Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele , 25 oktober 2020

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

25 oktober 2020

Vi ser ert lidande, kära ni, och vi bevittnar hur många kämpar för att förbli objektiva mitt i en värld som verkar ha blivit galen, med människor som agerar ut på sätt som aldrig tidigare setts eller upplevts. Lita på, kära ni, lita på att det verkligen finns en Gudomlig Plan i verket som inte kan stoppas av dem som inte vill att världen ska vakna.

Allt fortskrider enligt planen, men för tredje-dimensionellt tänkande finns det ingen plan. De flesta av oss kan ännu inte se eller förstå att det bakom det yttre uttrycket finns en underliggande Gudomlig plan. Mänskliga sinnen genomsyrade av övertygelser om dualitet och separation är oförmögna att förstå någonting utanför det begränsande trossystem de lever i och agerar bara på de sätt de känner till.

Ni vet vad som pågår och det är därför ert jobb är att bära Ljuset som observatör, görande det som måste göras, men på sätt som speglar andlig medvetenhet. Det är dags att faktiskt omfamna tesen att vara ”i världen, men inte av den” och eftersom den tredje dimensionen fungerar i tid och rum, måste den Gudomliga planen utvecklas som en process.

Acceptera inte allt ni läser och hör i nyhetsmedia, för de är ofta felinformerade själva, och skickar vidare information som blivit förvrängd med falsarier. Låt alltid er intuition vägleda er i dessa frågor, även vad gäller ”andliga meddelanden”, för vissa av dem är inte på högsta nivå eftersom en kanal flödar genom medvetandet hos den som kanaliserar.

Allt som befrämjar rädsla och negativitet speglar inte Ljuset. Dock, var uppmärksamma på huruvida ni reagerar på något i ert nuvarande mänskliga sinnes nivå, eller om ni blir intuitivt vägledda. Det är lätt att bli lurad när något ni bara inte vill höra något om eller hantera i er själva, presenteras i en kanalisering.

Håll er informerade, medan ni inte orienterar er med energin i det ni informeras om, såvida ni inte vägleds att involvera er. Vissa vägleds att vara en del av kaoset, men det finns de som har uppnått ett medvetande som tillåter dem att arbeta på en friliggande nivå och föra in Ljuset i situationer. Tvivla aldrig på att det finns många Ljusarbetare i dikena just nu, men detta arbete är inte för alla. Lita på er intuition angående detta.

Vårt meddelande idag handlar om Tillit. Inte vanlig tillit baserad på idéer, koncept och övertygelser som speglar det tredje-dimensionella trossystemet, utan en högre tillit, sprungen ur insikten om att en allestädes närvarande, allsmäktig och allvetande Gudomlighet är verkligheten om vem ni är. Denna tillit förstår att Källans kvaliteter redan till fullo finns inom er, tillgängliga för att uttryckas och upplevas då sanningen blir ett uppnått tillstånd av medvetande.

Då verkligheten av Enhet blir förstådd, accepterad, och blir medvetandet hos allt fler individer, kommer många tredje-dimensionella skapelser att lösas upp, helt enkelt eftersom energin som bildade dem i förstone inte längre finns kvar för att upprätthålla dem. Detta börjar ske nu. Många föråldrade trosstrukturer börjar falla sönder och mycket mer är på väg, vilket är mycket skrämmande för dem som lagt hopp och tillit, trygghet och säkerhet i olika koncept.

Tillåt allt som känns färdigt i ert liv att falla bort, oavsett hur väl det fungerade tidigare, trots det motstånd ni kan få från dem omkring er. Försök att inte sörja förlusten av vissa bekväma sätt att leva om de börjat kännas ”gamla”, utan gläds istället åt vetskapen om att en andlig idé ligger bakom varje yttre manifestation, eftersom ni inte kan göra någonting ur ingenting.

När energin som bildade och har upprätthållit många facetter av det tredje-dimensionella livet, som hälsa, utbildning, regering, religion, relationer etc. börjar upplösas, vet alltid att bara de lägre resonerande formerna/koncepten av det Gudomliga löses upp, aldrig verkligheten. Gudomliga Föreställningar som permanent hålls på plats av Gudomlig Lag kommer alltid att återmanifestera i en ny och högre form om de tillåts.

Evolution är och har alltid varit en pågående process, men denna tid representerar ett särskilt gigantiskt steg i evolutionen. Allting, på alla nivåer, förändras automatiskt då dess substans (medvetande) förändras. Återvinning är helt enkelt en högre form av avfallshantering; bilar har ersatt hästar; tryckpressen ersatte handskrivna böcker; respekt för naturen växer; och människor blir alltmer medvetna om hur kärlekslöst och orättvist mycket av det som tidigare ansågs acceptabelt är.

