Arkturierna via Suzanne Lie, februari 25

Meeting in Dreamtime by the Arcturians and We Are Here NOW youtube

2-25-16

Möten under drömmarna

Av Arkturierna

Fler och fler av er vaknar med levande, men snabbt försvinnande, meddelanden från nattliga möten under drömmen. Dessa möten är mycket verkliga, men så fort ni vaknar upp ur era fyrdimensionella drömmar, glömmer era tredimensionella själv snabbt bort dem.

Därför rekommenderar vi att ni har ett anteckningsblock eller ett skrivpapper bredvid sängen så att ni när ni vaknar, kan dokumentera dessa interdimensionella möten.

När ni vaknar måste ni nästan omedelbart dokumentera dessa inre möten, eftersom era tredimensionella hjärnor ännu inte är utbildade för att lagra denna frekvens av information och glömmer därför snabbt mötet som initialt var mycket levande och ”verkligt”.

Vi säger ”verkligt”, vilket innebär att när ni vaknar, och/eller strax innan ni vaknar, kan er tredimensionella hjärna lagra dessa meddelanden, inte som en ”dröm”, utan som en ”verklig” upplevelse. Kom ihåg att er tredimensionella hjärna är programmerad att endast uppfatta fysiska möten som ”verkliga”.

Därför uppfattas några upplevelser som sker inom era fyrdimensionella alfa-vågsmedvetanden av er 3D-hjärna som ”en dröm” eller ”bara fantasi.” Lyckligtvis, samverkar NU ert eget multidimensionella medvetande med er fysiska hjärnan, som kommer att påminna er om att ”allt ni uppfattar är verkligt.”

Det kan emellertid inte vara i resonans med frekvensen hos den tredimensionella, fysiska världen. Era meditationer är verkliga. Era dagdrömmar är verkliga. Era nattdrömmar är verkliga, och fantasierna är verkliga.

Ni uppmanas nu att aktivera hela er fysiska kropp. Med det menar vi att, ni uppmanas att ta med ”hela hjärnans tänkande,” era drömmar, dagdrömmar, och er fantasis kraft, online till er tredimensionella hjärna.

Ni kanske tänker att denna information är överväldigande, men kom ihåg att ni har blivit ”hjärntvättade” genom otaliga inkarnationer på Jorden för att ni skulle tro att er uppfattning endast var riktig om den var i resonans med frekvensen av den tredje dimensionen.

Era uppfattningar ansågs också ”riktiga” om de var ”OK-ade” av 3D-konsensusens verklighet. Denna primitiva användning av det underbara gränssnittssystemet i er fysiska hjärna, började när ni blev ”hjärntvättade” under era liv från de senare dagarna på Atlantis.

Denna hjärntvätt fortsatte sedan under de långa, mörka tiderna, och även i er ”moderna” värld. De otaliga kyrkor, som faktiskt drivs av Illuminati, liksom de många former av hjärntvätt som drabbar er via er moderna ”reklam” har varit mycket effektiv.

Denna ”reklam”, som påverkar ert medvetande via all typ av media, vägreklam och stora skyltar, säger hur ni ska tänka, agera, vara eller likna, om ni ska bli accepterade av ”andra”.

Som vi sagt tidigare, den här typen av hjärntvätt började efter Atlantis höjdpunkt, när den började röra sig mot sitt fall. Atlantis hade varit en fyrdimensionell verkligheten som sakta sjönk djupare och djupare in i den tredje dimensionen, på grund av olycksbringande avsikter med att ha ”makt över andra” som hade kommit till jorden efter att ha förlorat det stora galaktiska kriget.

Ni, våra kära uppstigande, håller just NU på att utöka er medvetenhet bortom den tredje dimensionens beta-vågor. Denna beta-våg av tredimensionellt tänkande, begränsar kraftigt er tro på att endast den tredimensionella, fysiska världen var ”verklig” och allt annat ”bara var er fantasi.”

Fler och fler av er utökar era vakna medvetanden för att anamma begreppet att den fyrdimensionella världen ”inte bara är en dröm.” Ni, de uppvaknande, kommer i allt högre grad ihåg de många meddelandena som ni tar emot, och upplever att ni får i drömmarna.

När ni kommer ihåg dessa inre upplevelser, inser ni att det finns mycket att vinna genom att minnas och dokumentera era drömmar. När ni börjar denna process, börjar er uppfattning om ”den verkliga världen” att långsamt – eller snabbt – utvidgas till att omfatta den fjärde dimensionen.

