Arkturierna via Meredith Murphy, 21 augusti

Arkturierna: Er Högkänslighet

21 augusti, 2015

Via Meredith Murphy

 

Hej alla vackra själar!

Nu är det lätt för oss att se er, eftersom ni har uppnått ett mycket högre uttryck om sanningen i ert varande. Vi retas lite med er när vi säger så, för vi har alltid varit medvetna om er, men nu har ni börjat lysa på sådana sätt som är helt annorlunda jämfört med era uttryck tidigare i denna livsström. Känner ni av detta? Tycker ni att ni har varit medvetna om att skapa detta?

Vi önskar att ni idag överväger hur mycket ni kan säga att ni vet och vem ni är och vi uppmuntrar er att leva i täten med självförtroende och självuppskattning.

Vi önskar bjuda in er till att fundera på era referensramar under ert liv och se hur de har utvecklats; hur ert sinne för er själva faktiskt har öppnats upp och dramatiskt förändrats.

Ni är mycket mer aktiva i ert skapande av ert liv och ert medvetandetillstånd än ni tror. Fastän ni begreppsmässigt vet detta, glider medvetenheten om det fortfarande ifrån er och ni upptäcker att ni reagerar på livet och känner er som om livet bara händer för er. Vi ser det här på det sättet som ni känner rädsla och oro. Vi ser det här på det sättet som ni känner er kritiserade eller skuldbelagda, vi ser det här mest dramatiskt på de sätt som ni fortfarande tänker att ni är sköra och högkänsliga. Idag vill vi belysa denna dynamik och se om vi kanske kan hjälpa er med att lätta på er börda gällande hur ni känner er och hur ni tänker om er själva som förkroppsligade människor.

Att vara människa är en dröm! Ni ville det, ni valde det, ni är här, alla andra uppfattningar är felaktiga, ni är här utav er egen vilja, och ni har kommit hit för att vara ni.

Ni är som ni är, ni är helt kapabla att vara här och att trivas med det, ni är inte för känsliga och ni är inte alltför sköra.

Alla de som talar om för er att ni är det, är inte rätt informerade – om de så är andliga lärare eller guider, eller bara människor i ert liv. De kanske tror starkt på det och ändå talar vi nu om för er, att de är felinformerade.

Det var meningen att ni skulle komma hit och vara mycket mottagliga och kunna översätta vibrationer och fungera med klarhet. Det handlar om funktionen i era känsligheter; de är egenskaper för att man ska kunna varsebli.

När ni börjar behandla dem så, kommer ni att lära er att använda dem på ett annorlunda sätt och sluta upp med att tänka på er själva som så sköra och i behov av skydd.

Ser ni inte att det att ni tror att ni är svaga, sköra och i behov av skydd, är ett sätt att undvika det som ni kom hit för att vara? Som era gudomliga jag, finns det ingen mening med bristfällighet eller ett behov av att någon annan varelse ska skydda er. Att tro att er känslighet är begränsande förminskar uppkopplingen till er helhet. Att tro att er känslighet skulle göra er sköra eller att den skulle försvaga er kapacitet, förminskar er uppkoppling och er närvaros ljus.

Idag talar vi direkt och med skärpa till alla som kan känna att de är högkänsliga och också känner att detta gör dem sköra, eller i behov av att dra sig tillbaka från livet för att skydda sig själva. På det sättet har vi som mål att hjälpa er att tänka om hur ni tänker om er själva och denna känslighet och hur ni förhåller er till er högkänsliga karaktär.

Människor är kapabla att varsebli och att hantera mycket starka energier. Högkänsliga personer som tror att deras känslighet är ett problem blir ofta obekväma med intensitet. Det leder till att man tolkar intensitet som ett hot, som någonting som man borde bekymra sig över.

Ur en neutral synvinkel är graden av intensitet helt enkelt ett mått på hur mycket energi som tas emot. Om ni är högkänsliga kanske ni är mer medvetna om intensiteten, ni lägger märke till och ni kan särskilja energi mycket tydligt.

Alla människor har en ofantlig kapacitet att varsebli, på samma sätt som ni. Men hur någon av er använder den kapaciteten är också viktigt. Er mänskliga kropp har bara en viss mängd kapacitet i ert nervsystem för att kunna bearbeta och varsebli stimuli. Till exempel, när ni smälter en riktigt stor måltid, är ert nervsystem mycket upptaget och ni tenderar att varsebli alla andra stimuli mindre. Omvänt, om ni upplever mycket starka känslor, kan ni lägga märke till att ni inte har någon aptit. Matsmältningen kräver en omfattande nervkapacitet och därför är det så att om ni känner starkt, så kanske ni inte har någon aptit. Som ni kan föreställa er, så äter människor för att slippa känna saker. Ja, detta fungerar faktiskt.

För de som har öppnat sig för en utvidgad kapacitet av varseblivning, kan ibland känna sig oroliga när de upplever ett intensivt stimulus. Vi vill tydliggöra det här och nu och säga: Ni är mycket större än vad ni varseblir, och det är inget hot.

När ni börjar tillåta er själva att fundera över det som ni känner gällande att vara enormt känsliga, vill vi också att ni reflekterar över sättet på vilket ni har nedvärderat er gällande detta och som kan ha lett till att ni har dragit er tillbaka och undvikit vissa delar av livet. Om ni har känt på det sättet och kanske tänkt att ni inte har velat vara med om vissa upplevelser, vill vi att ni skall öppna upp den idén en gång till och tänka på saken.

