Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23 maj 2021

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

23 maj 2021

Välkomna, kära läsare.

Det är tydligt för alla att världen är fylld med förändring, kaos och förvirring, men trots det är de gamla bekanta sätten att hantera dessa frågor seglivade. Tidigare allmänt accepterade lösningar kvarstår ingrodda i det kollektiva trossystemet och fortsätter att påverka dem vid makten, till och med då de misslyckas i närvaron av ett stigande medvetande på jorden.

Nya och högre energier kan helt enkelt inte fås att passa i formar skapade att rymma de tätare energierna av dualitet och separation. Då de energetiska frekvenserna på jorden stiger, kommer uppfattningar och övertygelser som fortfarande är i linje med det gamla, inte att vara i linje med det nya kommande trossystemet. Denna brist på orientering kommer att få många ”väl beprövade” sätt att lösa frågor på att misslyckas, därför att den substans (energi) som upprätthållit dem tidigare inte längre existerar.

Glöm aldrig att medvetande – substansen för form – och utvecklingen av andlig medvetenhet hos allt fler individer, automatiskt kommer att föra med sig nya och högre former av allt, på alla områden av livet på jorden.

Erkänn och motstå frestelsen att återskapa något i ert liv som känns färdigt eller komplett, även om det var en lycklig period av ert liv. Följ er inre vägledning med mod när den säger att det är dags att ”gå vidare”, för ofta kommer trycket att återskapa eller hålla något som är färdigt rullande, från andra – vänner, familj eller kanske någon religiös grupp.

Det finns vissa som frodas i det gångnas härlighet, de återupplever det för sig själv och andra medan de försöker hålla det levande genom grupper, klubbar och tidskrifter som fokuserar på den speciella tid eller den händelse som förhärligas. Detta uttalande är inte avsett att förminska modet eller de fruktbärande upplevelserna i det förflutna, vilka alltid kommer att vara med er, men det är avsett att hjälpa er förstå att leva i det förflutna är ett steg bakåt, kära ni, oavsett hur mycket till synes bättre de gamla tiderna kan förefalla jämfört med idag.

Evolution är den pågående resa alla själar gör genom de goda och inte så goda upplevelserna i många livstider, för att slutligen nå en punkt då de är redo att vakna upp till en insikt om Enhet. Andlig utveckling kan aldrig kontrolleras, stoppas eller styras av mänskligt tänkande, oavsett hur till synes bättre eller sämre upplevelserna av någon tidigare tid varit.

Var tålmodiga med processen kära ni, för det nya kan inte dyka upp över natt. Det som är väl etablerat i det mänskliga övertygelse-systemet kan bara gradvis upplösas, det möts med motstånd och rädsla av dem som är bekväma med status quo. Det finns många som fortsätter att förlita sig på tredje-dimensionella eller religiösa åsikter och övertygelser angående livet, oavsett hur smärtsam deras personliga situation kan ha blivit. Det är särskilt sant med avseende på relationer.

Ni har nått en plats av andlig beredskap vilket gett er en förmåga att kliva tillbaka som en betraktare, istället för någon som hela tiden kämpar för att heala, förändra eller fixa er själva och andra med förlegade verktyg. Det betyder inte att ni aldrig igen blir vägledd att använda vanliga metoder för att förminska någons lidande, men det betyder att medan ni gör det förblir ni medvetna om att i verkligheten av ETT behöver ingenting healas, förändras eller fixas.

Många av er har uppnått eller kommer snart att uppnå en andlig nivå som är redo att acceptera och integrera det faktum att alla kvaliteter förkroppsligade i Gud/Källan/JAG ÄR, är och har alltid varit fullt närvarande inom er. Att söka Gudomliga kvaliteter (fullkomlighet, helhet, harmoni, överflöd, intelligens etc.) utanför Själv istället för att söka dem inombords där de existerar i sin fullhet, är resultatet av tron på två makter som förde med sig dualitet och separation som den tredje-dimensionella energin består av.

Det betyder inte att seriösa andliga elever aldrig ska ta de mänskliga fotsteg som kan hjälpa dem vid något tillfälle, men det betyder att fotstegen tas med andlig medvetenhet och tillitsfull intuition angående när de inte längre behövs.

Skapelser formade ur tredje-dimensionella övertygelser, ritualer och koncept, kommer alltid att innehålla element av dualitet och separation som resulterar i att skapelsen ibland blir lyckad och ibland inte. Detta är orsaken till att seriöst hårt arbete och drömmar så ofta misslyckas, då de skapats ur energier baserade på dualitet och separation, vilka är allt som finns tillgängligt för den omedvetne.

När ni går inombords och tillåter er att vila i verkligheten av NI, öppnar ni dörren till allt som den verkliga NI är. Glöm aldrig att er enhet med Källan automatiskt utgör er enhet med allt som Källan är. Meditation är ett tyst lyssnande efter den ”stilla, lilla rösten” vilken ni kanske eller kanske inte faktiskt kan ”höra”, för det är inte meditationens mål. Det kan komma ett ”vetande” om något hellre än ord. Det är individens avsikt att vara i linje med, lyssna och vila i medvetenhet om enhet, som är viktig.

