Arkturierna via Suzanne Lie, 28 april, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

28 april, 2017

Förberedelser inför ”Första Kontakten” – Vänligen anslut er till oss

Det är dags

Arkturierna talar:

Våra Kära Sändebud till Jorden!

Vi kommer till er i detta NU för att informera er om att vi snart kommer att landa, men enbart inom en verklighetsfrekvens i vilken ”Makt Inom Självet” har ersatt alla rester av ”Makt Över Andra”. Därför kommer den frekvens inom vilken vi landar avgöras av mänskligheten. Vi vet att de som lever via Makt Inombords inte ansvarar för dem som dröjer sig kvar i det lägre-dimensionella formatet av Makt Över Andra.

Allt som våra älskade återvändare till sina ljuskroppar kan göra för att hjälpa dem som är förlorade till Makt Över, är att sända dem Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman. Sedan måste ni släppa dem från ert medvetande, eftersom det är deras beslut att vakna upp eller stanna kvar inom en verklighet av rädsla och dominans.

I och med att de blir kvar i formatet av rädsla och dominans, har de valt att fästa sina lägre medvetandetillstånd till resterna i Gaias Lägre Astrala Plan. Det Lägre Astrala Planet är mycket likt källaren i ett gammalt hus som har övergivits. Detta ”gamla hus” håller på att renoveras från ”taket” neråt.

När ”huset” är renoverat, kommer frekvensnivån att utökas till högre dimensioner, som inte är tillgängliga för dem som väljer att leva i källarens mörker bland det som alltsedan långt tillbaka har lagrats och glömts bort.

Med andra ord, när våra uppvaknade kommer ihåg att glömma bort de som gått förlorade, så kommer deras medvetande att utvidgas bortom ”upplevelse-räckvidden” hos dem som har gått förlorade i ”källaren.” Sålunda kommer de som gått förlorade att förbli kvar på de lägsta existens-planen, medan de som stiger upp harmoniserar sig med allt högre verklighetsfrekvenser.

Slutligen blir planetens frekvens så underbart hög att det lägre astralplanet skalas bort från Gaias kropp. Precis som ett djur tar på sig ett tjockt pälslager inför den långa, kalla vintern och fäller det på våren, så skalar Gaia av sig Sitt tunga Lägre Astral-Plan.

När Hon återgår till sin älskade femte-dimensionella frekvens, skalar Hon först bort tätheten i det Lägre Astral-Planet och slutligen släpper hon alla rester av Sin tredje- och fjärde-dimensionella planetariska kropp. Som vi ofta har sagt, så är Gaia en extremt kärleksfull Moder. Därför kommer hon att tillhandahålla en plats där Hennes förlorade kan besluta sig för att stiga in i Ljuset, så länge som Hon bär några rester av tredje-/fjärde-dimensionell tid.

Detta Högre Ljus kommer slutligen att uppsluka även det lägsta astral-planet och de som gått förlorade kommer att behöva flytta till en annan planet, på vilken de förhoppningsvis kan släppa taget om sin vana av Makt Över, så väl som sitt behov att vara ett offer, ha en fiende, samt lida innan de kan förändras.

Ni förstår, Makt Över kan enbart existera när det finns andra som har valt att vara ett offer. Vi säger inte att valet att vara ett offer är ett medvetet val, eftersom det vanligen är ett omedvetet val. Många har blivit beroende av den tredje dimensionens format av ’de som styr och de som blir styrda’.

Detta beroende bleknar endast när de som är fångna inom formatet Makt Över kan minnas att Gaia är en Planet som styrs av fri vilja. På grund av Gaias fria vilja, så kan de som väljer att befinna sig inom Makt Över-formatet för att kunna vara offer, även välja att släppa taget om detta beroende och ta kommandot över sina egna liv.

De som önskar hjälpa dessa kan bäst göra det genom att sända dem Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman. Villkorslös Kärlek är sannolikt okänd för dem som har gått förlorade till Makt Över-formatet, eftersom de sannolikt har levt sina liv, i själva verket har de levt flera liv, i tron att de inte var mästare över sitt eget livsöde.

Men gåvan som omfattar Villkorslös Kärlek kommer i hög grad att påverka dem, eftersom de sannolikt enbart har fått ta emot villkorlig kärlek under flera av sina inkarnationer. När de väl få ta emot Villkorslös Kärlek, så börjar de inse att de kanske kan resa sig upp mot allt som har hållit dem i ett mönster av att vara offer.

