Arkturierna via Suzanne Lie , 4 mars, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

4 mars, 2017

Att minnas sitt SJÄLV inom Källan

De som frivilligt ställde upp på att ta sig en fysisk 3D-Jordfarkost för att hjälpa till med Gaias uppstigning, valde att ta sig en jordfarkost som var tredje-dimensionell, med en fjärde-dimensionell aura, och en femte-dimensionell Ljuskropp, som var gömd inombords samt skyddades av kotpelarens kärna.

Ibland, eller ofta, gjorde svårigheterna i det tredje-dimensionella livet att volontärerna tillfälligt kunde glömma bort förbindelsen mellan sitt tredje-dimensionella fysiska liv, sitt fjärde-dimensionella astralliv och de glömde i synnerhet bort sitt femte-dimensionella Liv inom Ljuskroppen.

När de väl hade glömt bort sina liv i de högre dimensionerna, så blev de ofta deprimerade, arga, rädda och förvirrade. Det var något som saknades, eller var det NÅGON? Hur som helst så kunde de inte avgöra vad det var som saknades. Därför kunde de inte hitta det.

Sålunda blev de bortkopplade från sin fjärde- och femte-dimensionella familj.

Fastän denna familj ofta kom in i deras drömmar, och till och med i deras tankar under dagtid, så kunde de inte tro att dessa ”fantasivarelser” som talade till dem i deras drömmar och meditationer faktiskt skulle kunna vara medlemmar av deras egen galaktiska, ängla- och högre-dimensionella familj.

På grund av att de inte kunde minnas hur man ska kommunicera med dessa högre varelser, blev de ofta ledsna och deprimerade. De visste inte varför de var ledsna och deprimerade, men de var medvetna om att de saknade en ständig kontakt med en verklighet som var snällare, mer varsam och mycket mer kreativ än den verklighet som deras tredje-dimensionella medvetande var begränsat till.

Lyckligtvis fanns det sådana som mindes att de hade tagit sig en jordfarkost för att hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning. Olyckligtvis var de flesta av dem oförmögna att hitta många människor att diskutera sina känslor med, så att de helt och hållet skulle kunna minnas varför de hade tagit sig en jordfarkost samt hur de skulle kunna hjälpa till med att hitta, eller var det med att skapa, den verklighet som de inombords på något vis kunde förnimma.

De som kom ihåg vilka de var och varför de hade tagit sig en jordfarkost, fick som mycket unga lära sig att det var bäst att hålla denna ”vetskap” för sig själva. Efter några negativa blickar, flin och svar som uttryckte: ”vad snackar du om”, insåg de att de var annorlunda än de andra, som bara eftersökte det som kunde uppnås inom den fysiska världen.

De som kunde minnas, brydde sig inte så mycket om en ”ryktbarhet inom den fysiska världen”. De visste att de var alltför annorlunda för att massorna skulle kunna förstå dem. Sålunda blev de ofta konstnärer, författare, musiker och vetenskapsmän.

På det sättet kunde de välja en väg där de kunde söka svaret på det okända som de kunde se, förnimma och höra. Något av ”detta okända” som de fick uppleva, var att de kunde ”förnimma Gaias förändringar”.

Men bara en liten procent av dem som föddes som vakna, kunde minnas att de hade en förmåga att sammansmälta och kommunicera med sin Moder Planet, Gaia. Kanske denna oförmåga att tro på att de kunde kommunicera med Gaia berodde på att de lade märke till att de flesta människor ansåg att planeten var en ”plats” snarare än en ”varelse”.

Huruvida Gaia var en plats eller en varelse, så färdades hon ständigt genom olika ”platser” på Sina rotationer runt Solen. Eftersom Solen också färdades genom olika platser på sin rotation runt Centralsolen, fanns det ständigt en ny version av verkligheten för dem som valde att leta bortom begränsningarna på hemplaneten.

Slutligen började ”de som vaknat upp” långsamt börja ”känna” att något som gällde deras planet hade börjat förändras. På grund av att denna grupp hade en medfödd nyfikenhet, sökte de upp dem som föreföll känna till något, vad som helst, och som skulle kunna hjälpa till att hjälpa dem förstå varför planeten kändes så annorlunda.

Till en början kunde dessa uppvaknade inte förstå vad som var annorlunda eller varför det var annorlunda. De kunde bara ”känna” att något höll på att förändras i deras planetariska värld. I och med att ”tiden” gick, växte denna inre känsla alltmer, så de började leta efter information som skulle kunna hjälpa dem.

