Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 8 maj 2022

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 8 maj 2022

 

8 MAJ 2022

​Kära läsare, hälsningar och välkomna att ta del av ännu ett meddelande från den Arkturiska Gruppen. Dessa meddelanden skickas i kärlek med avsikten att ge information och mod till er modiga, som valde att inkarnera på en planet som lider i en dimma av negativitet och falskhet, för att ta ljuset av ert utvecklade medvetande till den.

En hel del gammal tät energi stiger till ytan vid denna tid, vilket får många att ifrågasätta och till och med känna sig förtvivlade. Kom ihåg att det ni bevittnar är exponeringen av begrepp, trender, övertygelser, lagar, aktiviteter, propaganda och hundratals fasetter av det tredimensionella systemet, för att de ska bli sedda, kännas igen och så småningom förkastas och höjas över den sovande majoriteten.

Det finns några som lever från ett medvetandetillstånd helt nedsänkt i dualitet och separation, och en del av dem anpassar sig till den negativa energin på ytan, vilket gör den till deras egen. Detta ger dem i sin tur en falsk övertygelse om att begå brott och engagera sig i aktiviteter som återspeglar dessa täta energier. Det är därför det har skett en ökning av kriminalitet och handlingar som representerar egot, och den egennytta som följer på känslan av separation.

Många på jorden håller på att vakna upp andligt eller har redan vaknat. Jorden har gått in i en energetisk kraftfull tid i uppstigningsprocessen, vilket är en Gudomlig Plan som inte kan omintetgöras av mänskliga sinnens planering eller intriger. Det var aldrig meningen att jorden skulle bli indragen i låga resonanser och falska skapelser för alltid, eftersom manifestationerna av begränsade medvetandetillstånd inte har en gudomlig lag som stödjer, håller kvar eller upprätthåller dem.

Eftersom det materiella är ett koncept som tanken skapat genom det andliga, med fysiska formationer baserade på övertygelser om dualitet, separation och två krafter, så finns det inget som håller dem på plats förutom den individuella och kollektiva tron ​​på dem, och måste därför småningom upplösas eller förändras när övertygelserna förändras. Som uttryck för Gud är alla skapare, och så småningom kommer alla att vakna upp till detta.

Förvirring och tvivel bekymrar många just nu. Världen ni ser tycks bli värre, inte bättre, och pressen på er att frukta praktiskt taget allt, fortsätter att uppmuntras och främjas från medias källor, vänner, familj och till och med kyrkor. Kom ihåg att en Gudomlig plan inte kan stoppas, oavsett hur det verkar eller om det inte är som ni föreställt er att det skulle vara.

Tillit. Ni har kommit till ett ställe i er resa där tillit inte bara är viktigt, utan absolut nödvändig. Lita på att ert Högre Själv har en plan för er och ger er andlig utveckling och tillväxt, genom de upplevelser ni behöver och är förberedda för, även om några av dem är obehagliga. Yttre aktiviteter (riter, ritualer, ceremonier etc) som syftade till att föra någon närmare Gud, blir föråldrade när man inser att allt man sökte genom dessa aktiviteter, redan finns fullt närvarande inombords.

Meditation är den enda aktivitet ni behöver. Meditera ofta utan att tigga, be och ifrågasätta, vilket medföljer många begrepp om meditation. Meditera utan ”görande” utan ”var” istället – vila i medveten medvetenhet om er enhet med Gud.

Tillåt och acceptera känslor av besvikelse, ilska, dömande, depression, etc. om de gör sig påminda, men integrera dem inte i ert medvetande genom den felaktiga tron av ​​att de är era egna. Som andliga empater upplever ni världens kollektiva energi, såväl som den gamla energin som dyker upp som ett resultat av er egen rensningsprocess. Ni frestas att tro att negativa känslor måste hanteras.

Så fort ni handskas med ”något” så gör ni det till ”något” där tilliten måste till. Lita på att ert Högre Själv vet exakt vad ni behöver och när ni behöver det, eftersom det är DU, det sanna DU. När någon väl väljer att utvecklas så är egot inte längre ansvarigt, även om det kommer att anstränga sig mycket för att fortsätta vara det.

Låt processen utvecklas med vetskapen om att mer pågår än vad det mänskliga ögat ser.

Tänk alltid på att allt som inte är i och av det sanna Självet, aldrig är ert eget. Alla fel är opersonliga. Säg till er själva, ”Ja, jag känner mig deprimerad, arg, ledsen, utan hopp, etc. men jag är inte dessa saker. Jag är en Gudomlig varelse som förkroppsligar alla Guds egenskaper, och därför kan dessa känslor, smärtor etc. endast representera universella felaktiga övertygelser om separation, som inte har någon verklig makt eller lag som stödjer dem.”

Acceptera allt som kan dyka upp för er vid denna tid utan motstånd, eller att försöka få ”det” att försvinna, genom böner, mantran, droger, växla till ”bra” tankar, vilket bara tillför energi och kraft till upplevelsen. Dessa saker representerar separation, genom tron att de är era egna och måste elimineras.

