Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21 april 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21 april 2019

21 APRIL 2019

 

Kära Ni, vi hälsar er på den här religiösa Påskhögtiden som firas i Kristna samhällen världen över, till minne av Läromästaren Jesu lidande, död och uppståndelse. Precis som med Julen så har Påsken också en mycket djupare mening, och varje människa lever med Påskens historia på något sätt.

Varje individ har under alla sina liv upplevt döden och början av det nya, inom de gamla sätten av övertygelser, men alltid inom det tredimensionella trossystemet. På detta sätt har evolutionen startat. Vid någon tidpunkt uppnås en sorts andlig fulländning, och döden uppstår då efter att det tillståndet passerats. Själen har nått en nivå av beredskap för en ny och högre dimensionell medvetenhet, men är vanligtvis inte medveten om det.

Många tidigare liv var korta och fyllda av lidande, medan andra var långa och fulländade, men alla var nödvändiga för att själen skulle kunna få erfarenhet och växa genom alla aspekter av tredimensionellt liv, för att sedan gå vidare, vilket börjar med en växande känsla av missnöje inför det som tidigare känts bekvämt och normalt.

Förvirring och en känsla av vilsenhet, kommer då en person gradvis börjar dra sig bort från vissa vänner, traditionella familjevärderingar, religiösa doktriner, vissa livsmedel, underhållning, arbete etc. Det här är den period då många gör meningslösa försök att återställa det de känner att de förlorar, men inser inte att deras energi inte längre är i linje med dessa saker.

Dödskampen under någons gamla medvetenhetstillstånd, kan vara smärtsam på en eller alla nivåer, men hur lång den är beror på motståndet. Det här är den period som kallas själens ”mörka natt” – den delen i Mästarens berättelse då han var ensam, förvirrad och bad i öknen, med känslan av vad som komma skulle.

Förändringen accepteras och förstås så småningom som något nödvändigt, och han/ hon börjar söka, acceptera och tillämpa allt högre nivåer av sanning. Längden på denna fas varierar med varje individ, och sträcker sig ofta genom livstiderna. Men slutligen kommer den personliga uppståndelsen och uppstigningen, som föder fram ett nytt medvetenhetstillstånd. Påskens historia gäller också dig.

Ni har alla funnits som båda könen, alla hudfärger, krigare, rika och fattiga, bra och dåliga osv. Varje livstidsupplevelse har hjälpt till att utveckla er intelligens och visdom, så att ni med tiden blev visa och erfarna personer, för att få den bästa formen av ett tredimensionellt liv och överlevnad. Meningen var inte att detta skulle vara det slutliga målet, utan snarare en del av resan för att minnas – alla upplever har varit ett steg på vägen mot ökad medvetenhet.

Uppstigningen är en process. När en andligt förberedd person blir bekväm i sin tredimensionella värld, tror att toppen av framgång är nådd och att det inte finns något annat, så kommer den världen att kollapsa ofta på en eller flera nivåer – fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt, och då påbörjas den första nivån av den personliga Påsken.

För de som lever helt i det tredimensionella trossystemet, är dessa typer av upplevelser vanligtvis en manifestation från deras tro på dualitet och separation, men för den andligt utvecklade representerar det upplösningen av människans gamla illusoriska trossystem. Kom alltid ihåg att inget någonsin kan gå förlorat utan bara förändras. Det som verkar ha försvunnit kommer att återfås i en bättre och högre form, om det ingår i någons medvetenhet om helheten.

Korsfästelsen kan vara en skrämmande upplevelse, som lämnar personen utan någon grund att stå på, eller för att kunna leta vidare efter svar och lösningar. Vänner och familjer försöker ofta hjälpa till under denna period, men kan det inte, eftersom de tredimensionella verktygen de erbjuder, inte matchar med den högre frekvensprocessen som sker.

Efter många ”misslyckanden” med att återskapa det som gått förlorat genom de tredimensionella lösningarna, börjar han/hon ge upp och sluta stå emot, vilket då ger tillåtelsen att öppna upp för den inre vägledningen, som alltid funnits där men har ignorerats. Han/hon börjar då frigöras från de falska övertygelserna som skapade smärtan och lidandet, och går i graven för att vila och bearbeta det som skett.

