Arkturierna via Suzanne Lie, 9 juni, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

9 juni, 2018

Minns er Inter-dimensionella kommunikation

Det är NU dags att minnas era inter-dimensionella kommunikationer. Ni, våra jordbundna representanter på Jorden, har väntat och försökt att minnas era inter-dimensionella kommunikationer, men det var alltid något som låg i vägen.

Under livstid efter livstid försökte de många olika kropparna i ert Multi-dimensionella SJÄLV komma ihåg hur man kommunicerar med de högre verklighetsfrekvenserna. När ni var en medlem av de tredje-/fjärde-dimensionella verklighetsdimensionerna, befann sig minnena i ert inneboende femte-dimensionella SJÄLV olyckligtvis precis utom er räckvidd.

Ett flertal av er, våra frivilliga som tog er en tredje-dimensionell kropp på Jorden, försökte minnas hur ni ska ta kontakt med era högre-dimensionella vänner, er familj och till och med ert eget högre-dimensionella SJÄLV. Men de förbindelser och de korta budskap som ni fick ta emot, flög snabbt igenom ert tredje-dimensionella medvetande.

Det var först när ni ögonblickligen dokumenterade budskapet som ni kunde ta er ”3D-tiden” för att försöka översätta ett tidlöst, inter-dimensionellt budskap till ett tids-bundet tredje-dimensionellt meddelande som ni kunde dokumentera, spara och till och med dela med andra.

Ni hade fått lära er från era inkarnationer innan slutet av 1900-talet, att det inte var vist att dela med er sådant som ni fick ta emot inter-dimensionellt. I era inkarnationer före detta NU lärde ni er också att det kunde vara MYCKET farligt att berätta om något som ni visste var ett budskap från de högre världarna.

De flesta av er visste inte vad en ”dimension” var, så denna term användes inte. I stället använde ni er av termer som folk kunde acceptera, såsom ”er inneboende kreativitet”. Andra kunde ofta inte tro på att det fanns en verklighetsdimension som befann sig bortom deras fysiska värld.

Ifall det fanns en högre värld, så var den känd som Himlen, dit endast Änglar och ”mycket goda” människor kunde färdas när de ”dog”. Naturligtvis trodde många civilisationer på att de kunde ha ett liv och en död. Sedan färdades de till Himlen ifall de var goda och till Helvetet ifall de var onda.

Därtill så var det endast de stora filosoferna och Helgonen som funderade över dessa frågor. Den ”vanliga befolkningen” var tvungen att fokusera en hel del av sin uppmärksamhet på överlevnad, eller på att åtlyda vad de hade hört om eller läst om från en annan person, en helgonförklarad person, eller vilken form av himmelsk varelse de trodde på.

Människor som var ”annorlunda”, från ett annat trossystem, skuffades åt sidan, blev ignorerade eller ännu värre, torterade och dödade. I mänsklighetens tidigare dagar var livslängden ofta kort och många människor levde på överlevnadens rand. Vi, er Galaktiska Familj, är chockerade över att denna typ av diskriminering fortfarande existerar.

I själva verket så kan inte planetarisk uppstigning ske medan vissa människor dömer eller skadar andra människor och så länge som människorna brukar samma grymhet på planeten Jorden, erbjuder detta dem en plats där de ta lärdom om att ”vara en fysisk människa”.

Å andra sidan finns det många människor som lever ett liv av ”service för andra” och ägnar sina liv till att hjälpa andra människor, djur och/eller hela planeten Gaia. På grund av att Plejaderna är de mest ”människoliknande” av vår Galaktiska Familj, så är det ofta de som har färdats till Jorden.

På det här sättet kunde vi, er Galaktiska Familj, ”vandra ibland mänskligheten” för att på bättre sätt avgöra hur vi skulle kunna hjälpa mänskligheten att vakna upp och/eller hjälpa till med att väcka upp människorna till att minnas sitt sanna Multi-dimensionella SJÄLV.

Vad vi, Galaktikerna, om och om igen ha märkt, är att mänskligheten har en LÅNG väg att gå innan de är redo att transmutera tillbaka till sitt inneboende högre-dimensionella SJÄLV. I själva verket är vi Galaktiker mycket upprörda över att så många av våra tappra volontärer som tog sig en mänsklig kropp på Jorden, tvingas uthärda de stora farorna på den tredje-dimensionella Jorden.

