Arkturierna via Suzanne Lie, 16 juni 2019

Arkturierna via Suzanne Lie

16 juni 2019

Ni är Skaparen av era Uppfattningar

Era tankar och känslor börjar bli mer och mer balanserade och i linje med varandra. På det sättet skapar ni tydliga tankeformer angående den verklighet ni vill leva i. Vänligen kom ihåg att om era tankar och känslor far i olika riktningar kommer det att bli svårt att effektivt börja och/eller slutföra det önskade resultatet.

Ett av de primära resultaten ni alla vill skapa, oavsett om ni är medvetna om det eller inte, är den långsamma men stadiga transmutationen av er jordiska farkost. Er jordiska farkost är det kuvert som håller ert tredje-dimensionella medvetande innesluten.

När ert medvetande börjar upprätthålla en stadig kontakt med de högre frekvenserna, börjar er kropp skifta i ett försök att kvarstå i linje med resonansen i era tankar och känslor.

Om era tankar och känslor inte är i linje med varandra blir er kropp förvirrad och förmår inte skapa en stadig frekvenstakt. Därför kommer ni sannolikt att känna er nervösa, deprimerade och/eller disorienterade.

Er kreativa process baseras på att era tankar och känslor kvarstår i ett stadigt tillstånd av sammankoppling. Om era tankar är, ”jag är redo att återgå till min inneboende högre resonans”, men ni har rädslobaserade känslor, vilka i grunden är rädsla för det okända, blir er jordfarkost förvirrad av de två motsatta budskapen.

Lyckligtvis är er tredje-dimensionella jordfarkost mycket van vid att era tankar och känslor inte är i linje med varandra och den är alltför bekant med era rädslobaserade känslor. Därför kvarstår er kropp stadigt förankrad i den tredje dimensionens resonans.

Emellertid, på grund av er medvetna eller omedvetna önskan att återvända till er högre vibration, kommer ni sannolikt att få en stark känsla av begränsning eller ensamhet för något eller någon. Denna typ av tankar och känslor sänker ert medvetande. Det är då som processen med transmutation av er jordfarkost stannar av.

När ni börjar få minnen i vilka ni känner en unik och djupt tröstande känsla av att ni återvänder som er transmutationsprocess återaktiveras. Dessa minnen kanske inte inkluderar vad ni var på väg att återvända till, men de ger er en hel del hopp och tillförsikt.

Utan detta hopp och denna tillförsikt sjunker ert medvetande i djupet, och ni känner er ”drivande på en fientlig planet”. Dock är Gaia inte fientlig. Det som är fientligt är de människor som vill stoppa Gaias transmutation. De vill stoppa Gaias transmutation därför att de djupt inom sig vet att de inte kan transmutera med henne. Dessa människor är vanligtvis fyllda av rädsla, ilska och negativa tankar.

Förstår ni nu hur dessa ”fiender” faktiskt är plågade människor som inte kan tillåta sig själva gåvan av transmutation? Om ni kan inse det faktumet kommer er rädsla och ilska att frisläppas. Med er egen rädsla och ilska frisläppt kommer era känslor i linje med er känslomässiga önskan att återvända till de högre verkligheter som flimrar precis bortom er fysiska uppfattningsförmåga.

Lyckligtvis expanderar dessa högre dimensionella uppfattningar ert medvetande så att ni kan fortsätta er personliga transmutationsprocess. I denna process blir ni i ökande grad medvetna om hur era tankar påverkar era känslor och om hur era känslor påverkar era tankar.

Underbart! Nu minns ni att era tankar och känslor alltid varit sammankopplade. Ni minns också att er långa vistelse i den tredje dimensionen cirklar tillbaka för att återvända till medvetenheten om ert sanna Multidimensionella SJÄLV. Därför minns ni att ni valde att gå in i den tredje-dimensionella Jorden för att hjälpa till med planetär uppstigning.

Minns ni också att NI har stigit upp flera gånger? Kommer ni ihåg att det är orsaken till att ni valdes att ta en jordfarkost under detta NU i Gaias skifte? Minnet av era tidigare uppstigningar kommer att hjälpa er stort att orientera era tankar och känslor för att skapa tankeformen av personlig och planetär uppstigning.

Så snart era tankar och känslor är i linje med glädjen och privilegiet i att få hjälpa till med planetär uppstigning, börjar er Ljuskropp att vakna upp från djupet i er jordfarkost. Er Ljuskropp är inbäddad i kärnan av er Kundalini, vilken finns i kärnan av er ryggmärg.

Innan ni ansluter till detta latenta energifält inom er kärna, ber vi er ansluta er egen kärna till Gaias kärna. Eftersom ni bär en humanoid form är er kärna lång och löper upp- och nedför er ryggrad. Omvänt finns Gaias kärna i centrum av hennes cirkulära, planetära form.

Vi förslår att ni tillåter er själva minnas de många gånger ert medvetande besökt Gaias kärna. När ni kopplar ihop era tankar med era känslor OCH kopplar ihop er personliga kärna med Gaias planetära kärna, kommer er mänskliga farkost i linje med Gaias planetära farkost.