Denna insikt förändrar deras liv för evigt, eftersom de kommer att upptäcka att de bara kan förtjäna kärlek ”villkorslöst”. Konceptet av att förtjäna kärlek bara för att man är vid liv, är troligtvis mycket nytt för dem, eftersom de har vuxit upp i tron att de inte är ”tillräckligt goda”.

Med denna insikt, är de redo att ta emot er gåva i form av Violetta Flamman, för att hjälpa dem i sin transmutationsprocess till en högre verklighetsfrekvens. Det finns många osynliga del-plan inom den tredje dimensionens fysiska plan.

På grund av att kärlek alltför ofta är ”villkorlig” inom denna verklighetsfrekvens, hamnar många människor vilse i tron att de inte är ”goda nog”. De mörka har under flera cykler haft en hel del makt inom denna verklighetsresonans.

De har upprätthållit sin makt genom att övertyga andra att man inte är tillräckligt stark för att stå upp för sig själv och behöver ”hjälp” av dem som förefaller vara starkare. På grund av att dessa, som har fångats i vad de uppfattar som sina misslyckanden, besvikelser och svårigheter av den tredje dimensionens lägsta resonans, är så nerslagna av livet, så märker de inte att de mörkas hjälp i själva verket är en fälla.

Därför fortsätter cykeln igen och igen från misslyckande till misslyckande och från fälla till fälla. Hur kan man återhämta sig från denna cykel? Vi återvänder igen till Villkorslös Kärlek. Villkorslös Kärlek är INTE en emotion. Villkorslös Kärlek är ett energifält av kärlek, hopp, bemäktigande och löfte.

Vi ska nu behandla vart och ett av dessa koncept och börjar med kärlek. Kärlek är ett energifält som rör sig i alltmer utvidgande cykler, där rädsla såsom kärlekens motsats, rör sig i allt mindre cykler. Vi säger ”cykler” eftersom energifält rör sig i cirkulära mönster, medan de också rör sig vertikalt och horisontellt.

När vi talar om ett ”energifält”, menar vi ”ett energipaket”, som genljuder till samma ”fält” av tankar och emotioner. I detta fall, tänk på ordet ”fält” mycket som ett fält av gräs, blommor, snö eller grödor, såsom vete. Allt på detta ”fält” är snarlikt och behöver samma mängd ljus, vatten, värme och/eller skugga.

På samma sätt upprätthåller ett energifält likadana tankar, vilka växer från ”fältet” av snarlika emotioner. Om man växer upp och/eller blir fången i ett energifält av besvikelse, misslyckande, förlust och lidande, så kommer man att hitta andra som likt en själv har hamnat vilse i detta energifält.

Eftersom alla är vilse, är det svårt för någon att hitta vägen ut. De som lever genom makt över andra jobbar hårt för att skapa situationer som förminskar människor och grupperar dem med andra människor, som även de har blivit förminskade.

Villkorslös Kärlek är emellertid även ett energifält. Men detta energifält är en samling av acceptans, stöd och ett bemäktigande att älska sitt själv tillräckligt mycket för att öppet och varmt kunna älska en annan. För att varje person kan älska och acceptera sig själv, så kan man även älska och acceptera andra. Med andra ord, man kan bara ”ge ut” vad man ”har”. Om en liten grupp från det Villkorslösa Kärleksfältet anslöt sig till energifältet av besvikelser och lidande, så skulle de omedelbart känna att något är mycket fel.

Då, för att de har blivit omgivna av Villkorslös Kärlek, så kan de säga: ”Hur kan vi hjälpa er?” Å andra sidan, så skulle de troligtvis känna sig obekväma om de blev vana vid det energifält som bär besvikelser och svårigheter.

I det fallet skulle den Villkorslösa Kärlekens stora kraft i hög grad kunna hjälpa den som har blivit nedslagen av livets svårigheter, för det förekommer INGET dömande i Villkorslös Kärlek. I stället förekommer det acceptans och tålamod.

Förstår ni hur vi visar er den ”stora bilden” i er verklighet? Medan ni vandrar mitt i ett stort ”fält”, så kan ni bara se det som finns runtomkring er. Men om ni befann er uppe på en kulle, eller i ett flygplan – eller på ett rymdskepp – så skulle ni få samma perspektiv som vi har från våra farkosters högre dimensioner.