Det var när de insåg skillnaden mellan att vara ”andlig” och ”religiös”. Medan religionen grundade sig på urgamla doktriner om en Gud som fanns ovanför dem, så baserades andligheten på något som uppdagades inuti dem själva.

Slutligen insåg de att denna ”andlighet” var en förlängning på den ”Spirit” som de kunde förnimma inombords. Småningom upptäckte de att för att kunna gå ”uppåt”, så måste de först gå ”inåt”. Sålunda blev det som alltid hade varit ett sökande efter något ”ovanför dem”, ett sökande efter någonting som fanns ”inuti dem”.

De upptäckte också att när de gick ”inombords”, så kunde de mycket lättare gå ”uppåt”. När de tillät sina tankar, emotioner och meditationer ta dem djupt inom sitt SJÄLV, fann de en högre, vänligare, mer kärleksfull verklighet. Men de undrade varför denna verklighet inte omgav dem i det dagliga livet.

Lyckligtvis började alltfler av dessa ”Uppvaknande” leta efter att hitta ett sätt på vilket de skulle kunna ta sitt kärleksfulla inre liv till sitt, ofta utmanande, yttre liv. Tidvis stötte de på motgångar om de försökte dela med sig av sina upplevelser, så de fick lära sig att ”hålla sina åsikter för sig själva”.

Men när Internet växte, kunde de Uppvaknade hitta andra Uppvaknade, eftersom de hade hela planeten att välja från. När de Uppvaknade kommunicerade med andra Uppvaknade över hela världen, förändrades relationen till planeten Jorden.

Alltmer insåg de att hur olika människorna, växterna och djuren än var, så var planeten densamma varelsen av mångfald. Det var då som de Uppvaknade börja tänka på planeten som en levande varelse som hade ett eget liv.

På det här sättet började de Uppvaknade komma ihåg att de hade kommit till planeten Jorden, inte för att ha ytterligare en inkarnation, utan för att hjälpa sin Moder Jord med Hennes Uppstigningsprocess. När de började utvidga sitt medvetande från ett Personligt Medvetande till ett Planetariskt Medvetande, insåg de hur begränsade deras Mänskliga Medvetande hade gjort dem.

När de tänkte på sig själva som Kärnan i sin verklighet, var de ensamma, allena och fick ofta kämpa för sin överlevnad på en skenbart fientlig planet. Men när de började inse att Gaia var en levande varelse precis som de själva var, så började allting inom deras liv förändras.

Mänskligheten var inte längre den viktigaste varelsen på Jorden. Gaia var deras Moder Planet. Därför började deras personliga betydelse mätas i termer av, inte genom hur de hjälpte sig själva, utan hur de hjälpte sin planet.

Gaia var det ENDA som alla på Jorden hade gemensamt.

Gaias hälsa och välgång påverkade faktiskt SAMTLIGA på Jorden. Till och med de Förlorade, som endast levde för sin egen skull, kunde inte alls leva utan en sund Moder Planet. Moder Jords hälsa var den ENDA sak som alla på hela planeten hade gemensamt.

Vidare insåg de som hade vaknat upp snart att Gaias egna mänskliga barn varje dag skadade Hennes planetariska kropp. Olyckligtvis brydde sig många människor inte om Gaias hälsa, eftersom de bara brydde sig om sig själva och dem som de stod mycket nära.

Men fastän de bara brydde sig om ett fåtal människor, så skulle dessa få utvalda i hög grad komma att skadas om Moder Jord inte blev omhändertagen. Lyckligtvis ligger Gaias öde inte BARA i Hennes människors händer.

Gaia har sin egen familj av planeter som bildar Hennes Solsystem. Därtill har vissa, men inte ens nära tillräckligt många, vigt sina liv till att hjälpa Gaia. Många högre-dimensionella varelser har faktiskt gjort den ultimata uppoffringen att sända en liten bit av sitt multi-dimensionella ljus till människor som föds.

När deras multi-dimensionella ljus befann sig inom denna farkost, visste de att denna person skulle behöva förbli i kontakt med sina högre-vibrationsmässiga versioner av sina SJÄLV, eller så skulle de bara gå lika förlorade som de andra människorna runtomkring dem.

De som överlevde barndomen utan att glömma bort sina sanna Multi-dimensionella SJÄLV, förmådde träda in i aktiv tjänst för att hjälpa Gaia och tillika de människor som inte kunde förstå att Gaia var en levande varelse som andades.

