De Gyllene Varelserna via Suzanne Lie, 19:e februari 2017

De Gyllene Varelserna via Suzanne Lie, 19:e februari 2017

Third Message from The Golden Ones-Creating New Earth–Through Sue Lie

17-02-19

Tredje meddelandet från De Gyllene Varelserna

ATT SKAPA DEN NYA JORDEN

Genom Suzanne Lie

 

Vi är de Gyllene Varelserna, och vi är här med er alla NU. Som ni kanske minns, är vi Gaias högsta uttryck av SJÄLVET. Vi bevarar frekvensspektrumet i Gaias många utföranden av verkligheten, medan hon fortsätter sin Uppstigningsprocess.

Från vårt perspektiv, på Tröskeln till den femte dimensionen, kan vi se hela spektrumet av våra kära Jordvarelsers kollektiva uppstigningsupplevelser. Detta ”spektrum” representerar ett enormt spektrum av ljus/verkligheter.

Från vårt multidimensionella perspektiv, är det INGEN skillnad mellan ”Verklighet” och ”Ljus”, eftersom all verklighet är ljus och ljuset skapar hela verkligheten.

All verklighet är skapad av projektioner, vinklar och ljusfrekvenser, som magnetiseras i ert Tredje Öga och Höga Hjärta, för att totalt transmuteras till en illusion av en ”extern verklighet.”

Även om ni har en tredimensionell Jordfarkost, är det enkelt, och naturligt, att uppfatta sig själv som en människa med en Själ. Men från vårt, de Gyllene Varelsernas perspektiv, uppfattar vi all verklighet som olika konfigurationer, av virvlande ljus.

Detta virvlande ljus är multidimensionellt. Variationerna av färger, och formerna som skapats av de otaliga ljusprojektionerna, är vackra att skåda. I detta NU, vill vi informera er om att vi också har en annan Uppgift.

I detta NU, är vi HÄR för att hjälpa alla er, vars medvetande kan samspela med frekvensområdet i vårt medvetande. Förmågan att kunna anpassa er till vårt femdimensionella, och medvetandet bortom, uppstår bara när ni är redo för att anpassa ert medvetande, med de femdimensionella nedre planen i ert Multidimensionella SJÄLV.

Vi säger, ”de femdimensionella nedre planen av ert Multidimensionella SJÄLV”, eftersom den femte dimensionen är Tröskeln till alla de större multidimensionella verkligheterna. Den femte dimensionella verkligheten är bortom uppfattning av de, som inte har rest djupt inom sina egna medvetanden, för att möta och heala ALLA inkarnationer de NÅGONSIN haft, på planeten Jorden.

Ni förstår, uppstigning är ungefär som när man lämnar en arena efter ett stort event. Men NI är skapare av eventet, och är artisten, såväl som regissören och producenten av detta event. Dessutom har ni skapat många ”händelser”, som vi uppfattar som ”inkarnationer i fysiska jordkroppar”.

NUET i er rådande verklighet är mycket speciell, eftersom den ständigt ökande frekvensen hos er planet Moder Gaia, i hög grad underlättar er förmåga att expandera ert medvetande bortom begränsningen, av er tre-/fyrdimensionella jordfarkost, och till det mänskligheten har uppfattat vara Tröskeln till den Femte dimensionen.

Vi, de Gyllene Varelserna, är i samklang med frekvensen av den femdimensionella tröskeln, till det man ofta kallar ”Den Nya Jorden.” Vi har placerat oss själva på denna tröskel, så att vi bäst kan hjälpa alla de uppstigande Varelserna att minnas, och rensa, i alla inkarnationer de någonsin har haft på Gaia.

Det enda sättet för att ”för evigt kunna stanna kvar inom vibrationen av den femte dimensionen” är att rena och transmutera, ALLA kvarvarande rester från alla eventuella lägre frekvensupplevelser ni någonsin haft, under ALLA era inkarnationer. Vi, de Gyllene Varelserna, är här på tröskeln till vibrationen av den ”femdimensionella verklighetens matris”, för att hjälpa er med den sista reningen före uppstigningen.

