Vatten Elementalerna talar via Suzanne Lie, 4 oktober, 2015

Blå, blå

Vatten Elementalerna talar

via Suzanne Lie

4 oktober, 2015

God Nutid, Kära Människor!

Vi Undinerna, Vatten Elementalerna, är glada över att få tala med våra människor. Vi säger ”våra” människor för vårt element, vattnet, fyller så mycket av er jordiska farkost. Vi vet att vårt arbete är mycket viktigt, eftersom vattnet är den största naturresursen på Gaias kropp. Men många människor inser inte detta, för om de gjorde det så skulle de garanterat se till att det förblev rent och friskt.

En gång var våra fantastiska oceaner och vattendrag klara och ofördärvade. Det fanns tillräckligt med liv i våra vattendrag för att försörja mänskligheten och andra djur och ändå fanns mer än tillräckligt av vattenkreatur kvar som kunde föröka sig.

Nu är många av våra vattenområden förorenade och livlösa. Vi behöver inte upplysa er om vår svåra belägenhet, eftersom vi vet att ni är medvetna. Det är bara det att vi känner en stor sorgsenhet, som tenderar att hindra vårt förändringsarbete. Människorna använder vatten till att rengöra sina kroppar, sina hus, sina bilar, sina kläder och TILL många andra delar i sina liv.

Varför kan de inte hålla sitt vatten rent? Det verkar som om vi arbetar så hårt vi kan, bara för att få upptäcka att återigen en människa förorsakar ett nytt elände, som igen förstör vårt vatten. Därför skulle vi vilja be våra människor att sluta sig samman med oss för att rena våra vattendrag och skydda vårt marina liv.

Vi är medvetna om de kära hjärtan som valt att hjälpa oss. Vi vet också att det är ”några få” som skadar den stora resursen för ”flertalet”.

Vattenvarelser strömmar också genom era fysiska kroppar. Vidare, ni dricker regelbundet av vår heliga vätska. Om ni kunde skicka kärlek till vattnet som ni dricker, så skulle ni i hög grad förbättra er hälsa.

Vatten är en mall för livet, som är mottagligt för tankar och känslor. Därför är det så, att då ni dricker vatten när ni är förargade, rädda eller ledsna, så påverkar ni vattnet som ni dricker. När ni å andra sidan tar er ett ögonblick för att sända kärlek till vattnet innan ni dricker det, så sänder ni egentligen kärlek till er kropp via vattnet. Vidare, om ni sänder både multi-dimensionellt ljus och villkorslös kärlek till vattnet som ni dricker, så kommer ni i hög grad att påskynda er uppstigningsprocess.

Och eftersom det finns ännu mer vatten på Gaias kropp än i er egen gestalt, så skulle ni i hög grad hjälpa den planetariska uppstigningen om ni välsignade alla former av vatten med ljus och kärlek. Bara den välsignelsen skulle göra mycket för att rena våra vattendrag och höja frekvensen i våra vattenmolekyler.

Elementalerna uppfattar inte er värld och ert beteende på samma sätt som ni gör. Vi Undiner varseblir vatten som kraften i allt liv. Vi ser hur regnet håller Växtriket friskt och bördigt. Vi ser hur vårt vatten renar smogen ur skyn och smutsen från marken, från bilar och hus.

Våra vattendrag har varit perfekta flytande farleder som ni i årtusenden har färdats på. Vi ser att vattnet på flera sätt tjänar mänskligheten, men vi ser inte hur mänskligheten skapar balans och tjänar vattnet.

Å andra sidan förstår vi att många människor håller på att utvidga sitt medvetande för att varsebli livskrafterna som en gång uppfattades som ”saker”. De börjar minnas att Jorden är en kännande, levande varelse. När medvetandet hos varje enskild människa utvidgar sig, börjar mänskligheten alltmer förstå verkligheten.

Precis som vår varseblivning av verkligheten förändras när vi genljuder med den långsamma frekvensen i is eller den snabba frekvensen i en rinnande bäck, så förändras era varseblivningar när ni inte längre är ”fastfrusna” i den tidsbundna strukturen på den tredje-dimensionella Jorden.

När ert sinne expanderar, börjar nya idéer flöda in i ert medvetande. Dessa nya idéer kan strömma snabbare och snabbare tills de når den ”kritiska massan”. Då brister dessa idéer ut i manifestation.