Vi välkomnar er att ansluta er till oss på våra skepp, men de flesta av er förmår ännu inte medvetet ha den upplevelsen. Men vi önskar att ni ska veta att många av er ansluter sig till oss medan ni befinner er i er fjärde-dimensionella astralkropp. Oftast sker detta när ni sover eller har en djup meditation, men snart kommer era besök att bli vanligare.

Precis som den person som lever inom ett rädslo-baserat, makt-över-energifält kan känna sig obekväm i ett kärleksbaserat, makt-inombords-energifält, så kan ert tredje-dimensionella medvetande kännas mycket obekvämt i ett femte-dimensionellt rymdskepp. Lyckligtvis är våra skepp fyllda med Villkorslös Kärlek, vilket ögonblickligen får er att känna er trygga och fridfulla.

Vidare, precis så som den Villkorslösa Kärlek som vi delar med er, transmuterar ert energifält till en högre resonans, så kommer er Villkorslösa Kärlek gentemot dem som har fångats i ett energifält av makt-över, transmutera deras energifält till en högre resonans.

Insåg ni att ni hade såpass mycket makt-inombords? Insåg ni att ni bara genom att sända Villkorslös Kärlek till någon som behöver det, i hög grad kan bidra till hans eller hennes transmutationsprocess till en högre resonans?

Er värld befinner sig på gränsen till en stor förändring och kaos föregår ofta förändring. Ni kommer alla att bli kallade till att lämna er bekvämlighetszon och tappert möta aspekter i verkligheten som skulle kunna vara mycket utmanande, i själva verket skrämmande, för dem som aldrig har övervägt det faktum att det finns andra civilisationer bortom Jorden.

Sedan kommer de att konfronteras med det faktum att dessa civilisationer teknologiskt, mentalt, socialt och emotionellt är långt mer utvecklade. De som har levt enligt sin ”makt över andra”-regim kommer att bli chockade, skräckslagna och farliga.

Därför kommer de av er som är informerade och mentalt samt emotionellt förberedda, att kallas till att sända er djupaste Villkorslösa Kärlek till energifälten av rädsla, förvirring och misstro. Många av våra Jordevänner välkomnar skiftet i sin verklighet, för de är informerade och har i flera tiotal år varit i förbindelse med oss. Å andra sidan så har många människor aldrig ens övervägt att det förekommer högre verklighetsdimensioner i vilka oräkneliga samhällen och världar lever i fred och villkorslös kärlek.

Vi hör er fråga: ”När kommer detta att ske?” Vi svara genom att fråga: ”När är ni redo att helt och hållet skifta er uppfattning om verkligheten för att inkludera de högre dimensionerna?”

Ni förstår, vi kommer att påbörja våra landningar på den femte dimensionens lägre plan. Därför kan bara de som har utvidgat sitt medvetande bortom den fjärde dimensionen och in till tröskeln till den femte dimensionen, förnimma vår närvaro.

Som ni från ert Internet, era böcker och kurser kan se, så börjar alltfler människor medvetet omfamna en verklighet i vilken den tredje/fjärde dimensionens illusioner ersätts av bevisen på att det finns en femte-dimensionell värld, så väl som långt bortom.

Är DU redo att omfamna detta högre-dimensionella energifält? Om ditt svar är JA, då kommer du sannolikt att finnas bland dem som förbereder, utbildar och lugnar ner dem som inte är redo.

Om ditt svar är NEJ, så kommer du sannolikt aldrig att läsa detta meddelande.

Men om du gör det, kom ihåg att verkligheten är ett val i enlighet med ens varseblivning.

Den verklighet som du väljer att varsebli, är den verklighet som du tror att är verklig.

Och den verklighet som DU väljer att uppfatta, är den verklighet som du kommer att leva i.

Kom ihåg, huruvida ni medger det eller inte, så är NI ALLA skaparna av er verklighet! Vänligen kom också ihåg: ”Tiden är en illusion i den tredje dimensionen.” När vi säger att vi kommer NU, så betyder det att ni kommer att uppleva detta NU först när NI är redo.

Det finns många bland er med vilka vi dagligen kommunicerar. Det finns också många av er som ofta besöker våra Skepp. Låt er tredje-dimensionella jorde-hjärna ta så lång tid på sig som ni behöver, för att anpassa er till den Nya Jorden som NU är här!

För att finna denna Jord, blicka inte UPPÅT.

För att finna den Nya Jorden, blicka INÅT!

Med Villkorslös Kärlek,

Arkturierna

 

 

The Arcturians via Suzanne Lie, April 28th, 2917

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...