Arkturierna via Suzanne Lie, 16:e oktober 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 16:e oktober 2017

 

 

Konstant Anslutning med Ert Högre SJÄLV – Arkturierna via Suzanne Lie

 

 

När tiden börjar och sedan fortsätter att tillintetgöras, blir begreppet att minnas gradvis ersatt med begreppet VETANDE. Först liknar ”vetande” att minnas, men ni inser alltmer att minnet tvivlar, medan vetandet däremot ÄR.

Med andra ord, när ni VET, känner ni inget tvivel.

Att inte känna några tvivel är utmanande, eftersom det inte finns någonstans att gömma sig och ni är mycket sårbara, av den dagliga processen med fullständigt avslöjande av allt, som ni hittills har blockerat från er medvetenhet.

Att inte tvivla är otroligt befriande. De flesta av er har ingen aning om hur mycket tvivel som har stört er under ert liv, eftersom ni aldrig har levt utan det. Att inte tvivla gör det möjligt för er att ta er djupare och djupare in i NUET av ”vetande”.

”Att minnas” är ett tidsbaserat begrepp, eftersom ni uppfattar er själva i nutid, när ni minns det förflutna. Därför är att minnas en konstruktion av den tredje/fjärde dimensionen.

Vi använder ordet ”konstruktion” eftersom er tre/fyrdimensionella hjärna, har konstruerat en ”barriär” runt otrygga minnen från ert förflutna. Det ”förflutna” kan ha varit igår eller för otaliga liv sedan, i era tredimensionella inkarnationer.

Men när den tre/fyrdimensionella tiden börjar tillintetgöras, ersätts den med ingen tid av den femte dimensionens NU. Med andra ord, då den tredimensionella tiden långsamt löses upp i synapserna i er fysiska hjärna, börjar ni leta efter det ni tycker att ni har förlorat.

Det är genom detta letande som ni börjar hitta ert Högre SJÄLV. Och ert högre SJÄLV kommer sannolikt att vara en eller flera galaktiska och/eller himmelska varelser. Ja, ni har ALLA många versioner av era Multidimensionella SJÄLV.

De versioner av ert multidimensionella själv som ni först kommer att minnas, är de ni medvetet eller omedvetet har kommunicerat med under en ”lång tid”.

Om ni medvetet har kommunicerat med ert expanderade SJÄLV, kanske ni har förstått att detta ”SJÄLV”, är en av de högre dimensionella uttrycken av ert Multidimensionella SJÄLV. När ni förstår att ni, som har en jordfarkost, bara är en av de otaliga versionerna av ert sanna Multidimensionella SJÄLV, så kommer frisläppandet av tiden att accelerera.

Ni kommer gradvis att förstå, att ni går igenom den välbekanta processen med att minnas och att det finns uttryck av ert Multidimensionella SJÄLV, som är i resonans till de högre dimensionerna av verkligheten. Men i detta ”uppväxande” mognar er kropp, inte bara från en nyfödd, till en bebis, till småbarn, till ett barn.

I NUET av denna process växer ni bokstavligen UPP – inte det att ni blir äldre, utan till ett högre dimensionellt uttryck av ert Multidimensionella SJÄLV. Faktum är, att när ni flyttar in till mitten av planen i den fjärde dimensionen, kommer ni att förstå hur mycket ni liknade ett barn, då ert medvetenhet var begränsat till er tredimensionella verklighet.

Eftersom era begrepp av tid finns i NUET, ersätts era begrepp av rum med HÄR. Några av er har valt en långsam, gradvis utveckling av ”återvändandet till SJÄLV.” Andra har valt en väldigt snabb förändring av tidsuppfattningen, såväl som uppfattningen av sitt eget Högre SJÄLV.

Oavsett vilken grad ni valt för er ”återkomst till SJÄLV”, så accelererar Gaias återkomst stort ,till Sitt femdimensionella SJÄLV. På grund av Gaias framåtgående process för uppstigning, så måste alla Hennes människor frigöra sig, från sin förbindelse till den tredimensionella tiden och rummet.

De som inte kan frigöra sig från operativsystemet för den tredimensionella matrisen, kommer att förbli kvar på den. Denna tredimensionella matris har blivit alltför begränsad för Gaias Jords expanderande frekvenser. Därför kommer hon att kasta av sig den, precis som när en eremitkrabba ömsar skalet som blivit för litet. Gaia kommer dock inte lämna sitt ”skal på havsbotten” som en eremitkrabba gör.