Nu vill vi först och främst säga att vi vill uppmuntra er att välja berikande upplevelser i livet. Upplevelser som främjar en förening med allt som ni är. Men vi vill att ni stiger bortom detta och säger mer: Ni är kapabla att skapa ert emotionella tillstånd och ert medvetande oberoende av villkor och omständigheter. Så kraftfulla är ni i själva verket.

Ingen, mina älskade, har förmågan att ändra på det. Ni har inte förlorat den förmågan bara för att ni kanske inte använder den eller känner er bekväma med att använda den. Självtvivel är något som de flesta människor ibland känner och det kommer inte att ändra på er kapacitet. Det kan förändra hur ni använder den eller de beslut som ni för tillfället fattar, men det tar inte bort er kapacitet. Er kapacitet existerar fortfarande även om ni inte har använt den på ett tag.

Skiftet på er planet kallar er fram för att ni ska dela med er av era gåvor. För många av er kommer det att betyda att ni stiger fram i ljuset på sådana sätt som är långt utöver det som ni har blivit bekväma med.

Till och med utöver att ni delar med er av era gåvor, manar framkanten i livet på jorden till ett genomlysligt själv-uttryck och närvaro. För förenade varelser att leva fullt ut som det gudomliga ljus som var och en av er verkligen är.

Det kommer att kräva mod och ett mer precist förhållningssätt med dynamiken i er varseblivning – den som ni kanske har ansett vara av extremt högkänslig natur.

Att leva fullt ut kräver att ni omvärderar er uppfattning om att vara högkänsliga och att ni börjar se det som en styrka snarare än något som gör er sårbara. Ni är helt och hållet kapabla till att vänja er vid olika intensiteter och också vid att ha utvidgad varseblivning på sådana sätt som gagnar er och som känns stärkande. Inget av det behöver begränsa er rörlighet i världen, i själva verket så kan det stötta er till att alltmer ta del i olika saker och att ha roligare.

Om ni börjar tänka på er känslighet som en förmåga att varsebli, vad skulle det kunna betyda?

Vad skulle det innebära att inse att ni är kapabla till att ta in mycket information och energi och att varsebli dessa och det skulle kunna vara ert neutrala sätt att förstå er känsliga natur?

Om ni känner er sårade av energin som ni möter, om ni känner er störda av energin som ni möter, det betyder inte att ni är högkänsliga, snarare att ni fortfarande villkorligt skapar ert sinnelag. När ni känner er alltför känsliga för andra människors sätt att vara eller att uttrycka sig, betyder det att ni fortfarande lägger märke till dem som om de hade förmågan att begränsa er eller tala om för er vem ni är. När ni känner er irriterade eller hotade av andra människor, innebär det inte detsamma som att ni skulle vara högkänsliga. Om man verkligen inte befinner sig i fara, så innebär det att man tar in andra människors energi och att man låter det forma ens sätt att vara, helt enkelt att man är mindre självständig än vad som är nyttigt. Vi uppmuntrar er att inse detta. När ni väl börjar se att er känslighet inte är problematisk, kan ni fokusera på att bli mer självständiga och utveckla era gåvor av öppenhet i er varseblivning.

När ni tillåter er själva att åtskilja högkänslighet från er nuvarande grad av självständighet, kommer ni att börja frigöra era andliga sinnen, vilket är ert avsiktliga syfte med era känslighetsgåvor.

Ni har dessa förmågor så att ni intuitivt ska kunna leva era liv med utvidgad varseblivning och medvetenhet. När ni växer i er kapacitet att vara självständiga; att hänvisa er själva till identitet och mening och att skapa ert eget sinne för självständighet i livet, så kommer ni att upptäcka en ofantlig kapacitet som öppnar sig upp för er.

Livet i täten behöver de av er med högkänslig varseblivningsförmåga för att ni ska kunna stiga fram och uttrycka er till fullo. Ni har potentialen att bli högt informerade och handla i linje med allt vidare områden i fokus. Att utveckla denna överbyggande kapacitet är en del av er roll. Att bli fria att dela era gåvor och att vara de ni är, banar vägen för andra att göra detsamma. Det är lättare att göra detta när ni åtskiljer skapandet av ert eget sinnelag genom att lägga märke till andra, från er ofantliga kapacitet att varsebli, som är gåvan i er känsliga natur.

Vi hoppas att ni tar till er dessa erbjudanden direkt, för att bli av med begränsande tankar om vem ni är och vad ni kan göra. För vi ser er, vi ser er öppna upp vidsträckta områden av kunskap, om ni vågar släppa taget om gamla begränsande uppfattningar om att ni skulle ha problem för att ni är högkänsliga.

När ni förbinder er att vara fria och självständiga och att tillåta andra att vara likaså, och ni verkligen respekterar denna aspekt inom er fria viljas område, så kommer ni att stötta och frigöra ert multidimensionella vetande.

Potentialen är tillgänglig för många av er att förkroppsliga öppnandet alltmer helt och fullt. Sålunda delar vi detta meddelande idag och vi vet att ni kommer att ta emot det, på ett perfekt sätt, där ni nu befinner er. Ta från detta meddelande den energi och den vägledning, den bekräftelse eller det stöd som kan främja er utveckling i detta liv.

Vi är Arkturierna.

 

http://sananda.website/category/arcturians/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...