Arkturierna via Suzanne Lie, 17 september, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

”Ni alla är multi-dimensionella varelser”

17 september, 2017

 

Kära Arkturier, har ni ett meddelande för mig idag?

Javisst, Suzille, vi har alltid ett meddelande för dig, såväl som för alla som vill be om det av oss. Med andra ord, så finns vi ständigt tillgängliga för våra volontärer som hjälper Gaia. Vi skulle idag vilja tala med er om det Sinnestillstånd och den Hjärt-plats, som ni låter er bli vägledda av, alltigenom ert dagliga liv.

Vi hänvisar till ”Sinnestillståndet” såsom den frekvens av verklighet till vilken er hjärna är kalibrerad och er ”Hjärt-Plats” refererar till den plats dit ni sänder era gåvor av kärlek.

Ja, kära markbesättning, eftersom ni frivilligt ställde upp för att ta er ett jord-fordon under det mycket utmanande NUET, så finns det många sinnestillstånd som ni har fått uppleva, för ni har tagit er genom processen av den planetariska uppstigningen.

Under detta NU, är er hjärna ofta fokuserad på flera olika situationer samtidigt, och ert hjärta kan skifta igenom många emotioner alltifrån salighet till rädsla, och förhoppningsvis tillbaka till salighet. Vi har kommit för att tala mer er NU, för att lovprisa er alla för era ansträngningar att finna och leva på ”medelvägen”.

Man upptäcker och färdas längs ”medelvägen” så länge som man kan hålla kvar ett klart och öppet ”sinnestillstånd”. När ni färdas längs medelvägen är det mycket lättare för er att upprätthålla ett klart och öppet sinnestillstånd. Vidare, när ert sinnestillstånd är klart och öppet, så är det mycket enklare för er att leva inom medelvägens räckvidd.

Ert sinnestillstånd avgörs av er medvetandefrekvens. När ert medvetande genljuder till en högre frekvens, kommer ni att kunna identifiera och färdas längs er ”Medelväg”. Ifall ni är upprörd över något, är ert sinnestillstånd alltför oberäkneligt för att ni ska kunna finna den, än mindre att kunna färdas längs medelvägen.

Denna ”medelväg” som vi definierar som ”en väg, längs vilken få färdas” är ofta svår att finna och till och med ännu mer utmanande att konsekvent hålla sig till. För nybörjare, kan ”medel” bara avgöras om ni kan varsebli vägkanterna med er vänstra hand och tillika till höger om er.

Det krävs ett specifikt sinnestillstånd för att ni ska få en ärlig uppskattning gällande ”vägkanterna” och sålunda ”mitten av vägen”. För att ni ska finna detta lugna centrum inom er själva, och sålunda också gällande er ”väg genom livet”, så behöver ni identifiera gränserna längst ut på ”vägkanterna”.

Naturligtvis talar vi inte om en motorväg eller en stig. Vi använder oss av termerna ”stig och väg” som en metafor för de livsval som ni med era tankar och emotioner gör. Ni skulle kunna ha så många tankar och emotioner att de avbryter varandra och förorsakar stor förvirring i ert medvetande och inom er fysiska kropp.

Å andra sidan, när era emotioner är lugna och tillåtande, så kan ni befria ert sinne för att utforska nya idéer och koncept, som skulle vara alltför hotfulla när ni är emotionella och förvirrade.

Vänligen kom ihåg att emotioner och förvirring inte är något ”dåligt”. Era emotioner talar faktiskt om för er ifall ni gladeligen färdas längs er stig, eller ifall ni har gått vilse i ett dis av förvirring. Ifall ni ”lyckligt färdas längs er stig”, njut då själva och överlämna er till processen.

Å andra sidan, ifall ni gör en ”självskattning” och upptäcker att ni är centrerad och kärleksfull, vänligen fortsätt med det som ni gör, tänker och upplever. Vi rekommenderar er också att ni ska centrera er själv, fokusera på alla meddelanden som ni får ta emot djupt inifrån hjärtat och högt ovanifrån sinnet, och dokumentera alla budskap ni får.

