Arkturierna via Suzanne Lie, 17 mars, 2019  

Arkturierna

via Suzanne Lie

Uppstigningsprocessen

17 mars, 2019

 

Ingenting i Naturen färdas på egen hand. Allt Liv är sammanlänkat.

Vi alla fungerar på en elemental-nivå. Elementalerna är grunden till all materia. Elementalerna skapar materians frekvens, som är frekvensen för våra tankeformer, frekvensen i våra hjärnvågor, frekvensen i vårt medvetande och frekvensen för våra varseblivningar.

Flödande tankeformer strömmar genom luften, de flyter på vattnet, de dansar i elden och lägger sig tillrätta på marken. Dessa tankeformer försöker träda in i 3D-spelet. Det finns mörka tankeformer som har skapats av dem som gått förlorade och som genomsyrar er värld med indoktrineringar av ilska och fruktan.

Lyckligtvis finns en ständigt tilltagande mängd av kärleksfulla, multi-dimensionella tankeformer som ni, vårt team som frivilligt ställde upp för att färdas till Gaia, har skapat medan ni har fungerat som jordbundna medlemmar av planeten Jorden.

För att kunna skifta Jordens 3D-Matris, måste en viss procentmängd av Jordens invånare vara villiga att skapa ’motgiftet’ för de tankeformer som är fyllda med ilska och fruktan. När man sänder ut tankeformer som är fyllda med villkorslös kärlek och multi-dimensionellt ljus skapas detta motgift.

Det är såklart frestande att bemöta mörkret med ilska och fruktan. Men denna reaktion bara ”göder besten”. Räddhågade tankeformer kan också lätt manipulera ens tredje-dimensionella hjärna.

Därför är det mycket viktigt att ni förenar er med ert Multi-dimensionella Sinne. Ert Multi-dimensionella Sinne kan enkelt expandera ert medvetande utom räckhåll för de negativa tankeformer som endast kan överleva i de tredje och lägre fjärde dimensionerna.

Olyckligtvis är många hjärntvättade människor likt barn som sitter framför sin dator, TV och/eller tidning, redo att suga i sig de dagliga rapporteringarna från de mörka. Dessa meddelanden som är fyllda av rädsla invaderar deras medvetande och ingjuter fruktan, ilska och hämnd i dem.

Ni, våra kära som står i färd med att uppstiga, har ansvaret att fokusera er uppmärksamhet på Villkorslös Kärlek och transmutationens Violetta Flamma. Våra uppvaknade sänder Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman till tankeformerna av lägre frekvens för att älska dem fria och transmutera dem till LJUS.

Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman är era bästa verktyg för att transformera livet på planeten Jorden. Villkorslös Kärlek liknar INTE villkorlig kärlek. Villkorlig kärlek påverkas lätt av mörkret, för detta vill ha något.

Å andra sidan strävar villkorslös kärlek endast efter att ge något. Villkorlig kärlek skapar en tankeform av rädsla som är omgiven av illusionen om kärlek. Å andra sidan skapar Villkorslös Kärlek en tankeform av osjälvisk kärlek som är omgiven av multi-dimensionellt ljus.

De som endast har fått ta emot villkorlig kärlek känner inte ens till att den villkorslösa kärleken existerar. I själva verket har många människor till och med haft upplevelsen att andlig kärlek är fylld av rädsla, ilska och hämnd.

Lyckligtvis har många medlemmar i vår Galaktiska och Himmelska Familj tagit sig en parallell vistelse till mänskliga kroppar för att styra mänskligheten tillbaka till budskapet om Sann Villkorslös Kärlek och klart Multi-dimensionellt Ljus.

På grund av att den villkorliga kärleken ofta är manipulativ och försöker FÅ något, så kan denna tankeform ”se ut som” kärlek, men den känns som ilska eller rädsla. Å andra sidan är den villkorslösa kärleken fri från allt manipulerande, för givaren vill bara GE något. Sålunda får denna tankeform en att känna sig trygg och bemäktigad.

Ni, våra uppstigande, har återvänt till Jorden för att bära en jordfarkost för att kunna spela upp ett videospel i 3D för varje lärdom som fortfarande är oavslutad inom er personliga jord-matris. Det finns även många av er som frivilligt har ställt upp för att ta er en jordfarkost, så att ni på bättre sätt ska kunna hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning.

NU är det dags för att slutligen ”vinna” detta ”videospel” som handlar om de tredje-dimensionella illusionerna. När ni börjar vinna ert personliga video-spel, så börjar ni inse att detta ”spel” är ett ”spel för förenande” i vilket hela planeten förbereder sig för att transmutera bortom 3D-spelet av villkorlig kärlek och till den villkorslösa kärlekens 5D-verklighet.

Detta video-spel har spelats alldeles för länge och det har blivit korrupt med villkorlig kärlek, vilket har gjort att många människor har blivit mycket lättmanipulerade. Det är av den anledningen som vi, er Galaktiska och Himmelska familj, har sänt ut de högre uttrycken i ert Multi-dimensionella SJÄLV för att logga in sig på 3D-spelet.

Ert mänskliga själv är videons ”Avatar” och NI är ni i en högre verklighetsfrekvens som vägleder er avatar till att vinna spelet, genom att transmutera villkorlig kärlek till villkorslös kärlek. När ni plötsligt, eller långsamt, laddar ner ert HÖGRE självs villkorslösa kärlek till er personliga Matris, så laddar ni även ner denna villkorslösa kärlek till den planetariska 3D-matrisen.

Medan ni rör er genom processen av att transmutera från villkorlig kärlek till villkorslös kärlek, så hjälper ni även den tredje dimensionella planeten att transmutera till en femte-dimensionell planet. Nyckeln till transmutationen är villkorslös kärlek för när den fyller upp 3D-Matrisen, så transmuterar den denna matris till sitt högre uttryck.

Medan ni är inloggade till Jordens 3D-Matris, så är ni fästade vid denna matris. I och med att ni transmuterar ert personliga energifält till dess högre-dimensionella uttryck, så transmuterar ni därmed Gaias planetariska energifält. Det är av denna anledning som vi har bett att ni, våra volontärer, ska ta er en tredje-dimensionell jordfarkost.

Ni förstår, när ni expanderar till ert personliga högre-dimensionella SJÄLV, så gör ni det möjligt för Gaias förmåga att utvidga sig till Sitt högre-dimensionella SJÄLV. Precis som den tredje dimensionen är av en alltför låg frekvens för att upprätthålla villkorslös kärlek, så är den femte dimensionen av alltför hög frekvens för att acceptera villkorlig kärlek.

Den villkorslösa kärleken i ert femte-dimensionella SJÄLV tjänar som en magnet för alla som kan omfatta detta multi-dimensionella energifält medan de fortfarande bär en jordfarkost. Eftersom denna personliga och planetariska transmutation sakta korsar över tröskeln till mänsklighetens medvetna uppmärksamhet, kommer var och en av er att ha olika tecken på en överbelastning av hög-frekventa tecken. Det ankommer på er att identifiera era personliga symptom.

När ni uppmärksammar känslan av att de högre dimensionerna kommer in i er jordfarkost, så kan ni lättare identifiera komponenterna i era tredje-dimensionella tankar, känslor, handlingar, vanor och indoktrineringar vilka motsätter sig denna nerladdning. På detta sätt kommer ni att kunna upptäcka vilken komponent i ert tredje-dimensionella själv som blockerar er transmutation genom att försätta er i en energimässig överbelastning.

När ni väl uppmärksammar er egen inre sabotör, så kan ni sända villkorslös kärlek till alla komponenter i ert själv som har gått förlorade i den tredje dimensionen. När ni sänder villkorslös kärlek till ert sårade ego utvidgar ni ert medvetande bortom frekvensen i de gamla energimönstren och återställer era avsikter från att vara tredje-dimensionella till multi-dimensionella.

Men någonstans i 3D-livet kan ert Högre SJÄLV gå vilse och ert sårade ego kan hoppa tillbaka in i förarsätet. Det är inte dåligt, dåligt är en 3D-term, men ni måste hela tiden checka in med ert ego.

Ert tredje-dimensionella själv är i grund och botten ert inre barn, eftersom det var den första synen av ert Multi-dimensionella SJÄLV som trädde in i ert nuvarande 3D-Spel/er Matris. Ni kunde på den tiden inte förstå så mycket av ”det mänskliga språket”, men ni kunde läsa tankeformer mycket bättre än vad ni ”som vuxen” kan göra.

Olyckligtvis glömde de flesta av er den inneboende förmågan att förstå, läsa och träda in i tankeformer, för ni gick i tredje-dimensionella skolor. Lyckligtvis skrev många av er in i ert ”kontrakt före födelsen” att ni är redo att expandera bortom den tredje-dimensionella verklighetsfrekvens som ni till att börja med trädde in i.

På grund av denna ”expansion i medvetande” så kommer ni behöva minnas vilka ni valde att VARA och vad ni behöver släppa taget om för att kunna bli denna person.

