Arkturierna via Marilyn Raffaele, 17 april 2016

kanalsol

Arkturierna, 17 april 2016

Via Marilyn Raffaele

 

 

Vi talar idag om de många uppfattningar mänskligheten i allmänhet har om Gud. Övertygelser och vidskepliga idéer i fråga om karaktären hos en osynlig makt, tog form när mänskligheten fortfarande var mycket okunnig och oförmögen att förstå den verkliga sanningen.

 

Medvetenheten i allmänhet, vid den tiden, bestod främst av rädsla för att inte överleva, så dessa kära omedvetna människor skapade idéer om saker eller människor som de trodde hade makt att slå ner deras fiender – gudar som återspeglade deras sinnestillstånd. Dessa gudar var hämndlystna och våldsamma – tidiga former av gudar som skapades i människornas fantasi.

 

Gudsbegreppen har stannat kvar som en del av människans trossystem från allra första början, när själarna kom till Jorden och glömde vilka de var – andliga varelser som laborerade med materian och sedan trodde att de var av materia, och därmed skapade en slöja av glömska.

 

Varje själ söker någon eller någonting som kan tillfredsställa dess längtan efter helhet, därför att människans sanna väsen aldrig har glöm vem den verkligen är, att den skapades hel och fullkomlig från den Gudomliga Kärnan. Sökandet pågår i liv efter liv och varje erfarenhet för själen närmare dit där han måste söka.

 

Det är historien om den Heliga Graal – år av sökanden bara för att komma hem och finna den hängande i ett träd. Den Heliga Graalen finns inom er, men det är oftast först efter livstider av sökande utanför sig själv som den sökande ger upp, och slutligen upptäcker att den har funnits inom honom/henne hela tiden.

 

Sökandet har tagit många former under många livstider. Avgudadyrkan är en form, tron att det finns magisk kraft i något föremål, någon plats eller person och sedan tillbett det. Många på Jorden är omedvetna om att de är avgudadyrkare genom sin dyrkan av berömmelse, makt eller pengar.

 

En del ser fortfarande Gud som en patriarkalisk man i himlen som utkräver hämnd på alla som vägrar att följa hans strikt uppsatta regler. Det här är det gamla testamentets gud som fortfarande styr många som kallar sig ”kristna”, trots det faktum att Jesus förklarade att han kom med ett ”nytt testamente”.

 

Det här är den gud som många föredrar som älskar en ursäkt för att kritisera och döma andra eller begår handlingar av grymhet, medan de hårdnackat försvarar sitt agerande med misstolkade bibliska uttalanden. Många i sådana grupper hävdar att endast Jesus är Gudomlig, och dyrkar honom. Det är också avgudadyrkan.

 

Vissa tror att Gud kan vara kärleksfull, om man inte bryter mot hans lagar. Detta är ännu en gud som skapats i människans fantasi. Alla ni har levt varierande liv med avgudadyrkan. Sedan finns det de som i frustration har sökt och aldrig funnit, och helt enkelt bestämt sig för att det inte finns någon Gud.

 

Det kommer en tid när den andliga adepten måste lämna bakom sig alla gudar som har skapats i människans fantasi, och börja förstå och omfatta alla tings Gudomliga verklighet, som manifesteras av det allestädes närvarande, allvetande och allsmäktiga Medvetandet som är Gud.

 

Uppriktiga människor över hela världen söker än idag finna och tillbe sin egen skapade gud genom riter, ritualer, regler och en arrogant känsla av riktigheten i deras personliga trossystem.

 

Hundratals resor genom hundratals livstider förbereder varje individ för att någon gång medvetet vakna upp. Efter livstider av fruktlösa sökanden utanför sig själva, ger den förberedda själen upp och beslutar helt enkelt att det inte finns någon Gud. Detta är den kraftfulla vändpunkten, slutet på allt sökande utanför sig själv, vilket tjänar till att undanröja blockeringen och öppna medvetandet dit där allting finns – inom sig själv.

 

Det mänskliga sinnet kan aldrig förstå eller lära känna Gud. Det finns de som tror att de gör det, men Gud är alltför väldig för att kunna förstås av den begränsade mänskliga hjärnan, vilket är orsaken till varför så många uppfattningar om Gud skapades i första hand.

 

Alla ni som läser dessa meddelanden är redo att gå bortom alla återstående gammalmodiga falska Gudsbegrepp ni kanske fortfarande har kvar. Eventuella återstående koncept kan verka för att blockera förverkligandet av er själva, som ett uttryck för det Gudomliga Medvetandet som ni har sökt under era livstider.

