Arkturierna via Suzanne Lie, 6 januari, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

6 januari

”Lär er och minns hur ni kommunicerar inter-dimensionellt via Ljusspråket”

Ni kanske märker att hjärtat och sinnet på nytt kretsar kring vår högre-dimensionella grupp med Mästarna, Änglarna, Elohim. Ni förstår, ”Begynnelsen av Begynnelsen” håller på att inledas. Vi Arkturier finns ständigt tillsammans med er och spelar en alltmer annorlunda roll gällande det som en gång var känt som er ”tid”.

I och med att frekvensvågorna i uppkomsten av ”femte-dimensionella koncept, känslor och minnen” träder fram för att bli integrerade med ert medvetande, så börjar ni släppa taget om flera av era tredje-dimensionella emotioner och reaktioner som rör ert Operativa System gällande Tid och Rum.

När ni släpper era fasthållanden vid ert tredje-dimensionella Operativa System gällande Tid/Rum, så märker ni att ni stegvis, eller på en gång, återgår till era inneboende, femte-dimensionella Operativsystem gällande Här och Nu.

Vi vet att ”ni”, vilket innebär vilken person, plats, situation eller sak som helst som befinner sig på Uppstigningens Väg, alltmer håller på att närma sig upplevelsen av att medvetet få uppleva utvidgandet av frekvenserna i er verklighet till den femte dimensionen.

Det är inom denna femte-dimensionella verklighet som de tredje/fjärde-dimensionella energifälten sammanslås och transmuteras till femte-dimensionella energifält. I och med att ni känner dessa energiströmmar närma sig varandra, likt två vattendrag som rusar mot en återförening, så kan ni då känna att någonting förändras, eller transmuterar det? ”Förändras” betyder att någonting är annorlunda än vad det var före förändringen. ”Transmuteras” innebär att något har utvidgats till en högre resonansfrekvens.

Just NU befinner sig de som står i färd med att uppstiga, såväl som uppstigningsprocessen, mittemellan frekvensen i ert femte-dimensionella medvetande inom er femte-dimensionella Ljuskropp och det tredje-dimensionella medvetandet inom er jordfarkost.

Ni lägger märke till att vi säger ”medvetandet i den jordiska kroppen”, eftersom det är ert medvetandetillstånd som styr frekvensen i er jordfarkost, snarare än er jordfarkost som dikterar frekvensen inom ert medvetande.

Såklart har ert medvetande och er fysiska kropp en mycket djup relation och en större interaktion än vad de flesta människorna förstår.

Vänligen kom ihåg att:

Er medvetandefrekvens avgör era varseblivningar och den verklighet som ni varseblir är den verklighet som ni upplever. Därför är den högsta frekvensen i ert medvetande den första komponenten i ert SJÄLV som kommer att återgå till sin inneboende femte-dimensionella resonans.

Sedan när ert medvetande väl fullt ut har accepterat den femte dimensionens resonans, så kommer er fysiska kropp sakta börja transmuteras till högre och högre resonansfrekvenser.

Vissa områden i kroppen kommer såklart att transmuteras rätt så snabbt, medan andra områden i kroppen tar längre tid på sig för att transmutera, eftersom de behöver fullfölja sin healing och/eller sitt frisläppande av gamla ”dofter”.

Under NUET inom vilket ni befinner er mittemellan …

De NI som ÄNNU INTE har fullföljt ert besök i GAIAS tredje/fjärde-dimensionella version, SAMT de NI som har fullbordat era många besök på den tredje/fjärde-dimensionella Jorden, är redo att återgå till er femte-dimensionella version av Jorden.

Era besök till den femte-dimensionella Jorden, ert femte-dimensionella Rymdskepp och/eller er femte-dimensionella Hemvärld, har ofta ägt rum när er jordiska farkost sover, eller när ni befinner er i så djup meditation att ni utvidgar era hjärnvågor till ”Gamma-Vågor”.

Dessa Gamma-Vågor genljuder till den femte dimensionens frekvens. Därför hjälper de ert tredje-/fjärde-dimensionella medvetande att utvidga sig till ert femte-dimensionella medvetande.

Till en början kommer era femte-dimensionella medvetandeströmmar att vara osynliga för ert fysiska själv. Men i och med att ni ständigt aktiverar era femte-dimensionella hjärnvågor, kalibrerar ni stegvis hjärnan till att sända ut dessa femte-dimensionella energivågor till språkområdet i er tredje-dimensionella kropp.

Var och en av er, i enlighet med era önskemål och er erfarenhet, kommer att översätta dessa femte-dimensionella hjärnvågor till er tredje-dimensionella hjärnas språkområde. Till en början kan ni få uppleva dessa ”budskap” via visioner, som ni ”översätter” till meddelanden.

När ni ”läser en bild”, fungerar ni inifrån ert femte-dimensionella medvetande, för en bild kan samtidigt innehålla flera meddelanden. ”Ljusspråket”, som är ett ”femte-dimensionellt språk” sänds bäst till någon annan via en mental bild som kan ha många betydelser inom detsamma NUET.

