Arkturierna via Sue Lie, 1 januari, 2019

Arkturierna via Sue Lie

1 januari 2019

ATT GÅ SAMMAN MED ERT MULTIDIMENSIONELLA SJÄLV

Ett stort ”Nyårslöfte”

Kära Ni, vi Arkturier sänder er Ovillkorlig Kärlek och Violett Eld för året 2019. Vi sänder också Ovillkorlig Kärlek och Violett Eld in i ALLA stunder i det NU som fortsätter genom hela er inkarnation på Gaia.

Vi, Arkturierna, vill påminna er om att ett kraftfullt ”Nyårslöfte” vore att fokusera på att välkomna de många högre dimensionella versionerna av ert eget Multidimensionella SJÄLV till ert dagliga, tredje/fjärde dimensionella medvetande.

Då ni låter energifälten för 2019 expandera er uppstigningsprocess, kommer en myriad aspekter av ert Multidimensionella SJÄLV att komma upp i er medvetenhet för att påminna er om att vi, Arkturierna, liksom andra medlemmar av er Galaktiska Familj, är redo att gå samman med er under myriaden av händelser i ert dagliga liv!

Sedan kommer vi, medlemmarna av ert Högre SJÄLV, såväl som era många liv på oräkneliga tidslinjer, världar, galaxer, och dimensioner, att börja gå samman som pärlorna på ett halsband. Det är genom detta ”länkande” med ert Högre SJÄLV som ni kommer att inse att ert Multidimensionella SJÄLV är pärlorna och att NI är tråden.

När er fysiska värld blir för utmanande kan bara ett enda uttryck av de många versionerna av ert Multidimensionella SJÄLV förefalla vara för mycket. Emellertid, det är ”för mycket” bara när ert medvetande är begränsat till er tredje-dimensionella jordfarkost.

Å andra sidan, då ni framåtskridande lever i underkastelse till ERT Högre själv och låter Enheten i NUET avslöjas för ert hjärta och sinne, kommer fler och fler av era sanna, Multidimensionella SJÄLV in i ert dagliga liv.

Dessa högre uttryck av ert SJÄLV kommer in för att ni låter ert dagliga ”mänskliga medvetande” erkänna och gå samman med ert Galaktiska ”multidimensionella medvetande”.

Genom att acceptera kunskapen och visdomen hos högre och högre dimensionella uttryck av ert SJÄLV, kommer ni att minnas mer och mer om att leva i underkastelse.

Innan ni tog er nuvarande jordfarkost påminde ert Högre Multidimensionella SJÄLV er om att:

När ni lever i underkastelse,

Uppenbaras Livet som en holografisk film där

NI har huvudrollen

Den karaktär ni ”spelar” medan ni bär er 3D jordfarkost, har lärt, och minns, en myriad viktiga saker under era många inkarnationer på Gaia.

En viktig sak som många av er minns, och således har införlivat i ert medvetande, är en ökande känsla av er egen visdom, er egen kraft, och er egen ovillkorliga Kärlek!

Vi, er Arkturiska Familj, vill påminna er om att i ökande grad ansluta till den alltid-expanderande verkligheten hos ert Multidimensionella SJÄLV. Ert Multidimensionella SJÄLV är kollektivet av era högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

Ert Högre Dimensionella SJÄLV, som finns inom det ni som ni en gång tänkte på som ert ”individuella liv”, kommer i ökande grad att komma fram i ert dagliga liv.

Vart och ett av era ”till synes” individuella liv, är rikt och utmanade på sitt (ert) eget unika sätt. Sedan, då ni mer och mer och medvetet ansluter till fler uttryck av ert Multidimensionella SJÄLV, kommer ni också att återfå er medvetna anslutning till den myriad världar, planeter, galaxer, och dimensioner med vilka dessa versioner av ert SJÄLV står i resonans.

Närhelst ni accepterar en annan aspekt av ert Multidimensionella SJÄLV i er medvetna medvetenhet, för detta SJÄLV fram en hel ström av liv, verkligheter och uttryck på många planeter, stjärnsystem, galaxer och dimensioner.

Om det inte vore nog, så kommer ni också att dela parallella och alternativa verkligheter, liksom mingla med möjliga och sannolika verkligheter, som kanske eller kanske inte skulle ha skett om ni inte hade valt att låta ert medvetande ”vandra genom” och ”mingla” med alla dessa liv som sker samtidigt inom NU av ETT.

Vart och ett av era uppenbart singulära uttryck av SJÄLV har myriader uttryck av SJÄLV som lever i oräkneliga verkligheter med oändlig potential. ALLA dessa uttryck för ert oerhörda Multidimensionella SJÄLV är anslutna till varandra. De är faktiskt sammansmälta med varandra.

När två aspekter av en person och/eller verklighet är anslutna, blir de häftade vid varandra, men när de smälter samman överlappar de varandra. I de överlappande områdena är de till synes olika personerna, platserna eller sakerna ETT.