På samma sätt utvidgar människor sitt medvetande från att vara ”fastfrusna i glömska” till att följa med förändringens flöde och för att transmutera sin gestalt till en frekvens som inte längre är bunden till form eller skepnad.

Ert medvetande, som i era drömmar ofta symboliseras av vatten, utvidgar sig bortom sitt fysiska fodral och är redo att bryta sig fram för att fritt få förena sig med allt liv. När ni flödar bortom era tidigare begränsningar, frigör ni er själva från de mängder illusioner som har förföljt er i myriader inkarnationer.

När det åter har befriats, kan ert medvetande minnas ert Innersta Väsen, som är lika gestaltlöst som vårt flöde. Ni kommer också att minnas att ni har gett ett löfte att beskydda livet i ALLA dess former. När ni återvänder till ert högsta uttryck av ert JAG, kommer er ofantligt kreativa kraft att återvända och ni kommer aktivt att ta del i skapandet av Den Nya Jorden.

Kära människor, er form har skapats av desamma element och Naturväsen som Jorden är skapad av. Våra Naturväsen flödar faktiskt genom er, precis som vi strömmar genom Gaia. Därför är ni Devan som drar alla myriader element till EN kropp.

Med denna medvetenhet om era inneboende krafter, kan ni förstå ert högre syfte och ni minns att ni är här för att vara förvaltare för Gaias invånare. NI är SKAPELSEN i arbete. GAIA är skapelsen i arbete. Elohim, Devan och Naturväsen är skapelsen i arbete. När ni hedrar, älskar och respekterar era skapelser, så kommer ni att fullfölja denna skapelsecykel och vara redo att påbörja er nästkommande cykel.

Ni kommer att se LIVET i Allt Som Är och bli medvetna om det avtryck som ni gör på detta liv. Medan ni befinner er i ert högre medvetande, kommer ni att se verkligheten i den högre frekvensen, som strömmar in i och genom allt liv för att förena er med livet som är ETT och med vår planet som är ETT.

ELEMENTALER, Naturväsen

Inneslutna i er jordiska farkost finns alla beståndsdelar av mig, planeten, såväl som alla komponenter av VÅRA Översjälars medlemmar, vilka valde att bli första- andra- och fjärde- dimensionella Varelser. Era första-och andra- dimensionella jag lever i enhet med planeten, eftersom dessa aspekter i era kroppar, och i min kropp, inte är tillräckligt högt ”utvecklade” för att kunna förstå den tredje dimensionens separation. Det är utifrån deras endräkt som de i enhet kommunicerar med de fjärde- dimensionella varelserna, mina Elementaler av Jord, Luft, Eld och Vatten.

Precis som några i vår Översjäl valde att bli Första- och Andra- dimensionella, så valde några att bli Fjärde- dimensionella. Till skillnad från de Första- och Andra- Dimensionella, så har de Fjärde- dimensionella en känsla för individualitet, och de har också ett starkt Enhets- Medvetande, som tillåter dem att befinna sig i en ständig kommunikation med varandra, såväl som med alla de lägre- dimensionella varelserna.

De som är Fjärde- Dimensionella, och som allra mest direkt interagerar med ert dagliga liv, är Elementalerna. De första- och andra- dimensionella ”elementen” jord, luft, eld och vatten får ”liv” av de Fjärde- dimensionella Elementalernas ande/prana. Elementalerna delar sin livgivande Andliga Essens med dessa aspekter, precis som er Själ delar sin Andliga Essens med er tredje- dimensionella jordfarkost.

Ni, vår Översjäls mänskliga uttryck, har Elementaler inom er fysiska kropp, precis som min planetariska kropp har det. Ni är ett mikrokosmos av mig, Gaia. I ert kolbaserade stoft, ”jord-elementet”, har ni Jord Elementalerna, Gnomerna/Vättarna. I er kroppsliga vätska, ”vatten-elementet”, har ni Vatten Elementalerna, Undinerna. I ”rymden” och syret inom er kropp, ert ”luft-element”, har ni Luft Elementalerna, Sylferna. Slutligen, i ert nervsystem och er Kundalini- kraft, ”eld-elementet” har ni Eld Elementalerna, Salamandrarna.

Eftersom Elementalerna är fjärde- dimensionella varelser, följer de inte den tredje- dimensionella separationens regler. Varje upplevelse som en Elemental har, delas omedelbart med alla Elementaler. Alla fyra grupper av Elementaler, inuti och utanför er jordfarkost, verkar faktiskt i samförstånd med varandra. Inom den INRE verkligheten i er ”personliga” jordfarkost, stimulerar era tankar och känslor samtliga Elementaler, som i sin tur stimulerar samtliga Elementaler i er YTTRE verklighet. På det här sättet lever Elementalerna inom er fysiska kropp och aura i ständig förening med Elementalerna i min planetariska kropp och atmosfär.

