Arkturierna via Suzanne Lie, 31 augusti 2017

Arkturierna via Suzanne Lie

31 augusti 2017

Enhet i Medvetande och Mod

Kära Ni

Det är det NU i vilket era ledare måste ha den ”stora bilden” i sina sinnen när ni alla rör er genom de stora förändringar som kommer att ske i er verklighet. Som ni vet är det ofta så att saker måste bli värre innan de blir bättre.

Orsaken till detta är, när mörkret väl avslöjats, att det är bäst att gå djupt in i dess kärna för, snart nog, kommer dess förklädnad tillbaka. Då kan ljuset och kärleken åter övertäckas av mörker och rädsla.

Lyckligtvis finns det stunder, som under er orkan ”Harvey”, då rädslan kommer fram på ett sätt som får vanligt folk att bli stora varelser av ljus, som finner sitt Inre Ljus för att hitta sitt inre mod, ovillkorlig kärlek och enorm tapperhet.

I en situation med enorma stormar, möter många människor sin största rädsla, rädslan att inte överleva. Emellertid har de knuffat undan den rädslan och hittat stort mod att rädda sig själva, sina nära och kära och många helt främmande människor.

Dessa människor har dedikerat sig själva att tjäna andra, med stor fara för sig själva. Detta mod har mycket starkt expanderat deras personliga ljus. Då kommer denna expansion av det personliga ljuset i en krissituation att snabbt omfatta krissituationen.

Denna expansion av ljus får inte nödvändigtvis situationen att försvinna, som med orkanen Harvey. Dock expanderar den stort personlig omtanke och mod hos många av de som är inblandade, eller valt att bli inblandade med mycket starkt ”att tjäna andra”, under denna fruktansvärda katastrof.

Nya ledare föds och en del av de gamla avslöjas med att ha personliga behov som är viktigare än den heroiska hjälpen till de som lider. Vi, Arkturierna, prisar de många människor som expanderat sitt medvetande, sitt mod, och sin inneboende känsla av plikt till sina medmänniskor under denna katastrof.

Många ledare föds under detta NU och är ledare baserade på Ovillkorlig Kärlek och Mod. Dessa människors mod expanderar stort deras medvetande genom hjälp till sina medmänniskor, såväl som till kära Gaia som har sårats djupt.

Å andra sidan, de som har själviska motiv och bara bryr sig om sitt egen upphöjning kommer oavsiktligt att avslöja sina själviska behov och sin brist på empati för medmänniskor och Gaia.

Det är de uppstigandes uppgift att i sina hjärtan finna förmåga att skicka ovillkorlig kärlek till de mörka som bara kan tänka på sig själva. Det är sannolikt att dessa inte kommer att erkänna eller acceptera den kärleken, då de gått för mycket vilse i sitt eget inre mörker.

Emellertid, de som går mot initieringen av att hitta och använda sitt inre Ljus, för att förlåta och skicka kärlek till dem som gått vilse i mörkret av sin egen själviskhet och oförmåga att känna verklig medkänsla eller kärlek, kommer att inom sig finna en djup medkänsla med ALLT liv som de Uppstigna Mästarna uppenbarade när de gick mot sin slutliga initiering.

Ja, det finns en form av ”slutlig initiering” som kommer av en katastrof, då alla kommer ihåg att BARA LJUSET kan utrota mörkret. Att skicka ilska, rädsla och andra mörka känslor till det negativa bara föder det. Således, det våra Uppstigande lär sig/kommer ihåg är att ovillkorlig kärlek är den starkaste kraften i Multiversum.

Därför är healing av negativa, skrämmande och/eller skadliga upplevelser med Ovillkorlig Kärlek den starkaste kuren och det bästa medvetandetillståndet. Det är initiering av de som stiger upp att minnas att, ”Jag går bara mot Guds kärlek”.

Med andra ord, om ni kan minnas den underbara gåvan av personlig styrka som medföljer ert överlämnande till Ovillkorlig Kärlek, blir den vara till stor hjälp när ni går de Uppstigna Mästarnas väg.

Alla Uppstigna Mästare behövde bli testade på djupet för att finslipa sin potential till förlåtelse, och kom ihåg att den kärlek ni sänder ut, alltid kommer tillbaka till sändaren. Ibland kunde glädjen av denna kärlek inte visas eller delas förrän efter att den uppstigande hade slutfört hans eller hennes slutliga initiering.

De slutliga initieringarna är de svåraste, då de tvingar den uppstigande att Ovillkorligt Älska allt liv, såväl som att älska sig själva utan dömande. För att gå vägen av ”Tillbaka till SJÄLV” måste man komma ihåg att älska den ENDA, som de ÄR, så mycket som den ENDA de önskar VARA.

Vi vet att våra ord kan vara förvirrande för många, men de är inte det för de som gått Vägen tillräckligt länge för att avslöja sina inre rädslor/mörker( för oss är ju rädsla och mörker ett och samma).

De som vågat möta sina rädslor, sin egen ilska och sorg, och funnit en väg att hela och släppa dem, har upptäckt en djup inre Styrka som de vanligtvis vill dela med andra. Med andra ord, dessa människor har funnit KÄRLEK till sig själva och vill dela den ”förmågan att älska sig själv” med andra.

Kärlek till Själv fungerar också som en målsökande stråle som fångar uppmärksamheten från högre uttryck av SJÄLV som står i resonans med högre frekvenser av verklighet. Så snart den uppstigande kan ansluta med sitt eget SJÄLV, som står i resonans med verkligheter i högre dimensioner, börjar dess lärande.