De obehagliga fysiska, känslomässiga, mentala och andliga problem som ni för närvarande kan uppleva som en del av er uppstigningsprocess, är inte och kan aldrig vara ni. Kan Gud bli deprimerad och arg eller veta något om smärta? Skapelser som bildas från begränsade medvetandetillstånd, är okända för det allestädes närvarande Gudomliga Sinnet, som bara känner SIG Själv.

Ni är inte er fysiska kropp. Ni har en kropp precis som ni har en bil, och ni använder er kropp precis som ni använder er bil, men ni har aldrig varit och kommer aldrig att bli er fysiska kropp. När man väljer att inkarnera till en lägre densitet, behöver man en fysisk kropp för att överleva och fungera.

Det är svårt att sluta identifiera sig med att vara en fysisk kropp, eftersom det tredimensionella trossystemet nästan helt består av tankar och föreställningar om att människorna är en fysisk kropp. Många av de fysiska problem ni kan uppleva vid denna tidpunkt, beror på att er verkliga kropp, Ljuskroppen, håller på att integreras och bli mer anpassad till er fysiska kropp.

Som ni vet så manifesterar sig själva medvetandet, och det som finns i det kommer förr eller senare att manifesteras i någon form. De problem man har när man är på jorden, är inte alltid resultatet av det egna medvetandet, utan snarare genom de som av okunnighet låtit världens kollektiva medvetande vara deras medvetandetillstånd. Eftersom kollektivet i första hand har föreställningar om dualitet och separation, så faller individer anpassade till det, ofta offer för något som inte är specifikt för deras personliga medvetande, något de kanske aldrig tänkt på eller ens känt till.

Ert skydd från att falla offer för opersonliga kollektiva övertygelser, är genom att leva i er högsta medvetenhet om sanningen, samtidigt som ni motstår frestelsen att acceptera vanliga övertygelser i världen som verklighet, vilket skulle göra dem till ert medvetandetillstånd. När ni lever efter sanningen, översätter det som uppstår och helt enkelt VARA Ljuset, kan er energi inte anpassa sig till lägre resonansenergier. Men eftersom ni lever på en tredimensionell planet, kan kollektivets energier inte helt undvikas, men om det inte finns en djupare anledning eller någon nödvändig lektion, så kommer ni att undvika de allvarligare aspekterna av det.

Stå stark i er högsta känsla av sanning, eftersom ni vid denna tidpunkt får all slags information som helt enkelt inte är sann, och som är inriktad på att hålla er fångna och kontrollerade av de som söker ”makt över”. Håll sanningen i ert hjärta när ni går igenom er dag, trots allt ni kan höra eller se, och påminn er själva ofta om att ni är manifestationen av Gudomligt medvetande som förkroppsligar alla egenskaper hos det allestädes närvarande, allsmäktige, allvetande Gudomliga Medvetandet.

Det kommer till en punkt då varje seriös sanningssökare, måste göra valet att endast identifiera sig med sin egen varelses verklighet. Många känner till den andliga sanningen men lever inte efter den, eftersom de har valt att förbli programmerade på grund av de hundratals liv de levt tidigare, i energin av dualitet, separation och två krafter. Det är därför det ofta är väldigt svårt att utvecklas bortom en viss punkt. Det kan vara väldigt skrämmande att ge upp invanda föreställningar, aktiviteter och traditioner, som alltid har fungerat bra.

En själ som är andligt redo att utvecklas till en ny och djupare nivå, men vägrar att lämna ett urvuxet medvetandetillstånd, utan istället väljer att stanna kvar i en livsstil som blivit bekväm, kommer att få ett andligt ”wake up call”, genom någon händelse eller upplevelse som är menad att skaka om eller spränga dem ur deras komfortzon. Wake up calls har varit, och förblir början på en verklig andlig transformation och tillväxt för många.

Mycket som håller på att försvinna, (gamla traditioner och några allmänt accepterade sätt att leva), skapar utrymme för nya och bättre former av samma sak. Motstå aldrig förändring, för det är bara genom förändring som det högre kan ersätta det lägre av allt. Nya och högre former av lagar, regeringar, medicin, utbildning, tillbedjan, sätt att leva som inte skadar planeten och andra livsformer, väntar bara på mänsklighetens tillåtelse att få komma fram.

Evolutionen är en pågående process – fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. En gång använde människor häst och vagn för att resa, levande ljus för att få lyse och trodde att jorden var platt. Ni har nu bilar, flygplan och elektricitet. Även dessa kommer att fortsätta att utvecklas till nya och bättre former, när medvetandet utvecklas. En gång trodde man att kvinnor var mycket mindre kapabla än män, men nu förstår ni att de helt enkelt representerar de två aspekterna av EN Gudomlig helhet – den manliga aspekten är den aktiva, “göraren”, och den kvinnliga aspekten är den receptiva, intuitiva, kärleksfulla.

Evolutionen är en pågående process som inte avslutas när man inser att Gud är Självet.

Det är en tid för verklig själviakttagelse, en tid då varje seriös sanningssökare måste titta inåt utan att vara fördomsfull, egoistisk eller självrättfärdigande, och ärligt undersöka exakt vad han/hon fortfarande tror om absolut allt, från det lilla och till synes obetydliga, till sådant som anses viktigt och bra. Därför att…

det finns inget outtryckt medvetande.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 22-08-05

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...