Arkturierna via Marilyn Raffaele, 25 september, 2016

kanalsol

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

25 september, 2016

Det är med glädje som vi talar till er, med anledning av att många förändringar är på väg till er värld. Nya händelser kommer snart att äga rum, men försök att inte förvänta er dem med ett tänkande och med lösningar ur ett tredje-dimensionellt perspektiv. Förändringar vecklar ofta ut sig på mycket subtila sätt, som får det att se ut som om inget har hänt.

Majoriteten av nyhetskällorna presenterar just nu enbart tredje-dimensionella ”nyhetskoncept” – nästan alltid negativa och i linje med den gamla energin. Till största delen har nyhetskällorna fortfarande ingen medvetenhet eller något intresse för att se de högre sätten av förståelse eller insikt.

En förändring är oundviklig, för världens medvetande håller på att förändras. Ni kommer att lägga märke till detta, när ni observerar ett flertal hittills accepterade koncept och övertygelser inom politiska, religiösa, medicinska, vetenskapliga och utbildningsrelaterade osv områden, vilka håller på att börja lösas upp och öppna sig till nya och högre tankenivåer.

Er uppgift som en uppvaknad själ är att vara en iakttagare, vilande i er sanning, oberoende av vad som dyker upp, när ni sköter era dagliga sysslor. När ni lär er att vara i världen men inte av den, kommer ni snart att upptäcka att allting som görs för och av andra, blir en återspegling av deras medvetandetillstånd, men det förändrar inte det faktum att oberoende av deras framträdande, så är deras sanna essens Gudomlig, för inget annat existerar.

Endast Gud är. Denna insikt är nyckeln till andlig evolution. Det är det som varje själ har letat efter på alla felaktiga platser, i livstid efter livstid. En stor del av världen är nu redo för att sluta leta efter det goda på den yttre scenen, samt att inse att allting de har letat efter redan finns närvarande inombords.

Uppstigningen innebär att uppnå en högre nivå av medvetande, varifrån man sedan börjar se världen och allting inom den, från en plats av vetskap att det bara finns en ENDA och att denna ENDA för evigt uttrycker sig i oändliga former och variationer. Varje själ får uppleva flera uppstigningar.

Vi önskar prata om kraft, för i sanning finns det och har alltid funnits endast En Kraft. Alltigenom livstiderna som har levats i energierna av dualitet och separation, har mänskligheten kommit till att acceptera och uppleva många krafter, vissa goda och vissa inte så goda. Detta har i sin tur fött fram ett medvetande av rädsla.

Generellt sett är världen fortfarande programmerad att tro på och frukta flera krafter (av vilka sjukdom är en stor av dessa), som när de blivit accepterade till medvetandet som en sanning, kommer att bli manifesterade utåt och låna sin giltighet till denna specifika ”kraft”. Alla kampanjer med ”kriget mot det ena . . . och kriget mot det andra” ingjuter helt enkelt vissa övertygelser allt djupare i det allmänna medvetandet.

I det tredje-dimensionella trossystemet ses personlig kraft vanligen som en makt över något – en person, plats eller situation och blir ofta manifesterad som någon form av dominans. Det är en mental attityd, baserad på personligheten, i vilken fysiskt, emotionellt och mentalt agerande ofta påtvingas en annan – tidvis som något ”bra” och ibland som något ”inte så bra”.

Andlig kraft är en av Källans egenskaper, ett medvetandetillstånd, som när det väl har uppnåtts, manifesteras som en inre styrka som inte kan rubbas, trots yttre omständigheter. Det är en inre vetskap att trots alla yttre upplevelser, så ”kan jag vara trygg för att jag är”. Andlig kraft känns lätt igen i ord och handlingar hos dem som verkar ha förmågan att säga och göra exakt det som behöver bli sagt eller gjort med styrka och kraft, men alltid på ett kärleksfullt och respektfullt sätt.

Tiden nalkas när varje sökare måste rannsaka sitt trossystem i relation till vad de fortfarande anser vara deras kraft, för det som ni ger kraft till kommer att innebära makt för er. Att tro på en kraft annan än Den Enda Kraften resulterar alltid i rädsla av något slag – att en människa, plats eller sak har makt över er.

Det krävs djup och ärlig självrannsakan för att kunna upptäcka vilka människor, händelser, omständigheter och upplevelser som ni fortfarande håller som krafter, men alla som hoppas på att få ta sig bortom rädslan, måste vara villiga att identifiera vad det är som de är rädda för och varför. De flesta rädslor är djupt ingrodda, de har burits, skyddats (”sådan är jag helt enkelt”) och har hållits på plats genom livstider, energimässigt blivit lagrade i en människas cellminne, där de förblir tills de blir utrensade.

Större rädslor är ofta baserade på någon traumatisk upplevelse i det förflutna eller i nuet. Upplevelsens energi ligger vanligen latent tills den blir aktiverad av någon helt vanlig alldaglig upplevelse. När energierna faller i linje med varandra återaktiverar detta sedan traumats känslor, vilket får individen att reagera med rädsla, på sätt som för andra verkar vara dumma och onödiga.

När ni känner ett motstånd mot eller verklig rädsla för någon människa, plats eller sak, fråga er själv: ”Vad tror jag det är som får mig att känna så här?” Ni kommer snabbt att upptäcka vilken personlig övertygelse som förorsakar er reaktion. Fråga er själv: ”I ljuset av den sanning som jag nu känner till, stämmer detta?”

