Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 26 mars 2023

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 26 mars 2023
Välkomna kära läsare. Världen verkar ha blivit allt mer polariserad med dualitet som verkar påverka varje aspekt av det dagliga livet. Vissa lever i stor rikedom, medan andra lever i rädsla och fattigdom och kämpar för att överleva. Kvinnor behandlas som icke-människor i vissa länder, medan de i andra länder innehar auktoritetspositioner och är respekterade. Manifestationer av dualitet, separation, och två krafter verkar öka snarare än minska.
Många av dessa frågor är inte nya, men verkar nya för många eftersom de alltid har blivit ignorerade, dolda eller helt enkelt ansetts som normala. För första gången nu erkänns och ifrågasätts alltfler av dessa manifestationer. De höga resonansenergierna som flödar till Jorden just nu såväl som närvaron av många utvecklade medvetandetillstånd, verkar för att öppna upp sinnen och hjärtan och låta människor se världen på ett sätt de tidigare var okunniga om eller accepterade utan att tänka.
När en individ når ett tillstånd av andlig mottaglighet, börjar deras medvetande öppna sig för sanningen. Minsta lilla andliga insikt indikerar andligt uppvaknande. Det händer för många vid den här tiden och kan observeras när allt fler individer börjar inse att de flesta av världens problem är resultatet av lagar, övertygelser, begrepp, religioner, traditioner och religiösa regler, som har accepterats och till och med anammats av majoriteten, helt enkelt för att de understöddes av dem i auktoritetspositioner.
Genom tiderna har ”ledarna” inom varje område tvingat eller köpt sig in i maktpositioner. Även idag finns det de inom regeringar, finanser, näringsliv, organiserad religion, utbildning och hälsa som främjar agendor förklädda att vara ”för folkets bästa,” men som i första hand är avsedda att tjäna dem själva och deras kumpaner. Den tredimensionella världen har helt enkelt accepterat det här, eftersom den kollektiva tron på separation har programmerat majoriteten att tro att andra (de som har makten, experter, religiösa ledare etc.) vet bättre än vad de gör om vad som är bäst för dem. När ögonen börjar öppnas kommer många att upptäcka att ”kejsaren inte har några kläder.”
Portaler med hög resonansenergi är nu öppna och flödar. Även om ni ännu inte kan se de förändringar ni hade hoppats på eller förväntat er, upplever de flesta dessa energier fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt. Att meditera blir lättare. Ni kanske upptäcker att ni har blivit mer omdömesgilla och ifrågasätter det ni får höra. Saker som ni tidigare tyckte var viktiga har börjat kännas oviktiga och irrelevanta. Ni börjar inse skavankerna i ert personliga trossystem och upptäcker att många av de saker ni alltid har ansett vara nödvändiga för lycka (mat, underhållning, relationer, religiösa övertygelser) helt enkelt inte är det.
Å andra sidan, tjänar närvaron av högresonerande Ljus också till med att avslöja fickor av föråldrad energi som behöver igenkännas, erkännas och släppas – som för närvarande upplevs av många som fysiska, emotionella, mentala och till och med andliga motsättningar som verkar komma från ingenstans. Lita på och tillåt processen kära ni, och kom alltid ihåg att ert Högre Jag alltid styr showen, inte tredimensionella koncept och övertygelser.
Lita på att det finns en Gudomlig plan och låt den utvecklas utan motstånd. Motstånd är en naturlig mänsklig reaktion på allt som är oönskat, men motstånd är en form av energi som helt enkelt matar och ger energi till det som man gör motstånd mot. Icke-motstånd betyder inte att man ignorerar ett problem eller säger: ”Gud är allsmäktig, det här är inte på riktigt” samtidigt som man kämpar med något fysiskt eller emotionellt problem.
Andligt icke-motstånd är att göra det ni vägleds att göra, men göra det utan att ge situationen makt eller realitet genom insikten att även om allt i den tredje dimensionen har en underliggande verklighet, har tredimensionella skapelser ingen lag för att upprätthålla eller bibehålla dem, och manifesterar helt enkelt tredimensionella övertygelser, och är därför alltid tillfälliga.
