Vår Galaktiska Familj via Suzanne Lie, 12 mars, 2017

Vår Galaktiska Familj

via Suzanne Lie

12 mars, 2017

Den Stora Återföreningen

 

I morse vaknade jag med ett ”meddelande i en dröm” från Arkturierna och min Galaktiska Familj. Det förefaller som om jag under natt troligen var ombord på Skeppet för att få mitt följande Uppdrag på Jorden, vilket blir vår nästa Multi-dimensionella Skola. Denna specifika skola heter ”Från Global till Galaktisk”.

Så snart jag hade vaknat gick jag därför till min dator för att fråga Arkturierna och min Galaktiska Familj om ”drömmen – det inter-dimensionella budskapet”. Budskapet jag fick finns här nedan. Det förefaller som om detta meddelande var/är från Arkturierna, så väl som min Galaktiska Familj, men de talar som EN röst.

Kära Suzille!

Vi är verkligen en ENDA röst som tillhör många inter-dimensionella varelser, och som är ivriga att besvara din fråga. Ni kommer i själva verket allt mer att få ta emot meddelanden från de kollektiva högre-dimensionella varelser som är hängivna Gaias Uppstigning. Med ”ni” menar vi medlemmarna i ”Gaias Planetariska Uppstignings-Team”.

Vi önskar bjuda in ER, de uppvaknade medlemmarna i vårt TEAM, som för närvarande bär en jordfarkost, till att vara vårt ”Bortalag på Jorden”. Anledningen till att vi sänder ut denna inbjudan är för att ”NUET är här”.

NUET är här, i vilket vi kallar in ALLA som Leder Gaias Återkomst till Hennes femte-dimensionella planetariska SJÄLV, att medvetet hjälpa Gaia att frigöra och lösgöra Sig från Sitt tidigare tredje-/fjärde-dimensionella Operativsystem med:

  • Polariteter
  • Sekventiell Tid
  • Orsak och Verkan
  • Illusion och Separation
  • Makt över Andra
  • Så väl som SAMTLIGA tredje-/fjärde-dimensionella uttryck av Sin Planetariska Verklighet

Gaia och Hennes Galaktiska Familj arbetar alltmer tillsammans för att framkalla en fullständig vibrationsmässig återgång till Gaias inneboende femte-dimensionella planetariska kropp. Denna övergång, som faktiskt är en transmutation, har varit i funktion alltsedan andra världskrigets slut.

Gaia var medveten om att hon INTE skulle kunna överleva ytterligare ett världskrig. Därför har hon, alltsedan dessa förfärliga händelser avslutades, dedikerat Sig själv till att återgå till Sitt inneboende, femte-dimensionella – och bortom det – uttryck av Sitt Multi-dimensionella, Planetariska SJÄLV.

Naturligtvis har det inträffat oräkneliga, förfärliga vidrigheter alltsedan andra världskrigets slut, vilka har övertygat Gaia om att det faktiskt NU gäller för Henne att påbörja Sin planetariska återgång till Sin inneboende, femte-dimensionella, ”Ursprungliga Planetariska Vibration”.

Den tredje-dimensionella ursprungliga planetariska vibrationen kommer att stängas ner. Naturligtvis talar vi om ”Planetarisk Tid”, vilket är helt annorlunda än mänsklighetens ”mänskliga tid”.

Därtill, när Gaia alltmer transmuterar Sitt Planetariska själv till Sitt femte-dimensionella uttryck, kommer Hennes tredje-dimensionella Matris av Verkligheten inte längre att förmå fästa sig, eller erbjuda en levnadszon på Gaias Jord.

De människor som är helt redo för och fullständigt förberedda på att påbörja denna planetariska övergång till den femte dimensionen, jämte HELA Gaias Natur, kommer att tjänstgöra som EN varelse för att hjälpa sin kära Moder Planet.

Å andra sidan kommer de människor som inte ännu är redo att företa sig sin vibrationsmässiga återgång till femte dimensionen och bortom den, att stanna kvar på Gaias 3D-Matris. Gaias fjärde-dimensionella sfär kommer också att förbli öppen för så lång tid som 3D-Matrisen är fästad vid Gaias kropp.

När Gaia har fullbordat frigörandet av Sin Levnadszon inom 3D-Matrisen, kommer det fjärde-dimensionella Astral-Planet att förbli öppet. Men den fjärde dimensionen kommer främst att tjäna som en ingång för drömmar och meditationer, till Gaias Multi-dimensionella Mysterieskolor.

Under NUET i Gaias transmutations-återgång till Sitt Multi-dimensionella SJÄLV, kommer ALLT liv på Jorden som är redo att också transmutera till sina Multi-dimensionella uttryck av sina SJÄLV, att i jämn takt och ofta omedvetet, att transmutera:

Sina tankar

Sina emotioner

Sina varseblivningar

Och sina tredje-dimensionella kroppar

Till sina femte-dimensionella Ljuskropps – SJÄLV

Mänsklighetens medlemmar som är beredda att stiga upp tillsammans med Gaia, kommer att transmuteras till sina Själv i sina Multi-dimensionella Ljuskroppar inom samma NU som Gaia transmuteras till Sin Multi-dimensionella Ljuskropps-PLANET.

