Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 11:e februari, 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,

11:e februari 2018

 

11:e februari 2018

Kära Ni, vi kommer med kärlek och stöd för att hjälpa er att bättre förstå vad det innebär att vara andlig, samtidigt som ni har mänskliga upplevelser. Om ni är i resonans med dessa meddelanden, har ni gjort det förberedande arbetet över livstider, och har uppnått en medvetenhet som är förberedd för mer.

Ni har upplevt många svåra och korta liv, såväl som långa och glädjefylla, för att uppleva och lära. Ni har haft alla hudfärger, varit både män och kvinnor, varit krigare och präster och gjort saker som ni nu skulle finna avskyvärda. Det beror på att ni har behövt uppleva alla aspekter av att leva i energin av separation, för att kunna utvecklas bortom det.

Det kommer till en punkt i varje andlig resa, där det inte längre finns något behov av intensiv kamp och svårigheter. Detta behövs ofta som lärande redskap, för de som fortfarande är involverade i tredimensionell energi, men de flesta av er har, eller är på väg, att ta er ut ur det behovet. Resan har börjat handla om att leva, och att vara av det medvetandetillståndet ni har jobbat så hårt för att uppnå.

Att leva utifrån sanningen är inte ouppnåeligt, inte något som bara är möjligt för de gamla ”helgonen” eller för de som är villiga att offra allt ”mänskligt”. Dessa begrepp av andlighet representerar föråldrade läror, som skulle få er att tro att den andliga världen är avskild från den vanliga världen. De kan inte heller någonsin vara separata, kära ni. Det finns inget sådant som att viss musik, vissa platser, aktiviteter eller människor etc. skulle vara ”profana” medan (enligt den begränsade medvetenheten hos de som undervisar dessa begrepp) några andra utvalda saker skulle vara ”heliga”.

Det finns bara EN och denna ENDA uttrycker sig själv fullkomligt i en oändlig form och variation, hela tiden. De felaktiga tolkningarna av dessa heliga och perfekta uttryck, kommer emellertid alltid att visa sig mindre hela, eftersom de manifesterar sig i former av gott och ont, tills den universella medvetenheten inte längre har tron på dualitet och separation. Det finns ingen outtryckt medvetenhet. 

Världen är inte en illusion som många läror påstår, utan det är snarare de villkorade tolkningarna av världen, som utgör illusionen. Ni är redo att öppna era ögon och se allt, och inte bara se vissa saker som andliga. Det är dags att ta bort eventuella kvarvarande etiketter. Ni är redo.

Allt ni sett, hört, smakat, rört vid eller luktat på, finns bara för att det finns en andlig verklighet som stöder det, annars skulle det inte finnas, eftersom den Gudomliga medvetenheten är allt som finns – vad skulle det annars vara gjort av? Det mänskligheten i allmänhet ser och upplevelser, är sinnets formade tolkningar av andliga verkligheter, begrepp som manifesterar sig enligt medvetenheten hos grupper och individuella.

Den Allestädes Närvarande, Allsmäktiga och Allvetande naturen hos det Gudomliga medvetandet, är och kommer alltid att fortsätta uttrycka sig själv. Det är allt som finns. Om mänskliga ögon kunde se träd, blommor, växter etc. i sin rena form, så skulle de se ett flöde av ljus, skönhet, rörelse och anknytning, likväl som älvornas riken som kärleksfullt bryr sig om dem.

Den Gudomliga Idén som stöder flygplan, tåg, bilar och alla former av transportfordon är den Allestädes Närvaron som uttrycker sig i former, som är förenliga med mänsklighetens medvetenhet, som genom evolutionen har tagit sig från att gå, till hästar, till vagnar och så vidare.

Hemmet i sin rätta form, är Medvetenhet – det sanna hemmet för alla. Om någon dagligen i sinnet letar efter ett hus, så skulle han snart förstå att det inte skiljer sig från det enda sanna och perfekta hemmet, och genom medvetenhet skulle han snart se sitt ”perfekta” hem manifesteras.

Den tredimensionella upplevelsen av äktenskap och samboförhållanden är i själva verket en tredimensionell tolkning av det mystiska äktenskapet – den perfekta anpassningen och integrationen av manliga och kvinnliga energier, i en utvecklad själ som leder till en”ny” uppväckt och uppstigen varelse.

Börja förstå alla aspekter av det dagliga livet i en djupare verklighet. På det sättet omvärderar ni det som uppkommer. När ni gör det, kommer ni att börja uppleva mycket av det ”vanliga” i högre och bättre former, för er själva personligen. Era skapelser uttrycker er medvetenhet, så var medveten om vad ni anser vara sanningen. I verkligheten finns det inga offer, bara människor som manipulerats och därigenom skapat sina eller gruppens falska övertygelser.

När ni växer till ett mer utvecklat tillstånd av medvetenhet, blir det lättare att känna igen och se den andliga komponenten i saker och ting. När er energi växer till en alltmer förfinad resonans, blir det lättare att kommunicera med era Guider och Högre Dimensionella varelser, eftersom ni kommer att vara anpassade till de mer renodlade frekvenserna. Inre seende är inte tillgänglig för de som främst är i resonans med densiteten i den tredimensionella världen, helt enkelt för att deras energi inte är anpassad till högre dimensionella frekvenser.

NI ÄR MEDVETENHET OCH HAR INTE, VARE SIG NU ELLER NÅGONSIN TIDIGARE, FUNNITS INOM EN FYSISK KROPP. KROPPEN FINNS INOM ER – I MEDVETENHETEN. Ni har format er kropp efter era behov, och det styrs av ert medvetenhetstillstånd. När ni börjar förstå det, kommer ni att börja dra tillbaka kraften till er från den fysiska kroppen, med insikten om att oavsett vilken kraft som styr den, så är det en spegling av ert uppnådda medvetenhetstillstånd. ”Vad håller jag i medvetenheten av makt, sanning, verklighet???”