Det är svårt att lita på att det finns en Gudomlig Plan när ni ser så många lida eller när allt som verkar upprätthålla ert liv börjar falla sönder. Men alla som ärligt söker sanningen måste lita på sanningen om vilka och vad de är. De som lever i tron att de bara är en fysisk kropp som är utsatt för alla möjliga sjukdomar, olyckor, brister och begränsningar i det tredimensionella trossystemet, kommer helt enkelt att fortsätta att skapa och lida av skapelserna från deras medvetande.
Det är dags att verkligen, sanningsenligt och ärligt acceptera att en medvetenhet om enhet med Gud automatiskt utgör er enhet med allt som Gud är, och därför finns det inget behov av att ständigt söka det goda i den yttre världen. När detta blir ert medvetandetillstånd kommer överflöd, harmoni, kreativitet, fullständighet, intelligens etc. etc., som redan finns fullt ut i ert individualiserade Gudomliga Medvetande, att börja manifestera sig på till synes normala vägar och utan ansträngning.
Ni som läser dessa meddelanden är andligt förberedda för att leva med ett medvetande av tillit, med insikten om att vad som än sker i ert liv vid denna tid är en del av en ostoppbar evolutionär process som kärleksfullt leder er ut ur ett betingat medvetande om dualitet, separation och två krafter, och in i verkligheten av Gudomligt Medvetande som redan är fullt närvarande inom er.
Ni måste vara villiga att ge upp begrepp och övertygelser baserade på dualitet, separation och två krafter, även om det separerar er från trosuppfattningar hos någon som står er nära. Det finns ingen anledning att berätta om de förändringar som sker inom er eller försöka ”rädda” andra med dem. Gör dessa val tyst och i hemlighet och efterlev dem efter bästa förmåga. Er tillit till sanningen, snarare än till värdsliga begrepp om sanningen, kommer att låta er känna igen och släppa allt som fortfarande håller er i träldom till det falska.
Många som är redo att gå in i ett djupare tillstånd av medvetande säger: ”Jag har varit kärlekslös och ovänlig. Jag har sårat andra. Jag är inte värdig, jag är inte redo. Jag har varit en dålig människa och måste sona mina synder innan jag är redo.” HÖR UPP – människan har aldrig varit och kan aldrig bli värdig. Ni är inte mänskliga varelser utan Gudomliga Varelser som lever i en tät energi och har tredimensionella upplevelser. Det är omöjligt för någon att vara ovärdig, antingen de tror det eller inte. Begrepp och övertygelser om ”ovärdighet” är inget annat än andlig okunskap, som lärts ut av dem som ännu inte är medvetna om sanningen.
Tror ni verkligen på en allestädes närvarande, allvetande, allsmäktig Gud? Om så är fallet, var kan då en sådan person fylld av synd och villfarelse komma ifrån? Vad är de gjorda av? Varifrån skulle denna synd och villfarelse komma från om Gud är allestädes närvarande? Ni är beredda att lyfta upp foten, som fortfarande är planterad i den tredje dimensionen, och placera den bredvid den andra som är i Guds skapande värld. Ingen kan anpassa sig till de höga resonansenergierna på en ny Jord, samtidigt som de fortsätter att klamra sig fast vid välbekanta men lågresonerande energier som de har vuxit ifrån.
Andlig tillit är inte en blind tro på någon otydlig givande och undanhållande Gud. Snarare är det att acceptera att eftersom ni är manifestationen/uttrycket av ett allestädes närvarande Gudomligt Medvetande, förkroppsligar ni allt som Gud är.
Gör vad ni vägleds att göra när tredimensionella upplevelser kräver tredimensionella handlingar, men förbli alltid centrerad i kunskapen och lita på att ert Högre Jag leder er genom varje upplevelse mot full hågkomst om vilka ni redan är men har glömt.
Lita på att ni blir guidade i varje ögonblick oavsett hur svår er mänskliga värld kan verka, eftersom ENhet är verkligheten.
Ha tillit och tillåt!
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *