Arkturierna via Marilyn Raffaele, 19 november, 2017

Arkturierna, 19 november 2017 

Via Marilyn Raffaele

Hälsningar till alla under den här säsongens Tacksägelsedag (Thanksgiving). Tacksägelsedagen anses av många som en extra semesterdag. Som med allt annat representerar den en djupare andlig verklighet, den av överflöd, kärlek och tacksamhet. När man är fylld av tacksamhet, vilket man är medveten om det eller inte, är man medveten om att ”man har” – sanningen som manifesterar sig själv som överflöd.

Många världen över upplever olika grader av brist vid denna tid. Vi har sagt många gånger att människan är en skapare, men få har insett, accepterat eller ens trott på detta. När ni säger till andra; ”Jag har inte” kommer hjärnan, som tolkar medvetandet, att kärleksfullt fortsätta att ge er brist.

Detta tillstånd av medvetenhet är det stoff från vilket fred bildas – riktig fred, den enda permanenta fred som någonsin kan bestå. När en majoritet känner sig som ETT, kommer det att uppstå en känsla av kamratskap och enighet och med det kommer permanent fred.

När den här nivån av medvetenhet har uppnåtts, börjar individen leva utifrån insikten om att alla inklusive de själva, är gränslöst försedda med allt nödvändigt genom sin självständighet. Det finns inte längre någon frestelse att stjäla från någon annan person, land eller planet, eftersom de har insett att allt de behöver redan finns tillgängligt.

Denna sanning är svår, om inte omöjlig, att förstå för den som lever i ett tredimensionellt trossystem. Tredimensionella lösningar baseras ofta på dualitets- och separationsenergier, och fungerar därför ibland och ibland inte.

Ni, de uppvaknade, måste börja eller åtminstone göra en seriös insats för att införliva sanningen när ni blir medvetna om den. Två av de svåraste är relationer och pengar. Andliga sanningar som ligger bakom relationer och pengar förblir begravda bakom en hel del rädsla och programmering, även för dem som anser sig själva som ganska upplysta.

Djupt liggande övertygelser lever kvar i er värld och gör det svårt att se förbi relations- och pengaproblem. En uppnådd medvetenhet om att ”Jag har därför att Jag Är” kommer att visa sig utåt, oavsett hur triviala de nödvändiga behoven är – en tur någonstans, en mekaniker eller till och med en utdragen tand.

Förståelsen (inte bara intellektuell kunskap) av ”Jag är” självgående och självförsörjande därför att Jag Är, kommer att dra till sig rätt person, sak eller upplevelse när det behövs. Energi drar till sig liknande energi. Då kommer till synes mänskliga och vanliga aktiviteter att bära på en harmonisk energi, istället för en ansträngd och frustrerande energi.

Tacksamhet är inte en känsla utan snarare ett medvetandetillstånd. Tacksamhet är en aspekt av kärlek eftersom det är ett naturligt uttryck för insikten att ”Jag inbegriper alla Gudomliga egenskaper i Enhet som jag har sökt” – glädje, frid, harmoni och en känsla av fullkomlighet, som aldrig kan hittas i en separerad värld. När man till fullo uppnår förverkligandet av Ett allestädes närvarande, allsmäktigt, allvetande Medvetande som är Allt som Är, blir man ett milt, stilla och tacksamt medvetande.

I USA är Thanksgiving en speciell helgdag, men varje person i varje land borde vid något tillfälle (kanske inte i den här livstiden) lära sig att leva i tacksamhet varje dag. Tacksamhet är en andlig verklighet och kan inte begränsas till ett visst datum eller en viss dag.

Många ser kommersiellt på Thanksgiving, som en helg för att sälja och köpa. Det här året bör ni, mitt i allt rabalder och kackalorum, stanna upp och öppna ert medvetande för insikten om att tacksamhet inte bara är något man säger, som till exempel; ”Tack för de människor, saker och händelser som redan finns i mitt liv”, utan snarare som en bekräftelse på den Oändliga Källan av överflöd som finns tillgänglig för alla.

Vi vill tala om aktuella händelser, eftersom varje dag verkar föra med sig en ny aspekt av kaos som leder till smärta och lidande för andra. Det finns oupplysta individer som lever av kaos, och bidrar till det närhelst de kan genom ord och handlingar, varav vissa är giltiga och andra inte. Nyhetsprogrammen bidrar ofta till kaoset på detta sätt.