I andra inkarnationer på Jorden kunde ni endast lagra komponenter av ert ego som var alltför svåra att förändra medan ni befann er i den verkligheten. Sedan förmådde ni ”plocka upp dem” och förändra dem i en annan inkarnation.

Men i NUET av denna inkarnation kommer ni behöva släppa taget om och/eller heala alla versioner av ert ego-själv, eftersom hela 3D-matrisen håller på transmuteras till 5D-Matrisen.

Det finns en viss mängd ”tid” under vilken ni kan ignorera denna process av transmutation och frisläppande, men processen kommer att påbörjas, om ni så är förberedda eller inte.

Om ni fortsätter hålla fast vid era många tredje-dimensionella vanor, ägodelar, önskningar, ambitioner och till och med vissa människor, så kommer ni inte kunna ”släppa TAGET” om allt som binder er vid den tredje dimensionens illusioner.

I och med att ni uppstiger kommer ni inte att förlora något, eftersom allt liv är multi-dimensionellt. Sålunda kommer ni bara släppa taget om de tredje-dimensionella versionerna av vad ni behöver släppa taget om, så att ni ska kunna utvidga ert medvetande till de högre-dimensionella versionerna av dessa personer, platser, situationer eller ting.

Ni får sannolikt börja genom att besöka de högre-dimensionella verkligheterna medan ni ”lever” i den fysiska världen. Sedan kommer ni stegvis börja ”leva” i de högre-dimensionella versionerna av verkligheten, medan ni kort återvänder till den tredje dimensionen för att hjälpa till.

Ni kommer att göra dessa val genom att identifiera högre-dimensionella tankeformer när de strömmar in i och igenom er verklighet. Sedan, precis som när ni upplever de tredje-dimensionella indoktrineringar som ständigt stoppar upp er med skrämmande händelser, så kommer ni i allt högre grad få uppleva multi-dimensionella tankeformer som kommer innanför er uppmärksamhets gränser.

Till en början kanske ni inte förmår se eller höra dem, men ni kommer att kunna känna den villkorslösa kärlek inom vilken de är inneslutna. Men ifall ert medvetande begränsas till den tredje dimensionen, så kan ni inte ens uppfatta de multi-dimensionella tankeformerna. Å andra sidan, när ert medvetande utvidgas till att omfatta de högre medvetandetillstånden, så expanderar även era varseblivningar till att omfatta högre-dimensionella verkligheter.

Inom ert Planetariska Medvetande förekommer INGEN tid, för hela planeten inkluderar alla möjliga 3D-”tidslinjer”. När ert medvetande väl genljuder till hela planeten, expanderar er uppmärksamhet naturligt till att omfamna det Planetariska Medvetandet.

Ytterligare, när ni börjar komma ihåg ert sanna, högre-dimensionella SJÄLV, så kommer ert medvetande att expandera till att omfamna ert galaktiska uttryck för ert SJÄLV som frivilligt ställde upp för att inta er nuvarande jordfarkost. Då kommer ert medvetande lättare kunna utvidgas till ert inneboende Galaktiska Medvetande.

När ni minns ert eget Multi-dimensionella Själv, som är en medlem av Galaxen på samma sätt som er jordfarkost är en medlem av Jorden, så kommer ert medvetande att återgå till ert inneboende Galaktiska Medvetande. Inom ert högre-dimensionella medvetande kan ni uppfatta både de kollektiva och de individuella uttryck som skapar er helhet.

Medan ni genljuder till en femte-dimensionell, eller bortom, verklighet, så upplever ni enheten i gruppen medan ni samtidigt kan välja att besöka separationens illusion hos en individ.

Via detta högre medvetande kan ni se hur alla polariteter sammansmälter med det som en gång låg mitt-emellan. När ni tillåter ert medvetande att träda in i detta ”mitt-emellan”, kommer ni att få upptäcka er enhetsröst som är det elixir som framkallar er enhet med allt kollektivt, planetariskt och galaktiskt medvetande.

Ifall ni kan sjunga in denna röst till ert liv, så transmuterar ni era varseblivningar bortom den tredje-dimensionella separationen och in till en högre-dimensionell enhet i ert Multi-dimensionella SJÄLV. Då kan ert Multi-dimensionella SJÄLV med lätthet uppfatta den Multi-dimensionella Matris som glittrar precis bortom illusionerna i 3D-Matrisen.

