Arkturierna via Sue Lie, 4 mars, 2018

Arkturierna

via Sue Lie

4 mars, 2018

”Smält samman med ditt Galaktiska Själv”

Sättet på vilket du kommer att få möta ditt Galaktiska Själv, är att minnas att din Varseblivning är produkten av det Perspektiv som du ”personligen” upplever. Många människor kan uppfatta samma händelse som de kan varsebli samtidigt, på samma plats, men varje person har sitt eget, personliga perspektiv.

Det krävs ofta en hel del introspektion för att man ska ha tillit till sina egna varseblivningar gällande ens verklighet i förändring, såväl som sina uttryck för ens Multi-dimensionella SJÄLV vilka håller på ett förändras.

När du upplever och/eller minns vem du är i dina högre-dimensionella uttryck för SJÄLVET, så kommer du att börja komma ihåg varför du valde att ta det jordiska fordon som du för närvarande bär.

Denna varseblivning om ditt Galaktiska SJÄLV upplevs vanligen via det som du kallar din ”fantasi”.

Fantasin är inte bunden eller begränsad till sociala begränsningar. Därför kommer din fantasi, som är ditt eget femte-dimensionella tänkande, att hjälpa dig med att minnas ditt eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Du är redan medveten om komponenterna i ditt SJÄLV i din tredje-dimensionella, fysiska verklighet. Men du kan förefalla vara helt annorlunda i olika frekvenser av ditt Multi-dimensionella SJÄLV. Ditt fjärde-dimensionella Astrala SJÄLV, som du vanligen förenar dig med i dina drömmar och meditationer, är exempelvis mycket olikt ditt femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV.

Ditt Ljuskropps-SJÄLV existerar inom NUET hos det som är ETT, medan ditt Astrala Själv existerar i dina drömmar, fantasier och skapande upplevelser. Vi, din Galaktiska Familj, berömmer dig för din uppoffring att ta dig en tredje-dimensionell kropp på en planet som befinner sig på randen till en större transformation.

Därför finns vi här inom ditt NU, för att hjälpa dig med att minnas att ni ALLA har många olika frekvenser av ert SJÄLV som existerar samtidigt inom ert Multi-dimensionella SJÄLV.

Ni valde att ta er en tredje/fjärde-dimensionell Jordisk Kropp så att ni skulle kunna hjälpa planeten Gaia och så att ni skulle kunna jorda det som ni hade lärt er och upplevt via ert Multi-dimensionella SJÄLV, in till Jordens planetariska kropp.

Jorden, som för oss är känd som Gaia, är redo att ta sig till högre-dimensionella uttryck för Sitt Planetariska SJÄLV. Men många av Hennes mänskliga invånare har åsamkat Hennes kropp stor skada och är INTE redo att hjälpa Henne med Hennes Planetariska Uppstigning.

Det är av denna anledning som många av våra femte-dimensionella besättningsmedlemmar frivilligt har ställt upp för att ta sig en fysisk kropp på Jorden. Vissa blev födda, såsom alla människor blir, och vissa ”gick in” i en kropp som någon annan lämnade via den process som ni kallar ”döden”. Vi, medlemmarna i vår Galaktiska Familj, upplever inte döden. Men vi upplever ”Transformation” och Transmutation”. Många av oss har frivilligt ställt upp för att transformera oss till en tredje-dimensionell människa, så att vi skulle kunna komma till Jorden för att hjälpa Gaia och för att undervisa Hennes människor om SANNINGEN gällande den Planetariska Uppstigningen.

TRANSFORMATION innebär en stor förändring, men inom samma verklighetsdimension. Exempelvis har många människor i hög grad transformerat sitt fysiska liv under en given inkarnation. Denna transformation förberedde dem för deras transmutation.

TRANSMUTATION innebär att skifta sin resonansfrekvens till en högre dimension. Vi gläder oss över att få se att alltfler av våra jordbundna börjar vakna upp till sina högre-dimensionella uttryck för sina nuvarande själv.

Sedan, i egenskap av kandidater för uppstigningen (genom att återgå till era sanna Multi-dimensionella SJÄLV), kommer ni att uppmanas till att förbereda er för en växande medvetenhet om detta ”verklighetsperspektiv” som ni har valt att ta er. Ni, tappra markpersonal, är på väg till en ”medveten varseblivning” om de ”högre-dimensionella verkligheter” som alltid har existerat sida vid sida med er fysiska värld.

Inom detta NU, upplever ni, de som är i färd med att uppstiga, en längtan efter ”något som ni inte riktigt kan definiera”. Anledningen till att ni inte kan definiera det, är att ni försöker ta in femte-dimensionell information genom er tredje-dimensionella hjärna.

Det är naturligtvis en god övning att ställa ert fysiska medvetande i linje med den högre-dimensionella potentialen i er inneboende multi-dimensionella hjärna, i synnerhet när den inkluderas i ert Multi-dimensionella SJÄLV. Denna sammanblandning av ert tredje-/fjärde-dimensionella mänskliga själv och ert femte-dimensionella Galaktiska SJÄLV, är det första steget till den personliga och den planetariska uppstigningen.