Det är vid denna punkt som ni börjar att komma ihåg era ”möten i drömmen.” Vi, Galaktikerna och de Överjordiska som har utökat våra flerdimensionella väsen i resonans med bandbredden för er fjärde dimension, lyckönskar er till denna frekvens av verkligheten.

Ni kan, och många av er gör så, kommunicera med oss medan ni är vakna och mediterar. Ni kan gå in i ”Drömläget”, och till mycket högre världar, via meditation. Dessutom, om ni mediterar, hellre än att sova, är det en del flerdimensionella själv som kan dokumentera era erfarenheter från Nuet när ni upplever dem.

Denna dokumentation är viktigt, eftersom er fysiska hjärna inte effektivt kan lagra flerdimensionella meddelanden. Lyckligtvis, när ni dokumenterar era erfarenheter, och särskilt om ni delar med er av dem, jordar/grundar ni dem i er fysiska värld.

När ni är jordade/grundade i den tredje dimensionen, börjar dessa meddelanden att interagera med otaliga tredimensionella tankeformer, som osynligt flyter genom er fysiska verklighet som ett virus. På många sätt fungerar dessa 3D-tankeformer som ett virus, genom att de ”infekterar” ert inneboende dimensionella tänkande.

Det är av denna anledning som de förlorade/ de mörka, har översvämmat er verklighet med otaliga 3D-meddelanden som säger att om ni vill bli accepterade, om ni vill vara ”tillräckligt bra”, måste ni köpa denna ”sak”.

Naturligtvis, de pengar som ni använt för att köpa denna värdelösa sak, går till dem som har använt er rädsla för att inte vara”tillräckligt bra”, eftersom ni ger era pengar till dem. Detta är ett tveeggat svärd eftersom pengarna ni ger till ”dem,” istället för till personen, platserna, anläggningarna och situationerna, som då kunde ha använts till att bota personer och läka planeten.

Det är av denna anledning som vi har tagit risken med att ha regelbundna möten, i mitten av den högre fjärde dimensionen, så att ni kan ansluta er till oss under er dröm. Vi säger: ”tagit risken,” eftersom den fjärde dimensionen är för oss mycket som det ni upplever på botten av havet.

Den fjärde dimensionella frekvensen är så tät för oss, att det känns som om tyngden av ett hav ligger på oss. Därför tar vi korta skift och är bara kvar i frekvensen en liten stund av vad ni skulle uppfatta som tid.

Vi vill gratulera er, våra volontärer på Jorden, för att ni rensar upp era egna fyrdimensionella auror, som hjälper till att rensa upp Gaias fyrdimensionella aura, tillräckligt för att vi en kort stund kan tolerera densiteten av den fyrdimensionella auran från kära Gaia.

Vi är mycket glada över att många av våra vänner som bär jordfarkoster/kroppar, har kunnat utbilda fler och fler av våra besökare till Jorden, som gick förlorade i lögner och illusioner från tidslinjen i er tredimensionella Jord.

Eftersom så många av er har kunnat vakna till sin sanna, flerdimensionella karaktär kan ni medvetet acceptera de högre frekvenserna av ljus som sköljer över kära Gaia för att förbereda Henne för den planetära uppstigningen.

De som NU bär en jordfarkost/kropp, har en sällsynt möjlighet att delta i den förestående händelsen av planetuppstigning. Med ”planetuppstigning” menar vi att Gaia öppnar Sin femdimensionella habitatzon för den ”medvetna befolkningen.”

Vi säger ” den medvetna befolkningen”, eftersom många av er har besökt den femdimensionella Jorden, men minns inte den erfarenheten när ni återvänder till de begränsade uppfattningarna i era tredimensionella jordkroppar/jordfarkoster.

Det är av denna anledning som vi besöker er under era drömmar, precis innan ni är redo att vakna, i hopp om att ni ska minnas vårt möte. Vi hoppas också att ni dokumenterar vårt möte och delar det med andra. Var noga med att berätta för dem om vem ni kommunicerar med, så att de också kan dela med sig av sina erfarenheter.

Er reklam har tränat er genom att föra ut samma budskap, om och om igen, men på lite olika sätt så att ni kan bestämma er för att det budskapet är ”verkligt” och inte ”bara er fantasi.”

Lyckligtvis, kan denna 3D-indoktrinering inte korsa barriären till ert fyrdimensionella tänkande om inte er självkänsla kraftigt har försvagats. Med ”självkänsla,” menar vi den aktning ni ger er själva.