Olyckligtvis upptäckte de alltför ofta att deras hjälp var oönskad eller att den inte blev accepterad. Men ibland kunde de se på en persons aura och upptäcka en annan person som hade blivit född vaken.

Sålunda, om en persons aura lyste klart ovanför huvudet och hjärtat kändes öppet och kärleksfullt, så kunde de ge sig själva till känna – mycket försiktigt.

Lyckligtvis kunde de flesta av de uppvaknade minnas andra inkarnationer, i vilka de inte hade varit varsamma med sina gåvor och då de blivit hårt bestraffade, torterade, och/eller dödade. Lyckligtvis finns det alltfler människor inom Gaias nuvarande verklighet som kan minnas och hela dessa tidigare inkarnationer.

Men fortfarande existerar det rädsla på Gaia, men FÖR DET MESTA på grund av människorna. Människorna som var menade att bli Gaias frälsare, har blivit anledningen till den största delen av Hennes förstörelse. När allt större del av mänskligheten vaknar upp till sitt eget Högre-dimensionella SJÄLV, kan man lyckligtvis inse att man samtidigt kan leva i myriader världar samt inom flera högre dimensioner i var och en av dessa världar.

Utmaningen för de Uppvaknade är inte att hjälpa Gaia. Utmaningen för de Uppvaknade är att inom sig själva finna förmågan att sända Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman till de många medlemmar av mänskligheten som tillbringar sina liv med att försöka uppnå och upprätthålla ”makten ÖVER andra”, ofta genom att få ”makt ÖVER Gaia”.

Naturligtvis tränades dessa människor som unga till att välja att skapa en version av verkligheten i vilken ”makten över andra” var viktigare än ”kraften inombords”. Många av dessa ”förlorade” hade i verkligheten inget sätt att kunna urskilja ett koncept gällande ”kraften inombords”.

De hade från unga år tränats i att andra har ”makt över dem” och de måste ”återta” sin makt på alla sätt som de kan. Därför, om de upptäckte någon kraft inombords, så skulle de omedelbart tränas till att använda denna kraft för att återfå ”makten över andra”.

Naturligtvis härstammar valet att ha ”makt över andra” i rädsla. Det är av den anledningen som flera storslagna varelser har tagit sig inkarnationer på Jorden för att försöka undervisa människorna att ”kraften inombords”, följd av ”villkorslös kärlek” kommer att transmutera dem till en högre frekvens av verkligheten.

”Kraften inombords” kommer i hög grad att utvidga sig om man använder sig av sin inre kraft att hjälpa andra, så väl som samtliga av Gaias många livsformer. Det är skapandet av ett liv som baserar sig på kraften inombords, service för planeten och andra samt naturligtvis villkorslös kärlek, som harmoniserar personen med sitt Högre Själv.

När man är klar med sitt liv inom en tredje-dimensionell verklighet, kan man sålunda transmutera sin tredje-dimensionella jordfarkost till sin femte-dimensionella ljuskropp och återvända till en högre-dimensionell version av verkligheten.

De flesta av de Uppstigna Mästarna lärde ut att Kraften Inombords var mänsklighetens födslorätt, men att de bara skulle kunna upprätthålla denna inre kraft om de levde via Villkorslös Kärlek. Olika samhällen fick sig tillsända olika Mästare som kunde vara en modell för hur man skulle kunna stiga upp inom sin form av verkligheten.

Men de som höll på att uppstiga blev vanligen dyrkade i stället för att man efterlevde dem. Naturligtvis finns det många människor som lever i enlighet med sin andliga vägledning. Detta antal ökar faktiskt, vilket är varför vi idag talar med er.

Idag kommer vi, er Galaktiska och Himmelska Familj, till er som Uppstigna Mästare och Änglavarelser för att påminna er om att ni ALLA befinner er i processen av att ”minnas ert SJÄLV inom Källan”.

Ert SJÄLV inom Källan är multi-dimensionellt och utvidgar ert medvetande från Kärnan inom Gaias Planet till de högre dimensioner i det som ni har kallat Himlen. Himlen är faktiskt ett medvetandetillstånd mer än en plats, i det att man bara kan uppleva ”Himlen” när man genljuder med ett högre medvetandetillstånd.

Ni ALLA, som bär en jordfarkost, är faktiskt Multi-dimensionella Varelser som samtidigt existerar inom flera olika frekvenser och verklighetslokaliteter. Ni har sänkt ner ert medvetande från ert Högre-Dimensionella SJÄLV, för att kunna ”logga in på planeten Jorden genom att bära en tredje-dimensionell Jordfarkost”.