 

Ni är inte en liten bit av Gud, ni är helheten av DEN, för en HELHET kan inte delas upp. Ni har samlat på er erfarenheter och kunskaper som är nödvändiga för att förstå det. Ni är redo att göra er av med alla tvivel och falska föreställningar om er själva och Gud.

 

Människan får fortfarande lära sig att hon är syndig och bristfällig och måste följa en viss uppsättning regler och ritualer för att bli renad, eller så kommer hon att bli straffad. Gudomligt Medvetande omfattar inte mänskliga begrepp. Det vet bara vad som är verkligt. Gud är oändlig och allt som Han är hålls för evigt på plats av Gudomlig Lag.

 

Uppstigningen handlar om att övergå till en medveten insikt om Enheten. Den handlar om att veta att det som är sanningen om Gud, är sanningen om er själva. Det Gudomliga Medvetandet manifesterar sig själv i varje person, djur, träd och sten.

 

Sanningen är allt som finns. Vad ni ser som det yttre – bra eller dåligt – är en sinnestolkning av någon andlig idé. Allt är andligt, men det uppfattas i enlighet med var och ens uppnådda medvetandetillstånd. Det finns de som ser träd som levande Ljus, och att det Ljuset flyter från ett träd till nästa, medan andra helt enkelt ser trädet som trä som ska användas. Det här är ett andligt Universum befolkat med Guds söner och döttrar, även om det för det mänskliga ögat inte verkar vara så.

 

Ert arbete nu är att i varje ögonblick leva den sanning ni känner till. Påminn er själva om att allt som ni ser, hör, smakar, rör vid och luktar är ett koncept för andlig verklighet. Njut av rosens skönhet medan ni kommer ihåg att vad ni ser, luktar och uppskattar är ett koncept med ständigt närvarande Gudomlig perfektion och skönhet – Källan som hela tiden ger av Sig Själv i oändliga variationer och former.

 

Kraftfulla ljusenergier strömmar in över planeten nu och är tillgängliga för alla som är mottagliga. Ni är redo att börja den nästa och djupare fasen av er resa. Det har varit en trevlig resa med lärdomar, diskussioner och ritualer, men det är dags gå vidare nu.

 

En ovilja att gå bortanför ett ”urvuxet” medvetandetillstånd brukar vanligtvis sluta med en ”varningssignal” som inte alltid är så trevlig, men desto mer effektiv.

 

Att leva i sanningen kan bli svårt i början och resulterar ofta i att någon väljer att fortsätta som lärling. Det verkar lättare när någon talar om för en hur man ska göra för att bli ”helig”. Övergången från lärling till mästare måste komma någon gång i detta eller något annat liv, men kraftfulla energier är på plats vid denna tid för att göra det lättare än någonsin tidigare.

 

Som mästare har många av er redan upptäckt att människor dras till er energi och vill veta vad det är ni vet. En del kommer bara att vara redo för ett litet frö av sanning, medan andra kommer att vilja ha mer. Använd alltid er urskiljningsförmåga och låt er intuition styra er. Vissa kan bara hantera ett litet frö av sanning och det kanske eller kanske inte slår rot, men det får aldrig bli ert problem.

 

Att leva i sanning är ofta ett val mellan att njuta av livet eller utvecklas andligt. Detta koncept återspeglar helt enkelt världens tro på dualitet och separation. Glädjens energi är det närmaste man kan komma till Gudomlig energi. Andlig tillväxt betyder inte slutet på att ha roligt, att göra de saker ni tycker om eller att vara med andra. Tron på att lida som en andlig kvalité är en kvardröjande falsk uppfattning, som grundar sig i okunskap och falska tolkningar av sanningen.

 

Börja de förändringar ni kanske behöver göra, gradvis. Den andliga resan är inte en tävling, utan en kärleksfull, försiktig och gradvis medvetenhet och integration av sanningen. En person kan känna ett behov av att successivt vänja sig av med att titta eller lyssna på nyheter, medan en annan kanske inser att hans vana att ständigt samla på sig mer och mer ”saker” bara är hans uppfattning om vad som ger honom trygghet.

 

Det är vanligtvis små och till synes oväsentliga vanor som håller en fast i gamla energier. Genom att vara vaken på vilka människor, aktiviteter och övertygelser som inte längre är i resonans med er, kan ni ta er förbi dem.

 

Fri vilja är en lag som alltid hedras och respekteras, oavsett vilka val ni gör. Alla är djupt älskade och beundrade av oss, på denna sidan, för det mod som ni visar varje dag. Ni kommer aldrig att bli dömda, för valet om hur ni vill leva och tro kan aldrig tas ifrån er.

 

Vi vill bara påminna er om att den tid som ni har sett fram emot är här nu, och ni är redo. Ert hårda arbete genom livstiderna har fört er till randen av ett nytt medvetandetillstånd. Och så är det.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...