Med ordet ”rena” menar vi att ”balansera” alla energifält från alla era inkarnationer, av de ni tidigare upplevt under alla era många inkarnationer, så att ni ska kunna och behålla ett energifält, av den högsta frekvensen i kropp och själ.

Precis som när någon måste ta med sig alla sina ”saker”, när de flyttar till ett annat hus, så måste ni ta med er (transmutera) all er karma. Med ”karma” menar vi det kollektiva energifältet, som finns i resonansfrekvensen av alla inkarnationer ni någonsin haft.

När ni väl har expanderat ert medvetande till frekvensen hos vår Gyllene Portal, kommer vi att hjälpa er att ”överblicka” varje verklighet ni någonsin upplevt, i alla era inkarnationer på Gaia. Med vårt sätt att se, är alla dessa verkligheter förenade i ETT virvlande energifält.

Detta energifält är summan av varje inkarnation, eller besök på jorden ni någonsin upplevt, summan/det totala av alla era 3D/4D-inkarnationer. Från ert tre-/fyrdimensionella medvetande, kanske ni tror att det bara finns några få i denna grupp.

Men vi, De Gyllene Varelserna, vill att ni ska veta att de finns ett ständigt expanderande Gyllene Energifält, där våra ”studenter från 3D” lär sig att behålla det oändliga, via sina kollektiva medvetanden.

”Kollektivt medvetande” är normen i vår värld, eftersom det inte finns någon separation av något slag, i det femdimensionellas HÄR och NU. När ni har expanderat ert medvetande till den femdimensionella resonansen, kommer ni att bli tillfrågade om ni vill ansluta er med, och korsa energiområdet vid Tröskeln mellan den femte dimensionen, och den femdimensionella oktaven av verkligheten.

Det är inom det NUET ni HELT OCH HÅLLET behöver transmutera alla avvikande energimönster som ni kan ha lämnat på Gaia, från alla era tre- eller fyrdimensionella inkarnationer.

Vi vill också påminna er om att lämna er gåva av Ovillkorlig Kärlek och ett ,”Tack, Kära Gaia för att du lät oss att gå in i in dina multidimensionella portaler.”

Dessa multidimensionella portaler har alltid funnits på Gaia, men vanligtvis bara för de ”primitiva stammarna,” djur, fåglar och insekter kunde upprätthålla en förbindelse med Gaia, eftersom de var oskyldiga nog, för att kunna förstå vad Gaias öppnade portaler sa till dem.

Med begreppet ”oskyldig anslutning” menar vi en anslutning, som är lika öppen och ärlig som ett litet barn. Vi de Gyllene Varelserna, har observerat att många människor förlorar sin förmåga att känna igen ett oskyldigt hjärta och sinne, när de börjar bli ”vuxna”.

Utan ”oskuld i hjärta och sinne,” förlorar många människor sin förmåga att uppleva oskulden av Gaias Natur. Med ”oskulden av Gaias Natur” menar vi naturens oförmåga att ljuga.

Under primitiva verkligheter och vid toppsamhällen, var Naturen älskad och skyddad av mänskligheten. Därför kände Naturen INGEN rädsla, vilket till stor del berodde på att människorna INTE var rädda för Naturen.

För dessa oskyldiga, eller expanderade människorna, var naturen en stor levande varelse, som talade till dem genom vädret. För dem, behövde inte en storm betyda att något var dåligt. Istället insåg de att när stormen bedarrat, var allt som inte var starkt nog för att stanna kvar med sina rötter, redo att återvända Hem till sina Himmelska Gudar.

De märkte också hur de unga träden, med friska rötter, kunde böja sig med vinden. Fast de äldre träden som var skörare, och träden med dåliga rötter, blåste omkull.

Sedan när de ”döda träden” låg på marken, blev de hem för många insekter och andra varelser, som behövde ett nytt hem efter stormen. Naturen ”dödar” inte.” Naturen ”återvinner.”

När något eller någon, har blivit alltför sjuk, eller för gammal, för att bidra till Gaia, befrias de från sin fysiska jordfarkost, och återvänder HEM till sin Ande.