Att få en förståelse för vad det är som ni fortfarande ger er kraft till, är det första steget till att ta er bortom rädsla. När en övertygelse väl har blivit sedd för vad den är – ett koncept eller en uppfattning gällande något, måste den åtföljande rädslan upplösas, för den har då ingenting som stöder den eller kan hålla den kvar på plats. Praktiska lösningar till situationen kan då manifesteras om de behövs.

Ni kanske inte har glädje av, eller ni fortsätter känna rädsla inför möten med vissa människor, platser, eller situationer, men ett undvikande och 3D-lösningar fungerar inte längre för någon som är redo för nästa steg på sin andliga resa. De oönskade upplevelserna kommer att fortgå, tills ett val görs att möta situationen på ett högre plan, genom ett ärligt och inre utforskande av ens övertygelser gällande de människor, platser eller situationer som väcker rädsla.

Vissa kan behöva hjälp utifrån med djupare efterforskningar – professionella, en god vän, så väl som att man alltid kan be andliga Guider och lärare om hjälp. Avsikt är nyckeln. Målet får inte bli att skyla över eller att ”lära sig leva med” någon rädsla, utan att utforska djupen i trossystemet och få upp till ytan allting, som man så nonchalant har gett sin kraft till.

Med tiden kommer ni att upptäcka att de människor, platser och situationer, som ni har varit så rädda för, inte längre har någon makt över er. Ni börjar leva utifrån en plats av ömsesidig respekt, även när den andra personen kanske inte respekterar sig själv. Ni känner ingen rädsla för att tala er sanning när det behövs, eftersom ni har utvecklats till ett medvetandetillstånd som aldrig frestas att ge ifrån sig sin kraft.

Ingen kan manifestera ert liv för er och ingenting utanför er kan ha makt över er, om inte ni själva tror att det är så. Ni är skaparna av era upplevelser. På grund av att ni är medvetande, och inte bara fysiska kroppar, kan ni höra, se, smaka, vidröra och känna dofter genom ert medvetandetillstånd. Sinnet uppenbarar sig som materia. Världens ”makter” kan inte komma åt er när ni har uppnått ett enhetsmedvetande med Källan, för ni är inte längre i linje med deras energi.

Vi säger inte att det i era liv inte längre kommer att förekomma obehagliga, skrämmande eller negativa upplevelser, eller att ni nu bara kan strunta i andras lidande, utan det vi säger är att varje livstids syfte är att vakna upp ur drömmen – att förstå och leva utifrån en medvetenhet om EN KRAFT och att denna ENDA KRAFT är ni.

Den tredje-dimensionella världen är fylld av flera krafter, vissa goda och vissa dåliga, de uppstår och hålls på plats av trossystemens energi. Det är dags att sluta ge energi till dessa manifesteringar av falsk makt. När ni gör så, kommer ni snart att lägga märke till att ni attraherar likasinnade som också står, lever och rör sig i sanningens Ljus. Er upplysta energi drar till er de människor och upplevelser, som är i linje med ert medvetandetillstånd och livsupplevelserna kommer att börja förändras.

Den uppvaknade själen ger inte längre sin kraft till människor – kriminella, politiker, militären, de rika och mäktiga, eller till de oupplysta, genom insikten att den enda verkliga kraften är det Gudomliga Medvetandet, även om dessa människor agerar utifrån en hypnos av dualitet och separation.

Den uppvaknade själen ger inte längre sin kraft till saker – pengar, utseende, eller materiella ägodelar, för han/hon vet att inom och av dem själva, har inte dessa ting makten att bringa lycka, tillfredsställelse, fred eller egenskaper av andlig glädje, vilket enbart kan uppstå inifrån.

I sitt ouppvaknade tillstånd, fortsätter mänskligheten att söka en uppfyllelse utanför sig själv, för det är där man tror att den finns. Ni som läsare vet var den finns och alltid har funnits – inombords. När denna insikt fördjupas och blir det medvetandetillstånd som ni har uppnått, kan inte Källans egenskaper hjälpa att de utåt börjar dyka upp som överflöd, hälsa, sunda relationer osv, vilka ni tidigare har letat efter i den yttre världen.

När ni får se Nåd dyka upp i er upplevelse, blir det i former som personligen kommer att vara de rätta för er, vilka kanske inte är de som världen skulle säga att är de rätta för er. En kirurg kan inte manifestera idéer om hur man ska bli en bättre hundskötare, inte heller kan en hundskötare få idéer om nya och innovativa kirurgiska ingrepp. Ett enhetsmedvetande med fullständighet och helhet kommer vid den tiden att utåt bli synliga på alla nödvändiga sätt som en uppfyllelse för er.

Falska övertygelser är likt de målarfärger som en individ kan välja att ta på sig själv. Den enas målning kan verka vara mycket vacker, med samstämmiga och intressanta färger, medan en annans kan verka vara mörk, oharmonisk och svår att betrakta. Varje upplyst människas uppgift är att utan tvivel känna till att målarfärgen aldrig är den person som han/hon i verkligheten är och att han/hon alltid kommer att vara ett perfekt uttryck av Gudomligt Medvetande.

Evolutionen innebär den noggranna uppgiften att få bort all ackumulerad målarfärg från er själva och från andra, av vilka vissa under flera livstider har målats om och sålunda fordrar ett större arbete att få rena från färgen. När litet åt gången, gradvis och med tiden, kan tvättas bort, blir det verkliga jaget alltmer synligt; fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt, vilket i hög grad underlättar jobbet.

Kom i varje situation ihåg vilka ni är, tills sanningen blir ert medvetandetillstånd och ni utan medveten tanke kan börja inse att ni håller på att hela en illusorisk värld.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

http://www.onenessofall.com/newest.html

 

The Arcturians via Marilyn Raffaele, September 25th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...