Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 maj 2020

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

17 maj 2020

Välkomna kära läsare, till den Arkturiska Gruppens meddelande.

Ni inträder i en ny fas i den evolutionära processen. Den nuvarande ”nedstängningen” medger ett lugn under vilken många för första gången funderar, ifrågasätter, utvärderar sina liv och rätt sätt att göra saker. Varje dag är det fler som låter sig själva ärligt undersöka olika aspekter av sina personliga liv såväl som av världen i allmänhet, saker som affärsverksamhet, jordbruk, religion, hälsa, utbildning, miljö, politik etc.

Mycket som alltid ansetts vara rätt och riktigt ses nu som ineffektivt, föråldrat och orättvist för många och är baserat på bekvämlighet och motstånd mot förändring hos dem som tjänar på status quo. Denna period av lugn ger också naturen respit från den spärreld av föroreningar och degradering den lider av.

Allt fortgår enligt plan. Ni har hoppats, bett och väntat på en värld som mer är i resonans med sanningen och den är på väg men det kommer att vara en process över de närmaste åren på grund av den tredje dimensionens funktion i tid och rum.

Vet att saker aldrig kommer att bli exakt som de en gång var eftersom medvetandet förändras, och som vi många gånger sagt, substansen i det yttre är det inre (medvetandet). Lägg inte ned möda och energi på att försöka få allting att återgå till precis hur det var, utan var öppna för det nya och högre uttrycket för dessa samma saker.

Var beredda på förändring men var också beredda på att få höra saker som kommer att uppröra er. Mycket kommer att komma till ytan rörande de länge pågående negativa aktiviteterna hos vissa individer. De tätare energierna måste avslöjas för vad de är för att de ska kunna erkännas och bekräftas. Det finns ett element som när sig på energier av rädsla, smärta, lidande och oenighet och för att de ska få denna energi befrämjar de ord, aktiviteter och falsk information som håller rädsla och oenighet vid liv.

När ni blir medvetna om denna typ av frågor, sänd Ljus till dessa individer, bekräftande att de också är Gudomliga Varelser som gått vilse. De har valt att stänga sina hjärtan för Kärleksenergin och har inget intresse av eller medvetenhet om det faktum att allt som de söker redan finns fullt närvarande inom dem.

Det är lätt att fångas upp i den typen av information och ägna mycket tid och energi på att studera och undersöka negativa aktiviteter. Ni har alla upplevt tyngden i tät energi som kommer från att bli för involverad i sådana frågor. Som uppvaknade individer är ni redo att gå bortom dualitet och separation och leva i de högre nivåerna av medvetande som ni uppnått. Var medvetna och informerade om negativa övertygelser och handlingar, men släpp dem sedan och var i linje med Verkligheten.

Aktiviteter av kärlek börjar visa sig på den yttre scenen. Fastän dessa aktiviteter flyter fram ur andlig enhet är de generellt sedda som aktiviteter av vänlighet, att se efter sina grannar, att låna ut en hjälpande hand när det behövs. Dessa till synes vanliga aktiviteter är tredje-dimensionella tolkningar av andlig Enhet, evolutionära steg som så småningom leder fram till ett tillstånd av medvetande som förstår att tjänande innebär tjänande av SJÄLV- Universell Enhet.

En känsla av kamratskap, som inte var möjlig i den gamla energin, utvecklas hos människor bara genom att alla upplever samma saker(enhet). Även den lilla känslan av kamratskap ni kan känna för en främling som går förbi är i realiteten Enhet som uttrycker sig genom er. Dock är inte alla redo eller villiga att förstå detta och förlusten av det som är bekant får dem att agera ut med rädsla och våld då de försöker skydda och vidmakthålla det som stöttat deras falska känsla av bemyndigande.

Osjälviskhet börjar tränga in i det kollektiva medvetandet på en djupare nivå, men osjälviskhet har missförståtts och falskeligen sagts betyda att offrandet av ens själv för något ”ädlare” syfte är andligt. Att sublimera och förneka ens själv/SJÄLV genom att tro det vara av mindre värde än någon annans själv representerar separation på bästa sätt.

Vad skulle man kunna ha att ge till någon annan om de eliminerar sig själva från ekvationen? Det är bara en bemyndigad person, en som vet och accepterar sig vara en andlig varelse, som har förmåga att verkligen tjäna. Att offra ens identitet, behov och drömmar i tron att det är andligt, är en förnekelse av Gud, för är inte Gud varje persons sanna identitet?