Men ni måste ha tålamod med er tredje-dimensionella fysiska hjärna, eftersom den kommer att uppmanas till att aktivera synaptiska knutpunkter som inte har blivit aktiverade alltsedan ni lämnade Skeppet och/eller er 5D-Hemvärld. I själva verket är en av de allra svåraste utmaningarna i er transmutation till er inneboende, femte-dimensionella verklighetsfrekvens, insikten om att tid och rum endast var en illusion i ert tredje-/fjärde-dimensionella perspektiv.

Utifrån ert femte-dimensionella perspektiv kan du enkelt varsebli och förstå hur DU är skaparen av ditt tredje-dimensionella liv. Du kan återställa denna vetskap för du kan medvetet kommunicera med din femte-dimensionella familj ombord på ditt Skepp eller i din Hemvärld.

När du väl befinner dig på den tredje-/fjärde-dimensionella Gaia, kan inflytandet från så många fysiska människor som endast kan varsebli livet utifrån ett tredje-dimensionellt perspektiv, olyckligtvis leda till att det är mycket lätt att ”glömma ditt Sanna Multi-dimensionella SJÄLV” och att falla in i att bara vara en ”människa”.

Men utifrån det fjärde-dimensionella perspektivet i dina drömmar och/eller djupa meditationer, kommer du att börja minnas en annan verklighet som baserade sig på kärlek och ljus.

Utifrån ditt tredje-dimensionella perspektiv finns tid och rum. Därför finns det ett ”förflutet”, som många tror att de måste reparera, förändra eller till och med ignorera.

Men medan du genljuder till den femte-dimensionella frekvensen i densamma verkligheten, kommer du att varsebli allting utifrån ett totalt annorlunda perspektiv, som helt och hållet förändrar din verklighetsuppfattning. Ifall du kan minnas att uppfatta verkligheten utifrån ett perspektiv i ditt fjärde-dimensionella Själv, inom vilket du är mer öppen för nya idéer, kreativa åtaganden och ett inre driv till att få veta mera gällande ditt själv och din verklighet, så kommer emellertid ditt medvetande att utvidgas till ett femte-dimensionellt medvetande. Via ditt femte-dimensionella medvetande utvidgas dina verklighetsuppfattningar till att omfatta Gaias multi-dimensionella aspekter. Med andra ord så kommer både människorna och planeten att uppstiga.

Det är dessa människor som har förmått lära sig ”Service till Andra”, där ”andra” inkluderar planeten Jorden. Mänskligheten har många olika medvetandetillstånd, vilka fungerar mycket likt ”kanalerna” på er TV. Ifall du vill se på en viss kanal, ELLER du önskar varsebli en viss verklighet, ställ in din uppmärksamhet på den kanal/frekvens av verkligheten som du vill uppleva. Du kan se på vilken kanal du önskar, men du kan endast uppleva den verklighet till vilken du ställer in ditt medvetande.

Ifall ditt medvetande är baserat på Villkorslös Kärlek och Högre Ljus, kommer du att kunna interagera – via drömmar, meditationer, kreativa arbeten, service till andra osv – högre-dimensionella versioner av verkligheten. Men som du vet, finns det också de som önskar ha Makt Över Andra, som sitt operativsystem. De är de människor som visar den mörka sidan i er tredje/fjärde-dimensionella värld.

Dessa från den Mörka Sidan, förmådde ansluta sig till Gaias planet, för det första för att Gaia är en så kärleksfull varelse och för det andra för att de skulle komma att tjäna som ”den mörkaste natten innan gryningen”. Med andra ord, så skapade de Mörka en polaritet av ”makt över”.

Hur svårt det än kan förefalla, så bereder det mörka och det ljusa rum för att de som är i färd med att uppstiga ska komma ihåg att:

”Där din uppmärksamhet ligger – där finns även DU”. På det sättet har de som tar sig en jordisk farkost möjligheten att lära sig hur de ska vara Medvetna Skapare av sin verklighet.

På samma sätt som du kan välja vad du vill äta, så har du medvetet eller omedvetet valt vad du vill tänka, uppleva och göra. Ifall det är din ‘önske-kropp’ som leder din uppmärksamhet till det du vill uppleva, eller bort ifrån det som du INTE vill varsebli, så har du placerat dina personliga önskningar vid ”rodret på ditt skepp”.

Det som du bestämmer att du vill uppleva, ligger och väntar i ditt varseblivningsmedvetande för att leda din uppmärksamhet i denna riktning. Ifall du önskar uppleva ett sätt att ha makt över andra, så kommer detta därför att uppenbaras för dig.

Men i och med att ditt varseblivningsfält börjar utvidgas till att omfatta den femte dimensionen, så kommer du antagligen att se dig omkring och fråga: ”Vad kan jag göra för att hjälpa Gaia och Hennes SAMTLIGA livsformer?” Du kommer även att få det som ofta kallas ”visioner av en Högre Verklighet, ett Rymdskepp och/eller ditt Högre-Dimensionella SJÄLV”.

