Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 juni, 2019

Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

2 juni, 2019

 

”Jag letade i tempel, kyrkor och moskéer. Men det Gudomliga fann jag i mitt eget hjärta.”

Rumi.

Kära läsare! Vi talar ofta om uppstigningen, men våra budskap är främst menade att väcka upp er till verkligheten om vilka ni är. Vi strävar efter att hjälpa er förstå att snarare än att vara enbart mänskliga kroppar som för alltid måste kämpa för nödvändigheter, så är verkligheten att ni redan förkroppsligar allt som ni någonsin har strävat efter, i varje livstid. Ni är Gudomliga Varelser, ger uttryck för Gud, ni upplever tre-dimensionell energi.

I begynnelsen var allting ren spirit, uttryck för Källan/Gudomligt Medvetande/Gud. Med tiden och som ett resultat av flera omständigheter och manipuleringar, blev energin tung och tät och kropparna blev fysiska. Sedan började dessa kära att förlora sin väg, de glömde vilka de var och de stod inte längre i linje med högre andlig energi. Detta var början på deras resa tillbaka ”hem”.

I dessa pågående tider av intensiva energifrekvenser är det många som lider med anledning av ouppvaknade människors lågt-genljudande gärningar, såväl som utav naturkatastrofer. Var medvetna om att Gud inte kan, inte heller skulle kunna bestraffa någon. Skulle det Gudomliga Medvetandet bestraffa SIG självt?

Konceptet om en Gud som bestraffar individer för ”synd” är en myt som skapades och som under tidens lopp har brett ut sig inom religioner, med syftet att kontrollera, hålla medlemmar ”i behov av dem” och i linje med alla människoskapade regler och föreskrifter som de specifika grupperna anammar.

Majoriteten av dagens religiösa ledare har inte för avsikt att vilseleda människor, fastän många råkar vilse i egots ”makt”-uppfyllelse. De är själva hypnotiserade av konceptet gällande gott och ont och de flesta tror att man utför ”Guds verk” när man predikar falska koncept om en Gud av helvetet och fördömelse.

Varje individ skapar sitt eget ”helvete” både på Jorden och på den andra sidan utifrån sitt medvetande. Medvetande är en substans som hör till kroppen men majoriteten förstår hittills inte detta och sålunda fortsätter man skapa utifrån medvetandenivåer som omfamnar dualitet och separation. Resultaten är inte bestraffningar, utan helt enkelt skapelser av den som skapar.

Detta betyder inte att förövarna som utför handlingar vilka har för avsikt att skada andra inte borde disciplineras, eftersom detta fortfarande är nödvändigt på Jorden. Men tillrättavisande behöver ske utifrån villkorslös kärlek som har riktats till en nivå av förståelse (medvetandetillståndet) hos den individ som blir tillrättavisad, snarare än från koncept som rör hämnd, vilket kvarstår i fokus hos många fängelsesystem och individer.

Disciplinära tekniker som baserar sig på hämnd fungerar inte i den högre-dimensionella energin. Undersök ditt personliga trossystem för att hitta dolda koncept gällande hämnd, vilka fortfarande kan dröja sig kvar i ditt övertygelsesystem från denna eller andra livstider. Dessa koncept förblir ofta levande och livskraftiga men ofta förblir de djupt nedgrävda tills någon personlig eller global fråga tar dem upp till ytan.

Majoriteten av alla som drabbas av katastrofhändelser blir inte bestraffade, utan lever och skapar snarare utifrån ett dualitets- och separationsmedvetande. Detta är inte alltid fallet eftersom många utvecklade själar väljer att vara en del av någon ”naturlig katastrof” för att få tjäna. Andra väljer att rensa ut gammal energi genom dessa typer av upplevelser, medan vissa helt enkelt har detta på sin ”önskelista”. Samtliga i dessa slags situationer tar lärdom och införlivar nya facetter av villkorslös kärlek.

Moder Jord, Gaia, är inget opersonligt stycke mark som ska nyttjas och misshandlas av dem som vill gynnas ekonomiskt från henne, utan hon är en levande själ som har valt att uppstiga ut från de täta tredje-dimensionella vanorna som nästintill har decimerat hennes kropp. Hon rensar energi som under eonernas gång har ackumulerats och detta tar sig ofta uttryck i en ”naturkatastrof”. Men de som inte vill att mänskligheten ska utvecklas andligt har haft ett finger med i spelet i vissa av dessa händelser.

Det är dags för förnyelse och en omdaning av alla saker och ting. De energier som skapade och fortsättningsvis stöttar tre-dimensionella koncept gällande hälso-sjukvård, regeringar, utbildning och andlighet i sin nuvarande form, håller på att upplösas. Snarare än att se att förändring är negativt, kom ihåg att inget verkligt (varje facett av Gudomligt Medvetande) kan någonsin försvinna, utan kommer snarare att ändra form när det manifesteras från högre medvetandenivåer.

Glöm aldrig att medvetande är substansen av all form. Vad ni ser materiellt är hjärnans tolkning av en ständigt närvarande Gudomlig Tanke som har tolkats i enlighet med medvetandetillståndet hos individen eller kollektivet. En vanlig bil är i själva verket ett tre-dimensionellt koncept av Allestädes Närvaro. När mänskligheten utvecklades, så utvecklades också hästen och vagnen, och T-modellen blev till flygplan, tåg och tekniskt utvecklade bilar.

Många, till och med en del som är andligt medvetna, ifrågasätter och frågar fortfarande sig själva: ”Varför gjorde jag detta? Varför valde jag den här personen till min partner? Varför gjorde jag inte det ena i stället för det andra? Varför tog jag ett sådant dumt beslut?” Dessa frågor är naturliga för människorna, för världen i allmänhet är okunnig om varför människorna finns på Jorden och sålunda fortsätter man förespråka vissa måsten och borden, samt rätt och fel, som om de vore nödvändiga för lyckan.