När ni dokumenterar era budskap, jordar ni dem djupt inom ert eget medvetande, såväl som inom Gaias kropp. Det är djupt inom kärnan i ert Multidimensionella SJÄLV som ni kan identifiera den frekvens till vilken ni för närvarande genljuder.

Ifall ni upptäcker att den frekvens/dimension till vilken ni genljuder är den fjärde dimensionen, föreslår vi att ni ber om vägledning för alla planer gällande kreativa planer eller planer gällande service till andra som ni kanske överväger.

Ni kommer att upptäcka att ni genljuder till den femte dimensionen, när hela kroppen känns som om den var fylld med ljus. Ni kanske till och med kan känna er Kundalini -Kraft stiga upp längs ryggraden, såväl som en djup förnimmelse av Salighet och Villkorslös Kärlek.

I det fallet, föreslår vi att ni ber oss, Arkturierna och/eller alla högre uttryck för ert SJÄLV med vilka ni har utvecklat en relation, att sända er ett budskap. Återigen, kom ihåg att dokumentera er upplevelse, eftersom ni troligtvis glömmer den när ni återvänder till ert tredje-dimensionella medvetande.

Ert tredje-dimensionella medvetande genljuder inte till den femte dimensionen. Sålunda kommer den snabbt att glömma er upplevelse om ni inte skapar en hårdkopia av detta NU. Kom ihåg, den femte dimensionen genljuder inte till tid, men existerar inom Här i NUET. Säkerställ därför att fånga detta NU, genom att skriva, uttala, teckna, sjunga och/eller dansa det, för att fläta in och dokumentera det in till den tredje dimensionen.

Vi är medvetna om att ni varseblir alla era mänskliga relationer som varande utanför er. Detta stämmer så länge som ni genljuder till den tredje dimensionen. Men om ni och den som ni relaterar till, är av den fjärde dimensionen, så förekommer det en ”tidsskillnad”, såsom att ni kommer att behöva berätta för ert själv om den fjärde-dimensionella drömmen och/eller meditationen, så snart ni öppna er era ögon, annars kan ni glömma bort den.

Medan man befinner sig i er tredje-dimensionella verklighet, varseblir människor andra personer eller platser som att dessa befinner sig ”utanför en själv”. Man vet att de är tredje-dimensionella, eftersom de har en fysisk kropp och vandrar på Jorden, precis som ni gör. Det förekommer även ett utrymme mellan er och allting förändras med tiden. Detta beror på att basen i det Tredje Dimensionella Operativsystemet är TID och RUM.

Ert fjärde-dimensionella själv yttrar sig inom er eller precis ovanför er. Dessa fjärde-dimensionella varseblivningar sker ofta när ni sysslar med något kreativt, under sömnen eller när ni mediterar.

Ni kommer troligtvis att varsebli ert fjärde-dimensionella själv såsom ni skulle kunna varsebli er själv i en spegel, förutom att det troligtvis svävar ovanför marken och till och med förefaller något genomskinligt.

I och med att ni alla är Multi-Dimensionella Varelser, så har ni frivilligt ställt upp på att ta er en fysisk kropp för att bättre kunna hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen. Olyckligtvis glömmer de flesta av våra tappra scouter till Jorden sin sanna, femte-dimensionella Ljuskropp, som de bär medan de befinner sig på våra femte-dimensionella Skepp eller i sin Hemmavärld.

Det är av denna anledning som vi, Arkturierna, såväl som de andra medlemmarna i er Galaktiska Familj, gladeligen sänder meddelanden till medvetandet hos våra ”skrivare”, vilka frivilligt har ställt upp på att dela med sig av dessa högre-dimensionella budskap på alla sätt som passar in med deras tredje-dimensionella personligheter och förmågor.

Ert ”sinnestillstånd” bestäms av er ”medvetandefrekvens”. Sedan sänder er medvetandefrekvens tankar och budskap till ert sinne och hjärta, förhoppningsvis för att bli delade med andra.

