Ashira via Meredith Murphy, 31 december 2015

Ashira

Ashira via Meredith Murphy

31 december 2015

Hej, Ni Gudomliga

Då ni förbereder er att inträda i detta nya år vill vi att ni ska veta att det verkligen är ett nytt år som kommer. Faktiskt en ny upplevelse av tid. En ny tidsbetydelse för Jorden. Det vi kallar en tidsbetydelse är upplevelsen av liv som utvecklas. Det nya paradigm som formar uppfattning har aktiverats och är tillgängligt inom resonansfrekvenser i framkant, för att väcka upp människor på Jorden. Denna nya tidsbetydelse för er in i en multidimensionell upplevelse i vilken ni märker multipla strömmar av fokus som deltar i varje ögonblick. På ett sätt skiftar denna nya tidsbetydelse er till ett annat sätt att uppfatta vibrationerna i er värld.

Var och en av er får tillgång till denna tidsbetydelse och kan integrera dess aktiverande energier då ni står i resonans med framkanten. Ni vet att ni rör er in i denna harmoni då ni börjar känna att livet utvecklas strålande inom er. Livet utvecklas inom er, inte utanför. Varseblivning upplevs som externa händelser och upplevelser, men sker faktiskt inom er.

När ni skiftar mot ett tillstånd av mer ovillkorlig kärlek låter ni er komma i resonans med nya fasetter inom ert eget energifält. En av dessa fasetter är vad vi skulle kalla ett ”framtida” uttryck inom denna jordliga erfarenhet. Det finns faktiskt många ”framtida” uttryck, och ni ställer er alltid i kö – via val och uppmärksamhet – för att uppleva ett tillstånd av anslutning med en särskild framtida version av er. I anslutning till detta ”framtida” er har ni ett speciellt arrangemang av önskningar, intressen och resonanser. När ni förändras mer till ett tillstånd av varande i ovillkorlig kärlek, kommer ni att märka att livet utvecklas strålande från ert inre. Detta kommer att låta er känna påverkan, genom tid och rum, av andra frekvensers deltagande i er nuvarande stund, inklusive ert ”framtida” jag.

Att märka detta strålande som utvecklas inom er kommer att vara mycket bra för er. Ni kommer att upptäcka på sätt som känns helt naturliga i detta nya tillstånd, att varje nuvarande stunds upplevelse innehåller långt mer expansiva element och frekvenser som konvergerar. Ert ”framtida” tillstånd blir manifesterat från uttryckt fokus i nuet. Detta ”framtida” uttryck drar er i linje med er själva på sätt som underlättar att den speciella upplevelsen utvecklas inom er. ”Framtida” NI är också medvetna om andra aspekter som är relevanta och kan gagna er i nu-ögonblicket. Då ni upptäcker att ert medvetande skiftar och ni börjar känna livet inifrån blir ni medvetna om att ni ser på det med stort förtroende och lugn. Att leva på det sättet är en berikande upplevelse där ni kan brodera ut och njuta ert liv med större medvetenhet om er kreativa roll.

Ljuset inom er leder er mot större andlig orientering. Andlig orientering är den ultimata strävan i ert mänskliga liv i så motto att den främjar själslig expansion. Själslig expansion är det viktigaste för er. Faktiskt är det därför ni är här nu. Denna sfär av fokus lovar enorma möjligheter till expansion. Det är genom att ge er själva kärleken inombords, att tillåta er själva att lita på och älska er själva fullt ut som ni får Universella Aspekter av ert varande att flöda genom ert förkroppsligade medvetande in i denna sfär av fokus, utvecklande er essens.

Att uppleva ert universella flöde är en utsökt och upplyftande erfarenhet. Det gör er saliga, kära vänner, att känna era egna expanderade energier flöda obehindrat. Den inneboende rörelsen mot detta genererar önskningar och driver er att göra val. Det ni känner som lycka och till och med salighet är i sanning er egen sammansatta helhet i rörelse, expanderande in i denna sfär, expanderande som medvetande, som ger er de känslomässiga tillstånd ni så högt värderar.

Mänsklighetens nya paradigm är på väg att ta form.

Livet öppnar sig för mänskliga varelser på sant revolutionära sätt. Ni har kanske hört detta förut, och trots uppvisningar av inre konflikter och aggression i världen, är nu skiftet väl under väg.

Så mycket av det som fanns inombords börjar röra sig och flöda. En del av det visar sig i form av våld och aggressiva handlingar. Inse att då detta utspelar sig händer det också att inre energier rör sig och släpps loss. Detta är framsteg och kommer att leda till en medvetenhet om kvaliteten på dessa energier. Den manifesterade världen är en lysande spegel för er, även om det ibland tar ett tag att vänja sig vid den och lägga märke till ert tillstånd av varande.

Alla varelser har samma förmåga att vakna inifrån, och alla ni som valde att fokusera på ert uppvaknande ökar vår Gudomliga Helhet. Den upplysning ni skapar när ni genererar ökande klarhet, som ett uttryck för er själ, ändrar det planetariska fältet. De upplyfta och klargörande frekvenserna på Jorden ökar och detta ändrar den miljö i vilken alla mänskliga varelser lever.