Istället, kommer den matrisen att omlokaliseras till en annan, yngre planet, vars primära resonans kommer att vara kvar i den tredje dimensionen under många årtusenden. De som bara är medvetna om den matrisen som den ENDA verkligheten, kommer att få tredimensionell tid för att fortsätta sin process, med att återvända till sina Multidimensionella SJÄLV.

De som är kvar med den uppstigande Gaia, kanske eller kanske inte, är uppmärksamma på de som inte är medvetna om sina möjligheter att flytta in i en högre frekvens av verkligheten, eftersom deras upplevelse av uppstigning kommer att skifta mycket snabbt.

Dessutom har upplyftningen av de som är redo att återvända till sina SJÄLV, förekommit under större delen av er ”tid”. De som vill återvända till sina Multidimensionella Själv, och de som inte är redo att göra det, har redan bytt till annorlunda livsstilar och versioner av verkligheten.

De flesta som har valt att återvända till sina högre dimensionella uttryck, har redan frigjort sig från människor, platser och upplevelser, som binder dem till matrisen. De flesta av er, de uppstigande, har varit medvetna om denna frigörelse.

Faktum är att ni har levt inom en allt snabbare process av att ”släppa” det som binder er till 3D-matrisen. Med frigörelsen från era tidigare tredimensionella begränsningar, upptäcker ni att ”tiden” i ökande grad försvinner in i NUET.

I det NUET, börjar ni minnas era högre dimensionella uttryck av verkligheten. Många av er ansluter till era Högre Dimensionella SJÄLV via meditation och/eller er dagliga interdimensionella kommunikation.

Först tvivlade er tredimensionella hjärna på dessa interdimensionella kommunikationer, men NU lär ni er att leva efter dem. Ni söker alltmer vägledning från ert eget Högre Dimensionella SJÄLV.

Denna inre vägledning förbereder er för övergången från den ”tredimensionella styrningen av tid och separation” till det ”multidimensionella operativsystemet av NU och Enigheten med allt liv”.

Lyckligtvis förenar sig era ”individuella” skiften, in i

en ”våg av multidimensionella energifält och tankesätt”.

När fler och fler av er tar del av denna kollektiva upplevelse, kommer denna ”multidimensionella våg” att expandera tillräckligt mycket för att ”fånga uppmärksamheten” hos många av de som är fast i den tredimensionella illusionen.

Därför ber vi er, ni som är vakna och redo för aktiv tjänst, att hjälpa de nyvakna, på det sätt ni valt innan ni tog denna inkarnation.

Ja, ni, våra volontärer för att hjälpa Gaia, skrev era egna Uppdragsförklaringar, innan ni tog den jordfarkost ni för närvarande bär. Den första ledtråden av att ni minns er egen Uppdragsförklaring, är att ni kommer att Älska att utföra uppdraget.

I själva verket kommer ni troligen att känna er manade och drivna till att ”göra” det ni valde att ”göra”, innan ni tog den här formen. Vi säger ”GÖRA” eftersom vi behöver er hjälp. Vi behöver er hjälp eftersom vi inte kan ”göra det själva”. Vi behöver er hjälp eftersom Gaia är en planet av den ”fria viljan”.

Därför, måste invånarna på Hennes planet skapa sin egen verklighet. Vi vet att för många av er verkar det inte som om ni har gjort det. Men det beror på att ni förlorade kraften från viruset av de med ”makt över andra” – som invaderade Gaias operativsystem för länge, länge sedan.

Gaia valde ett mycket svårt operativsystem av den ”fria viljan”. Fri vilja är underbar när den styrs av varelser med kraft inombords, som lever sina liv styrda av ovillkorlig kärlek. Fri vilja är dock väldigt svårt, när vissa i samhället är besudlade av makt över andra, och rädslobaserade känslor.

Det är av den anledningen, som så många galaktiska och himmelska varelser aktivt hjälper Gaia. Under de senaste decennierna upptäckte vi, att mänskligheten fortfarande var för vilse i illusionen för att kunna tro på våra landningar. Därför har många av våra hemliga sändebud av LJUS, valt att faktiskt ta en mänsklig kropp, för att arbeta inom 3D:s operativsystem.

Det har varit en mycket lång och svår uppgift för många av dem, men vi börjar nu se resultaten. Till exempel, fastän ”iakttagarna” från våra farkoster upptäcker att deras närvaro orsakar terror och hot om krig, så välkomnas nu dessa ”iakttagelser” med glädje och hopp.

