Arkturierna via Sue Lie, 30 mars 2019

Arkturierna via Sue Lie, 30 mars 2019

Frigörandet av Tid – Arkturierna genom Suzanne Lie

 

När tiden, så som vi känner till den, fortsätter att försvinna, blir tillståndet av att minnas gradvis ersatt med begreppet VETANDE. Till att börja med upplevs ”vetande” som att minnas, men alltmer inser ni att minnena innehåll tvivel, medan vetandet ÄR. Med andra ord, när ni VET, är ni befriade från allt tvivel.

Att bli fri från tvivel är svårt, eftersom det inte finns någonstans att gömma sig, och ni är mycket sårbara i den dagliga processen, med fullständigt avslöjande om allt som hittills har blockerat er uppstigning.

Att slippa tvivel är otroligt befriande. De flesta av er har ingen aning om hur mycket tvivlet har påverkat ert liv, eftersom ni aldrig levt utan det. Frihet från tvivel gör det möjligt för er att utvecklas djupare och djupare in i NUET av ”vetandet”.

Att minnas är ett tidsbaserat koncept, eftersom ni uppfattar er själva i nutid när ni börjar minnas det förflutna. Att minnas är därför en tre-/fyrdimensionell föreställning. Vi använder ordet ”föreställning” eftersom er tre-/fyrdimensionella hjärna har konstruerat en ”barriär” runt farliga minnen från ert förflutna. Det ”förflutna” skulle kunna varit igår, eller för ett otal liv sedan i er tredimensionella tid.

Men, när den tre-/ fyrdimensionella tiden börjar försvinna, ersätts den med det femdimensionella NUET. Med andra ord, då den tredimensionella tiden långsamt nystas upp i synapserna i er fysiska hjärna, börjar ni söka efter det ni tror er ha förlorat. Det är genom denna sökning ni börjar finna ert SJÄLV.

Nu är ert Högre SJÄLV sannolikt en Galaktisk och/eller Himmelsk varelse. Ja, ALLA ni har många versioner av ert multidimensionella själv. De versioner av ert multidimensionella själv som ni först kommer att minnas, är de med vilka ni medvetet eller omedvetet kommunicerat med under ”lång tid”.

Om ni medvetet har kommunicerat med ert expanderade SJÄLV, så kan ni ha känt till att de är högre dimensionella uttryck, för ert Multidimensionella SJÄLV. När ni väl insett att NI, de som bär jordfarkoster, bara är en av de otaliga versionerna av ert sanna multidimensionella själv, så kommer tidens frigörelse att påskyndas.

Då kommer ni gradvis, eller snabbt, att inse att ni går igenom den välbekanta processen av att växa upp. Men i detta ”uppväxande”, så växer er kropp inte bara från nyfödd till baby, till småbarn, till barn, till tonåring, till vuxen.

I det här NUET växer ni bokstavligen UPP – inte beträffande ålder utan i dimension. När ni väl kommit till mittenplanet i den fjärde dimensionen, kommer ni att inse hur mycket ni liknade barn, när ni var begränsade i er tredimensionella verklighet.

När era begrepp om tid finns i NUET, så ersätts era begrepp om rymden med HÄR. Några av er har valt en långsam, stegvis utveckling av er ”återkomst till ert Högre Själv”. Andra har valt en väldigt snabb förändring om er uppfattning av tid, såväl som er uppfattning om ert eget själv.

Oavsett vilken hastighet ni valde att ha för er ”återgång till SJÄLV”, så är det så att när Gaias återgång till Sitt femdimensionella SJÄLV accelererar, så behöver alla Hennes människor släppa sitt fäste till den tredimensionella tiden och rummet.

De som inte kan frigöra sig från operativsystemet i den tredimensionella matrisen, kommer att stanna kvar. Denna tredimensionella matris, har blivit för begränsad för Gaias växande frekvens på Jorden. Därför kommer hon att göra sig av med denna lägre frekvens, precis som när en eremitkrabba ömsar skalet den vuxit ur.

Men, Gaia kommer dock inte lämna sitt ”skal på havsbotten” som en eremitkrabba gör. Istället kommer hennes matris att flyttas till en annan yngre planet, vars huvudsakliga resonans kommer att förbli i den tredje dimensionen, under många årtusenden. De som bara är medvetna om Gaias tredimensionella matris, kommer att ha tredimensionell ”tid”, för att fortsätta sin process, av att återvända till sina Multidimensionella SJÄLV.