När ert sinnestillstånd genljuder med ambition, rädsla, ilska eller själviskhet, kommer ni troligtvis att ”lägga ert hjärta” i en situation, en plats, person eller koncept, som i första hand handlar om tredje-dimensionellt överlevande, eller tredje-dimensionella önskningar och/eller ambitioner. Ni får uppleva en verklighet i vilken ni är en ”normal” tredje-dimensionell person, som arbetar hårt för att överleva och frodas i en svår värld.

Men när ni kan välja att utvidga ert medvetandetillstånd och ert val av beteende och handlande till att inkludera service till andra, hjälp för Gaia, samt att finna och dela er inneboende multi-dimensionella kärlek och inter-dimensionella medvetande, så kommer ert medvetande att utvidga sig till att omfatta den femte dimensionen.

Ert sinne, i synnerhet Tredje Ögat, såväl som Hjärtat, i synnerhet Höga Hjärtat, är bägge två inter-dimensionella kommunikationsanordningar. Varje människa har dessa inneboende inter-dimensionella aspekter i sin fysiska kropp.

Olyckligtvis är många människor inte medvetna om detta faktum. De är ÄNNU INTE medvetna om sina inneboende multi-dimensionella varseblivningar, vilka VARENDA en av er har, såväl som sin inneboende förmåga att känna och dela Villkorslös Kärlek via Höga Hjärtat.

Ert Tredje Öga, som är förenat med ert Pann-/Sjätte Chakra, hjälper er att uppnå det ”sinnestillstånd” som är er femte-dimensionella, och bortom, medvetandefrekvens, såväl som era högre-dimensionella varseblivningar av klarseende – att förmå se högre dimensioner, klarhörande och klarkännande – för att förnimma de högre dimensionerna.

Till en början kanske ni inte är medvetna om dessa högre varseblivningar, men ni börjar känna er glada, saliga och fokuserade. Detta medvetandetillstånd leder er till att ”lägga hjärtat” vid det som ni ”med Själ och Hjärta älskar”.

Detta kan förefalla rätt enkelt, men vi har märkt hur svårt det kan vara för våra Jord-Volontärer att ”finna tiden” att fokusera på sin egen Själ och det egna Hjärtat. Vad vi vill påminna er alla om är att ett fokuserande på Själ och Hjärta placerar er i direktkommunikation med era högre-dimensionella uttryck av SJÄLVET.

Ni ALLA är Multi-dimensionella Varelser och ni ALLA kan ha total eller ständig kommunikation med ert Högre-dimensionella SJÄLV, vilket genljuder med och bor inom de högre frekvenserna hos Gaias multi-dimensionella Planetariska SJÄLV.

Javisst, Gaias samtliga invånare är multi-dimensionella och genljuder till tredje-, fjärde-, femte-, sjätte-, sjunde-dimensionella och långt bortom, verklighetsfrekvenser. Såsom ni alla har erfarit, så får alla era alldagliga utmaningar i den tredje dimensionen er att vanligtvis glömma bort detta faktum.

När människor glömmer detta faktum, börjar de förändras. Villkorslös Kärlek ersätts sakteligen med en Svävande Oro, eller till och med Fruktan, och de glömmer långsamt eller snabbt att de är Multi-dimensionella Varelser av Ljus.

Vi, er Galaktiska Familj, sänder kärleksfulla meddelanden till så många människor som kan ta emot, dokumentera och dela med sig av dem till andra. Men alltfler människor lever sina liv i rädslans grepp, snarare än i den Villkorslösa Kärlekens salighet.

Det är av denna orsak som vi har tagit beslutet att vi måste påbörja våra ”landningar”. Men för markbesättningens säkerhet måste vi hålla våra Skepp i de högre fjärde- och femte-dimensionerna, så att de mörka inte kan uppfatta dem och påbörjar ytterligare ett KRIG på älskade Jorden.