När vi säger ”ni alla”, menar vi alla ni som dras till och läser detta meddelande. Sanningen är att alla medlemmar av Illuminaterna, när de blir kallade inom er tid/ert rum, också skulle kunna utvidga sitt medvetande för att finna sin storslagna Kraft Inombords.

De som befinner sig i den grupp som i tillräckligt hög grad har omfamnat sitt högre medvetande för att upptäcka sin Kraft Inombords, har faktiskt upptäckt att Makt Över Andra inte alls är lika tillfredsställande. För att skada andra, måste de skada sin egen Själ/sitt eget SJÄLV.

Alltfler av Illuminaternas barn håller på upptäcker detta faktum och tar beslutet att lämna sina familjetraditioner bakom sig. Dessa av Illuminaternas barn har funnit en del av sitt Inre Själv och sin Inre Kraft och vill utforska denna sensation.

När de väl utforskar den Villkorslösa Kärlek som finns inneboende inom Gaias Kärna, så väl som i Hennes atmosfär, ger inte längre ruset av Makt-Över-Andra dem någon glädje. De vill veta mer om denna känsla som de bara kan kalla ”kärlek”.

De flesta av Illuminaternas barn fick INGEN kärlek i sitt barndomshem, så de vet inte hur de ska identifiera den. Det kan förefalla som ett märkligt koncept att inte kunna identifiera känslan av kärlek, men om man aldrig har fått känna av den, hur skulle man kunna känna igen den?

Det är bristen på kärlek, generation efter generation, som har låtit mörkret fortgå. Men på grund av den högre frekvens av ljus som kommer in i Gaias atmosfär, aktiveras mänsklighetens inneboende högre medvetandefrekvenser.

När de ljusfrekvenser som kommer in i Gaia, och till Hennes SAMTLIGA invånare, fortsätter att utvidgas till allt högre frekvenser, kommer till och med de som har förlorats i rädslans och mörkrets djup, börja förnimma en känsla av lättnad, ett ögonblick av frid, ett nytt hopp för framtiden och en glimt av glädje.

Av stor vikt är att den uppvaknande mänskligheten börjar förnimma Kundalini-energin stiga upp från ryggradens bas. Kundalini är ett system för ”den fysiska kroppens transmutationer till Ljuskroppens högre resonans”.

Man har känt till Kundalini alltsedan tiderna för de tidigaste skrifterna. Men livet på planeten Jorden var så svårt att endast Prästerna långt borta på någon bergstopp överhuvudtaget kunde börja aktivera sin inre transmutationskraft till en Ljuskropp.

När Gaia påbörjar Sin transmutation, så kommer även Hennes människor lyckligtvis att göra det, så väl som Hennes SAMTLIGA livsformer. Detta ”NU” närmar sig, men bara för dem som kan varsebli och acceptera kraften, värna den och ENBART bruka den för den Planetariska Uppstigningen.

Denna kraft är alldeles för stark att användas för personligt bruk, eftersom en människa inte har det engagemang som behövs för att fullständigt jorda detta energifält inom Gaias Kärnkristaller och för att ALDRIG bruka den för personliga ändamål.

Det var Illuminaternas bruk av denna storslagna kraft för personliga ändamål som har, och kommer att fortsätta ”ta dem ur kontroll”. Mänskligheten behöver inte bekymra sig över att bekämpa dem, eftersom deras behov av ”makt över andra” har aktiverat ”från-knappen” för allt utvidgande av inre kraft.

Denna ’Från-Knapp’ har varit latent tills det Högre Ljuset kom in i Gaias atmosfär. Det är det Högre Ljuset som kommer att stänga av Makten Över Andra, så väl som att den kommer att aktivera Kraften Inom SJÄLVET.

Mänskligheten håller på att finna ”kraften inombords” i sitt SJÄLV inom KÄLLAN, men om denna kraft någonsin blev använd som en ”makt över”, så skulle kraften spottas ut och ta slut. Ja, mörkret har hållit Gaia i sitt grepp, men NU när det Högre Ljuset, så väl som vi Galakter, Änglaväsen, Uppstigna Mästare och Elohim har kommit för att hjälpa er, så kommer saker och ting att börja förändras.

Därför ska ni upprätthålla ert åtagande att vara ETT med ert Multi-dimensionella SJÄLV inom Källan, för att ni ska kunna varsebli oss och kommunicera med oss, de högre-dimensionella versionerna av era SJÄLV.

Vänligen var medvetna om att vi ständigt finns med er, för vi ÄR NI!

 

The Arcturians through Suzanne Lie, March 4th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...