Arkturierna via Suzanne Lie, 23 februari, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

23 februari, 2017

Att lämna Tiden

Att lämna tiden är ett mycket förvirrande koncept för många av de våra som befinner sig på jorden, eftersom ”tiden” har varit den ENDA stabila komponenten i deras 3D-liv. Men när deras medvetande väl började genljuda med den fjärde dimensionen, insåg man att det fanns en stark längtan att vara kreativ och att använda sin hjärna på ett mer utforskande och skapande sätt.

Men precis när de började flyga iväg i sinnet, blev de påkallade av någonting i sin vardag, så att de var tvungna att återvända. Förstås fanns konstnärerna och mystikerna som valde sina inre världar framför den yttre världen. Ibland fungerade det för dem, men tidvis märkte de att de var utan den tredje-dimensionella verklighetens nödvändigheter. Så hur kan de våra på jorden hitta sitt sätt att fungera i den tredje-dimensionella verkligheten som omfattar tid, rum, polaritet, samt orsak och verkan, medan de också lämnar ”tiden” för att få uppleva de nya femte-dimensionella energifältens NU, vilket i allt ökande takt sammansmälter med deras tredje-dimensionella liv?

Hur ska man leva ett tredje-dimensionellt liv i av att vara styrd av klockan, medan man även flyr in i det femte-dimensionella NUET för att få lite djup vila, avkoppling och utbildning? Denna fråga kan lättare besvaras än hur den kan levas.

För det första, när våra jordade börjar utvidga sin främsta uppmärksamhet till den femte-dimensionella frekvensen i medvetandet, börjar de förlora sitt grepp om tiden; rummet blir en multi-dimensionell verklighet och deras medvetande börjar vandra till de högre dimensionerna utan att ha fått deras 3D-hjärnas tillstånd.

När 3D-sinnet först gör sina utvikningar bortom sina normala begränsningar inom 3D-verkligheten, tar ofta deras vandrande med sig medvetandet till den fjärde-dimensionella astralvärlden. I dessa lägsta riken i den fjärde dimensionen, ofta kända som det ”Lägre Astrala Planet”, blir 3D-sinnet varse de rädslor som har skapat begränsningar, vilka har börjat slå rot i deras vardag.

När innehavaren till denna 3D-hjärna förmår se in i sina tidigare rädslor och sorger, skapar dessa en väg, genom vilken sinnet kan utvidga sig till de högre under-nivåerna i den fjärde dimensionen, där deras inneboende föreställningsförmåga/fantasi blir aktiverad.

Men rädslan för att misslyckas måste mötas innan man kan stiga in i en verklighet av att vara en skapande människa. De flesta av dessa rädslor blev inplanterade i en när man var liten, man tog fram dessa oupplösta rädslor från en annan inkarnation, eller rädslorna kan vara sociala fobier, vilket en uppvaknad person är medveten om.

Om man förmår undersöka sina personliga och sociala rädslor, resa på sig och sända dessa rädslor den Villkorslösa Kärlekens kraft, sedan med den Violetta Flamman transmutera dessa rädslor som håller på att helas, ett steg upp till följande verklighetsoktav, så kan man öppna portalen till sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

När man väl har etablerat kontakten med sitt Multi-dimensionella SJÄLV, blir ens Multi-dimensionella Sinne aktiverat. På grund av att ens Multi-dimensionella Sinne är aktiverat, har man då ett multi-dimensionellt operativsystem, som kan översätta varseblivningar som är femte-dimensionella och bortom, till 3D-hjärnans medvetna uppmärksamhet.

3D-hjärnan har inte förmågan att varsebli, förstå eller samspela med verklighetens versioner som är av högre frekvens. Därför kan ”innehavaren av denna hjärna” dagligen gå igenom en multi-dimensionell verklighet, men han/hon är bara medveten om de lägre-frekventa tredje-dimensionella aspekterna i sitt liv.

Men nu när högre frekvenser av ljus kommer in i Jordens atmosfär, börjar alltfler människor börja varsebli det som alltid har varit osynligt, tyst, ofattbart och till och med omöjligt.

Deras reaktioner på att ”varsebli bortom slöjan” kan bli rätt emotionella och många väljer att fullständigt ignorera det som de inte kan förstå. Det är av denna anledning som vi, er Galaktiska Familj och högre uttryck av ert SJÄLV, tar kontakt med våra mänskliga uttryck genom så många ”kanaler” som möjligt.