Sedan, efter att Anden har delat med sig av allt att den lärt sig under sin fysiska form, och har återbesökt sitt högre dimensionella hem, beslutar Anden om den vill: Att ta en annan jordfarkost, Att återvända till sitt femdimensionella Rymdskepp eller Hem för att lära sig mer, Eller att hjälpa de på Jorden från de högre dimensionerna,

I tidigare eror på Gaia, fanns det många Shamaner och Uppväckta som kunde förstå Ljusets Språk, som skickas till dem från de som var i resonans med de högre dimensionerna.

De kunde motta dessa meddelanden via det Ljusspråk som Gaia talade, genom sitt tredimensionella väder, sina fyrdimensionella drömmar och meditationer, liksom genom sin femdimensionella Själfulla längtan.

Allt Ljus delas med allt Liv. Men bara de som är villiga att expandera sin medvetenhet tillräckligt mycket, för att kunna uppfatta Ljuset Språk, vilket ständigt virvlar ovanför, runt, och genom dem, är också medvetna om att Ljusets Språk existerar.

Ljus och verklighet är ETT. Ljuset skapar verkligheten, men verkligheten kan bara existera så länge den kan fånga och tillgodogöra sig tillräckligt med ljus, för att kunna ”ge föda” till den verklighetens energifält.

Verkligheten är konstruerad utifrån summan/totalen av ljus och materia. Ljus är nödvändigt för att kunna skapa, ingå och föras ut till ett givet energifält. Men, för att ljus ska kunna skapa en verklighet, måste den sammankopplas med en viss frekvens av materien.

Det är sammankopplingen av ljus (som innefattar alla mentala och känslomässiga konstruktioner) och materia (som är ”byggstenen i livet”) som skapar och upprätthåller den pågående verkligheten. Vi, de Gyllene Varelserna kan hjälpa Gaias transmutation, genom att rikta vårt multidimensionella ljus genom Gaias öppnade planetportaler.

Det är invånarna på Jorden som måste underhålla dessa öppna portaler, genom vilka vårt högre ljus kan flöda. När vi, de Gyllene Varelserna, riktar vårt multidimensionella ljus genom dessa öppnade portaler, kommer Gaias transmutation till sitt femdimensionella planetuttryck, att starta och börja underhållas. Det är ingen tillfällighet att så många av er människor på Jorden, öppet talar om uppstigning till era femdimensionella uttryck av SJÄLV.

I själva verket har detta ”begrepp för uppstigning” fyllt medvetandet hos många människor eftersom ni, medlemmarna i mänskligheten, medvetet eller omedvetet, tar emot meddelanden med Ljusets Språk, som alltmer flödar in er verklighet just NU.

Ni kommer, medvetet eller omedvetet, ihåg hur man uppfattar och sedan tar emot meddelanden av Ljusets Språk, på samma sätt som ni, medvetet eller omedvetet, tog emot ert mänskliga språk. Då lärde ni er det från er familj.

På samma sätt, kommer ni att lära er Ljusets Språk från era familjer på Jorden, såväl som från högre dimensionella Galaktiska Familjer. Mänskligheten har bett, mässat, mediterat, etc., i syfte att höja sin förmåga för att kunna tala med de högre nivåerna av verkligheten, sedan tidens begynnelse.

Det som förändrats är att, när Gaias frekvens stiger alltmer, och de många femdimensionella varelserna som har väntat på detta NU, använder sig av jordfarkoster nu, för hjälpa till med planetens uppstigning.

Viktigast nu, är att fler och fler av er på Jorden, minns era liv bortom begränsningarna i den tredje dimensionens tid och rum. Faktum är att fler och fler av er får lust att omfamna NUET i varje ögonblick.

Det vi menar med att ”omfamna NUET i varje ögonblick,” är att NI kan välja att kalibrera er uppmärksamhet till dimensionen av ert val. Ni kan NU välja att utöka ”utbudet av medveten uppfattning” till att omfatta den tredje, fjärde OCH den femte dimensionen.