På grund av att Gaia då genljuder till den femte dimensionen och bortom den, kommer bara de medlemmar av Hennes planetariska verklighet som förmår genljuda med den femte dimensionen och bortom den, att kunna följa med Henne. De som inte kan genljuda sitt medvetande, vilket inkluderar deras SAMTLIGA verkligheter och övertygelser gällande verkligheten, kommer att stanna kvar på den 3D-Matris som alltid har varit deras enda verklighetsupplevelse.

Denna 3D-Matris, som har härbärgerat dem som endast har förmått genljuda sitt medvetande till den tredje dimensionen, kommer att osynligt och omedvetet förflyttas till en annan tredje-dimensionell planet. Denna planet är ännu inte redo att transmutera till en femte-dimensionell och bortom, planetarisk resonans.

Venus, som är Gaias älskade systerplanet, och som redan har gjort Sin övergång till den femte dimensionen, kommer att hjälpa Gaia och mänskligheten under detta NU i Jordens övergång till den femte dimensionen.

De Uppstigna Mästarna, Ängla-Riket, Elohim, så väl som Gaias HELA femte-dimensionella Galaktiska Familj kommer också att återgå till sina femte-dimensionella och bortom, multi-dimensionella uttryck.

De som stannar kvar inom 3D-Matrisen fortsätter vara omedvetna om allt som genljuder till den fjärde dimensionen och bortom den. Därför kan de inte förnimma någonting som är annorlunda i sin tredje-dimensionella verklighet.

Vissa av dessa människor har fjärde-dimensionella drömmar och meditationer som gör försök att väcka upp dem från deras tredje-dimensionella illusioner. När de väl, och om, de förmår utvidga sitt medvetande inom denna inkarnation, så kommer även de att ansluta sig till den ständigt utvidgande femte-dimensionella versionen av verkligheten.

Vissa av dem som gör denna övergång, men som inom sitt tredje-dimensionella medvetande är omedvetna om det, kommer att få alltmer levande drömmar och meditationer i vilka de ”reser till”, eller ”bara besöker” en annan verklighet som är mycket lik deras 3D-liv, men samtidigt MYCKET annorlunda.

Om dessa som håller på att vakna upp minns och lever ut dessa drömmar, börjar de utvidga sitt medvetande, vilket inkluderar deras varseblivningar, till de övre fjärde- och femte-dimensionella versionerna av verkligheten.

Under tiden kommer ”de uppvaknade” att förbli medvetna om denna övergång från allra första början. Men andra kan behöva mer ”3D-tid” för att omfamna denna upplevelse på ett medvetet sätt.

Därför fortsätter deras ”drömmar” tills de är redo att antingen omfamna sina ”drömmar och meditationer” som sanningen, eller skjuta dem ifrån sig som varande ”alltför knäppa för att vara verkliga”.

Under tiden kommer ”de som har vaknat upp” att förbli medvetna om denna övergång från allra första början. Alla kommer att göra sina egna val gällande den frekvens av verkligheten som deras medvetande genljuder med.

Eftersom er medvetandefrekvens är er verklighets frekvens, så vägleder ert medvetandetillstånd er till att genljuda med verkligheten i denna frekvens. På detta sätt kommer mänskligheten, långsamt eller snabbt, att göra sina personliga val angående vilken verklighet man önskar få uppleva.

Vissa kommer inte att förmå omfamna ”uppstigningens knäppa koncept” inom sin nuvarande livstid. Dessa människor behöver sannolikt tillbringa mer tid i de ”Fjärde-Dimensionella Mysterieskolorna” för att skapa en stabil grund för en eventuell transmutation till den ”Femte-Dimensionella Inter-Galaktiska Verkligheten”.

En länk till information angående Fjärde-Dimensionella Mysterieskolor  HERE

En ”inter-galaktisk” verklighet är en där mänskligheten minns sitt Multi-dimensionella SJÄLV tillräckligt mycket för att medvetet kunna varsebli och samverka med sina femte-dimensionella uttryck av sina SJÄLV, vilka NU befinner sig i processen att hjälpa Gaia med Hennes övergång till att bli en femte-dimensionell planet.

Precis som mänsklighetens femte-dimensionella SJÄLV ständigt och oändligt omger sitt tredje-dimensionella mänskliga uttryck, omger Gaias femte-dimensionella planetariska själv ständigt och oändligt Sin tredje-dimensionella planet.

Vi, er Galaktiska Familj, kommer till er inom detta NU för att påminna er om att Gaias transmutation till Sitt femte-dimensionella uttryck har påbörjats! De människor som är redo att utvidga sitt medvetande till den femte dimensionen, kommer att storslaget belönas i och med att de får ta del av denna övergång till en högre frekvens av verkligheten.