Och vad lär deras Högre SJÄLV? De lär mer om hur man medvetet ansluter till, interagerar med och tar vägledning från deras eget högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

När de väl ansluter till sitt Högre SJÄLV inser de hur mycket människa de är, ändå, samtidigt, djupt förbunden till de högre frekvenser av verklighet som de också står i resonans med. Det är då som deras besök i de högre dimensionerna under sömn och meditation börjar.

Först blir det en ”tid för lärande” då de har ”drömmar” och andra upplevelser där de större sanningarna i verkligheten avslöjas för dem. Efter dessa avslöjanden behöver de uppvaknande ofta ”Jordtid” för att anpassa sig till denna nya information och hitta ett sätt på vilket de kan integrera dessa komponenter av sig själva till deras dagliga liv.

Integrationen av ert Högre SJÄLV till ert dagliga liv är en av de största utmaningarna som en uppstigande möter. Talar de verkligen med sitt eget Högre Själv. Eller är denna anslutning bara en dröm, eller bara en nyck i deras fantasi?

Denna början av deras fulla uppvaknande tar ofta många Jordår, och en del går vilse på vägen och går tillbaka till det ”normala”. Lyckligtvis finns det många modiga som blir kvar på vägen även om de räds att de blivit tokiga, att de hittar på, det är bara en dröm och många andra orsaker och ursäkter.

Olyckligtvis går många av våra ”frivilliga i jordefarkoster” vilse i den tredje dimensionens illusioner. Lyckligtvis kommer de flesta till slut ihåg sitt sanna SJÄLV och återvänder till den djupt helande upptäckten av sitt eget Multidimensionella SJÄLV. Upptäckten av SJÄLV lärs bäst genom att ”tjäna andra”. Då våra uppstigande djupt gräver ner sig i att ”tjäna andra” expanderar deras medvetande kraftigt. Sedan, via deras högre medvetandetillstånd, kan de lättare minnas vilka de verkligen är och varför de tog sig en jordefarkost i detta NU.

Det är denna ”Upptäckt av SJÄLV” som vägleder människor till den övermänskliga modiga medkänslan och tjänandet av andra som katastrofer, sådana som Orkanen Harvey, har avslöjat att ”normala människor” har, vilka tjänat andra på ett ”övermänskligt” sätt. Det är djupt olyckligt att denna katastrof slagit till, men de berättelserna om stort mod och ovillkorlig kärlek fortsätter att påminna hela mänskligheten om dess egen inneboende Ovillkorliga Kärlek, och Tjänande av Andra.

Vi, medlemmarna av er Galaktiska Familj, är stolta över hur våra markbundna hjälper varandra i en tid av stor nöd. Det är tack vare detta som Gaia förmår gå djupare och djupare mot Hennes Planetariska Uppstigning.

Som alla uppstigande människor vet, finns det många initieringar som en uppstigande person måste gå genom under sin uppstigningsprocess. Ni kan studera de Uppstigna Mästarnas liv för att förstå det mod, de uppoffringar och det tjänande av andra som de upplevt före sin uppstigning.

Vi vill tala om för er alla att planetarisk uppstigning också har ”katastrofer” som måste hanteras. Det gäller både planet och människor, skiftet av basresonans i medvetandet till högre frekvenser kommer att frambringa många utmaningar.

Mycket ofta söker människor hjälp av andra människor när de släpper sådant som är färdigt att släppas, så att kan expandera sitt medvetande till en högre frekvens. På samma sätt måste Gaia markera områden av Hennes planetariska kropp som behöver uppmärksamhet då Hon går genom Sin Planetariska Uppstigning.

Under en ”Katastrof på Jorden” blir människor och Gaia ETT då människor hjälper andra människor, såväl som sin planet. Det finns många människor som behöver mycket hjälp i efterbörden av denna katastrof. På samma sätt finns det ett stort behov av nödvändig hjälp för att läka de många såren på Gaias planetariska SJÄLV.

Resultatet blir att människor och Gaia kommer att arbeta som EN för att läka de sår som både personer och Gaia lidit av. För många människor har förlorat nära och kära, och för mycket skada har åsamkats Gaias yta.

Det är tillsammans som planet och människor kommer att arbeta som EN för att läka sitt område av världen. Människor kommer också från många områden för att hjälpa till med läkningen av såren, på samma sätt som de hjälpt till med räddningsarbetet.

Människor och planet kommer tillsammans att sakta återvända till normalitet, men efter stora personliga uppoffringar och stor hjälp från de många frivilliga som kommit till Texas för att hjälpa till i denna extrema kris.

Vi, Arkturierna, sänder Ovillkorlig Kärlek och Violett Ljus till både människor och planet.

Vi har sett hur stark, modig och kärleksfull mänskligheten kan vara i en tid av kris, och vi prisar er. Precis på det sätt ni hanterat denna kris genom att många människor kommit från många olika ställen för att arbeta via Enhetsmedvetande för ALLT liv såväl som Ovillkorlig Kärlek för alla varelser.

Vi, era Högre Uttryck av SJÄLV, prisar er och erbjuder all den hjälp ni behöver. Faktiskt, genom de många ”övermänskliga” uppgifter som genomförts under denna katastrof, vet ni att NI är era Högre SJÄLV, och era Högre SJÄLV är HÄR inom er NU.

Arkturierna och Er Galaktiska Familj

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...