Många av våra ”Möten i Drömtillståndet” har varit fokuserade på att påminna er om att ni hålls i stor ”aktning” av er Galaktiska familj, för allt ni har gjort för att hjälpa Gaia med Hennes planetära uppstigning.

Vad minns ni från ert möte under drömmen ni just har vaknat ur? Ni kommer förmodligen ihåg vårt möte omedelbart efter ert uppvaknande, men vårt budskap är ofta alltför flyktigt för er tredimensionella medvetenhet.

Därför, när ni vaknar med en dröm i ert medvetande: blunda omedelbart igen innan ni är helt vakna.

Koppla sedan in känslan av att både vara i er drömvärld och i er fysiska värld.

Tillåt bilder av er nattliga resa att dansa med ert 3D-minne.

Gå in i ett meditativt tillstånd där ni inte sover, men inte heller helt vakna.

I detta tillstånd kan ni ofta återställa de viktiga högre dimensionella meddelandena som 3D-hjärnan tolkat som ”bara en dröm.”

När ni återtagit drömmen:

Gå in i drömmen och berätta den för er själva med slutna ögon.

När ni berättar drömmen för er själva, då transformerar ni drömmen från er fyrdimensionella verklighetsdröm till ert tredimensionella medvetna tänkande.

Sedan, när ni öppnar era ögon:

Använd genast blocket och pennan som alltid förvaras bredvid sängen

Skriv sedan snabbt ner allt ni kan komma ihåg. Om ni glider tillbaka in i sömnen igen, hjälper det er troligtvis att komma ihåg ert drömmeddelande. Därför, se till att berätta drömmen för er själva och skriv ner den omedelbart.

Med lite övning kommer ni att träna er tredimensionella vakna hjärnan att komma ihåg era drömmar längre, och/eller att komma ihåg den korta bild eller budskap som flög genom er medvetenhet vid tidpunkten för ert uppvaknande.

Denna korta bild eller meddelande säger till er: ”Detta är ett interdimensionellt meddelande som ni kommer att vilja komma ihåg i ert vakna liv.” Om ni följer ovanstående förfarande, kommer ni att bli mer levande och oftare komma ihåg era drömmar.

Ni kommer också att kunna komma ihåg era drömmar under en längre tid, så att ni kan skriva ner dem i er dator. Om ni har dagliga meditationer, även om det är bara är för ett par minuter, kommer ni oftare att kunna komma ihåg era drömmar.
Kom ihåg att dagliga meditationer utökar era medvetna uppfattningar

om högre och högre frekvenser av verkligheten.

När era dagliga medvetandetillstånd expanderar till högre och högre dimensioner,

kommer era erfarenheter i det dagliga livet att förändras.
Då kommer era prioriteringar att skifta från dag till dag överlevnad

till den pågående planetuppstigningen.
Det finns fler och fler av de jordade/grundade som har gjort denna övergång från 3D-överlevnad till 5D-uppstigning. Det de alla upptäcker är ”det blir som man tänker.”

Därför, om ni tänker på alla de hemska saker som kan hända i 3D-världen, bidrar ni faktiskt till att dessa saker händer. Å andra sidan, om man tänker på planetens uppstigning, ställer ni in ert medvetande till ert Multidimensionella SJÄLV.

Med fokus på ert Multidimensionella SJÄLV, är ni i ständig kommunikation med en högre frekvensuppfattning om ert Högre SJÄLV.

Men, medan de som bara kan knyta an till den fysiska världen och oroar sig för de otaliga negativa och kontrollerande meddelanden som de får varje dag, är ni fokuserade på den högre dimensionella verkligheten som är en ständig följeslagare i era dagliga 3D-liv.

Via detta högre dimensionella fokus, kommer ni att få mer och mer information om den utvecklande multidimensionella verkligheten som ni besöker under era drömmar, meditationer, kreativa strävanden, och samtal med andra, som har också anammat sina högre dimensionella SJÄLV och högre dimensionella INSIKTER.

De som håller sina insikter fästa vid de tredimensionella och lägre fyrdimensionella versionerna av verkligheten, blir rädda, arga, oberäkneliga och förvirrade.

Å andra sidan, de som har anammat sina högre dimensionella erfarenheter som ”verkliga event” som förekommer i den ”verkliga världen”, blir lugnare, mer centrerade och bidrar alltmer till Gaias process för Hennes Planetariska Uppstigning.

Gaia är en planet av fri vilja. Vilken verklighet väljer ni?

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...