Å andra sidan finns det människor som förmår inkarnera på ”trygga platser” eller i ”höjdpunktssamhällen” där de kan vara sitt sanna SJÄLV utan att skrämma de andra människorna. Människor vet att de inte ska skrämma en björn eller ett lejon, eftersom dessa kan gå till attack. Men medlemmar i mänskligheten går också till attack när de är rädda.

Vi, er Galaktiska Familj, önskar kommentera och tacka de många uppvaknade och de som håller på att vakna upp, vilka är redo att arbeta tillsammans med oss för att hjälpa planeten Jorden genom Hennes uppstigningsprocess.

De människor som hjälper till med Gaias uppstigning kommer att uppstiga tillsammans med henne och/eller så har de redan uppstigit och valt att ta sig en ny inkarnation för att hjälpa till med Gaias Planetariska Uppstigning.

Lyckligtvis håller alltfler av mänsklighetens medlemmar på att minnas sin Hemvärld, det Uppdrag som är anledningen till att de kom till Jorden och/eller så minns de hur de ska kommunicera med sitt högre-dimensionella SJÄLV och sin högre-dimensionella familj.

På något sätt visste dessa uppvaknade, samt de som håller på att vakna upp, att denna verklighetsfrekvens som de såg i sitt sinne, hörde i sitt medvetande, förenade sig med under sina drömmar och/eller skrev ner på papper, på datorn, sjöng via en sång, tecknade en bild av osv, var VERKLIG och de kunde ”minnas den”.

Olika människor kom ihåg olika saker, men de kom ihåg vad de sade att de skulle minnas innan de tog sig sin tredje-dimensionella jordfarkost.

Det finns verkligen ett mänskligt själv, men det är VÅRT mänskliga själv som kommunicerar med högre-dimensionella uttryck för Varelser igenom vårt högre medvetande. Detta högre medvetande visar sig i det faktum att de som står i färd med att Uppstiga får alltfler inter-dimensionella kommunikationer.

Dessa ”Uppstigande” inkluderar antagligen er. De Uppstigande kan förefalla vara arga, upprörda gällande något och de kan vara medvetna om, eller kanske inte vet vad de är arga för. Detta beteende är mycket vanligt när en planet förbereder sig för att förändra Operativsystemet hos denna planet för följande verklighetsfrekvens.

Vanligtvis finns det ”de som kommer Först”, vilka frivilligt har ställt upp för att ”göra efterforskningar” gällande hur en femte-dimensionell verklighet skulle vara annorlunda är en tredje-, fjärde-, och/eller tredje/fjärde-dimensionell planet.

En tredje/fjärde-dimensionell planet som frivilligt har ställt upp för att hjälpa varelserna i deras verklighet att utvidga sitt tredje-dimensionella medvetande till den fjärde dimensionen är sällsynt, men inkluderar kära Gaia.

Alltfler som befinner sig på Jorden väljer att medvetet aktivera alltfler nervsynapser i hjärnan för att införliva den större mängden ny information i sin dagliga medvetenhet.

I och med att deras medvetande utvidgar sig bortom ett tredje-dimensionellt medvetande av ”överlevnad”, förmår deras hjärna lättare expandera sin förmåga att ”avfyra” mer komplicerade elektriska komponenter i sitt naturliga nätverk.

Det är då som de kan börja minnas alltmer av sina tidigare inkarnationer, sina nuvarande nerladdningar från det Högre SJÄLVET, samt de möjliga framtida verkligheter som verkar befinna sig ”så nära och ändå vara så avlägsna”.

Stegvis kommer de uppvaknade i allt högre grad att minnas att ”Verkligheten är en Varseblivning”. Därför upplever alla en annorlunda, ofta ändå likadan information från de högre sfärerna.

Hur kan något förefalla vara ”olikt men likadant”? Svaret är att verkligheten är ett perspektiv hos den som varseblir varje ögonblick av varje upplevelse. Ni alla utövade detta ”olika men likadana” beteende på Skeppet innan ni tog er jordfarkost.

Vi vill tala om för er alla, kära volontärer till Gaia, att det som verkade vara enkelt i en villkorslöst kärleksfull, fullständigt trygg omgivning, alltför ofta är MYCKET svårt och utmanande i er tredje-dimensionella verklighet.

Det är av denna anledning som vi har valt att kommunicera med så många av våra jordbundna som möjligt. Sedan kan var och en av dem dela med sig av sina upplevelser gällande att lämna den femte dimensionen för att hjälpa till med uppstigningen hos en tredje-dimensionell, mycket förorenad och fullkomligt misshandlad planet som för människorna är känd som Jorden.

