uttryck av sina egna Multi-dimensionella SJÄLV, finns HÄR inom deras NU för att hjälpa Gaia och Hennes ALLA invånare att transmuteras till sina inneboende femte-dimensionella uttryck!

Avslutningsvis vill vi dela med oss av flera av era ordböckers definitioner på ”transmutation”, vilka är: förändring, förändra ett element till ett annat, konvertera till guld (det som är av stort värde), ändra på, metamorfos och konvertering, såväl som en definition som vi önskar använda: Uppvaknandet till vetskapen och de minnen som finns lagrade i de oanvända 98% i er egen mänskliga hjärna.

Ni, mänsklighetens medlemmar, använder för det mesta 2% av den information och de förmågor som just NU finns inom er mänskliga hjärna. Det är genom att ni utvidgar ert eget, personliga medvetande som ni kommer att förmå förena er med ert eget Högre Själv, vilket har belyst er varenda inkarnation som ni någonsin har tagit er an.

Skillnaden med denna verklighet är att vi, er Galaktiska Familj av Plejader och Arkturier, såväl de från Venus, alla har valt att hjälpa kära planetariska Gaia. Notera att vi sade ”hjälpa planetariska Gaia”.

Inom detta nu behöver vi berätta för er att det liv som ni sänder ut till er värld, är det liv som kommer att återvända till er. Men ju närmare ni kommer er återkomst/uppstigning tillbaka till er Hem-Värld, ert Skepp eller er Verklighetsfrekvens, desto fler initieringar kommer ni att ta på er.

Vi kommer att återkomma för att tala med er om ”Initieringar för Uppstigningen”.

Välsignelser,

Er Galaktiska Familj

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...