Arkturierna via Sue Lie, 11 december, 2017

Arkturierna

via Sue Lie

Hur ni lär er och Minns det Inter-dimensionella Ljusspråket

11 december, 2017

Åter en gång kan ni märka att hjärtat och sinnet vistas hos vår högre-dimensionella grupp av Mästare, Änglar, Elohim. Ni förstår, ”begynnelsens Begynnelse” håller på att påbörjas.

Vi Arkturier finns ständigt tillsammans med er och spelar en alltmer annorlunda roll inom det som en gång var känt som er ”tid”.

När frekvensernas ljusstrålar i samband med att de ”femte-dimensionella koncepten, känslorna och minnena” dyker upp för att integreras inom ert medvetande, börjar ni släppa taget om många av era tredje-dimensionella emotioner och reaktioner gällande ert Operativsystem som gäller Tid och Rum.

I och med att ni släpper taget om ert fasthållande vid ert Tredje-dimensionella Operativsystem som gäller Tid/Rum, så märker ni gradvis, eller allt på en gång, att ni återvänder till era ursprungliga, femte-dimensionella Operativsystem gällande Här och Nu.

Vi vet att ”ni”, vilka omfattar alla personer, platser, situationer eller saker som befinner sig på Uppstigningens Väg, kommer närmare och närmare upplevelsen av att ständigt få varsebli expansionen av frekvenserna inom er verklighet, till den femte dimensionen.

Det är inom denna femte-dimensionella verklighet som de tredje-/fjärde-dimensionella energifälten sammansmälter och blir transmuterade till femte-dimensionella energifält. När ni känner dessa energiströmmar närma sig varandra, likt två strömmar som rusar fram mot en återförening, så kan ni förnimma att någonting förändras, eller blir det transmuterat?

”Förändras” innebär att något är annorlunda än vad det var före förändringen. ”Transmuteras” innebär att någonting har utvidgat sig till en högre resonansfrekvens.

Just NU, befinner sig de som håller på att uppstiga, såväl som hela uppstigningsprocessen, mittemellan frekvensen i ert femte-dimensionella medvetande hos er femte-dimensionella Ljuskropp samt i jordfarkostens tredje-dimensionella medvetande.

Ni lägger märke till att vi menar ”den jordiska kroppens medvetande”, eftersom det är ert medvetandetillstånd som dikterar frekvensen i er jordfarkost, snarare än att er jordfarkost avgör frekvensen i ert medvetande.

Naturligtvis har ert medvetande och er fysiska kropp en mycket djup relation och en större samverkan än vad de flesta människor kan förstå. Men vänligen kom ihåg att:

Ert medvetandes frekvens avgör era varseblivningar och den verklighet som ni varseblir är den verklighet som ni lever inom. Därför är ert medvetandes högsta frekvens den första komponenten hos ert SJÄLV som kommer att återgå till sin ursprungliga femte-dimensionella resonans.

Sedan, när ert medvetande helt och hållet har accepterat den femte-dimensionella resonansen, kommer er fysiska kropp att sakta börja transmuteras till allt högre resonansfrekvenser.

Vissa områden i er kropp kommer naturligtvis att transmuteras rätt snabbt, medan andra områden i er kropp tar längre tid på sig för att transmutera, eftersom de behöver fullfölja sin healing och/eller släppa sin gamla ”oönskade doft”.

Under det NU inom vilket ni befinner er ’mittemellan’ …

Den som är NI och som ÄNNU INTE har avslutat sitt besök på Gaias tredje-/fjärde-dimensionella version, OCH den NI som har fullföljt sina många besök till den tredje-/fjärde-dimensionella Jorden, är redo att återvända till sin femte-dimensionella Jordiska version.

Era besök till den femte-dimensionella Jorden, ert femte-dimensionella Rymdskepp och/eller er femte-dimensionella Hemvärld, har ofta ägt rum när er jordfarkost sover, eller när ni har befunnit er i en så djup meditation att ni har utvidgat era hjärnvågor till ”Gammavågor”.

Dessa Gammavågor genljuder till den femte dimensionens frekvens. Därför hjälper de till med att utvidga ert tredje-/fjärde-dimensionella medvetande till ert femte-dimensionella medvetande.

Till en början är era femte-dimensionella medvetandeströmmar osynliga för ert fysiska själv. Men i och med att ni ständigt aktiverar era femte-dimensionella hjärnvågor, kommer ni stegvis att om-kalibrera hjärnan till att sända dessa femte-dimensionella energivågor till området för språk inom er tredje-dimensionella kropp.

Var och en av er, i enlighet med era önskemål och upplevelser, kan översätta dessa femte-dimensionella hjärnvågor till den tredje-dimensionella hjärnans språkcentrum. Till en början kan ni få uppleva dessa ”budskap” via visioner, vilka ni ”översätter” till meddelanden.