Med ”kanaler” menar vi de av de jordade som kan komma ihåg, eller som aldrig har glömt, sina högre-dimensionella uttryck av sina SJÄLV i de högre-dimensionella verkligheterna. Vissa av dem som nyligen har vaknat upp kan bli chockade, eller till och med skrämda, av visioner eller av ljudmeddelanden som bara de kan höra, kroppssensationer och/eller hågkomna drömmar om andra verkligheter.

De våra som befinner sig på jorden har alltsedan barndomen fått höra att deras fysiska värld är den enda världen. Ja, himlen finns, men den inbegrep endast var flygplanen flyger. Men nu håller dessa tredje-dimensionella frekvenser om ”himlen” på att utvidga sig till och suddas ut tillsammans med verklighetens högre-dimensionella verkligheter.

Men den tredje-dimensionella hjärnan är bara kalibrerad till att varsebli och medvetet samverka med verklighetens tredje-dimensionella frekvens. Lyckligtvis behövs endast cirka 3% av er fysiska hjärna för verklighetens begränsade tredje-dimensionella varseblivningar.

Så vad sker inom de 97% av er oanvända hjärna? Vi befinner oss inom ert NU för att informera er om att den del av er hjärna som INTE används i era tredje-dimensionella versioner av verkligheten, faktiskt är MYCKET aktiv inom era högre-dimensionella versioner av verkligheten. De högre-dimensionella verkligheter som ni kan varsebli, är faktiskt högre-dimensionella verkligheter inom ert eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Men kontrollanterna över den tredje dimensionen, som i stort är begränsade till bara 3% av sin hjärna, måste säkerställa att de som de tror att de kontrollerar, också begränsar sig själva till 3% av sina hjärnor.

Detta är mycket skrämmande för ”3D-kontrollanterna”, för de är medvetna om att på grund av att de lever sin verklighet inom den lägre tredje dimensionen av ”makt över andra”, så kan de inte utvidga sitt medvetande till de högre dimensionerna.

Det som dessa uråldriga som var kontrollerande, aldrig lärde sig, var att när man agerar via modellen ”makt över andra”, så har man separerat sig själv till en individuell modell. Denna ”modell för individuellt medvetande” drivs vanligen av ett behov av att upprätthålla ”makten över andra”.

Att vara ”bara en 3D-individ” UTAN kontakt med sina högre-dimensionella uttryck av SJÄLVET, begränsar ens upplevelse av verkligheten till 3D-Matrisen. De flesta av dessa ”skenbart mänskliga, men som i själva verket saknar mänskligt arv”, är inte medvetna om att de har fängslat sig själva inom 3D-Matrisen.

Det förekommer ytterligare miljontals andra som fortfarande är fängslade inom 3D-Matrisen, över vilka man kan bruka sin ”makt över andra”. Men det femte-dimensionella ljuset, som fortsätter att strömma allt djupare in i Gaias atmosfär och planetariska kropp, börjar infiltrera och övervinna de tredje-dimensionella ljusvågorna.

På samma sätt som klart vatten blir rosa när man droppar röd färg i det, blir det tredje-dimensionella ljuset fjärde-dimensionellt, och slutligen femte-dimensionellt när de femte-dimensionella ljusvågorna oavbrutet sammanblandar sig med de tredje- och fjärde-dimensionella ljusvågorna.

De vilkas medvetande bara kan se till verklighetens tredje och lägre fjärde dimensioner, kommer INTE att kunna varsebli verklighetens högre dimensioner. Och, även om de under en kort period skulle kunna varsebli dessa högre frekvenser, så skulle de inte tro att de är verkliga.

De kan inte tro att de högre dimensionerna är verkliga, för då skulle deras eget samvete, vilket gick förlorat under deras tidiga år av indoktrinering, tändas upp och de skulle INTE förmå behandla andra på ett sådant sätt utan att skada sig själva.

En tidig del inom deras tidiga hjärntvätt var att det var ”svagt” att INTE ha makt över andra. Inget av dessa barn ville vara en vekling, så de försökte få makt över andra. Ni inser hur stor del av er tredje-dimensionella verklighet som baserar sig på tävlande och att vinnarna är bättre – oberoende av hur de vinner.