Det här betyder inte att de med fysiska problem på något sätt har misslyckats. Många faktorer spelar in vid dessa situationer, och det är personligt för själens behov och val. Vissa väljer en missformad eller sjuk kropp, eftersom det är nödvändigt för deras lärande eller för de runt om dem. Många upplever just nu fysiska problem, som kommer från rensning av gamla cellulära minnen. Andra kan ha beslutat att gå tillbaka till sitt hem, och har (vanligtvis på djupare omedveten nivå) själva valt något obotligt tillstånd, för att kunna lämna jorden. Under en viss punkt i evolutionen, kan också karma spela in, inte som bestraffning, utan för att balansera energin.

Meditation och levande sanning är de bästa skönhets- och hälsobehandlingarna ni kan ge er fysiska kropp. Använder ni fortfarande kraft till att tro på sjukdom, åldrande, förfall? Många inser inte ens att detta är begrepp. Ställ er själva dessa frågor. ”Vad innehåller min medvetenhet beträffande styrka, sanning, verklighet???” Det är nödvändigt att erkänna det ni fortfarande använder er kraft till, om ni är seriösa med den andliga utvecklingen. Det finns ingen outtryckt medvetenhet.

Er kropp är trogen er övertygelse om kroppen. Ni är skapare, glöm aldrig det. När Ljusets energier blir mer intensiva på jorden, manifesteras era skapelser fortare. Det är därför det är så viktigt att ni ärligt undersöker era övertygelser nu, och inte vid något senare tillfälle, när ni tror er vara mer redo.

Ni behöver inte ställa till någon scen, och gå ut och skrika att allt är illusion, utan snarare är det så att ni helt enkelt slutar ge kraft till dessa saker. Det har alltid bara funnits En enda Kraft, och denna Kraft är inte en Kraft över något, den ÄR helt enkelt, eftersom den är allt som är – som evigt och oändligt uttrycker Sig Själv.

Att ta tillbaka kraft från speciella människor, platser eller saker är svårt till en början, särskilt när det förefaller vara så många krafter som nu exponeras på jorden, men ni ombeds bara leva från ert högsta uppnådda medvetenhetstillstånd, vilket tillåts bli djupare utvecklat när ni är redo.

Tro aldrig att ni inte kan skriva under en petition eller vidta några åtgärder som ni kan bli vägledda att ta. Gör det ni blir ledda att göra, men gör det med en förståelse för den större bilden, genom att känna till den underliggande verkligheten och de falska övertygelser som ligger till grund. På det sättet lever ni i världen, men inte av den. På det sättet blir ni en person med förmågan att kunna hjälpa andra att förstå, och ge Ljus till världsmedvetenheten.

Ni kommer att börja känna igen ljuset i alla människors ögon, och känna en djupare koppling till människor, djur och alla former av liv. Det blir naturligt att kommunicera med träd och växter, tillsammans med en medvetenhet om de högvibrerande naturandarna som omger dem, oavsett om ni ser dem eller inte med era mänskliga ögon. Ni blir medveten om Elementen som levande energi. Det utvecklar en överväldigande känsla av kärlek och enighet med allt, som ni inte längre behöver kämpa för att uppleva, eftersom det bara är de ni är.

Det här är en mycket mer annorlunda värld, än den som människorna har programmerats till att tro är verklig. Om ni dras till och förstår de djupare sanningarna, utvecklas ni tillräckligt för att kunna integrera och leva inom dem. Förstå att ni valde att vara här nu, för att slutföra ert eget lärande, och sedan hjälpa Gaia och andra i uppstigningsprocessen.

I verkligheten är alla redan det perfekta uttrycket för den Gudomliga medvetenheten, men för de som valt att leva i en tredimensionell energi med existensen av tid och rum, är det evolutionära lärandet och uppvaknandet, en stegvis process. Många av er kom till jorden för länge sedan, från andra utvecklade planeter för att hjälpa mänskligheten, men under vägen ackumulerades era egna upplevelser i densiteten, vilka nu rensas.

Den tredje dimensionen bär en glömskans slöja, vilken gjorde att nästan alla glömt varför de kom till jorden, men varje själ var medveten om detta, innan de inkarnerade. Trots det visste ni att ni var starka nog att börja om där ni slutade, och snabbt ta er igenom ackumuleringen av gammalt och förbrukat cellulärt minne, och vara i ett medvetandetillstånd som kunde hjälpa Gaia och hennes folk just nu. Det växande ljuset i världen gör att slöjan tunnas ut.

Att dröja kvar i det vanliga och bekväma tilltalar inte de flesta av er längre, eftersom ni inte längre är anpassade till dess innehåll.

Varje själ upplever en djup inre längtan efter mer, men de flesta förstår inte vad det är de längtar efter. De ouppväckta försöker fylla denna längtan med pengar, framgång, sex, skönhet, rätt partner och makt över andra, men när dessa saker uppnås, upptäcker de att inget av det uppfyller den inre tomheten.

Personer, platser eller saker i det yttre, kan aldrig ge känslan av helhet och fulländning som varje själ hungrar efter, eftersom det de utan tvekan letar efter, är själens längtan efter att medvetet återansluta med sitt sanna SJÄLV – en längtan som bara kan tillfredsställas när Enighetens medvetenhet med Källan blir verklig.

Ni förflyttar er in i detta nu. Ni är redo att omfamna, leva och vara de ni är. Ni är redo – inga ursäkter, falsk blygsamhet, tvivel, tvekan, förhalning, mer studier, fler kurser etc, etc, NI ÄR REDO.

Vi är den Arkturiska gruppen 18/02/11

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...