VATTEN ELEMENTALER – UNDINER

Vatten har sammankopplats med känslor precis som luft har associerats med tankar. Era Vatten Elementaler, Undinerna, styr era kroppsvätskor, blodet och er blodcirkulation, som är ert hjärtas domän. Om ert hjärta inte fungerar, dör ni. Om ert hjärta inte är välfungerande upplever ni känslan av rädsla, Rädsla för Döden.

Omvänt är känslan av kärlek också förbunden med ert hjärta. Detta är troligen varför ert hjärta också är boningen för er Själ/ert JAG, där känslor av Villkorslös Kärlek kan uppstå. Eftersom alla känslor är en del av en oktav, som omfattar 3D-polariseringen av känslorna ”bra/kärleksfull” och ”dålig/rädd”, tjänar ert Hjärta, och därför också Undinerna/Vatten Elementen, som era känslors distributörer.

Era känslor utgör grunden för ert medvetande för de representerar er förmåga att KÄNNA och vara medveten om ert Jag. När ni en gång föddes var ert ”jag” er Själ/ert JAG. Sedan, i processen av att ”växa upp”, blev ni mer och mer medvetna om er fysiska kropp och ert ego som styrde den. Slutligen blev ert ”jag” ert ego/jag.

Lyckligtvis, när ni expanderade ert medvetande, så kunde ni KÄNNA, vara medvetna om era inre Guider, Den Helige Ande, Änglar och andra medlemmar i er inre värld. Slutligen, när ni fortsatte längs med er Väg, så började ni bli ”medvetna” om ert Högre Jag, som ni har laddat ner och som ni håller på att integrera i er fysiska jordfarkost.

Er cerebrospinalvätska är också ett vattenelement, därför flödar Cerebrospinalvätskan under inflytandet av era Vatten Elementaler, Undinerna, mellan er hjärna och ert skallben, genom era hjärnventriklar och uppåt och neråt i er ryggrad mellan nerverna och ryggmärgen, för att polstra era nerver och möjliggöra den primära kontakten i era nervsynapser.

ELD ELEMENTALER – SALAMANDRAR

Det är genom era Elementaler som ni, mitt folk, påverkar planeten, väderleken samt alla de människor, växter och djur som ni tar kontakt med. Till exempel så är era tankar slutresultatet av den nervaktivitet som era inre Eld Elementaler, Salamandrarna, påbörjade och fullföljde. Eftersom era inre Eld Elementaler arbetar tillsammans med alla Eld Elementaler på min planet, blir era ”individuella” tankar ”planetariska” tankar via den enhet i vilken alla Elementaler lever. Därför påverkar era tankar Eld Elementen på min planet och också alla mina invånare.

När era tankar är klara och vänliga, attraherar era inre Elementaler därför andra Elementaler som även de är klara och vänliga. När ni väljer positivt tänkande, påverkar ni era Eld Elementaler på ett positivt sätt, vilket i sin tur positivt påverkar andras samt min planets Eld Elementaler. Solens fotoner, som förenas med mina Eld Elementaler, kan lättare integreras i min planet genom er öppning och andras tankar kommer att lugnas ner när era inre Elementaler delar med sig av sin stilla välsignelse till sina inre Elementaler.

Om era inre tankar å andra sidan är nedstämda, förargade eller fyllda av rädsla, fördelar ni er egen ängslan och ert obehag ut över er omgivning. Ni magnetiserar då andra som lider, eller ni skapar en ”dålig känsla” hos andra. Växterna kommer inte att växa hos er, djuren rymmer eller attackerar er och ni kommer på ett destruktivt sätt att påverka min väderlek. Min väderlek är en reaktion på mina invånare eftersom jag är summan/helheten av ALLA mina varelser.

JORD ELEMENTALER – GNOMER/VÄTTAR

Era tankar är egentligen ett kooperativt skeende mellan era Jord Elementaler, som sker i substanser i nervtransmittorer, enzymer och andra kemikalier för att skapa en polaritetsförändring som initierar en elektrisk signal, samt Eld Elementalerna som ”tänder” neuronen. Därför påverkar era tankar i hög grad Eld Elementalerna i er inre och yttre värld. När era tankar är kaotiska, tvångsmässiga och/eller förvirrade, blir det svårt för era Jord Elementaler att stabilisera sig själva. Denna ”personliga” instabilitet påverkar sedan de Planetariska Jord Elementalerna så att de upprätthåller den geologiska instabiliteten.