Naturligtvis är vi glada över att få se att alltfler medlemmar av mänskligheten enbart strävar efter sin egen ”Kraft Inombords”. När man letar efter sin egen Kraft Inombords, påbörjar man processen att återvända till en medveten förbindelse med sitt eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Makten Över Andra är begränsad till de tredje-dimensionella och de lägsta astralplanen. Makt Över är en kortsiktig lösning, för i slutändan kommer de som man har försökt upprätthålla ”makt över”, att hitta sin egen Makt Inombords.

När man väl återfår sin egen ”Makt Inombords”, får man modet och uthålligheten att resa sig upp mot dem som har haft makt över en. Denna cykel av att ”bli förtryckt och slutligen övervinna förtryckaren” har oräkneliga gånger upprepats under Gaias långa historia.

Det har varit en ”prioriterad holografisk verklighet” att lära ut en stark känsla av inre styrka och mod. Men Gaia tröttnar på att bedriva detta holografiska program. Det är framför allt Gaias Jord-Kropp som har lämnats skadad av mänsklighetens många krig.

Gaias huvudsakliga angelägenhet är att Hon har kallats Hem till ett högre-dimensionellt uttryck av Sitt Planetariska SJÄLV. Precis som mänskligheten i hög grad har fått lida under Jordens nedstigning till den tredje dimensionen, så har Gaia – planeten Jordens levande essens – ävenså fått lida.

En sak som många människor fortfarande är omedvetna om, är att Gaia sakteligen har utvidgat Sitt Planetariska Medvetande till verklighetens lägre fjärde- och femte-dimensionella resonans. All verklighet har en resonans, en frekvenshastighet, som definierar den verklighetsdimension som upplevs av alla som bebor denna verklighet.

Gaia har genljudit till verklighetens tredje och fjärde dimensioner alltsedan hon nästintill ramlade av Sin axel för mycket länge sedan. Gaia vet vad många människor inte känner till, vilket är att eran för att vistas i Jordens tredje-dimensionella frekvens håller på att ta slut.

Men ni måste tänka enligt ”planetarisk tid”. Därför skulle detta avslut för mänskligheten kunna ta oräkneliga år, men Gaia kan se denna möjliga verklighet och har ”planetariskt riktat Sig in på” att utvidga Sin resonans bortom Sin nuvarande tredje/fjärde-dimensionella frekvenshastighet till Sin femte-dimensionella frekvenshastighet.

Många människor har kunnat förnimma den inre bönen från Gaia, deras planetariska moder, att följa med Henne och förhoppningsvis hjälpa Henne, när Hon utvidgar Sin ”levnadszon” till den högre fjärde och femte dimensionen.

Många Shamaner och Astral-Resenärer har färdats till Gaias fjärde-dimensionella levnadszon. Men inom detta NU, utvidgar alltfler jord-bundna människor sitt medvetande till den femte dimensionen.

Med detta femte-dimensionella medvetande förmår ni se våra Rymdskepp och till och med komma ihåg era nattliga besök till era Rymdskepp eller Hem-Världar. Med andra ord, så utvidgar sig ert Multi-dimensionella Medvetande sig ständigt till en medveten varseblivning av femte-dimensionella och bortom, energimönster.

Dessa energimönster kan översättas som visioner och/eller kanaler från ert högre själv, nattliga besök i er högre-dimensionella Ljuskropp till ert Skepp och/eller Hem-Värld och/eller direkta instruktioner från ert Högre Själv för att hjälpa er, medan ni hjälper Gaia.

Mänskligheten börjar vakna upp från en lång ”sömn” i den tredje dimensionen. Människorna tror ofta att de är ”vakna” när de fungerar via sitt tredje-dimensionella medvetande.

Men för oss i de högre dimensionerna, uppfattar vi mänskligheten som ”sovande”, medan man befinner sig i sin tredje-dimensionella Fysiska Kropp. Och vi uppfattar mänskligheten som ”vaken” när man färdas i sin fjärde-dimensionella Astral-Kropp.

Vi är glada att få tillägga att vi är MYCKET glada över att få uppfatta att en allt större del av mänskligheten är ”vaken”, när ni i era femte-dimensionella Ljuskroppar ansluter er till oss på Skeppet, eller er Hem-Värld.

När alltfler av er ”blinkar till i era Ljuskroppar” medan ni är vakna för er tredje-dimensionella verklighet, ger ni STOR hjälp till Gaia med Sitt ”blinkande” till Sin femte-dimensionella Ljus-Planet.

Välsignelser till er alla.

Vi väntar på att få beundra ert fantastiska Ljusspel.

Arkturierna.

 

 

 

The Arcturians via Suzanne Lie, February 23, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...