Gud, varande den enda orsaken, kan därför vara den enda verkan. Fråga er själva: ”Tror jag verkligen på En allestädes närvarande Gud, eller har jag fortsatt många gudar i mitt medvetande?” Det tredje-dimensionella trossystemet har främjat gudar för pengar, makt, religiös övertygelse, mode, fysiskt utseende, anställning, relationer, familj, traditioner och mycket mer. Allt som någon bedömer vara nödvändigt för lycka och framgång representerar tro på en falsk gud. Använd den nuvarande ”nedstängningen” för att seriöst begrunda detta.

En person kan inte fortsätta tillbedja en eller fler tredje-dimensionella gudar och samtidigt tro på att de accepterar sanningen hos EN Gud. Uråldriga trossystem med många Gudar handlade om osynliga varelser som hade makt över alla och måste blidkas, ofta på något våldsamt sätt. Ersätt nu bilder av dessa uråldriga gudar med vad ni nu har tillåtit bli personliga gudar.

Ta tid att gå inombords och ärligt fråga; ”Vad är det jag dyrkar i den yttre scenen? Vad är det jag gjort till en gud? Vad är det jag hela tiden ägnar tanke och handling åt att skaffa mig i tron att jag måste få det för att bli lycklig?”

Undersök ärligheten i era övertygelser, på allvar, utan dömande, mina kära, för det är syftet med den nuvarande nedstängningen. Gå inom er och upptäck vad ni fortfarande kan hålla som varande sant, verkligt, nödvändigt, oföränderligt, viktigt etc., och besluta sedan om ni vill fortsätta ha det kvar som en del av ert medvetande.

Tillåt aldrig själv-dömande blanda sig i er resa av själv-undersökning, för det är en helig process, en nödvändig del av evolutionen. Ni lärdes genom livstider att lägga ert beroende och värde på yttre ting och ni trodde uppriktigt på riktigheten i dessa läror. Dock har de av er som läser och förstår dessa meddelanden uppnått en nivå av medvetenhet som nu gör dessa tredje-dimensionella läror föråldrade.

Många tredje-dimensionella föreställningar har tjänat er väl och fortsätter att tjäna vissa, men eftersom ni skiftat till en djupare medvetenhet kommer dessa saker inte längre att fungera som de en gång gjorde. Under en tid kommer sinnet att fortsätta uttrycka det som det är bekant med – dömande och kritik, rädsla och negativitet, längtan och önskningar. Bara tillåt den gamla programmeringen flöda genom, medvetna om vad som sker, skänk det ingen kraft. Det finns ett bibelcitat som säger ”Låt hedningen rasa.”

Om jag verkligen är ett med Källan, Gudomligt medvetande i uttryck, då är jag själv-upprätthållen, fullkomlig och hel. Så varför fortsätter jag leta det jag redan är utanför mig? Ni har befunnit er på denna resa av upplysning i en mycket, mycket lång tid, mina kära, och har nått ett vägskäl. ”Ska jag vara kvar på en väg som fungerat ganska bra i många livstider och givit mig en del framgång och lycka, eller ska jag chansa på denna obekanta väg som förefaller dra mig till sig?”

Det är en skrämmande tid för världen, en tid då mycket som fungerat tidigare inte längre fungerar och allting verkar bli sämre. De täta energiskapelser som nu kommer upp till ytan och chockar många har alltid funnits där, väl upprätthållna men utanför majoritetens medvetenhet, och de som blev medvetna om dem blev ofta tystade.

Ni har inte misslyckats, för ni kan inte misslyckas. Släpp alla kvarvarande koncept om andlighet och vad ni måste göra för att vara ”andliga”. Dessa läror var meningsfulla steg på er evolutionära resa men är nu bara en del av det ni är redo att släppa. Ni har gått vidare och behöver inte längre en gång så viktiga tidigare verktyg för er uppvaknandeprocess.

Använd dessa tider till att upptäcka och frisläppa koncept ni fortfarande kanske tror på angående misslyckande eller framgång på fysisk, känslomässig, mental eller andlig nivå. Erkänn era talanger, er verklighet, era gåvor, sanningen om er varelse, och acceptera det ni upptäcker, kära ni. Att förneka ens talanger och Gudomliga Ljus representerar aldrig ödmjukhet vilket många lärts, utan är istället dess motsats, förnekelse av ens sanna natur som ETT.

Släpp, släpp, släpp och låt det Gudomliga Medvetande som ni är leva och uttrycka sig genom och som er. Denna tid är orsaken till att ni kom och till att ni hängett så mycket av ert liv till andliga studier, växande och medvetenhet. Världen behöver ert Ljus NU och ni är fullt kapabla att utföra det arbetet.

Tillit.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...