Kära invånare av Gaias uppstigande Jord, vi berömmer er för ert storartade ÅTERVÄNDANDE TILL SJÄLVET. Därför fortsätter vi våra ”Transmissioner till Jorden”. Det är faktiskt så att vi nu sänder dessa budskap direkt till er, som har uttryckt en önskan om att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.

NI kommer att vara de som översätter de ljusspråksbudskap ni tar emot, identifierar och till och med översätter till ert 3D-språk. Vi vill hjälpa ALLA er att minnas hur NI översätter ert Ljusspråk, till det tredimensionella språket i ert område.

Faktum är, att om ni vid någon tidpunkt skapar en plats som ni återkommer till så ofta som möjligt, så skapar ni en ”tankeform” som kommer att stanna kvar där, även efter att ni lämnat den. Då kommer ni när ni återvänder dit, att ”känna” det Interdimensionella Energifältet som NI har skapat.

Detta Interdimensionella Energifält, kommer faktiskt att sippra djupare och djupare in i Gaias kropp. Ni kommer faktiskt att skapa en Interdimensionell Portal genom vilken ni kan kommunicera med ert Högre Dimensionella SJÄLV, och er Interdimensionella Familj.

Eftersom den tredimensionella tiden fortsätter att tillintetgöras till förmån för det femdimensionella NUET, kommer begreppet att minnas gradvis att ersättas med begreppet VETANDE. Med andra ord, när ni VET något så tvivlar ni inte.

Att vara befriade från ”vanan av tvivel” är svårt, eftersom er tredimensionella verklighet hela tiden påminde er om att ni inte ”dög”. Den gamla indoktrineringen som började med Illuminati, identifieras alltmer då fler och fler av er, återvänder till sina Rymdskepp under sömnen.

När ni återvänder till ert sanna SJÄLV på ert Rymdskepp eller i er Hemvärld under era drömmar eller meditationer, lär ni er/minns ni hur ni integrerar er sanna tredimensionella jordfarkost, med er Multidimensionella Ljuskropp.

Det är integrationen mellan er multidimensionella Ljuskropps SJÄLV och ert tredimensionella fysiska själv, som låter er minnas VARFÖR ni tog en jordfarkost i NUET, liksom hur ert femdimensionella SJÄLV på Rymdskeppet hjälper er hela tiden i NUET.

När ni väl minns hur man ”gör den medvetna förbindelsen” med ert Högre Själv, på skeppet eller i er högre dimensionella Hemvärld, kommer ni inte längre att känna er ensamma. Ni kommer att känna den ständiga kopplingen med en del av ert SJÄLV, som i ert vardagsliv får ett Högre Perspektiv.

När ni väl kan ansluta till det ”högre perspektivet” kommer ni inte bara att lättare hitta lösningar på 3D-problemen, genom den medvetna kommunikation med ert Högre SJÄLV, ni kommer inte längre att känna er ensamma.

En snabb meditation för att anpassa er till era högre dimensionella uppfattningar, är allt ni behöver för att minnas att ni inte är ensamma. Faktum är att ni genom era medvetna och konstanta anslutningar med era Högre Dimensionella Själv, hittar lösningar och svar på många av era dagliga utmaningar.

Ni kommer också att känna välbefinnande och kamratskap. Ja, genom att dagligen checka in till ert SJÄLV, gör att ni kommer att upprätta en öppen portal för kommunikation, som ni kan skicka ett snabbt, ”God Morgon” eller ” Snälla hjälp mig!” till.

Oavsett om ni bara säger hej eller ber om hjälp, kommer svaret omedelbart, eftersom det DU som svarar och hjälper dig på Jorden, finns utanför den tredimensionella tiden. Detta högre dimensionella uttryck av ert Multidimensionella SJÄLV, är fri från den från tredimensionella tiden och rummet.

Därför finns ert SJÄLV alltid med er. Och eftersom detta ”SJÄLV” är i resonans med den femte dimensionen, kan ni genast minnas ert förflutna, uppfatta era framtida val (vi säger val, eftersom Gaia är en planet av den fria viljan, och NI skapar ert liv varje dag och minut.)

Vi är medvetna om att ni, våra modiga volontärer som tog en jordfarkost, har den stora utmaningen med polariteter av ”gott och ont”, liksom den ständiga rörelsen genom ”tid och rum”.

Därför påminner vi er om att ”Kalla på oss!” Eftersom vi, era Högre Själv, hjälper er både individuellt och i era familjekonstellationer och grupper.

VI är NI

och

VI finns ALLTID med ER.

Glöm inte att VI är de NI som alltid svarar när ni KALLAR!

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...