Gaias HELA natur och djurrike kommer att följa med Henne. Många av de ”utdöda” djuren och växterna, har redan flyttat sin essens till resonansen av gammavågor för att kunna uppleva och förbereda ett nytt femte-dimensionellt hem för mänskligheten.

Människorna har ofta trott sig vara den mest utvecklade arten. Men om de hade varit det, så varför har då många växter och djur (mestadels de som mänskligheten har utrotat) hunnit före mänskligheten till den femte-dimensionella Jorden?

Människorna kommer att behöva minnas, och efterleva, det Enhetsmedvetande som SAMTLIGA växter och djur har fäst sig vid alltigenom hela sin evolutionscykel. Mänskligheten å andra sidan, har tagit på sig bördan och privilegiet av ”det stora experimentet gällande individualitet”.

Hur gick detta experiment och vad visade det? För det första visade det att relativt få människor har förmått utvidga sitt medvetande i tillräckligt hög grad för att arbeta för och till och med att uppoffra sig själva för ALLAS goda.

Det fanns i själva verket så få av dessa människor att de vanligen bara blev erkända efter sin död. Då fick dessa varelser ofta namnet ”Uppstigna Mästare”. Vad vi, er Galaktiska Familj önskar att ni ska komma ihåg, är att inom ert femte-dimensionella uttryck av ert Multi-dimensionella SJÄLV, kan ni ALLA vara, KOMMER ni att vara och är redan Uppstigna Mästare inom verklighetens högre dimensioner.

Men ni kommer att vara omedvetna om detta faktum tills ni utvidgar ert medvetande för att omfamna era femte-dimensionella – och bortom – uttryck av SJÄLVET. Därför behöver ni inte ”uppnå” att bli en Uppstigen Mästare.

I stället behöver ni ”minnas” att ni ALLA är vad som har benämnts en ”Uppstigen Mästare” inom ert EGET Multi-dimensionella SJÄLV. Varje människa, till och med Illuminaternas medlemmar, är multi-dimensionella.

Därför är varje människa, så väl som SAMTLIGA växter, djur, fåglar, insekter, så väl som SAMTLIGA livsuttryck inom er tredje-dimensionella värld, projektioner från den femte-dimensionella verklighet med vilken deras sanna, högre-dimensionella uttryck av SJÄLV genljuder.

Därför behöver ni inte ”uppnå” att bli en uppstigen, femte-dimensionell varelse. I stället kommer ni att ”minnas” att ni redan är ett Multi-dimensionellt SJÄLV. I själva verket är ni bland de många som valde att sänka er resonans för att kunna engagera er i detta ”storslagna experimentet” gällande Livet i den Tredje Dimensionen.

Detta experiment har avslöjat att separationen till ”illusionernas tredje-dimensionella individualitet” har skapat en verklighet baserad på separation. Olyckligtvis har denna ”separation” sänkts till polariteter av:

”bra kontra dåligt”

”kärlek kontra hat”

”makt kontra svaghet” som sänktes till

”makt över andra”,

som har skapat oräkneliga krig och en ofantlig förstörelse för Gaias planet.

Hur kan mänskligheten minnas sitt sanna, Multi-dimensionella SJÄLV som frivilligt ställde upp att ta sig en tredje-dimensionell Jordfarkost, för att kunna hjälpa sin kära planetariska vän Gaia att återvända till Sin sanna Multi-dimensionella Planet?

Hur kan mänskligheten förena sig med sitt sanna Multi-dimensionella SJÄLV som valde att hjälpa Gaia, men som glömde bort sitt SJÄLV i ”Illusionens Land”?

Svaret på den frågan är mycket komplex. Men människorna ska mycket väl komma ihåg att de bara ”bär” en tredje-dimensionell kropp och att inuti denna kropp finns deras sanna Multi-dimensionella SJÄLV.

Därför finns svaret på deras frågor inte ovanför, eller nedanför, som vissa människor har uttryckt sig. Svaret på den komplexa frågan

”Var är jag?” är ”NI FINNS I ALLT”.

Ni alla, till och med de som förefaller vara förlorade till mörkrets polaritet, är i själva verket

”ALLA INOM ALLT”.

Endast de tredje-dimensionella illusionerna i Gaias ”Tredje-Dimensionella Operativsystem” binder ert medvetande till detta operativsystem. Därför, när ni uppgraderar ert personliga operativsystem från det gamla ”Tredje-Dimensionella Operativsystemet” till ert inneboende ”Multi-Dimensionella Operativsystem”, så kommer ni att minnas vad ni hela tiden visste, men hade glömt bort.

Anslut er till oss, när vi arbetar som en ENDA Galaktisk Varelse, den som vi alltid har varit, för att förverkliga vårt ”uppdrag på bortaplan” med att HJÄLPA GAIA MED HENNES PLANETARISKA UPPSTIGNING!

VI, er Galaktiska Familj, är STÄNDIGT med er!

Hur skulle vi inte vara det, eftersom Vi ÄR Ni i de högre-dimensionella verkligheterna.

 

 

Our Galactic Family via Suzanne Lie, March 12th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...