Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 27 februari 2022

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 27 februari 2022

 

27 februari 2022

 

Välkomna kära läsare.

Vet att dessa budskap ges till er med kärlek och med avsikten att ge uppmuntran, information och sanning till er, de modiga som valde att vara på Jorden vid denna tid för att hjälpa mänsklighetens andliga evolution, genom närvaron med ert ljus och medvetenhet.

Vi hedrar var och en av er och är fullt medvetna om er frustration, över den till synes långsamma förändringen och de störande situationer som ständigt sker världen över. Men vet att ni hade allt detta klart för er innan ni bestämde er för att inkarnera, och ändå var ni ivriga att vara en del av Jordens uppstigningsprocess. Ni visste att ert ljus och medvetenhet skulle behövas, och att högre inkommande energier skulle göra det till det perfekta tillfället att rensa kvarvarande gammal energi för er själva.

Vet att allt går enligt planen trots hur det verkar när man dömer efter det som uppkommer. Det är en process och kan inte ske över en natt. En hel del gammal energi rensas för närvarande från själva Jorden över hela världen, särskilt i länder som har varit bebodda under mycket lång tid. Energier som bildats från århundraden av krig, dominans, kamp, ​​fattigdom och alla former av våld, stiger nu upp till ytan i områden som är i desperat behov av rensning.

Diktatorer och andra i maktpositioner börjar ana att den “makt över” de alltid har haft håller på att försvagas, vilket gör att de känner sig hotade utan att veta varför. Rädslan får en del av dem att agera ut på sätt som representerar deras medvetandetillstånd. Men dessa gamla sätt blir snabbt förlegade, eftersom energierna som har upprätthållit dem (övertygelsen) börjar lösas upp och kommer att fortsätta att göra det, när allt mer ljus penetrerar det kollektiva medvetandet.

Det är en sorgens tid för många. En tid då majoriteten, både de vakna och de som ej vaknat, upplever en oidentifierad känsla av sorg. När det välbekanta börjar blekna bort så orsakar det en rädsla för det okända, för de som inte är medvetna om att det kommer nya och bättre sätt, och därför fortsätter de att tro att trots hur illa och smärtsamma vissa av de gamla sätten än må ha varit, så var det de rätta sätten. Många av er känner helt enkelt denna energi, men den är inte er.

Ni kommer att uppleva er själva i allt högre grad uppmanade att hjälpa de som dras till er med frågor och bekymmer. De känner igen er stabilitet inför det som sker, och vill ha ha den själva. Ni kommer att bli, och många av er är det redan, lärare för de som är redo för och söker sanningen. Men ännu viktigare än det yttre arbetet, är det inre arbetet, er förmåga att kontinuerligt och i stillhet VARA det Ljus ni är, för utan det inre kan det inte finnas något yttre.

Ni är andligt redo att motstå frestelsen att snabbt hoppa in för att heala, förändra eller fixa det som uppstår. Den delen försvann när ni förstod och accepterade att den enda verkligheten är den genom en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gud/Källa/Skapare/Medvetande. När detta väl är förstått och accepterat, vad finns det då att fixa när inte tron ​​på två krafter fortsätter?

​När ni lever livet från ett medvetande som inte längre är belamrat med övertygelser om dualitet och separation, flödar energin av er upplysta medvetenhet automatiskt var ni än är, eftersom det är de ni är. Tillåt ert Ljus att flöda till Jorden, människor och länder, och till alla situationer utan att fästa någon avsikt vid hur ni tycker att det borde vara. När ni erkänner Ljuset och perfektionen som redan finns i och som det, arbetar ni från en högre nivå, nivån av Enhet.

Gud ensam är verkligheten och de former av gott och ont ni bevittnar, är falska tolkningar av sinnet om den andliga verklighet som ligger till grund för allt. Man kan inte göra något av inget. Sinnet drar till sig och presenterar personliga och kollektiva medvetandetillstånd (medvetandet är substansens form) som i den tredje dimensionen vanligtvis betingas av övertygelser om dualitet, separation och dubbla krafter.

Det är därför de mycket utvecklade har sagt att världen är en illusion. Världen är inte en illusion, den är ett verkligt, perfekt och ett andligt uttryck för Gud. Snarare är det mänsklighetens hypnotiska tillstånd och den falska föreställningar om världen, som utgör illusionen.

Ni kan säga att detta är omöjligt i den vanliga världen, där händelser av våld och oenighet sker regelbundet, men det är därför ni som är vakna valde att vara på Jorden vid denna tid. Ni kom för att så det kollektiva medvetandet av sanning, precis så som Jesus gjorde för länge sedan. Allt mer sanning i kollektivet, kommer att göra att de som söker hittar högre och bättre sätt att komma åt den. Detta är det enda sättet en sovande värld kan resa sig ur sin nuvarande densitet, och in i universums verklighet av Guds skapelse.

Vi säger inte att det är ok att gå i mörka gränder i tvivelaktiga områden. Vi säger inte till er sluta låsa era dörrar. Att leva det andliga livet är vanan att gå på “kniveggen”. Låt intuitionen vägleda er dagligen. Ta alla de nödvändiga och praktiska mänskliga stegen, men gör det med en medvetenhet om sanningen hellre än rädsla.