Å andra sidan, de som finns kvar inom de högre och högre uttrycken av den stigande Gaia, börjar så småningom bli medvetna om att det finns de, som inte kan dela deras övertygelse om uppstigning. De som har utökat sitt medvetande bortom sina tredimensionella uppfattningar om verkligheten, börjar få högre dimensionella visioner, tankar, känslor, drömmar och upplevelser.

Dessa uppvaknande varelser kommer att ha dessa upplevelser, eftersom deras uppfattning om verkligheten, expanderar till att omfatta högre frekvenser av uppfattningar. Därför har de som vill återvända till sina Multidimensionella SJÄLV, och de som inte är redo att göra det skiftet, redan fått väldigt olika livsstilar och versioner av verkligheten.

De flesta av de som har valt att återvända till sina högre dimensionella uttryck, har redan släppt människor, platser och upplevelser, som binder dem till den tredimensionella matrisen och tredimensionella illusioner. De flesta av er, de Uppstigande Varelserna, har varit medvetna om detta frisläppande av lägre dimensionella önskningar, uppfattningar och behov.

Faktum är, att många av dessa Uppstigande Varelser, har levt inom en allt snabbare process av att ”släppa” det som binder dem till 3D-matrisen. Med frisläppandet av era tidigare tredimensionella begränsningar, upptäcker ni att ”tiden” alltmer försvinner in i NUET.

I NUET börjar ni minnas era högre dimensionella uttryck av er själva, och era högre dimensionella verkligheter, där dessa komponenter av ert Multidimensionella SJÄLV bor.

Faktum är att många av er ansluter till era högre dimensionella själv, antingen via meditation och/eller annan daglig kommunikation. Till att börja med tvivlade er tredimensionella hjärna på att dessa kommunikationer var ”verkliga”, men NU börjar den expandera in i er multidimensionella hjärna.

Denna expansion i tanken, skapar en expansion av uppfattningarna. Därför söker många av er i allt större utsträckning vägledning från ert eget Högre Dimensionella SJÄLV. Denna inre vägledning förbereder er för skiftet, från ert tredimensionella tidssystem av separation, till ert multidimensionella operativsystem av NU och Enigheten med allt liv.

Lyckligtvis förenas era ”individuella” skiften inom ”vågor av multidimensionella energifält och tankeformer”. När fler och fler av er deltar i denna kollektiva upplevelse, kommer den ”multidimensionella vågen” att expandera nog mycket för att ”fånga uppmärksamheten”, hos många av dem som sitter fast i den tredimensionella illusionen.

Därför ber vi er, de som är väckta och redo för aktiv tjänst, att hjälpa de nyvaknade på de sätt ni valde innan ni tog denna inkarnation. Ja, ni, volontärerna för att hjälpa Gaia, skrev era egna Uppdragsförklaringar, innan ni kom till de jordfarkoster ni nu bär.

Den första ledtråden för att minnas er egen Uppdragsförklaring, är att det handlar om att göra något ni ÄLSKAR att göra. I själva verket kommer ni troligen att känna er manade och pådrivna att ”göra” det ni valde att ”göra”, innan ni tog denna inkarnation på Gaia.

Vi talar om vad ”NI ska GÖRA”, eftersom vi, er Galaktiska Familj, behöver er hjälp. Vi behöver inte er hjälp för att vi inte kan ”göra det själva”. NEJ, vi behöver er hjälp för att Gaia är en planet med ”fri vilja”.

Därför måste medlemmarna på Gaias planet skapa sin egen verklighet. Vi vet att det för många av er, inte verkar som om ni har skapat er egen verklighet. Men det beror ofta på att ni förlorat kopplingen till ert eget inre vetande.

Gaia valde ett mycket svårt operativsystem av ”fri vilja”. Fri vilja är vacker när den styrs av ert inre och, av er egen Ovillkorliga Kärlek. Det är därför så många galaktiska och himmelska varelser, aktivt hjälper Gaia. Vi upptäckte, att mänskligheten allt för ofta förlorades i illusioner av deras tredimensionella verklighet.

Därför har många av våra LJUS-budbärare, faktiskt valt att ta en mänsklig kropp i ert NU, för att arbeta inom 3D:s operativsystem. Det var en mycket lång och svår uppgift för många av er, men ni börjar nu se resultaten.

Vid tidigare ”iakttagelser” av våra skepp, så väcktes skräck och hoten om krig, men nu välkomnas dessa ”iakttagelser” med glädje och hopp. Kära medlemmar på Gaias uppstigande Jord, vi berömmer er för ert magnifika ÅTERVÄNDANDE TILL SJÄLVET.