Det var i själva verket Jorden/Gaia själv som bad om vår hjälp på en regelbunden basis. Gaia är mycket bekymrad över att de ”mörka människorna” vill skada hennes planetariska kropp så mycket att hon inte ska förmå uppstiga.

Vi Galaktiker har försäkrat Gaia om att många av dessa förändringar gör det möjligt för mörkret att komma upp till ytan så att det ska kunna helas av ljuset. I själva verket gör vissa av Gaias främsta ledare mycket större skada än vad som någonsin tidigare har gjorts av några mänskliga ledare.

Anledningen till detta är att de Mörka håller på att förlora. Därför tar de fram alla sina värsta knep och taktiker för att hålla människorna rädda, underutbildade, i stånd att köpa vapen som kan döda många människor inom loppet av bara några minuter, samt ledare som bara bryr sig om sig själva och inte om dem som det är meningen att de ska leda.

Kära tappra människor, vänligen kom ihåg att ”Den mörkaste Natten infaller precis innan gryningen”. Vi Arkturier önskar att vi kunde tala om för er exakt hur länge det dröjer innan denna Mörkaste Natt är över.

Tiden är emellertid en illusion i den tredje dimensionen. Därför kan vi inte tala om för er när dessa förändringar kommer att börja, men vi kan säga att NI är MYCKET betydelsefulla med att berätta om sanningen för andra som är fångade i de illusioner som med avsikt har förberetts för att hindra mänskligheten från att uppfylla sitt Uppdrag att:

Hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning!

En av de goda delarna i den tredje dimensionen är individualitet. Med individualitet kan många människor svara på samma sak på ett annorlunda sätt. Men ifall en ”individ” INTE är förenad med sina högre informationskällor, så kan man bli så frustrerad och deprimerad av ”kampen för att rädda Jorden”, att man helt enkelt ger upp!

Glöm inte bort att MINNAS VILKA NI ÄR och glöm inte att den Tredje-Dimensionella Verkligheten är en varseblivning som ofta uppfattas annorlunda av olika människor och till och med via samma människa vid olika tidpunkter.

Var tålmodiga, våra älskade volontärer som hjälper till med Gaias uppstigning. Vi vet att många av er är MYCKET trötta när ni har vandrat den här vägen i flera år. Vi tackar er så för er uthållighet och vi bjuder in er att besöka oss, såväl som era egna femte-dimensionella uttryck för ert SJÄLV, under era drömmar och meditationer.

Vi ber också att ni ska dela vidare vad ni har fått ta emot och/eller upplevt, till andra som ni tror att förmår acceptera denna informationsfrekvens.

Vi råder er att titta ovanför en persons Kronchakra för att se, höra, eller känna att de har öppnat sin Portal till den Femte Dimensionen. Vissa av dessa människor kan vara fullständigt medvetna om denna öppning, men många andra är inte medvetna om varför de har så många konstiga, eller annorlunda drömmar, meditationer och upplevelser.

Vänligen kom ihåg att vi, er Galaktiska Familj, ständig finns tillgängliga för er och vi står redo att hjälpa er på alla sätt som ni kan behöva. Kom ihåg, vi Galaktiker genljuder till den femte dimensionen och bortom. Därför är vi inte bundna av ”tid eller rum”.

I stället finns vi Här inom ert NU för att hjälpa er att besvara alla frågor som ni har för oss. Vi avslutar detta meddelande genom att återigen påminna er om att ”den mörkaste natten infaller precis innan gryningen nalkas!”

Räds därför INTE den mörka natten och fortsätt att modigt stiga in i Den femte-dimensionella Gaias gryning!” Som avslut påminner vi er om att NI hjälper Planeten Jorden med Hennes Planetariska Uppstigning och Gaia hjälper er med er Personliga Uppstigning.

Människor och Planeten tillsammans, och SAMTLIGA av Gaias många livsformer, kan omfamna detta NU av den stora transmutationen till följande verklighetsoktav.

Vi är Arkturierna som NU talar för er hela Galaktiska Familj.

Vi har meddelanden för var och EN av er.

Vänligen lyssna så kommer ni att kunna höra.

Välsignelser från Arkturierna och er Galaktiska Familj.

 

 

Remembering Inter-dimensional Communications–The Arcturians through Sue Lie

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...