Tillåt aldrig er själva att känna er skyldiga, hotade, påtryckta, lärda eller använda av andra för att göra något. När ni gör det överlämnar ni automatiskt er makt. Att tjäna måste vara ett fri-vilja val som kommer från en plats av kärlek hellre än en oönskad aktivitet som påtvingas någon för att gynna någon annan som förefaller mäktigare och mer krävande, eller har behov, är handikappad och beroende.

Vi förstår att många för närvarande är låsta vid någon tjänst de inte medvetet har valt eller vill ha. Som ett resultat av det kan de känna sig ilskna, uttömda, olyckliga och fångade utan någon utväg. Till dessa kära säger vi; det finns ingen slump. Varje liv planeras före inkarnationen med Guidernas hjälp för att inkludera de upplevelser som bedöms nödvändiga för andlig utveckling.

Denna typ av situationer är vanligtvis karmiska till sin natur och representerar en människas andliga mognad att ta sig an någon gammal energi-obalans som kan komma från tidigare livstider, men som kan balanseras och fullbordas genom tjänande i denna livstid. Den som behöver tjänsten kan ha valt att lära sig om tålamod, ödmjukhet och hjälplöshet i detta liv efter att aldrig ha uttryckt detta i tidigare. Ofta är den som tjänar en god vän som frivilligt ville hjälpa till med den lektionen.

Ibland är det så att den som behöver tjänsten gjorde samma sak för den som tjänar i ett tidigare liv, vilket ger dem båda möjligheten att uppleva att ge och tillåta. Tjänande kan vara knuffen en andligt beredd person behöver för att gå djupare in i det bemyndigande, den kärlek, det tålamod och den medvetenhet de är redo för.

Låt inte föråldrade koncept av andlig plikt och själv-offrande komma in i era aktiviteter av kärlek och tjänande. Då universellt medvetande skiftar till nya nivåer av medvetenhet, kommer tjänande av andra att bli vanligt, uppbackat av lagen, och helt enkelt så som livet levs eftersom det finns en känsla av enhet som inte fanns i tredje-dimensionell energi.

Inse att i och av er själva har ni inget att ge någon annan. Gud ensam är kärlek, energi, uppskattning, tacksamhet, tjänande, samarbete etc. och Gud ensam har dessa saker att ge. Att tro att själv eller någon annan person har andliga kvaliteter i och av sig själva är att tro på ett själv separerat och skiljt från Gud. Bara Gud är god, tålmodig, kärleksfull, vänlig, ärlig samarbetsvillig etc. etc.

Både mänskligt gott och mänskligt dåligt är opersonligt och blir eller tillhör aldrig personen. Allt som finns där, är Gud, Källan – perfekt, helt, komplett, harmoniskt, överflödigt, intelligent, Själv upprätthållet och Själv vidmakthållet Medvetande.

Det är därför som att leta eller förvänta sig acceptans, partnerskap, vänskap, förlåtelse, samarbete etc. av en person är att leta där dessa saker inte finns, om de inte flödar genom personen. Sök alltid dessa saker från Gud, från inom er, tillåtande dem att manifestera sig så som de vill, vilket ofta kan vara och är där man minst förväntar sig det.

Sann osjälviskhet vägleder intuitivt människor till att erkänna och hedra sina egna behov. Den kommer också att vägleda dem till om deras tjänst faktiskt behövs eller bara är önskad. Den är att förstå att vad man gör för någon annan aldrig kommer från ett personligt förråd av kärlek, energi, överflöd och idéer, utan flödar genom dem från en Oändlig Källa inombords – från en källa som aldrig sinar.

De nuvarande tiderna kallar på mer medvetenhet, djupare förståelse och en allvarlig fundering på hur man vill fortsätta leva sitt liv. ”Ska jag knorrande gå tillbaka till samma gamla, samma gamla som jag växt ur, eller kommer jag att ha modet att försöka göra något som får mitt hjärta att sjunga?”

Det är här rädslan hoppar in och säger att ni måste gå tillbaka till det ni känner till, eller så kommer ni att lida av brist och begränsning, era familjer kommer att svälta och ni kommer att bli hemlösa. Det är ok att återvända till det ni är vana vid, men glöm aldrig att ni är skapare. Oavsett vad andra säger till er, tillåt inte era drömmar att falla i glömska i tron att de är hopplösa och aldrig kan infrias.

Tillåt era drömmar att växa och mogna tyst och i hemlighet i ert hjärta tills de är redo att födas som er nya värld och identitet.

Ni är skapare som skapar er värld ur innehållet i ert medvetande.

Vad har jag för sanning i mitt medvetande???

Vi är den Arkturiska gruppen.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...