Var medvetna om att ni just nu bevittnar det stora och sedan länge förutspådda skiftet. Många tror fortfarande att skiftet är en framtida händelse, en som kommer att ske vid en senare tid, när världen är stabilare och mer utvecklad. NEJ mina kära, det sker NU. Frekvenser av högre dimensionellt Ljus exponeras snabbt och bryter upp flera lager av gammal tät trosstruktur, och mycket mer är på väg. Gaia, som är en levande själ, håller på att rensa bort energetiskt skräp som en förberedelse för Sin egen uppstigning.

Försök att inte misströsta eller tvivla när ni tittar på det yttre scenariot, för er energi kommer helt enkelt att förstärkas. Samtidigt är det viktigt att inte sticka huvudet i sanden och säga att: ”Gud är allt. Allting är en illusion,” för det är att göra anspråk på ett tillstånd av medvetenhet som ännu inte är uppnått.

Var tacksamma för den smärta och det lidande ni kanske har upplevt eller upplever nu, därför att de är de erfarenheter som kommer att ge upphov till ert nya medvetandetillstånd som ni nu är redo för och har bett om. Ingenting är slumpmässigt när en själ har valt att vakna.

De flesta människor är inte medvetet medvetna om att de håller på att vakna, därför att det beslutet görs vanligtvis på en djupare nivå, ofta före födelsen, med vägledning av det Högre Jaget. Vid en viss punkt i allas evolutionära resa, börjar upplevelser som enbart grundar sig på dualitet och separation att upphöra (även de som verkar vara mycket tredimensionella), och istället bli verktyg för att förflytta sig till ett mer utvecklat medvetandetillstånd.

Upplevelsen av att vara i en fysisk kropp på Jorden pågår en kort tid i jämförelse med verkligheten i er eviga natur, och vid någon tidpunkt kommer varenda själ att välja att resa hem för en välbehövlig vila. Många av er är trötta och längtar efter att resa hem, men väljer istället att stanna kvar, trots personliga och globala svårigheter, för att hjälpa till med övergången för mänskligheten och Gaia med ert Ljus.

Ni hjälper andra och Gaia genom era handlingar och ord, men främst genom den energi ni bär på och sänder ut via ert energifält, vilket kommer att dra till sig dem som är redo för vägledning och information. Håll inte tillbaka någonting för de seriösa sökarna, men håll era ”pärlor” för er själva för dem som bara försöker förlöjliga och förnedra dem. Gläd er åt er förmåga att hjälpa till och vara en del i mänsklighetens uppstigningsprocess.

Ni kom hit av en anledning, och trots hur saker och ting kan tyckas när de jämförs med den mänskliga uppfattningen om hur saker och ting ”ska vara”, kommer era intentioner att uppfylla sig själva och även ert liv. Genom att helt enkelt leva utifrån ert högsta uppnådda tillstånd av medvetenhet varje dag i vanliga situationer, lär ni andra hur de ska hantera sina egna liv på ett bättre sätt. Tro aldrig att ni inte gör någonting, för ofta är ”att inte göra någonting” att vara allting – ert uppnådda medvetandetillstånd flödar alltid ut från er till alla som är mottagliga, utan någon ansträngning från er sida.

Undvik att jämföra er med andra, utan inse istället att varje person har individuella talanger och gåvor. I era försök att vara som någon annan, förnekar ni er egen fullkomlighet och kommer att manifestera exakt det. Det är därför det är absolut nödvändigt att tillbringa tid i ert inre, på er egen inre resa av medvetenhet, om ni över huvudtaget är seriösa med er andlighet. Det inre uttrycker sig alltid utåt på ett sätt som är unikt för individen så fort den slutar att försöka vara som någon annan.

Fortsätt med ert goda arbete och försök att inte bry er om illusionen genom att vara missmodiga, rädda eller trötta, eftersom det som händer i världen är till för att skapa tvivel och rädsla. Ha roligt och gör det som får ert hjärta att sjunga, och kom ihåg att himlen inte kommer att ramla ner över er om ni begår ett misstag.

Sann andlighet är ett tillstånd av lycka här och nu, inte efter ett liv av långt lidande och självförnekelse i tron att lycka bara existerar i livet efter detta.

Var starka, mina kära, och vet att ni snabbt blir i majoritet.

Med tacksamhet och Enhet.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...