Ett nytt och högre tillstånd av medvetenhet föds, när individen stiger upp ur sin personliga död och mörker, en medvetenhet som bara de på samma nivå kan känna igen. När han/hon börjar integrera och leva genom sin nya medvetenhet, utvecklas mer sanning och de blir alltmer upplysta, tills de vid en viss tidpunkt är redo för uppstigning från sina gamla medvetenhetstillstånd.

På jorden just nu, innebär uppstigning en förändring av medvetenheten från den tredje dimensionen och in i den femte, en dimension som styrs av frekvenser av ovillkorlig kärlek och Enighet.

Kristus finns redan fullt närvarande inom varje enskild person, men kan inte upplevas förrän han erkänns. Många fortsätter att gråta; ”Hur kunde en kärleksfull Gud tillåta detta?” Guds handlingar kan inte existera i ett vakuum, utan måste flöda genom sina uttryck på jorden. Det kan liknas vid att ha mycket pengar på ett bankkonto som man är helt omedveten om, och på grund av det lever i fattigdom.

Genom en okunnighet som inte blivit väckt, har det tredimensionella medvetenhetstillståndet skapat en värld av smärta, lidande, brist och begränsning, som de flesta har kommit att acceptera som normalt. En värld som många fortsätter att be Gud att förändra. Guds Medvetenhet vet ingenting om vad det tredimensionella tänkandet skapar, eftersom illusion inte existerar i Gudomlig Medvetenhet. Det är därför ni själva måste skapa de förändringar ni vill se.

Påskens upplevelse finns här för alla som väljer det. Mänskligheten är nu mitt uppe i lidandet, funderandet och den döende delen av att förbereda sig för att återuppstå, från den dualitet och separation som har styrt och regerat under hundratals livstider.

Fram till nu har individer fysiskt behövt dö för att komma till en högre dimension, men vid denna kraftfulla tid uppstiger mänskligheten i sin fysiska kropp. Integreringen av högre, mer förfinade Ljusenergier, kan inte ske medan det gamla fortfarande finns kvar, varför de flesta av er i färd med att rensa gammal cellulär energi, och de återstående karmiska problemen.

Den Arkturiska Gruppen vill berätta om de energiförändringar som sker på jorden. När jordens frekvenser blir alltmer förfinade blir det en ökning av kaoset, för när Ljuset flödar till det som är mörkt och tungt, så uppstår en reaktion.

De som fortsätter att hålla fast vid illusionerna av den gamla energin upplever motstånd och rädsla, eftersom det de kämpar med inte längre fungerar för att behålla status quo. Alla, både de vakna och de som inte är det, upplever högre frekvensenergier, men eftersom många inte förstår vad som händer, agerar de på sätt som verkar vettiga för deras ouppväckta medvetanden.

Negativa och falska övertygelser börjar uppmärksammas för det de är, och ett ökant antal människor börjar bli medvetna om, att de inte längre håller med om många av de trosuppfattningar och lagar de tidigare accepterat. Människor världen över vaknar, och börjar ifrågasätta det de fått lära sig, vilket i sin tur ger upphov till motstånd och agerande hos dem som frodas av det, och som fortfarande finns kvar inom den gamla energin.

Håll er centrerade kära ni, håll alltid sanningens Ljus nära er hela tiden. Försök att inte bli alltför involverad i de negativa handlingarna, som konfronterar er varje dag. Bekymmer och oro över det, tillför bara mer energi till själva saken. Låt falska skapelser lösas upp till det intet de verkligen är, vilket kommer att ske om det inte längre får näring.

Mycket kommer fortfarande att avslöjas. Låt tillit och sanning vara era sköldar och svärd, och kom alltid ihåg att inget kan göra er mindre än de Gudomliga Varelser ni är. Om någon skulle skjuta er i hjärtat, så skulle ni helt enkelt fortsätta att titta på showen, men från en annan plats. Ni är Gudomliga Varelser, har alltid varit och kommer alltid att förbli, för det finns inget annat.

Detta genomförande är er Påsk.

Vi är den Arkturiska gruppen 19/04/21

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...