Alla dessa myriader verkligheter och potentiella verkligheter existerar inom ert Multidimensionella SJÄLV i olika dimensioner, liksom i olika bildningssteg. Dock är bara tredje/fjärde dimensionella verkligheter bundna av tid och separation.

Femte-dimensionella upplevelser är fria från belastning av tiden. Varje tredje/fjärde dimensionell verklighet interagerar i en ”tidsdans” av potential, begynnelse, skeende, avslut och slutsatser.

Det är viktigt att våra många besökare på Gaias Jord uppfattar så många ”potentialer”, begynnelser”, ”skeenden”, ”avslut”, och ”pågående verkligheter” som möjligt, för att ge dem den största förståelsen för ”att vara människa på planeten Jorden”.

Faktiskt har de Galaktiska Besökarna på Jorden i mänsklig form uppfattat att fler och fler 3D människor börjar expandera sina perceptuella fält för att kunna se att de tredje/fjärde dimensionella energimönstren börjar transmutera till de femtedimensionella energifälten.

Det är viktigt att mänskligheten förstår skillnaden mellan tredje/fjärde dimensionella energifält och femtedimensionella energifält. Då mänsklighetens perceptuella fält börjar expandera till de fjärde och femte verklighetsdimensionerna, kommer hela deras ”livsperspektiv” att förändras.

För det första, liv är inte bara att vara ”död” eller ”levande”. Livet är inte heller längre baserat på ”att få vad ni vill” eller ”att försöka förändras”. Faktiskt är tredje-dimensionellt liv inte längre baserat på bara tredje-dimensionella uppfattningar.

Inte bara börjar mänsklighetens fjärde och femte dimensionella drömmar, meditationer och kreativa ”idéer” bli viktigare och viktigare, utan också frekvensen hos drömmarna, idéerna och meditationerna som utforskas.

Precis som en högre ton i en melodi är annorlunda än en lägre ton, håller frekvensen i era tankar och känslor på att bli mer och mer uppfattningsbar för de ”uppvaknande människorna”.

De uppvaknande människorna expanderar sina medvetanden för att omfatta skillnaderna mellan olika frekvenser i olika energifält, såväl som ”vilket budskap som finns i varje energifält”.

Fler och fler medlemmar av mänskligheten börjar avancera mot att uppfatta mer och mer av vad som sker inom ETT i den femte dimensionen och bortom.

Ert Multidimensionella SJÄLV kan hoppa in och ut från vilken verklighet som helst lika lätt som att öppna eller stänga en dörr. Dock har varje dimension av ert SJÄLV många iakttagelser och frågor såsom:

  • Uppfattar ert tredje dimensionella själv verkligheten som fysisk och bunden av sekventiell tid?
  • Uppfattar ert fjärde dimensionella själv verkligheten som varande av det fjärde-dimensionella Astralplanet där tiden skiftar från förflutet, nutid eller framtid, men är sekventiell inom varje tidslinje?
  • Kan ert femte dimensionella SJÄLV uppfatta den högre dimensionella verklighet som är fylld med Ljuskroppar som interagerar inom HÄR och NU av ETT?
  • Kan ert sjätte dimensionella SJÄLV uppfatta NU i varje verklighet från perspektivet hos ljusmatrisen i kärnan av varje varelse och plats?
  • Kan er sjunde dimensionella Översjäls SJÄLV samtidigt uppfatta NU i alla de verkligheter i vilka ni har, är eller kommer att ha, form som EN utsmyckad och komplett ”matris för uttryck”?
  • Är er åttonde dimensions och bortom SJÄLV inte längre bunden av form och existerar som rent medvetande i olika stadier av att återvända till Källan. Uppfattas alla verkligheter som fält av energi, vilka ni påverkar med er kraft av ovillkorlig kärlek?

Under tiden har era tredje-dimensionella uttryck en besvärlig tid med att uppleva bara en verklighet åt gången. Hur kan ert fysiska själv ansluta till och förstå denna myriad faser av oräkneliga verkligheter? Denna förståelse har att göra med hur ni lagrar information i er hjärna, vilken arbetar likt era datorer.

Minns ni hur era tidiga datorer var begränsade till en liten mängd information? Ni var tvungna att skriva ut informationen eller lagra den på fysiska disketter för att er dator inte skulle bli överbelastad. Alla dessa kopior och/eller disketter var tredje-dimensionella och var och en av dem var separata.

Varje informationsdiskett måste lagras på en fysisk plats och kategoriseras så att ni kunde hitta den när ni ville få tillgång till den informationen. Om ni glömde var ni lagrat den, var det mycket svårt att återfå den. Ibland var ni tvungna att gå genom varje diskett och/eller utskriven kopia för att hitta det ni behövde.