När man tonar in sig på Ljusspråket, behöver man inte uppleva separata ord som individuellt ställs upp på en rad. I stället upplever man en gestaltning, som är hela budskapet betraktat som en helhet.

Till att börja med kan ens upplevelse av Ljusspråket kännas mycket ”emotionellt”, för kroppen KÄNNER det, men ögonen och öronen kan eller kanske inte ens ser eller hör det.

Det är av den anledningen som människor ofta har svårt med Ljusspråket, eftersom det behövs olika områden av hjärnan för att ta emot det, såväl som olika områden i hjärnan för att översätta budskapet till ens tredje-dimensionella kommunikationssystem.

Till exempel, ifall man läser en information, så kan man medvetet uppleva den, för man är van vid att ”läsa” information som finns skriven på en sida. Ens fysiska ögon har tränats till att kombinera ansträngningar med den fysiska hjärnan till att förstå orden som finns skrivna framför en.

Ni har också vant er vid att ”höra” information via era fysiska öron. Den information som kommer in i er hörsel leds till det område i den fysiska hjärnan som (av er) har blivit tränat till att läsa. Ni kan också använda era motoriska färdigheter till att skriva ner detta meddelande för ni har tränat er på att göra så.

Ni kan också känna igen när ”Meddelanden med Beta-Vågor” leds till er fysiska kropp. I det fallet känner ni troligtvis en fysisk ingivelse att ”uppmärksamma” inre eller yttre stimuli, så att ni ska kunna förstå det budskap som denna ”fysiska förnimmelse ger er”.

Med övning kommer ni att minnas att låta kroppen tala om för er att det finns något som den vill att ni ska göra. Ett exempel på det är att kroppen talar om för er att den är hungrig och vill äta, eller den är törstig och önskar något att dricka.

Er fysiska kropp kan också tala om för er att ni är mycket trötta eller att ni har en emotionell reaktion på något. I och med att ni uppmärksammar de många olika typerna av ”ljusspråk” som kroppen ”pratar med er” om, via de synaptiska ljusblixtarna från ett neuron till ett annat, så kommer ni att lära er ”ER egen kropps Ljusspråk”.

I och med att ni börjar ”lyssna till kroppen” blir ni mer bekant med de sätt på vilka kroppen ger er budskap gällande dess behov eller er säkerhet. Dessa ”tysta budskap” är Ljusspråks-meddelanden som kan färdas genom kroppen via era synaptiska gnistor, bärs genom ert medvetande och aktiverar vissa områden i den fysiska kroppen.

Ju mer medvetna ni är om dessa inkommande budskap, desto mer kommer ni att lära er/minnas hur ni tydligare ska identifiera dem och ”tala kroppens språk”.

När ni blir alltmer bekväma med att känna igen de olika energivågorna, kommer ni allt snabbare och mer precist kunna identifiera den verklighetsfrekvens som försöker kommunicera med er.

Tidvis är det ert ”inre barn” som vill sända er ett budskap. Andra gånger kan det vara er inre tonåring, ett outtalat budskap från en förälder eller en vän, eller till och med från ett djur med vilket ni har en nära relation.

Ifall ni gillar Naturen och spenderar tid tillsammans med växter, träd, insekter, vinden, solen, himlen osv, så kan ni också lära er/komma ihåg hur ni ska tala med Naturen. De som älskar trädgårdsarbete kan alltid tala om när en växt säger ”Jag behöver vatten”, eller ”Kan jag få mer gödningsmedel?”

Vänligen var medvetna om att ni är en ”omedveten” skapare av frekvensvågor som ni ”sänder ut” och/eller ”drar till er” till er jordfarkost. Utmaningen är att medvetet uppmärksamma energivågor, växter, djur och till och med atmosfären, för att kunna tala ”ljusspråket” med dessa varelser.

”Hurudant är detta ljusspråk?” kanske ni frågar.

Dessa slag av kommunikation mellan arter, till och med mellan människor, inkluderar INTE användandet av tredje-dimensionella ord. Det är en hel del information som kan fås och delas inom ett endaste mänskligt ord, men de emotioner som bär detta ord till budskapets mottagare, är ofta av större betydelse än de uttalade orden.

Ställ frågan till en jordbrukare eller en fiskare, hur de kan känna till vad de gör gällande kommunikation mellan arter. Ett av deras svar är att de har fått lära sig, eller själva har lärt sig, hur de på djupet ska observera Naturen för att kunna kommunicera med den.

Hur vore det ifall människorna först skulle iaktta andra människor innan de påbörjade en konversation? Det skulle vara en form av Ljusspråk, för de använder sig INTE av individuella ord, meningar och stycken som är nerskrivna eller utprintade på en sida. Inte heller använder de ett språk som är talat eller skrivet med ord och stycken.