Därför fortsätter vi våra ”Överföringar till Jorden”. Vi skickar nu meddelanden till de av er, som översätter dessa ljusspråk till ert 3D-språk. Vi presenterar våra meddelanden på detta sätt för att uppmuntra er ALLA, att minnas hur NI kan motta vårt Ljusspråk, och hur NI översätter vårt Ljusspråk till ert 3D-språk.

Allt eftersom tiden fortsätter att försvinna, ersätts begreppet om att minnas, stegvis med begreppet av att VETA. Till att börja med upplevs ”att veta” som att minnas, men ni inser allt mer att minnet innehåller tvivel, medan vetandet inte innehåller NÅGOT tvivel.

Med andra ord, när ni VET, är ni är fria från allt tvivel. Att vara utan tvivel kan kännas svårt, eftersom det inte finns någonstans inom er själva att gömma sig. Därför kan ni känna er sårbara i den dagliga processen av full medvetenhet, om allt som har blockerat er uppstigning hittills. Denna frihet från tvivel är också otroligt befriande.

De flesta av er har ingen aning om hur mycket tvivlet har påverkat ert liv, eftersom ni aldrig levt utan det. Frihet från tvivel gör det möjligt för er att utvecklas djupare och djupare i NUET av ”vetande”.

Att minnas är inte detsamma som att veta, det är ett tidsbaserat begrepp av att uppfatta er själva i nutid, medan ni börjar minnas det förflutna. Att minnas är därför en tre-/ fyrdimensionell föreställning. Vi använder ordet ”föreställning” eftersom er tre-/ fyrdimensionella hjärna har konstruerat en ”barriär”, runt farliga minnen från ert förflutna.

Det ”förflutna” skulle kunna varit igår, eller från otaliga liv sedan i er tredimensionella tid.

Men när den tre-/fyrdimensionella tiden börjar försvinna, ersätts den med ingen tid i NUET.

Med andra ord, då den tredimensionella tiden långsamt nystas upp i synapserna i er fysiska hjärna, börjar ni söka efter det ni tror er ha förlorat.

Det är genom denna sökning ni börjar finna ert SJÄLV. Det SJÄLV ni sannolikt kommer att upptäcka, är en galaktiker och/eller en himmelsk varelse. Ja, ni har ALLA många versioner av ert multidimensionella själv. De versioner av ert multidimensionella själv som ni först kommer att minnas, är det med vilket ni medvetet eller omedvetet har kommunicerat med under en ”lång tid”.

Om ni medvetet har kommunicerat med ert expanderade SJÄLV, så kan ni ha känt till att de är högre dimensionella uttryck, för ert Multidimensionella SJÄLV. När ni väl insett att NI, de som bär jordfarkoster, bara är en av de otaliga versionerna av ert sanna Multidimensionella själv, så kommer tidens frigörelse att påskyndas.

Då kommer ni gradvis, eller snabbt, att inse att ni går igenom den välbekanta processen av att växa upp. Men i detta ”uppväxande”, så växer er kropp inte bara från nyfödd till baby, till småbarn, till barn, till tonåring, till vuxen.

I det här NUET växer ni bokstavligen UPP – inte beträffande ålder, utan i dimension. När ni väl kommit till mittenplanet i den fjärde dimensionen, kommer ni att inse hur mycket ni liknade barn, när ni var begränsade i er tredimensionella verklighet.

Eftersom er uppfattning om tid ersätts med uppfattningen i NUET, ersätts begreppet rum med begreppet HÄR. Några av er har valt en långsam, stegvis utveckling av ert ”återvändande till SJÄLV”, medan andra har valt en mycket snabb förändring av sin uppfattning om tid, rum, så väl som uppfattningen om ert eget själv.

Oavsett vilken hastighet ni valde att ha för er ”återgång till SJÄLV”, så är det så att när Gaias återgång till Sitt femdimensionella SJÄLV accelererar, så behöver alla Hennes människor släppa sitt fäste till den tredimensionella tiden och rummet.

De som inte kan frigöra sig från operativsystemet i den tredimensionella matrisen, kommer att stanna kvar.

Denna tredimensionella matris, har blivit för begränsad för Gaias växande frekvens på Jorden. Därför kommer hon att göra sig av med den, ungefär som när en eremitkrabba ömsar skalet när det blivit för litet. Men, Gaia kommer dock inte lämna sitt ”skal på havsbotten” som en eremitkrabba gör.

Istället kommer hennes matris att omlokaliseras till en annan yngre planet, vars huvudsakliga resonans kommer att förbli i den tredje dimensionen, under många årtusenden. De som bara är medvetna om Gaias tredimensionella matris, kommer att ha tredimensionell ”tid”, för att fortsätta sin process av återvändandet till SJÄLV.