Ni behöver aldrig tala om för DET vad ni behöver eller vill, eftersom DET är NI. Att använda meditation som ett tillfälle att föra fram en lista över vad ni vill och behöver antyder en tro på separation. Allt som ni sökt finns redan till fullo närvarande eftersom DET ÄR NI, inte det mänskliga konceptet av er, utan det verkliga NI – Gudomligt Medvetande individualiserat.

Meditation är ett tyst vilande i medvetenheten om er fullkomlighet och inga ord eller tankar behövs. Tankar av alla slag kommer att flyta förbi, men gör inte motstånd eller ge dem kraft. Låt helt enkelt dessa tankar bara driva genom och tillbaka ut igen utan att ni fokuserar på dem medan ni vilar i Enhet.

Fundera på och utöva varje sanning ni blir medvetna om tills de skiftar från att vara intellektuell kunskap till att vara ert medvetandetillstånd. Många av de vanliga problemen och frågorna angående dagligt liv kommer att automatiskt börja tona bort från er upplevelse, utan att ni ens märker det då ni lever er dag tyst vilande i och i linje med verkligheten av ert eget Gudomliga Själv-skap.

Medvetande är substansen för form, eftersom Medvetande är allt som existerar, DET är allestädes närvarande. Varje persons medvetandetillstånd (det Enda Gudomliga medvetandet individualiserat) manifesteras som deras liv och upplevelser. Om en persons medvetande är fyllt av övertygelser om dualitet och separation, då är det vad de kommer att skapa. Ni är skapare, för ni är Guds-varelser som har en mänsklig upplevelse.

I närvaro av realiserad sanning (inte intellektuell kunskap, inte ord i en bok, inte något upprepat mantra) kan det overkliga helt enkelt inte existera och kommer att skapa former som speglar substansen i rent Gudomligt Medvetande.

De av er som är i linje med dessa meddelanden eller några mystiska läror om enhet, är redo, mer än redo, att låta meditation vara vad det är avsett att vara, medveten orientering med det redan fullt närvarande JAG ÄR som ni är. Många av er har känt till denna sanning och meditation sedan länge men har fortsatt att tänka på er själva som skilda från DET och ägnar meditationstid åt att söka det. Det kommer till en punkt när var och en måste acceptera att de redan ÄR DET, för att VARA DET.

Gå inombords ofta, inte för att tala, försöka skapa, tvinga något att hända eller söka något uppfattat resultat, utan för att bara vara i linje med DET. Försök inte förstå vad DET är, för det mänskliga sinnet är inte kapabelt att förstå DET. Många försöker och många tror att de lyckats, men det Oändliga kan aldrig förstås av det ändliga, så försök inte. När ni är redo kommer DET att avslöja SIG SJÄLV för er.

Meditation kan aldrig ge er något som inte redan finns fullt närvarande inom ER. Tiden har kommit för varje seriös andlig elev att acceptera att de redan är DET och att meditation bara är tid avsatt för att vila i denna medvetenhet, tills meditation, vid någon punkt, blir ett permanent medvetandetillstånd och bara levs.

Dra er tillbaka från dagens konstanta bombardemang av nyheter och mänskliga åsikter. Det betyder inte att ni inte ska informera er, utan bara att ni inte längre väljer att titta på, lyssna eller ägna er dygnet runt åt illusionerna i den tredje-dimensionella världen. Att göra det är ett gigantiskt steg för dem som är vana vid att vara informerade och ha åsikter om allt som händer i den tredje-dimensionella världen.

När ni är i linje fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt med det goda och det onda i världen, ger ni styrka och verklighet till fenomen som är manifestationer av falska övertygelser utan någon riktig lag som stöttar eller håller dem på plats. När ni gör något till en makt ger ni det substans, eftersom energi är det som vidmakthåller och upprätthåller form. Varje ”krig” som riktas mot någon farsot, situation eller övertygelse tjänar bara till att skapa mer av det, inte mindre.

Börja översätta allt som kommer fram till den verklighet som ligger bakom det. (Krig – enhet misstolkat genom övertygelse om separation) Observera men förneka inte den yttre scenen, utan översätt den genom insikten att Gud aldrig har, aldrig kommer och aldrig kan uttrycka SIG som krig, farsoter, smärta. brist etc.

Ha tillit, slappna av och tillåt genom att inse att ni aldrig behöver informera den oändliga intelligensen i ert egna SJÄLV om vad ni behöver, eftersom er medvetna orientering med DET automatiskt kommer att uttrycka sig utåt på sätt som representerar helhet och fullkomlighet för er.

Lyssna och vila ofta inombords i insikten att DET alltid är fullt medvetet om SIG själv som ER.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...