Då ni går in i ett nytt år, erkänn att era liv är mogna för klarhet. Ju villigare ni är på att se klart på era handlingar och hur de stämmer med era värderingar, och väljer att stänga det gapet, desto större acceleration kommer ni att uppleva i expansionen av ert medvetande.

De flesta av er har levt länge och omedvetet tagit del i många system av förtryck och våld, misskötsel hat. Ni har funnit det ganska enkelt att märka dem när de projicerats på andra, men det är svårare att se dem i er själva. Mer och mer dock, älskar ni er själva nog för att inse att hur ni deltar och vidmakthåller dessa kvaliteter i er värld. Ni är på väg att bli mer modiga i att observera det som sker och i att se de underliggande värderingar som driver era val.

Alla sätt att utnyttja andra varelser är aggressiva. Alla sätt att utnyttja andra människor för energi eller tillåtelse, för kärlek eller godkännande är försummelse av själv och förslavning av andra. Alla sätt att utnyttja andra kännande varelser som slavar, som sätt att känna sig viktig eller mäktig, som mat, som kläder, alla dessa är tillämpningar i livet som utvecklades under vad ni skulle kalla mörkare tider. Att utnyttja andra – sexuellt, finansiellt, känslomässigt, eller att använda andra kännande varelser för sitt eget nöje är helt klart(när det sägs på det här sättet) inte idealiskt. Ändå finns det många globala system och mönster med korresponderande personliga val i er värld som speglar dessa dolda mönster av rädsla och separation.

Om mänskliga varelser ska kunna flytta in i den utopiska drömmen om fred och harmoni, måste dessa aspekter av erfarenheten renas.

Denna raffinering är en gradvis process och sker redan. Var och en av er växer i er kapacitet att älska er själva, och det är det medel genom vilket allt detta blir möjligt. Då ni älskar er mer själva blir ni mer kapabla att göra val som står i överensstämmelse med den Enhet som är.

Då ni blir mer självmedvetna kommer ni initialt att finna mer ångest och rädsla, mer aggressivitet och våld i era val än ni kan tänka er. Behandla er själva milt om detta skulle uppröra er. Förlåt och gör sedan val som känns bättre för er.

Alla relationer – med er själva, med andra kännande varelser och med planeten – kommer att bli omtolkade och återskapade speglande den Enhet som är när ni bli mer medvetna och expanderade.

Vet att insikten i dessa områden där ni varit rädda och ängsliga för separation och övergivande kommer till er när ni är mogna för det. Det är inte bråttom, inte för att det inte skulle spela någon roll, men för att ni inte kan hasta. Insikten uppkommer baserad på vibrationell resonans. Då ni älskar er själva på mer ovillkorliga och således helande sätt, kommer ni helt naturligt att känna en stark drift att älska ALLT på samma ovillkorliga, hedrande sätt. Er generösa kärleksfullhet öppnar upp orienteringen med er själ.

Genom att gradvis odla andlig orientering i fler och fler stunder kommer ni att låta själen expandera in i ert förkroppsligande och flöda in i er värld. Ni kommer att uppleva en pågående expansion av medvetandet när ni är i linje oftare, det kommer att göra att förändringar av livet och drömmar om nya sätt att vara känns helt naturligt och spännande för er. Inse att dessa förändringar dras ut från ert inre. Ni har kallat på dem genom den drift ni har att minnas er sanna gudomliga varelse och leva från er eviga själs närvaro. Ni förkroppsligades i detta livet i vetskap om att det skulle komma vågor av uppvaknande och ni både öppnar upp och integreras inom er själva, de energier ni behöver från ert större jag. Ni aktiverar varandra genom kontakt, avtryck på platser och genom utbyte av energi. Alla ni genomtränger varandras fält och partikelrörelser mellan fält är naturligt och intelligent koordinerade.

Det finns magik på Jorden, och det sker inifrån var och en av er. Ni är alla en planetarisk kropp som samarbetar med det planetariska fältet och de galaktiska fälten, i en dynamisk konstellation som blir uppgraderad och reformerad inifrån varje kännande fokuspunkt inom dessa fält.

Föreställ er dessa fält som de toroida energifält ni sett bilder på. Ni är själv-genererande och själv-reparerande och er öppenhet och kärlek gör en accelererad version av er närvaro, tillgänglig inom er. Denna mer sammanhängande och kompletta version av er är vad vi refererar till som ert ”framtida” själv. Det är helt enkelt en upplevelse av uppfattning som ni valde och genererade och som dras från er kärna och utvecklas inifrån. Detta flöde förändrar er frekvens som sedan transformerar de energier ni står i resonans med och således möter. Då ni tolkar dessa nya energier till uppfattningar får ni en expanderad medvetenhet om livsupplevelsen.

Allt som vi delar idag är bara en av de nya möjligheter för mänskligheten som ni skapar, integrerar och börjar uppfatta som upplevelser. Vi firar er, med kärlek.

Jag är Ashira och Vi är Arkturierna

http://www.expectwonderfulblog.com/2015/12/a-new-time-spell-.html

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...