De som stannar hos den uppstigande Gaia, behöver inte vara medvetna om vilka som har lämnat verkligheten, eftersom upplevelsen av verkligheten förändras så snabbt. Dessutom har lyftet av de som är redo att återvända till SJÄLV, inträffat under större delen av er ”tid”.

Därför har de som vill återvända till sitt Multidimensionella SJÄLV, redan fått en annorlunda livsstil och version av verkligheten, till skillnad från de som inte är redo. De flesta som har valt att återvända till sitt högre dimensionella uttryck, har redan lämnat de människor, platser och upplevelser, som binder dem till matrisen.

De flesta av er, de uppstigande varelserna, har varit medvetna om denna frigörelse. Faktum är att ni har varit i en ständigt accelererande process, av att ”släppa” det som binder er till 3D-matrisen. I och med frigörandet av era tidigare tredimensionella begränsningar, upptäcker ni att ”tiden” försvinner alltmer in i NUET.

Inom NUET börjar ni minnas era högre dimensionella uttryck av verkligheten. Många av er ansluter till era Högre Dimensionella SJÄLV, antingen via meditation och/eller daglig kommunikation. Först tvivlade er tredimensionella hjärna på dessa kommunikationer, men nu lär ni er leva genom dem. Därför söker ni i allt högre grad vägledning från ert eget Högre Dimensionella SJÄLV.

Denna inre vägledning förbereder er för övergången från det tredimensionella operativsystemet av tid och rum, till förmån för det multidimensionella operativsystemet av NU och HÄR, i enighet med allt liv. Lyckligtvis förenas era ”individuella” skiften, i en ”våg av multidimensionella energifält och tankeformer”.

När fler och fler av er deltar i denna underbara kollektiva upplevelse, expanderar denna ”multidimensionella våg” nog mycket för att ”fånga uppmärksamheten” hos många som varit instängda i tredimensionella illusioner. Därför ber vi er, ni som är helt vakna och redo för aktiv tjänst, att hjälpa de nyvaknade varelserna, på det sätt ni valde innan ni tog denna inkarnation.

Ni, som volonterade för att hjälpa Gaia, skrev era egna Uppdragsförklaringar, innan ni kom till den jordfarkost ni för närvarande bär. Den första ledtråden för att minnas er egen uppdragsförklaring, är att ni kommer att ÄLSKA att göra det. I själva verket kommer ni troligen att känna er manade och pådrivna att ”göra” det ni valde att ”göra”, innan ni tog den här formen.

Vi säger ”GÖRA”, eftersom vi, er galaktiska familj, behöver er hjälp. Inte på grund av att vi inte kan ”göra det själva”. Vi behöver er hjälp eftersom Gaia är en planet med ”fri vilja”. Därför måste medlemmarna på Hennes planet skapa sin egen verklighet.

Vi vet att det för många av er inte verkar som om ni har skapat er egen verklighet. Men det beror på att ni har gått vilse genom ”makt över andra”-viruset, som invaderade Gaias operativsystem för länge sedan.

Gaia valde det mycket svåra operativsystemet av ”fri vilja”. Fri vilja är vacker när den styrs av makten inom självet och ovillkorlig kärlek. Men den fria viljan är väldigt svår när den befläckats av makt över andra, och rädslobaserade känslor av kontroll. Det är därför så många galaktiska och himmelska varelser, aktivt hjälper Gaia.

Vi upptäckte att mänskligheten fortfarande var för vilse i illusionen, för att kunna tro på våra landningar under de senaste decennierna. Därför har många av våra LJUS-budbärare valt att faktiskt ta en mänsklig kropp, för att arbeta inom 3D:s operativsystem. Det var en mycket lång och svår uppgift för många av oss, men nu börjar vi se resultaten.

Vid tidigare ”iakttagelser” av våra skepp, så väcktes skräck och hoten om krig, men nu välkomnas dessa ”iakttagelser” med glädje och hopp. Kära medlemmar på Gaias uppstigande Jord, vi berömmer er för ert magnifika ÅTERVÄNDANDE TILL SJÄLVET.

Därför fortsätter vi våra ”Överföringar till Jorden”.Vi skickar nu meddelanden till de av er, som översätter dessa ljusspråk till ert 3D-språk. Vi presenterar våra meddelanden på detta sätt för att uppmuntra er ALLA att minnas, hur NI kan motta vårt Ljusspråk, och hur NI översätter vårt Ljusspråk till ert 3D-språk, så att ni lättare kan dela dessa viktiga meddelanden med andra.

Vi, er Galaktiska Familj, tackar för er service till Gaia och ALLA Hennes Invånare

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...