Att leva inifrån kan tyckas svårt för att inte säga omöjligt, när ni observerar egna och globala konflikter, men det är därför endast de andligt starka och tillräckligt utvecklade valdes ut för jobbet att föra Ljus till en stigande planet. Tillåt det som dyker upp att vara vad det är, utan att fördjupa er i (anpassa er) till dem. Ert jobb är inte detsamma som de som arbetar för att göra saker bättre genom det tredimensionella trossystemet. Ert jobb som Ljusarbetare är att vara Ljuset genom er insikt om att Gud ensam är makten, inte en makt över utan helt enkelt den enda makten. Tillåt att orden; “Jag och Fadern är ett”, blir ert medvetandetillstånd, er identitet. Detta är mystik.

Under loppet av hundratals liv utvecklas allas medvetande i etapper. Först ateism, sedan in i någon sorts organiserad grupp eller något trossystem, sedan till metafysik, och sist till mystik eller Enhetsmedvetande. Många tvekar att gå bortom metafysiken eftersom den erbjuder nya, annorlunda och spännande verktyg som verkar fungera. Men den metafysik som bygger på nya sätt att förändra en dålig bild till en bra, samt att kunna föra någon närmare Gud, vidmakthåller ofta helt enkelt tron ​​på dualitet och separation.

Varje människa lär sig och växer andligt genom varje steg, och därför är det är viktigt att helt enkelt låta andra vara där de är i deras övertygelser. När de är redo för sitt nästa steg, kommer deras Högre Själv att vägleda dem till det, och ni kan vara en del av det. Omvändelse är en mycket egobaserad aktivitet.

Mysticism är en uppnådd medvetenhet om Enhet som sker automatiskt, även när vanliga mänskliga steg måste tas. Världen i allmänhet känner inte igen dagens mystiker, eftersom de bor, arbetar, har familjer och verkar vara som alla andra. I allmänhet fortsätter världen att tänka på mystiker som de som har avbildats på heliga ikoner, konstverk, statyer etc. – slutna ögon, händerna hopsatta och med ett starkt sken runt huvudet.

Ni som är vakna, lever i världen men inte av den, är dagens mystiker. Det mystiska livet är ett liv i avskildhet från mycket som upptar tredimensionellt tänkande, och därför anses de som lever i det ofta vara likgiltiga och kalla, av de som lever fullt ut i den tredimensionella övertygelsen. En modern mystiker är aldrig förhindrad att vara kärleksfull och varm, men de förkroppsligar snarare själva essensen av dessa saker. Mysticism är vad ni har förberett er för under era många liv av andligt sökande, ifrågasättande, studier och tillämpning.

När ni rör er djupt in i medveten medvetenhet om ert Gudomliga Själv, kommer många tidigare sätt att lösa problem och i allmänhet leva, att fortsätta presentera sig för er medvetenhet, eftersom ni är vana vid och bekanta med dem. Men ni kan snabbt upptäcka att sätt (handlingar, ord, tankar etc.) som fungerade bra tidigare, inte längre fungerar så som de en gång gjorde. Detta beror på att ni har utvecklats och inte längre är i linje med dem.

Motsätt er aldrig något, eftersom motstånd bara gör det till ett “något” som ger det kraft och verklighet. Utvärdera istället varje situation i Ljuset av er högre medvetenhet – stanna upp, gå inåt och påminn er själva om att ingenting är makt utom Gud, och att Gud styr SIG själv som ni. Ta sedan de steg som ni intuitivt vägleds att ta, vilket kan verka vara väldigt tredimensionella för andra.

Att bli mystiskt medveten är ett stort steg, ett som kommer att ta många år till, eller till och med livstider för vissa, men ni som läser och förstår dessa meddelanden är redo. Vid någon tidpunkt inser varje själ äntligen att alla “grejer” som är utformade för att föra någon närmare Gud, är “grejer” som får er att tro att ni är avskilda från Gud och alla Guds uttryck.

Ingenting – ingen ritual, tillämpning, bön, kurs, kristall, olja, mantra, grupp, guru eller lärare, kan ge er vad ni redan har eller göra er till vad ni redan är. Andliga verktyg kan hjälpa till, eftersom de bär på sin egen energi och många är av hög resonans. När ni anpassar er till energin hos vissa kristaller eller oljor etc., kan ni tillfälligt lyftas till deras nivå, men det kommer alltid att vara tillfälligt eftersom ert eget medvetandetillstånd är det som styr er.

Använd dessa saker, älska dem, men glöm aldrig att andliga verktyg är avsedda att vara till hjälp, aldrig menade att bli någons Gud. Att fortsätta att vara beroende av andliga verktyg, eller någon människa i tron ​​att ni behöver dem, är en form av avgudadyrkan som kommer att blockera ytterligare evolutionära framsteg.

Det är dags och ni är redo.

Vi är den Arkturiska Gruppen 22/02/27

 

Översättning: Maggan

 

You may also like...