När en person börjar ta sin andlighet på allvar, så är upplevelserna inte längre slumpmässiga såsom de är när man helt och hållet lever i det tredje-dimensionella trossystemet. Upplevelser vid en viss evolutionspunkt börjar ge uttryck för ens andliga kontrakt – livshändelser som individen är redo för och har valt att få uppleva medan man befinner sig på Jorden.

Alla har ett andligt kontrakt, ett kontrakt som han/hon har sammanställt med hjälp av guider och lärare och som består av ens val att samverka med vissa människor och att få specifika upplevelser som bedöms vara nödvändiga för ytterligare andlig tillväxt eller fullbordandet av något.

Kontrakten kan skrivas om, undvikas eller avfärdas genom den fria viljan men de flesta blir intuitivt vägledda till att uppfylla innehållet i det andliga kontrakt med vilket man inkarnerade. När ni väl förstår detta verkar livsbesluten som ni har ifrågasatt och känt skuld för, inte längre vara misstag, utan snarare steg på vägen.

Till och med de som lever i de värsta mänskliga förhållandena utvecklas andligt. Varje livstid är en facett av evolutionsresan till och med när den för det mänskliga ögat ser ut att vara ett misslyckande. Varenda person är en Gudomlig Varelse som har valt upplevelser av separation till att bli den lärare som leder en till andlig insikt. Hur länge detta tar är inte viktigt eftersom det är ett val utav fri vilja och den andliga beredskapen avgörs av ens Högre Jag.

Den tredje-dimensionella energins täthet tjänar som en blockering som hindrar de flesta människor att minnas varför de vistas på Jorden. Denna energiblockering hindrar även majoriteten från att samverka med alla som hör till den högre-dimensionella energin (ingen harmonisering) vilket leder till den värld av dualitet och separation som ni alla känner till.

Det finns vissa som utvecklas på andra sätt på andra planeter utan intensiteten av tredje-dimensionella upplevelser, men när en person andligt tar examen från livstider som har genomgåtts i den svåra ”skolan på Jorden” blir han/hon en mycket kraftfull andligt uppvaknad varelse som inte längre kan bli lurad av sinnenas illusioner och som är väl förberedd för att hjälpa andra med att sträva efter evolution.

Inget rätt eller fel existerar, de fina bilderna är helt enkelt lika illusoriska som de fula. Evolutionen handlar om att ta examen bortom illusoriska koncept gällande bra och dåligt och till verkligheten gällande DEN ENDA, och den ENDA som styrs av villkorslös kärlek samt manifesterar SIG själv som helhet – frid, harmoni, överflöd, hälsa och lycka osv.

Den utopiska värld som människor strävar efter kan aldrig uppnås på tre-dimensionella sätt, för ett medvetande av dualitet och separation kan enbart uttryckas i former av bra och dåligt. Fredskontrakt som baserar sig på denna energi representerar ett första steg, men kommer aldrig att leda till en varaktig fred, för godhet som skapas ur dualitet och separation måste i slutänden tippa över, vilket medger för att det motsatta får uttrycka sig.

Det är dags för er att sluta upp med att rädda, heala eller korrigera illusionerna i en tre-dimensionell värld och börja leva, röra er samt hålla er gestalt i sanning tills detta blir ert uppnådda medvetandetillstånd. Det här är det enda sättet att förändra världen, inte genom böner om fred.

När ni ber till en Gud utanför er om något, vadsomhelst, så förstärker ni och skapar utifrån ett separationsmedvetande – ”Jag har inte”. Låt hellre er bön bli en vila i den stilla vissheten om att ”Jag och Fadern är ETT” och förläng sedan ut denna insikt till Gaia och varje levande ting på henne, oberoende av yttre omständigheter.

Så länge som samhället fortsätter att förespråka ”krig” mot droger, ”krig” mot cancer, eller ”krig” mot vadsomhelst, så kommer självaste dessa saker att förbli bemäktigade och få energi som näring, vilket gör att de växer till sig och fortsätter bli manifesterade.

Hur svårt det än kan vara, så måste varje människa vid någon tidpunkt välja att släppa taget om och ta sig bortom alla bekväma men felaktiga övertygelser som hittills har styrt deras liv. När tillräckligt många människor gör detta, så börjar världen och varenda levande ting i den – växtriket, djurriket, devornas rike, elementalerna, naturandarnas riken och varje människa uppleva sig själva såsom de i sanning är och de kommer att upptäcka att allt gott som de har eftersträvat alltigenom sina livstider ständigt har funnits fullkomligt närvarande.

 

Vi är den Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele.

Onenessofall.com

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Every individual creates their own “hell” both on earth and on the other side from of the contents of their consciousness. Consciousness is the substance of form but the majority as of yet do not understand this and so continue creating from levels of consciousness that embrace duality and separation. The results are not punishments, but simply the creations of the one creating.

This is not to say that the perpetrators of actions intended to hurt others should not be disciplined or even incarcerated as this is still necessary on earth. However, correction needs to be carried out from unconditional love that is geared to the level of understanding (state of consciousness) of the individual being corrected rather than from concepts of revenge that remain the focus of many prison systems and individuals.

Discipline techniques based in revenge will not work in the higher dimensional energy. Examine your personal belief system for hidden concepts of revenge that may still linger in your belief system from this or other lifetimes. These concepts often remain alive and well but often stay deeply submerged until some personal or global issue brings them to the surface.

 

Du gillar kanske också...