De uppvaknande vuxna i NUET har studerat, kommunicerat, lärt och mediterat i årtionden, så att de kan expandera sin medvetenhet, och sina perceptioner bortom det yttre, det dagliga livet i den tredje dimensionen.

Ni, de uppvaknande, lär er, och minns, hur ni KAN ”skapa tid” för att meditera, och bli tillräckligt kreativa för att kunna expandera era hjärnvågor, bortom de tredimensionella betavågornas medvetenhet till era fyrdimensionella alfavågors medvetenhet.

Inom denna ”tid” som NI har skapat för ert SJÄLV, väljer ni att skapa ett liv som involverar egna och gruppers kreativa uttryck, tid med naturen, livliga samtal med vänner och familj, och minnas hur man samverkar med Gaia, på samma sätt som ni samverkar med människor.

Skulle ni slänga sopor i någon människas ansikte? Skulle ni gå förbi en vän utan att säga ”Hej, hur mår du idag? Skulle ni ett glas vatten utan att fråga om er vän vill ha? Skulle ni dumpa sopor i er grannes trädgård?

Hur ofta kommer ni ihåg att beundra en vacker blomma, en klar himmel eller ett högt träd? Hur ofta tittar ni upp mot en klar himmel och säger, tack?

Hur ofta tittar ni upp mot himlen och transmuterar smoggen och kemikaliespåren (chemtrails)? Hur ofta har ni haft ”tid” att göra något för er planet, eller för era medmänniskor, eller ens för ett nödställt djur?

Vi är stolta över att fler och fler av er säger,

”JO, jag gjorde det häromdagen.”

Men en del av er skulle erkänna, ”Jag villade bort mig av all rädslopropaganda på Jorden, och glömde att jag är skaparen av mitt liv. Men när jag hamnade under mitt favoritträd, mindes jag att ”JAG” är skaparen av mitt liv. Då sa jag,

”Kära Gaia, jag älskar dig ovillkorligt och jag Strålar, Strålar, Strålar den Violetta Flamman, och transmuterar ALLA skuggor till Ljus, Ljus, Ljus.”

Vi, de Gyllene Varelserna, vill berätta för er att en ”linje formas” på vår femdimensionella tröskel. Varje dag, kikar fler och fler Multidimensionella varelser ut ur sina jordfarkoster i 3D och säger,

”God Morgon, Moder Gaia”.

Idag lovar jag att komma ihåg att,

JAG ÄR DU.

Och DU, kära Moder Gaia, är JAG!:

Vi, de Gyllene Varelserna, föreslår att ni alla börjar dagen med ovanstående korta fraser. Om ni gör det, kommer ni förmodligen att upptäcka två saker:

Ett, ni kommer att upptäcka att Gaia, Moder Jord, LEVER!

Två, ni kommer att upptäcka, hur sällan ni har sagt, ”God morgon Gaia.”

Hur ofta glömmer ni att säga ”God morgon!” till de människor ni lever med?

När ni kommer ihåg att säga ”God morgon” till er planet, kommer ni också att komma ihåg att säga ”God morgon” till er familj, era rumskamrater, era grannar, era träd, era blommor, till er själva, och JA, till era många Högre SJÄLV.

Vi de Gyllene Varelserna, påminner er om att börja dagen med att säga,

”God Morgon Gyllene Varelser!”

Genom denna enkla fras, kommer ni att anpassa er till oss,

”Beskyddarna av Portalerna till den femdimensionella Jorden.”

Vi ber er sedan att ni anpassar era fysiska själv, till er fysiska planet. Så att vi, de Gyllene Varelserna, Människorna, Planeten Gaia, ska kunna fungera som EN, och få Jorden att stiga till sitt femdimensionella uttryck, av den Nya Jorden!

Vi, de Gyllene Varelserna, välkomnar er till vår Tröskel, och kommer att hjälpa er i föreningen med oss.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

~~~~~~

Finding the Calm in the Midst of Chaos
Online Webinar Event
Friday, February, 24, 2017
1:00-2:30 PM PST
*Register Now*
FREE gift for all attendees!

 

 

Du gillar kanske också...