Vad vi säger är att du kommer att få ett fullständigt annorlunda perspektiv gällande livet, ifall du varseblir verkligheten via ett perspektiv i det tredje-, fjärde-, eller femte-dimensionella varseblivningsfältet. Vart och ett av varseblivningsfälten är väldigt olika.

Ditt tredje-dimensionella fält för varseblivning styrs av separation, samt de ständigt pågående förändringarna gällande tid.

Ditt fjärde-dimensionella fält för varseblivning styrs vanligen av kreativitet i ditt dagliga liv och/eller dina drömmar och skapande åtaganden.

Ditt femte-dimensionella varseblivningsfält bestäms av ditt inter-dimensionella medvetande och av det som du lovade att göra under din nuvarande utflykt till den tredje dimensionen.

När du genljuder till ett femte-dimensionellt medvetande förmår du utvidga ditt varseblivningsfält bortom den tredje dimensionen och in till de högre fjärde och femte dimensionerna, där våra Skepp vanligen färdas.

Du kommer också att leva inom NUET hos det som är ETT och kommer att förmå besöka vår femte-dimensionella verklighet. Utmaningen är att din tredje-dimensionella hjärna inte är kalibrerad till att medvetet uppfatta de fjärde och femte dimensionerna. Men din 3D-hjärna är kapabel till denna varseblivning, ifall du kan ”ha tillit till din fantasi”. Fantasin är ”övergången” från det tredje-/fjärde-dimensionella tänkandet och de varseblivningar som äger rum. Du förstår; hur du tänker, vad du tänker på och hur du svarar an på dina egna tankar, påverkar i hög grad ditt medvetandetillstånd. Då påverkar ditt medvetandetillstånd i hög grad det som du tänker och vad du uppfattar.

Tankar och varseblivningar fungerar som ett. Till exempel, ifall du tänker: ”Åh, det är omöjligt! Jag måste vara galen.” Då krymper ditt varseblivningsfält tillbaka ner till den tredje dimensionen och den fjärde dimensionen medan du drömmer, mediterar och/eller är kreativ.

Det sker ett mycket stort frekvensskifte i verklighetsuppfattningen när ditt medvetande genljuder till den tredje/lägre fjärde dimensionen och när ditt medvetande genljuder till den högre fjärde/och femte dimensionen. Sedan när ditt medvetande utvidgar sig till den femte dimensionen, vilket vanligen endast sker i djup meditation, skiftas din verklighetsuppfattning till att inkludera de femte-dimensionella versionerna av verkligheten. Du kanske har varseblivningar om sådant som många människor kan bedöma vara omöjligt – såsom att se Rymdskepp. Utifrån det tredje-/fjärde-dimensionella verklighetsperspektivet till de femte-dimensionella verklighetsperspektiven förekommer ofta ett jättestort skifte. Skillnaden är:

Din Tredje/Fysiska Kropp uppfattar den fysiska verkligheten.

Din Fjärde/Astrala Kropp uppfattar din fysiska verklighet, din fantasi samt din drömvärld.

Din Femte-dimensionella/Ljuskropp uppfattar SAMTLIGA lägre kroppar, såväl som dina SAMTLIGA femte-dimensionella varseblivningar. Det förekommer även ett större skifte inom din ”Självbild” när du börjar ha en femte-dimensionell varseblivning.

Vänligen var medveten om att precis såsom du uppfattar den 3D-Fysiska Världen mycket annorlunda än hur du uppfattar den 4D-Astrala Världen, så uppfattar du 5D-Ljusvärlden mycket annorlunda än hur du upplever de tredje och fjärde-dimensionella världarna. Därtill, ifall du uppfattar dig själv som att vara ”enbart fysisk”, så blir den fysiska verklighetsfrekvensen ”Verkligheten”.

Det är vanligen när du förmår ta dig förbi begränsningarna i de tredje-dimensionella varseblivningarna, till högre möjliga möjligheter i den fjärde dimensionens uppfattningar, samt in till de möjligheter där inte tid/rum finns, inom den femte-dimensionella världen, som du börjar uppfatta och ha tillit till ditt eget Multi-dimensionella SJÄLV.

I och med att du tillåter dig själv minnas, och VARA ditt sanna Multi-dimensionella SJÄLV, så kommer du att återställa varseblivningen i din femte-dimensionella värld. Men precis så som du uppfattar de tredje-och fjärde-dimensionerna på ett annorlunda sätt, så förekommer det en stor skillnad i det sätt på vilket du uppfattar din femte dimension.

Det är din egen inneboende förmåga att varsebli den femte dimensionen som vi önskar återställa. Åtminstone tänker vi oss att vi önskar återställa den. Att enbart uppfatta den tredje dimensionen kan vara överväldigande.

Det är av denna anledning som vårt MEDVETANDETILLSTÅND föregår vår förmåga att MEDVETET UPPFATTA DE HÖGRE VÄRLDARNA.

 

Anslut er till detta Webinar för att hitta några svar på de frågor som ni just NU kan komma ihåg att ställa.

Arkturierna och ER Galaktiska Familj.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...