När ni ”läser en bild”, använder ni medvetet ert femte-dimensionella medvetande, för en bild kan samtidigt innehålla flera meddelanden. ”Ljusspråket” som är ett ”femte-dimensionellt språk” sänds på bästa sätt till någon annan via en mental bild som kan ha flera betydelser inom samma NU.

När man tonar in sig på Ljusspråket, upplever man inte separata ord som individuellt ställs upp på rad. I stället upplever man en gestaltning, som är hela meddelandet sett som en helhet.

Till en början kan ens upplevelse av Ljusspråket kännas mycket ”emotionellt”, för ens kropp KAN KÄNNA det, men ens ögon och öron kan eller kanske inte ens kan se eller höra det.

Det är av den anledningen som människorna ofta har svårigheter med Ljusspråket, eftersom det behövs olika områden i hjärnan för att man ska kunna ta emot det, såväl som olika områden i hjärnan för att man ska kunna översätta det till sitt tredje-dimensionella kommunikationssystem.

Till exempel, ifall ni läser information, så kan ni medvetet uppleva det, eftersom ni är vana vid att ”läsa” information som har skrivits på en sida. Era fysiska ögon har fått träning i att kombinera ansträngningar med er fysiska hjärna till att förstå de ord som finns skrivna framför er.

Ni är också vana vid att ”höra” information via era fysiska öron. Den information som kommer in till er hörsel leds till det område i den fysiska hjärnan som har tränats (av er) till att läsa. Ni kan också använda era motoriska färdigheter för att för hand skriva eller på ett tangentbord knacka in meddelandet, för ni har övat er själva i att göra så.

När ”Meddelanden via Betavågor” leds till er fysiska kropp, kan ni också uppfatta det. I detta fall känner ni sannolikt en fysisk önskan att ”uppmärksamma” inre eller yttre stimuli, så att ni ska kunna förstå det meddelande som denna ”fysiska känsla ger er”.

Med övning kommer ni att minnas att låta kroppen tala om för er att det finns något som den vill att ni ska göra. Ett exempel på detta är att er kropp talar om för er att den är hungrig och vill äta, eller att den är törstig och vill ha något att dricka.

Er fysiska kropp kan också tala om för er att den är mycket trött, eller att ni upplever en emotionell reaktion på något. I och med att ni uppmärksammar de många olika typerna av ”ljusspråk”, som er kropp ”berättar för er” via synapsernas ljusblixtar från en neuron till en annan, kommer ni att lära er ”ER kropps Ljusspråk”.

När ni börjar” lyssna till kroppen”, så blir ni alltmer bekant med de sätt på vilka er kropp ger er budskap gällande sina behov eller gällande er säkerhet. Dessa ”tysta meddelanden” är Ljusspråksmeddelanden, som färdas genom kroppen via era gnistor i synapserna, de rusar genom ert medvetande och aktiverar vissa områden inom den fysiska kroppen.

Ju mer ni är medvetna om dessa inkommande meddelanden, desto mer kommer ni att lära er/minnas hur ni tydligare ska identifiera dem och att ”tala kroppens språk”.

När ni känner er alltmer bekväma med att känna igen de olika energivågorna, så kan ni allt snabbare och mera exakt identifiera den verklighetsfrekvens som försöker kommunicera med er.

Ibland är det ert ”inre barn” som vill sända er ett budskap. Andra gånger kan det vara er inre tonåring, ett outtalat budskap ifrån en förälder eller en vän, eller till och med ett budskap från ett djur, med vilket ni har haft en nära relation.

Ifall ni gillar Naturen och tillbringar tid tillsammans med växter, träd, insekter, vinden, solen, himlen osv så kan ni också lära er/minnas hur ni ska samtala med Naturen. De som älskar trädgårdsarbete kan alltid säga när en växt säger ”Jag behöver vatten” eller ”Kan jag få mer gödsel?”

Vänligen var medvetna om att ni är den ”omedvetna” skaparen av frekvensvågor som ni ”sänder ut” och/eller ”attraherar” till er jordiska farkost. Utmaningen är att medvetet uppmärksamma energivågorna, växterna, djuren och till och med atmosfären, för att kunna tala ”ljusspråket” med dessa varelser.

”Hur kan detta vara Ljusspråk?” kanske ni frågar.

Dessa former av kommunikation arter emellan, samt till och med mellan människor, inkluderar INTE användandet av tredje-dimensionella ord. Det förekommer en hel del information som kan fås och delas inom ett endaste mänskligt ord, men de emotioner som bär detta ord till budskapets mottagare är ofta mer betydelsefulla än de uttalade orden.

Fråga en jordbrukare eller en fiskare hur de kan veta vad de känner till gällande kommunikation arter emellan. Ett av deras svar är att de har fått lära sig, eller själva lärt sig, hur de på djupet ska observera Naturen för att kunna kommunicera med den.

Hur skulle det vara ifall människorna först observerade andra människor, innan de påbörjade en kommunikation? Det skulle vara en form av Ljusspråk, för de använder INTE individuella ord, meningar och stycken som står skrivna på en sida. Inte heller använder de ett talat språk eller skrivna ord och meningar.