När ni vandrar på min planetariska kropp, Jorden, så påverkar vartenda steg ni tar Jord Elementalerna på min planetariska kropp. De planetariska Jord Elementalerna upprätthåller budskapet som era steg har skickat ut och vidarebefordrar det till nästa person eller djur som går i era fotspår. Har ni någonsin funderat på varför det är så fantastiskt att vandra i vildmarken, på en öde strand eller i jungfrulig snö? Det beror på att det fysiskt är ”tyst” och era Elementaler inte behöver genljuda med andra. Därför är det lättare för dem att genljuda med ert JAG.

Denna upplevelse är också ursprunget till ordspråket som lyder: ”Vandra i Mästarnas fotspår”. ”Mästarna” är varelser, mänskliga och icke-mänskliga, som har uppnått ett bemästrande över sina tankar och känslor och därför ett mästarskap över sina inre element och Elementaler. Dessa Mästare arbetar medvetet med sina personliga och planetariska Elementaler, så väl som andras inre element, för att förmedla en djup, inre frid som är en följd av livet i Ständig Kommunikation med era Multidimensionella JAG.

LUFT ELEMENTALER – SYLFER

Luft Elementalerna assisterar flödet av livgivande syre, vilket ger er medvetande. Det första som drabbar er när ni lider av syrebrist, är att er tankeförmåga blir alltmer förvirrad, tills ni blir ”medvetslösa”. Därför är ett ständigt syreflöde genom hela er organism väsentligt för att ni ska kunna tänka klart. Det är varför luft elementet också associeras med era tankar. Luft Elementalerna, Sylferna, hjälper er att andas.

Sylferna, Luft Elementalerna, sammanblandar också era tankar med andras tankar genom det Förenade Medvetandet som alla Elementaler delar. Med varje inandning får ni ta emot andras tankar, och med varje utandning fördelar ni era tankar alltigenom er värld via era Luft Elementaler. Era tankar matas därefter in till det Kollektiva Medvetandet och det Planetariska Medvetandet för att påverka era dagliga upplevelser, så väl som andras upplevelser.

Tillåt mig ta ett ögonblick för att särskilja det Kollektiva och det Planetariska Medvetandet för er. Det Kollektiva Medvetandet är det sammanslagna medvetandet av alla mina människor, medan det Planetariska Medvetandet är det sammanslagna medvetandet av ALLA mina invånare i mina SAMTLIGA dimensioner. Därför är det Planetariska Medvetandet mer expansivt än mänsklighetens Kollektiva Medvetande.

Sylferna lever i er aura och medverkar ständigt till min aura, atmosfären samt kvaliteten hos min planets luft och sky. När ni har ”oklara tankar” vidarebefordrar ni det budskapet till atmosfären. När ni å andra sidan har ”klara tankar”, medverkar ni till en klar dag. Ni är alla medvetna om hur min väderlek håller på att förändras. Det beror på att vi, vår planet, nu till stor del är fjärde- dimensionell. Därför är verkligheten mer föränderlig och mer lättpåverkbar av mina invånares tankar och känslor.

Vänligen bli inte förskräckta av detta påstående, för det erbjuder även stort hopp. När var och en av er, mina Markers Väktare, uppnår mästerskapet av era inre element, kommer era inre Elementaler att hjälpa er att upprätthålla denna resonans i ert mästarskap. Elementalerna tjänar också för att delge denna ”mästarskaps-resonans” till andras Inre Elementaler och till min planets Elementaler. På detta sätt tjänar Elementalerna för att höja ”sin persons” vibration, medan de även höjer vibrationen hos min planet och hos alla mina invånare.

Det Mästarskap som ni förvärvar över de fysiska elementen i era jordfarkoster tillåter er att förflytta er in i ett aktivt partnerskap med era inre Elementaler, så väl som med min planets Elementaler. Ni har den medfödda kraften att kalla på era inre Elementaler för att få hjälp med er personliga hälsa och transformation, så väl som med min planets hälsa och transformation. Inser ni nu vilka verkligt kraftfulla Varelser ni är?

 

http://suzanneliephd.blogspot.be/2015/10/water-elementals-elementals-speak.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...