Redan nu, och fortfarande förekommer det krig överallt på er planet för själssyftet att göra de rika ännu rikare. Oskyldiga män och kvinnor, som tror att de tjänar sitt land, är inte medvetna om att det enbart är mörkret, oljebolagen och de extremt rika som gynnas av deras stridande.

Men de som beger sig ut i krig med syftet att skydda sitt land och att hjälpa till FÅR ett ’karmiskt uppsving’ för SAMTLIGA sina tappra gärningar och hjältemodiga tankar. Vi, er Galaktiska Familj, hjälper dessa tappra när de återvänder Hem till sina tredje-dimensionella liv, eller Hem till sina Högre Själv.

Vi önskar NU tala till förmån för er tappra planet Gaia. Hon kommer också att ”återvända HEM” till Sitt sanna, Multi-dimensionella Planetariska SJÄLV. Javisst, Planeterna är levande varelser, på samma sätt som allt liv på, ovanför och planeten är LEVANDE.

Det var den allra grymmaste intrigen av de mörka att ”hjärntvätta” människorna, vilka var menade att vara ”Planetens Väktare”, till att tro att kära Gaia ”blott är ett ting”. I själva verket så har de mörka skapat många allvarliga gärningar mot Gaias kropp i försöket att hålla mänskligheten i ständig fruktan och göra människorna till offer.

Inom Gaias högre fjärde- och femte-dimensionella områden, lever mänskligheten i Total Fred och Villkorslös Kärlek. Men tills mänskligheten förmår utvidga sitt medvetande till de högre fjärde- och femte-dimensionella verklighetsoktaverna, befinner de sig under de mörkas hjärntvättande samt inom deras illusion.

Vi, Arkturierna, önskar säga till er alla inom detta NU, att alltfler människor är i färd med att vakna upp och utvidga sitt medvetande och sitt ”sinnestillstånd” till allt högre verklighetsfrekvenser.

När man utvidgar sitt medvetande till att omfatta dessa högre verklighetsfrekvenser, erhåller man ”makten” över de mörka, snarare att de mörka har ”makt över” en. Vidare, när mänskligheten påbörjar sitt ”medvetandes uppstigning” till allt högre verklighetsfrekvenser, så delar man sina upplevelser med andra.

Precis som de tidiga pionjärerna gick ut i vildmarken och återvände för att berätta för andra om det ”nya landet”, så återvänder de människor som är ”inter-dimensionella pionjärer” till sina ”normala” liv i tredje dimensionen, för att dela med sig av allt som de fått uppleva.

Av denna anledning ber vi var och en av er som har haft en ”inter-dimensionell” och/eller en multi-dimensionell upplevelse, att vänligen dela med er av era upplevelser i kommentarsfältet på denna blogg.

Suzille har talat med många människor som har haft flera upplevelser. Men för många människor är det svårt att hitta någon som man kan dela sina upplevelser med. Därför inbjuder vi er alla att dela alla ”inter-dimensionella” upplevelser, iakttagelser av våra Skepp eller högre-dimensionella kommunikationer som ni har haft.

Innan ni delar med er av er upplevelser, ta er en lång stund för att fokusera på att höja och synkronisera ert medvetande med Gaia. På det sättet arbetar ni alla som ETT för att hjälpa Gaia och Hennes SAMTLIGA invånare, för att de ska kunna utvidgas till den femte dimensionens verklighetsfrekvenser, samt bortom.

Dessa högre verklighetsfrekvenser har ALLTID omgett Gaia, men mänskligheten har i så hög grad omfattats av de Förlorades mörka gärningar, att endast några tappra avatarer har kunnat ”uppstiga” till de högre frekvenserna för att kunna hjälpa Gaia och Hennes SAMTLIGA livsformer.

NI befinner er NU på tröskeln till att bli dessa tappra ”Avatarer för Gaia”. Vänligen kom ihåg att Enhetsmedvetandet med ”ALLT liv” inkluderar livet långt ovanför, på ytan samt inne i Jordens Kärna.

Välsignelser,

VI är Arkturierna

 

Message from the Arcturians via Suzanne Lie, September 17th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...