I stället kan de ”höra och se” energifält. När man kalibrerar sitt medvetande till högre fjärde- och femte-dimensionella energimönster, så lär man sig/minns man hur man ska identifiera energifält.

Ni kommer i själva verket att minnas hur ni medvetet ska identifiera de verklighetsfrekvenser till vilka NI har VALT att relatera och sammansmälta ert medvetande.

Det är bäst och enklast ifall ni påbörjar denna process genom att lära er/minnas Ljusspråket, som är språket för ”inter-dimensionell kommunikation” – genom att vara medveten om skillnaden mellan en tredje-dimensionell energiström och en fjärde-dimensionell energiström.

Sedan kan ni fortsätta med att uppmärksamma en femte-dimensionell energiström, som kan leda er till att uppmärksamma ”Inter-dimensionella Ljusvågor”. Den femte dimensionen är den dimension som ”korsar över” från de tredje/fysiska och de fjärde/astrala energifälten.

De femte-dimensionella energiströmmarna identifieras ofta som ”Ljusströmmar”, för femte-dimensionella strömmar av information har en hel del mer Ljus än de andra energiströmmarna.

Dessa Inter-dimensionella Ljus-Strömmar har i allt högre grad skapat, upprätthållit och övervakat ER, våra tappra krigare, som tog er en Jordfarkost inom det MYCKET svåra nuet.

Femte-dimensionella Ljus-Strömmar skapar, upprätthåller och övervakar i allt högre grad alla Våra som Håller på att Uppstiga. Vi, er Galaktiska Familj, hjälper er också med att helt och hållet komma ihåg och fullborda ert uppdrag att öppna och skydda de Femte-Dimensionella Ljus-Portalerna.

Det finns många portaler runtom på Gaias Jord, men de kan endast bli varseblivna via medvetandetillstånd som är femte-dimensionella och bortom. Därför kommer de som Har Gått Förlorade INTE att kunna få tillträde till dessa portaler, eller till några av dem som håller på att uppstiga, vilka använder sig av/skyddar portalerna.

Vi önskar återigen säga att många inte inser att de femte-dimensionella ljusströmmarna existerar. De är också omedvetna om att dessa femte-dimensionella ljusströmmar håller på att öppna sig inom detta NU, för att vägleda dem som håller på att Uppstiga, till att initiera, repetera och fortsätta med alla många steg till att ”Minnas Sin Återkomst”.

Att Minnas sin Återkomst inkluderar att ”minnas att dela med sig av sin berättelse om sina egna Inter-dimensionella upplevelser”. Vi ber också att ni ska minnas att snarare än att tänka på Uppstigningen som ett ”verklighetsskifte”, tänk på det som ett ”Frekvensskifte”.

Det är inte så att det är er hela verklighet som behöver bli transmuterad, eftersom det är mer än möjligt med tanke på nuvarande status för er planet. I stället ber vi er att tänka på denna övergång som ett FREKVENSSKIFTE.

Ett Frekvensskifte är ett sätt på vilket ni kan utvidga ert medvetande och därför utvidga upplevelsen i er nuvarande ”Jordiska Verklighet”. Detta NU närmar sig alltmer, då ni behöver välja den frekvens till vilken ni önskar genljuda.

”Frekvensskiftet” närmar sig alltmer det NU då ni kommer att behöva välja. Vad ni kanske inte vet och ingen heller talar om för er, eftersom man inte heller känner till det, är att NI måste hitta svaren inom ert SJÄLV.

Vi säger ”SJÄLV”, för vi menar att ert eget Multi-dimensionella SJÄLV är den ENDA som kan vägleda ER. Var och en av er har en pusselbit till ”Uppstigningens pussel”. Därför är var och en av er kallad till att hitta, finslipa och skydda er pusselbit så att ni kan dela med er av den och kombinera den med SAMTLIGA andra personliga pusselbitar.

Som avslutning har vi, de Gyllene Varelserna, Arkturierna och De Som Håller på att Uppstiga, alltmer kommit till mänsklighetens medvetande. Därför vill de alla påminna oss, som bär en jordfarkost i 3D att:

När ni står framför DEM som håller på att Uppstiga på tröskeln till den femte dimensionen, så kommer ni att uppleva förnimmelser som ni inte har haft förut, för inom detta NU, finns det definitivt något som är annorlunda gällande ert Jordiska Medvetande.

Det finns ett ”ställe eller ett energifält” som omger Gaia och som påbörjar sin transmutation från tid/rum i den tredje dimensionen till den femte dimensionen inom HÄR och NU.

Därför ska ni komma ihåg ert Ljusspråk.

Och det är denna Gyllene Väg som kommer att leda er HEM.

Välsignelser från de Gyllene Varelserna, Arkturierna och de som Håller på att Uppstiga.

 

 

 

The Arcturians via Sue Lie, December 11th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...