I stället kan de ”höra” och ”se” energifält. När ni kan kalibrera ert medvetande till de högre fjärde- och femte-dimensionella energimönstren, kommer ni att kunna lära er/minnas hur ni ska identifiera energifälten.

Ni kommer i själva verket att kunna minnas hur ni medvetet ska identifiera de verklighetsfrekvenser till vilka NI har VALT att relatera och med vilka ni har VALT att sammansmälta ert medvetande.

Det är bäst och enklast ifall ni påbörjar denna process genom att lära er/minnas Ljusspråket, som är språket för en ”inter-dimensionell kommunikation” – genom att vara medvetna om skillnaden mellan en tredje-dimensionell energiström och en fjärde-dimensionell energiström.

Sedan kan ni gå vidare till att uppmärksamma en femte-dimensionell energiström, vilket kan leda er till att känna igen ”Inter-dimensionella Ljus-Strömmar”. Den femte dimensionen är ”överkorsandets” dimension från de tredje-/fysiska och fjärde-/astrala energifälten.

De femte-dimensionella energiströmmarna identifieras ofta som ”Ljus-Strömmar”, för de femte-dimensionella strömmarna med information har en hel del mer Ljus än övriga energiströmmar.

Dessa Inter-dimensionella Ljus-Strömmar har i allt högre grad skapat, upprätthållit och övervakat ER, våra tappra krigare, i att ta er en Jordisk Farkost inom det MYCKET svåra nuet.

Femte-dimensionella Ljusströmmar skapar, upprätthåller och vakar i allt högre grad över de Våra som står i färd med att Uppstiga. Vi, er Galaktiska Familj, hjälper er också med att helt och hållet förstå och fullborda ert uppdrag i att öppna upp och beskydda de Femte-Dimensionella Ljus-Portalerna.

Runtom Gaias Jord finns det flera portaler, men de kan bara uppfattas via ett femte-dimensionellt medvetande och bortom. Därför kommer de som har gått förlorade INTE att ha tillgång till dessa portaler, eller till några av dem som står i färd med att uppstiga, vilka använder sig av/eller beskyddar dem.

Vi vill återigen nämna att många inte inser att de femte-dimensionella ljusströmmarna existerar. De är också omedvetna om att dessa femte-dimensionella energiströmmar håller på att öppnas upp inom detta NU, för att vägleda dem som håller på att Stiga Upp, för att påbörja, repetera och gå vidare med alla de många stadierna i att ni ska ”Komma ihåg Er Återkomst”.

Att komma ihåg er Återkomst inkluderar att ”minnas att dela med sig av er berättelse gällande era egna inter-dimensionella upplevelser”. Vi ber er också att komma ihåg att snarare än att tänka på uppstigningen som ett ”verklighetsskifte”, tänk på den som ett ”Frekvensskifte”.

Det är inte så att hela er verklighet behöver bli transmuterad, eftersom det vore mer än vad som är möjligt, med tanke på ert nuvarande tillstånd på er planet. I stället ber vi er att ni ska tänka på övergången som ett FREKVENSSKIFTE.

Ett Frekvensskifte är ett sätt på vilket ni kan utvidga ert medvetandetillstånd, och därmed utvidga upplevelsen i er nuvarande ”Jordiska Verklighet”. Den närmar sig alltmer NUET, där ni behöver välja vilken frekvens ni vill genljuda till.

”Frekvensskiftet” kommer närmare och närmare det NU inom vilket ni kommer att behöva göra ert val. Vad ni kanske inte känner till, och ingen heller kommer att tala om för er, eftersom inte heller de känner till det, är att NI kommer att behöva finna alla svaren inom ert SJÄLV.

Vi säger ”SJÄLV” för vi menar att ert eget Multi-dimensionella SJÄLV är den ENDA som kan vägleda ER. Var och en av er har en bit till ”uppstigningens pussel”. Därför är var och en av er kallad till att finna, finslipa samt beskydda er pusselbit, så att ni ska kunna dela med er och passa ihop den med SAMTLIGA andra personliga pusselbitar.

Som avslutning har vi, de Gyllene Varelserna och/eller de som håller på att Stiga Upp, alltmer kommit till mänsklighetens medvetande. Därför vill de alla påminna oss, som bär en 3D-jordisk farkost om att:

När ni står framför DEM som står i färd med att Stiga Upp, på tröskeln till den femte dimensionen, så kommer ni att ha känslor som ni inte kan minnas att ni tidigare har haft, för inom detta NU, finns det definitivt någonting som är annorlunda inom ert Jordiska medvetande.

Runtomkring kära Gaia förekommer en ”plats” eller ett ”energifält” som håller på att påbörja sin transmutation ifrån den tredje/fjärde dimensionens tid/rum till den femte dimensionens HÄR och NU.

Kom därför ihåg ert Ljusspråk, eftersom den är den Gyllene Vägen som kommer att vägleda er HEM.

 

Välsignelser från de Gyllene Varelserna, Arkturierna och de som står i färd med att Uppstiga.

 
The Arcturians via Sue Lie, January 6th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...