Det finns mycket större lagringsutrymme i dagens datorer. Om ni inte är så bra på att organisera kommer ni också åt informationen genom att skriva namnet på den i det övre högra hörnet på er dator. Er nuvarande dator kan inte bara lagra mycket mer information, den kan också lagra oändliga mängder genom att skicka upp den till ”Molnet”.

”Molnet” är enormt stort, bortom er fantasi och all information där blandas med annan information. Ni kan lätt hitta er egen information genom att skriva dess titel på er dator eller någon annan datoriserad anordning. Molnet upprätthåller allas anonymitet, möter allas behov och uppgraderas automatiskt.

Ert Multidimensionella Sinne fungerar väldigt likt Molnet. Precis som många individer samlades för att tillsammans skapa Molnets metod för lagring, arbetar de många individerna inom ert Multidimensionella SJÄLV för att samla all information om alla uttrycken för ert oändliga, multidimensionella SJÄLV i er version av Molnet, vilket är ert Multidimensionella Sinne.

Kan ni nu betrakta ert Multidimensionella Sinne som ett ”MOLN av NU” där All information lagras på ett icke-manifesterat sätt? När ni går till Molnet i ert Multidimensionella Sinne har ni tillgång till all er egen personliga och kollektiva information från alla era verkligheter.

Alla delar detta Moln/Multidimensionella Sinne, då det står i resonans med den femte dimensionen, vilken är bortom tid och/eller separation. Vi annonserar inte en ny teknologi. Vi påminner er om att den teknologin speglar det sätt på vilket många människor minns att det finns en plats där allting alltid lagras.

Den platsen är ert eget Multidimensionella Sinne. Då ert personliga medvetande expanderar för att omfatta ert multidimensionella medvetande, expanderar er tredje/fjärde dimensionella hjärna för att omfatta ert Multidimensionella Sinne.

Ert Multidimensionella Sinne lever inom Enhetsmedvetandet med alla myriader uttryck för ert SJÄLV, såväl som med allt liv. När ni kommer ihåg hur ni får tillgång till ert Multidimensionella Sinne, kan ni får svar på allt ni någonsin upplevt i någon verklighet och någon version av ert Multidimensionella SJÄLV.

Er utmaning är att släppa de tredje-dimensionella tankar och känslor som binder er till ert tredje-dimensionella tänkande. Ni kanske frågar, ”Släpper jag mina 3D-tankar först eller mina 3D-känslor?” Svaret på den frågan är, ”Antingen/eller binder er till er tredje-dimensionella hjärna”.

Tankar och känslor interagerar i en konstant dans av skapelse och manifestation. När ni kommer ihåg att alla era tankar och känslor är uttryck för ert medvetandetillstånd, kommer det att i ökande grad bli lättare att kalibrera ert lyssnande till frekvensen hos ert SJÄLV med vilken ni kommunicerar.

När ni kommer ihåg hur ni ska lyssna till ALLA frekvenser hos ert SJÄLV, kommer ni att komma ihåg hur ni ska lyssna till ALLA frekvenserna hos livet omkring er. Till exempel, om ni kan lyssna på ert eget femtedimensionella SJÄLV, kommer ni att kunna kommunicera med de femte-dimensionella elementalerna.

När ni lyssnar med era fjärde-dimensionella känslor, kommer ni att kunna höra auran på växterna och djuren omkring er. När ni medvetet kan ”lyssna på allt liv” rör ni er till ”enhet med allt liv” i ert inneboende femte-dimensionella medvetande.

Det är ingen lätt uppgift för en ”modern” människa att låta en kolibri tala om för er varför den valde just den blomman, eller att lyssna på blomman som kolibrin valt.

Ni kan finna det lättare att börja kommunicera med allt liv via det femte-dimensionella enhetsmedvetandet i ert Multidimensionella Sinne. Ni kan börja genom att uppmärksamma era fjärde-dimensionella meditationer och drömmar som försöker hjälpa er att komma ihåg hur ni ska kommunicera med allt liv.

Vilket tillstånd ert medvetande än är i, vänligen kom ihåg att de största ledarna är tjänare till alla de leder. Då ni reser runt i ert område, titta inte på hur annorlunda olika områden är. Inse istället hur varje område på Gaias vackra kropp är förenade inom ETT i Hennes Varelse.

Precis som era händer, fötter, er röst, hörsel, seende, matsmältning, andning, tänkande, känsla etc. förefaller vara separata, men är alla en komponent av ER, är alla de olika områden på Jorden som ni besöker, kommunicerar med, välsignar och transmuterar, komponenter i Gaias Enhet. Gaia lär mänskligheten hur ni ska leva inom ETT, men mänskligheten måste lyssna till ”Gaias språk” om den vill förstå Hennes meddelanden.

Vi, Arkturierna, är HÄR i ert NU för att hjälpa er att minnas hur ni ska

Lyssna på er Moderplanet!

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...