Kan ni se, höra, känna och villkorslöst älska dessa lysande femte-dimensionella tankeformer in till ert liv? Kan ni uppmärksamma att alltfler förändringar sker inom NUET varje dag?

Kan ni samtidigt uppmärksamma de tredje-dimensionella tankeformer som lockar er att återvända till det som är känt och bekant? Kan ni därför sträcka ut er till den obekanta känslan av villkorslös kärlek och ha tillit till att inom denna tankeform så finns en högre-dimensionell verklighet? Ifall ni gör detta val, så kommer ni att komma ihåg hur ni ska uppfatta den Multi-dimensionella matris i vilken varje rutnät i Matrisen är förbunden via villkorslös kärlek.

Detta enda beslut att ”sträcka ut er och uppfatta”, denna enda risk att tro på ert eget SJÄLV, expanderar ert medvetande bortom manipulerandet av rädsla och expanderar ert medvetande till minnet av er inneboende Multi-dimensionella Matris gällande verkligheten.

Inom denna Matris finns otaliga ”stegpinnar” och en version av ert SJÄLV existerar på många av dem. Inom varje verklighet är NI alla uttryck i SAMTLIGA frekvenser av varje verklighet.

Därför ekade varje handling och reaktion i ert Tredje-dimensionella Själv till era SAMTLIGA myriader uttryck för ert Multi-dimensionella SJÄLV för att uppfattas och levas ut via era många, inneboende verklighetsfrekvenser.

Alla dessa multi-dimensionella verklighetsfrekvenser fungerar inom samma NU. Varje utgrening i varje verklighet svämmar ständigt över ner till de lägre dimensionerna, för att bli uppfattade av de många medvetandefrekvenser som genljuder till var och en av era många verkligheter.

Dessa verkligheter uppfattas i den tredje dimensionen som ”separata” multi-dimensionella tankeformer. Lyckligtvis kan ert fysiska själv fortfarande känna resonansen av Villkorslös Kärlek och Multi-dimensionellt Ljus som strålar ut från dessa multi-dimensionella tankeformer.

Men hur träder man in i dessa tankeformer som även är verkligheter? Hur kan man träda in i en tankeform, som är en möjlig verklighet, genom att matcha sitt medvetandetillstånd med resonansen i varje tankeform?

Svaret är att ni kan välja att leva i en verklighet som matchar resonansen i ert medvetande, för ni är medvetna om att NI skapade era hjärnvågors frekvens. NI skapade frekvensen i era hjärnvågor med varenda tanke och varje känsla. Dessa tankar och känslor är de sätt på vilka ni samverkar med världen runtomkring och inom er. Om ni kan komma ihåg att ”bara lyssna” till era tankar och känslor utan dömande, så kan ni komma ihåg hur ni ska skapa ett centrerat och kärleksfullt medvetandetillstånd.

Ett centrerat, bemäktigat medvetandetillstånd är resultatet av att ni älskar er själv. När ni älskar ert själv, så kan ni lättare centrera era tankar och lugna ner era känslor. Naturligtvis kan ni inte göra allt detta hela tiden, för det tredje-dimensionella livet kan skapa många utmaningar och rädslor.

Era tankar och känslor genererar ert medvetandetillstånd, vilket påverkar era hjärnvågor, som påverkar era tankar och känslor, vilka skapar ert medvetandetillstånd och ert beteende, som skapar den verklighet inom vilken ni lever.

Kom ihåg att alla de många versionerna av er verklighet fungerar inom samma NU! Men ifall ni kan Älska er själv VILLKORSLÖST, så kommer era tredje-dimensionella varseblivningar och upplevelser att bli vägledda av denna villkorslösa kärlek som ni ger till er själv.

Den villkorslösa kärlek som ni ger till er själv kommer att vägleda er till att ge villkorslös kärlek till andra. När ni omger er själv med villkorslös kärlek och acceptans, så genljuder ni till denna verklighetsfrekvens.

Vi, er Galaktiska Familj, förstår att livet kan vara mycket svårt på den tredje-dimensionella Jorden. Därför påminner vi er, våra tappra som valde att ta er en jordfarkost inom detta NU på Gaia, kärleksfullt:

NI ÄR INTE ENSAMMA

EFTERSOM VI, ER GALAKTISKA FAMILJ,

STÄNDIGT ÄR TILLSAMMANS MED ER.

Bara kalla på oss, så ska vi svara. I själva verket så svarar vi var och en av våra jordbundna på det sätt som var och en av er behöver, så att ni ska kunna uppmärksamma och ha tillit till att: ”Ja, jag är INTE ensam”.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...