När ni är i linje med planeten känner ni er mycket trygga och tröstade. Vidare, när era tankar kommer i linje med känslorna av trygghet och tröst, blir ni ett lyckligt, kärleksfullt ”paket” av transmutation.

Eftersom Gaia transmuterar och ni är hopkopplade med Hennes planetära transmutation, blir er personliga transmutation starkt accelererad. Ni kan bäst upprätthålla er orientering med Gaia genom att koppla ihop ert medvetande med ovillkorlig kärlek och osjälviska tankar på att tjäna Gaia och alla Hennes invånare.

Denna orientering med ovillkorlig kärlek och tjänande av allt liv är viktigt därför att det medvetandetillståndet bäst låter Gaia hjälpa er, precis som ni hjälper Henne. ”Hur kan planeten hjälpa mig?” kanske ni frågar. Svaret är att när ni väl älskar och tjänar allt liv, så inser ni att varje del av Gaias planet är levande och kännande.

Er transmutation börjar med er egen kropps element av jord, luft, eld och vatten. Dessa fyra 3D element står i konstant resonans med deras femte-dimensionella elementaler av Gnomer (jord), Sylfider (luft), Salamandrar (eld) och Undiner (vatten).

Med era inandningar andas ni in Gaias femte-dimensionella elementaler och låter dem mingla med era egna inre elementaler. Med varje utandning andas ni ut dessa minglande elementaler. Efter det, med varje in- och utandning, går ni samman mer och djupare med planeten på en grundläggande elemental nivå.

Denna process börjar när ni för samman era tankar och känslor för att skapa tankeformen för uppstigning. Sedan kan ni lättare föra samman er fysiska kropp med er uppstignings-kropp. Er uppstignings-kropp är er Ljuskropp vilken väntar på återfödsel i kärnan av er Kundalini, vilken finns i kärnan i er ryggrad.

När ni medvetet är i linje med er egen kärna kan ni föra samman er transmuterande kärna med Gaias transmuterande kärna. Medan ni är i er kärna kan ni slå samman era tredje-dimensionella element av jord, luft, eld och vatten med era femte-dimensionella elementaler för att eskalera er transmutationen av er personliga form. På detta sätt kan ni bäst hjälpa Gaia genom att slå samman era personliga elementaler med Gaias planetära elementaler.

Kan ni se hur människa och planet blir ETT? Förstår ni också att ni först måste bli ETT med er personliga potential innan ni kan bli ETT med Gaias planetära potential? Denna process av samgående med allt liv omkring er kan bara ske när ni gått samman med allt liv inom er.

Det är inom kärnan av ert själv som ni på djupet kan uppleva att vara inom planetens kärna. Kom ihåg att de högre frekvenserna/dimensionerna inte finns ovanför er; de finns inom er. På samma sätt är de lägre frekvenserna/dimensionerna inte under er, utan omkring er. Förstår ni nu att NI är en Portal?

När ni reser mellan dimensionerna går ni inte ut eller upp, ni går in och genom. Vänd er om inom er själva och se ljusets resonans från er inre kärna. Själva handlingen av att använda er femte-dimensionella fantasi för att se inom ert själv expanderar ert medvetande tillräckligt för att ni ska kunna uppfatta ert eget inre ljus.

Ni har inte detta inre ljus för att ni är ”god”. Ni har detta inre ljus därför att ni är en ”levande”. Polariteterna av gott och ont betyder ingenting i den femte dimensionen då de inte existerar vid den frekvensen.

I den femte dimensionen och bortom finns det INGA polariteter. Vi inser att frihet från all polaritet är ett nytt koncept för er tredje-dimensionella hjärna. Men inte ens begreppet ”polaritet” existerar i den femte dimensionen och bortom.

När ni reser mellan dimensionerna kommer er första ”landningsplats” att vara ett femte-dimensionellt uttryck av ert eget Multi-dimensionella SJÄLV. (”ett” därför att ni har myriader femte-dimensionella uttryck av SJÄLV). Emellertid är ert femte-dimensionella SJÄLV inte separerat från femte-dimensionella SJÄLV hos andra.

Faktisk finns det inga femte-dimensionella koncept för ”andra”. Alla är ett uttryck för samma Enhet. Således är alla i konstant förbindelse med alla, precis som era fingrar är i konstant kommunikation med er hand. Er hand är också i total enhet med er kropp, som går samman med er Ljuskropp. Er Ljuskropps hand syns faktiskt mer som en ljusblixt än som en handflata med fingrar.

Era Ljuskroppar är helt anpassningsbara till varje situation. Därför, om ni är på skeppet redo att ta emot en stor gäst, kan ni välja att bära vilken som helst form som gör att gästen känner sig bekväm. Att bära en form i den femte dimensionen är samma som att bära en uniform. Er uniform går samman med er så att det ser ut som ni bär en kropp som bär en uniform.

Ni väljer vanligtvis att bära en form när ni visar ert SJÄLV för tredje-dimensionella människor, inklusive ert eget tredje-dimensionella själv. På det sättet kan ni dela er ovillkorliga kärlek och ert multidimensionella ljus utan att skrämma deras, eller ert, tredje-dimensionella uttryck.

Precis som er kropp transmuterar till en ”ljuskropp” transmuterar Gaias planet till en ”ljusplanet”. Denna ljusplanet kommer inte att längre behöva inskränka Sin stora essens inom ett tätt, tredje-dimensionellt skal. Faktiskt har djuren, växterna och aspekter av naturen som dött ut i den tredje dimensionen varit ledarna av omlokalisering från täthet till ljuset.

När ni börjar era medvetna besök på den femte-dimensionella Jorden kommer ni att bli glad över att se att många av de växter, djur och människor ni trott vara döda eller blivit utrotade bara har ”dött” till den tredje dimensionens resonans. De levde i den tidslinje de valde och har NU omlokaliserat till en version av verklighet som inte existerar i ”tid”.

”Tid” och ”rum” gick samman för att bli 3D-Matrisen på Jorden. När ni lämnar tid och det sekventiella rum som tid skapade, då lämnar ni 3D-matrisen och återvänder till den femte dimensionens resonans och bortom. Vi säger ”resonans” därför att den femte dimensionen inte är statisk på samma sätt som den tredje dimensionen.

Om ni tittar ut i er trädgård och ser ett stort träd, kommer det att stå kvar exakt där det är oavsett ert medvetandetillstånd, er avsikt eller tro. Om ni skulle se det trädet från en fjärde-dimensionell frekvens skulle den fortfarande vara bunden till många av 3D-reglerna, som att rötterna går ner i jorden och grenarna går uppåt himlen.

Omvänt, i den femte dimensionen, kanske ni inte ser ett träd, men när ni tänker, ”jag önskar det fanns ett stort skuggande träd här bredvid”, då ser ni vid nästa blinkning trädet. Om ni ville att trädet skulle vara högre skulle era tankar förändra trädets storlek. En sak ni INTE skulle kunna göra i den femte dimensionen är att ”hugga ned trädet”.

Allt liv respekteras alltid i den femte dimensionen. Således, om ni inte ville vara vid det trädet, skulle ni kunna transportera er till en annan plats, eller förändra er verklighet så att trädet inte längre fanns. Om det inte fanns ett träd och ni bestämde er för att ni vill ha ett, skulle ni bara tänka på hur underbart det skulle vara att ha ett vackert träd vid er sida.

Ni skulle sedan ansluta era tankar av, ”jag skulle vilja ha ett träd vid min sida”, med bilden av trädet. Sedan skulle ni känna känslorna av trädets välbefinnande, njuta av känslan av trädets skugga och dess skönhet. Ni kan också välja att gå samman med trädets livskraft och dess många invånare.

Med andra ord, ni skulle slå samman ert medvetande med upplevelsen av att vara bredvid ett träd. Ni skulle sedan låta er uppfattning följa er fantasis diktat så att ni uppfattar vad er fantasi skapar, medan ni samtidigt skapar det ni vill uppfatta.

Återigen, ert inre, högre dimensionella SJÄLV skulle projicera ut er inre tankeform och fylla den med ovillkorlig kärlek och multidimensionellt ljus för att ge er tankeform femte-dimensionellt liv. Allt femte-dimensionellt liv existerar inom NUET av ETT. Således, allt liv är accepterat och uppskattat som en levande, kännande varelse som delar samma medvetandefrekvens som ni.

På detta sätt kan ni förena er med ert Gudomliga Komplement, uppstigna vänner från den fysiska Jorden, ert Uppdrag och era Guider som faktiskt är högre dimensionella uttryck för ert eget Multidimensionella SJÄLV. Alla dessa upplevelser existerar för alltid inom ETT för att visa oändliga versioner av ”Allt Som Är”.

Alltet Som innehåller varje möjlig verklighet som ÄR. NI bestämmer utseende och medlemmar av er verklighet med era egna tankeformer. NI är skaparen av era uppfattningar OCH era uppfattningar är skaparen av er omgivning.

Med andra ord, ”Uppfattning ÄR Skapande”. Ni uppfattar vad ni vill skapa och skapar vad ni vill uppfatta.

Er önskan skapar de uppfattningar som representerar det ni vill uppfatta. Ni kanske frågar, ”Är uppfattning och skapande separata eller sammanslagna termer?” Svaret beror på ert medvetandetillstånd, som dikterar er verklighetsfrekvens, vilken avgör hur ni uppfattar er värld.

Alla verkligheter reser i cirkulära banor av skapande/uppfattning och uppfattning/skapande. I den femte dimensionen och bortom finns det INGEN separation mellan ”uppfattning” och/eller ”skapande”.

I de högre dimensionella världarna finns det faktiskt INGA kommunikationer med separata ord utspridda i sekventiell ordning. ALLT finns inom NUET av ETT. Allt ni kunde önska, uppfatta, skapa eller kommunicera finns inom det NU med vilket ni är ETT!

Välsignelser, ni kära Uppstigande,

Vi är ETT med er NU.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...